הצוות לבחינת משבר הדסה: לכל בעלי העניין היה חלק במשבר

אמש הוגש לשרת הבריאות, יעל גרמן, דו"ח צוות הבדיקה לבחינת משבר הדסה. לדברי השרה יעל גרמן: "הפתרון למשבר צריך להתבסס על התגייסות כל הצדדים לעזרת בית החולים, כדי לאפשר לו לחזור לפעילות שוטפת ולהמשיך ולפעול לטובת תושבי ירושלים והאזור".

בית החולים הדסה עין כרם (צילום: ויקימדיה)

בית החולים הדסה עין כרם (צילום: ויקימדיה)

לדברי ראש צוות הבדיקה, אבי גבאי: "הדסה, על הבעיות והכשלים שהתגלו בה, היא מקרה פרטי של בעיות ואתגרים שקיימים בגופים ציבוריים וסמי-ציבוריים רבים, וכך בעיניי יש לקרוא את הדו"ח".

השרה מתכוונת לדון בדו"ח בצוות משותף של משרדי הבריאות והאוצר ולבחון את יישום ההמלצות,  כדי להפיק לקחים לעתיד.

רקע: בפברואר 2014 מינתה השרה צוות לבחינת משבר המרכז הרפואי הדסה ולגיבוש המלצות למניעת משברים עתידיים בבתי החולים הציבוריים המצויים בבעלות פרטית. השרה הנחתה את הצוות לבחון את הסיבות למשבר שפקד את בית החולים, ולהציע מנגנונים עתידיים למניעת הישנותו. 

הובהר לצוות כי מטרתו ללמוד את הנושא, לא לחפש אחראים אישית למשבר, אלא לאתר כשלים בתהליכים שאירעו על מנת להפיק לקחים לעתיד ברמה הלאומית. לראש צוות הבדיקה מונה מר אבי גבאי. הדסה מעסיקה עתה כ-6,000 עובדים, בהיקף של כ-5,000 משרות.

חברים בצוות: עו"ד קובי אמסלם – הממונה על השכר במשרד האוצר, מר משה בר סימן טוב – סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, גב' חנה הרצמן – מנכ"לית עיריית חולון, רו"ח יאיר טל – סגן החשבת הכללית באוצר, ד"ר אסנת לוקסנבורג – ראש המנהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות במשרד הבריאות, גב' שלומית קרפיבקה-לוין – סגנית ראש האגף לתמחור, תקצוב ותכנון במשרד הבריאות.

בפני הוועדה הופיעו גורמים מקצועיים מהדסה, ממשרדי הבריאות והאוצר, ממערכת הבריאות וכן הוצגו מסמכים ודו"חות רלוונטיים. מליאת הועדה התכנסה ל-14 ימי דיונים אינטנסיביים וראיינה כשלושים עדים.

בפתח הדברים, קובע הדו"ח, כי כמעט לכל הנוגעים בדבר יש יד בהגעת הדסה למצבה הנוכחי. הדו"ח, שמפרט את הגורמים שהובילו למשבר, קובע בעניינם של משרדי הבריאות והאוצר כי לא התקיים פיקוח על ההיבטים הפיננסיים בבתי החולים הציבוריים שבבעלות פרטית, בין השאר בגין היעדר תשתית חוקית לכך. המשרדים סברו, קובע הדו"ח, כי התמודדות זו הינה מחוץ למנדט שלהם. משבר הדסה הוכיח שיש לשנות תפיסה זו.

בעקבות תפיסה זו נקבע, כי לכל בעלי העניין בהדסה היה חלק במשבר, וכי כעת על כל הצדדים להתגייס במהירות להבראה. עוד קובע הדוח כי חוסר היציבות הניהולית (שני חילופי מנכ"ל ו-3 חילופי יו"ר  דירקטוריון) וחוסר בניווט ברור של הארגון במהלך שנים אלו מובילים למצב שבמהלך תקופה זו יש החרפה משמעותית בגרעון השוטף והמצטבר. בתאריך 11.2.2014 אישר בית המשפט המחוזי בירושלים את בקשת הדסה להקפאת הליכים. נכון ליום ההקפאה, הדסה נמצאת בגרעון מצטבר של 1.3 מיליארד שקל, וגרעון שנתי שוטף של 300 מיליון שקל. בנוסף, בכל חודש בתקופת הקפאת ההליכים גדל הגרעון בכ-30 מיליון שקל נוספים.

הדו"ח מציג את עיקרי ההמלצות לפיתרון והסדר בהדסה:

 • בעלות על בית החולים – העברת השליטה בהדסה מנשות הדסה, תוך שמירה על נציגותן בארגון, והימנעות, ככל האפשר, ממהלך אגרסיבי של הלאמה, שיכול לייצר השלכות רוחב מיותרות.
 • על המדינה לקבל נכסים, הן מבית החולים והן מנשות הדסה, מול כל הזרמת כספים שנעשית לבית החולים.
 • ממשל תאגידי – מומלץ להקים דירקטוריון עצמאי לחלוטין, שבו אין זכויות וטו לנשות הדסה או לכל גורם אחר.
 • ארגון ידידים – מומלץ כי נשות הדסה ימשיכו להוביל את מערך ההתרמה לבית החולים, לצד הקמת ארגון ידידים, שיאפשר לגייס משאבים נוספים.
 • ממשלה – על הממשלה לסייע לבית החולים במסגרת תכנית ההבראה, כדי שיגיע לאיזון תקציבי ארוך טווח ובר קיימא, זאת תוך שמירה על המצוינות הקיימת בהדסה.
 • הזרמת כספים ע"י ארגון נשות הדסה – ארגון נשות הדסה יצטרך לתרום סכום משמעותי ו/או נכסים לסגירת הגרעון.
 • עובדי בית החולים (רופאים, עובדים ואחיות) – עובדי בית החולים, ככלל, נהנים מתנאי שכר והטבות גבוהים מהמקובל, ולכן כחלק מהפתרון, עליהם לוותר על זכויות קיימות, שיאפשרו לצמצם את הגרעון וכן להתייעל – הן במספר עובדים, והן בעלות השכר.
 •  שר"פ – בסוגיה זו, ממליץ צוות הבדיקה להמתין להמלצות הוועדה לחיזוק מערכת הרפואה הציבורית, בראשות שרת הבריאות. כל כלל שייקבע בוועדה, יאומץ בהדסה. עד שתתקבל החלטת  מדיניות אחרת בסוגיית השר"פ, על בית החולים לקבל לידיו בחזרה את השליטה על הפעילות, להגדיר כללים ברורים ומדידים -  ניהול, אכיפה וסנקציות. בדו"ח מצוין שניתוב אחר של זרם הכנסות השר"פ (כ-250 מיליון שקל) עשוי לתרום לסגירה של עד כשליש מהגרעון השוטף. 

בסוגיות השר"פ נכתב עוד בדוח, בפרק של עיקרי הגורמים שהביאו למשבר: "לא נוכל להשאיר את סיכום הדברים ללא התייחסות לנושא השר"פ שמכיל בתוכו חלק נכבד מבעיות הניהול של הדסה ובהן עיוות מבני אשר פוגע במוטיבציות הניהוליות. מדובר במנגנון שלם שחלק מהרופאים והמנהלים הבכירים מבית החולים מפעילים לטובתם האישית תוך יצירת עיוותים תפעוליים שירותיים וכלכליים".

התפתחות הגרעון בהדסה על פי הדוח

התפתחות הגרעון בהדסה על פי הדוח

במסגרת המנדט שניתן לצוות הבדיקה, להמליץ על דרכים למניעת משברים עתידיים בבתי חולים פרטים בבעלות ציבורית, ממליץ הצוות על השינויים הבאים:

 1. על משרד הבריאות להגדיר מי הם בתי החולים והארגונים בבעלות פרטית, שהם בגדר שירות ציבורי חיוני, ואשר מבחנם הראשון והעיקרי הוא: האם המדינה יכולה וגם מוכנה לעמוד בסגירתם.
 2. למסד בעניינם מעקב פיננסי רציף על ידי משרדי הממשלה .
 3. להגדיר רשימת החלטות ופעולות המחייבות אישור ונושאים שבהם המדינה יכולה להתערב. לדוגמה: כל הסכם קיבוצי יובא לידיעת הממונה על השכר טרם חתימתו, והלה יוכל להגיב ולמנוע חתימה.
 4. למסד מנגנון של "גזרים ומקלות", שיאפשר סנקציות נגד הארגון ומנהליו, לרבות הדחה של דירקטוריון או מנכ"ל, ומאידך, השתתפות של המדינה בפרויקטים של פיתוח.
 5. לחייב את הגופים לניהול כלכלי נפרד של פעילויות שאינן רפואיות ציבוריות לחלוטין (תיירות מרפא, שר"פ ועוד).
 6. לבחון כל פרויקט פיתוח בראייה כוללת, תוך בחינת עלויותיו בעתיד.
 7. להגדיר דרישות למבנה תאגידי, בדומה למנגנון של רשות החברות הממשלתיות.
 8. למסד מנגנון חוקי, שיאפשר למדינה לסייע, במידת הצורך, לבית חולים שיוגדר כחיוני, בהליך פשוט ומהיר.
 9. לשפר את ההסדרים המשפטיים מבחינת משרדי הבריאות והאוצר בתחום הפיקוח על בתי החולים ולבצע תיקוני חקיקה נדרשים, כך שניתן יהיה לפקח מבחינה פיננסית על גופים אלה ולהגדיר סנקציות שיופעלו עליהן.

ח"כ גילאון: על גרמן לעצור כרסום השר"פ ברפואה הציבורית

"הדוח החמור אינו משאיר צל של ספק. השר"פ הפך למנגנון מסואב ומושחת, המשרת את הצמרת הרפואית ויוצר מנגנון של קסטות בין החולים. יותר מכל דוח גבאי הוא תמרור עצור לוועדת גרמן המסמן לעצור את התרחבות השר"פ ואת כרסומו הגסה במערכת הרפואה הציבורית. בכל מקום שיש ממשק בין האינטרס הפרטי לציבורי זה הסתכם בשחיתות או בהתרסקות".  

ח"כ גילאון התייחס לשאלת הבעלות על בית החולים הדסה העולה בדוח: "לצד ההמלצות החשובות בדבר מנגנון לפיקוח ולסיוע פיננסי מטעם המדינה, חבל שוועדת גבאי לא התקדמה צעד נוסף. מדינת ישראל אינה יכולה לעמוד מנגד בקריסה המהדהדת של בית-החולים, אך רק באמצעות הלאמה מותר וצריך להציל את הדסה".

הדוח המלא של הוועדה באתר משרד הבריאות

[related-posts]

פורסם בקטגוריה בריאות, ג, חדשות בריאות | עם התגים , , , , | סגור לתגובות

כל יום שבו המדינה מניחה להדסה לדמם עולה בדמים

זרם איתן וקבוע של תרומות מארגון נשות הדסה איפשר למרכז הרפואי הדסה להתנהל כאי של שפע בתוך הים הגועש של מערכת הבריאות בישראל. החל מ-2008, זרם התרומות הצטמק, אולם הנהלת הדסה לא שינתה את דרך הניהול ולא את מבנה התקציב. ההוצאות לא קטנו וההכנסות לא גדלו. הגרעון התפעולי, שהיה שם בכל השנים וכוסה ע"י התרומות, החל להצטבר בקצב של קרוב ל 300 מיליון שקל בשנה. חברי הדירקטוריון של הדסה  נהנו מאירוח נאה בישיבות, בילו בנסיעות לארה"ב למפגשים עם נשות הדסה ונרדמו בשמירה במוסד עליו היו אמורים לפקח.

המשבר פרץ החוצה רק לאחר שהגרעון המצטבר עלה על 1.5 מיליארד שקל. באנליזה "פוסט מורטם" מסתבר כי חלק ניכר מהחוב הוא לעובדים. כלומר, הנהלת הדסה לא העבירה כספים לקרנות השתלמות, פנסיה ופיצויים. לכאורה, זו עבירה פלילית. כיצד העובדים לא ידעו על החוב המצטבר – זו שאלה שעד כה לא ניתנה לה תשובה ברורה. הרי הקרנות השונות היו אמורות להודיע לעובדים כי הפקדות אינן מתקבלות. משכורות לא שולמו או שולמו בחלקן ובאיחור, ספקים לא קיבלו תשלום. האם עוכבו גם  שכר ופנסיה למנהלים, תמהני.

העובדים השובתים בהדסה (צילום: הר"י)

השבתת בית החולים תהיה אסון בריאותי לתושבי ירושלים. העובדים השובתים בהדסה (צילום: הר"י)

בחודשים שחלפו מאז שהבור התקציבי הענק נחשף לאור השמש, ההנהלה והעובדים השחיתו זמן על מאבקי כוח בלי שננקטו צעדים של ממש לשיקום בית החולים. הגרעון השוטף לא רק שלא הוקטן אלא הוא ממשיך לגדול.

המצוינות הרפואית והמחקרית של הדסה נקנתה במשך השנים במחיר גבוה מאוד. יחסית למקובל בבתי חולים אוניברסיטאיים בישראל, בהדסה יש עודף עצום בכוח אדם, בעיקר רפואי ומנהלי, משכורות גבוהות בעשרות אחוזים והכנסות נוספות רבות, ללא בקרה. עד היום עובדי הדסה, במיוחד הרופאים, לא הפנימו את הסכנה לפרנסתם ואינם מוכנים לוויתורים הנדרשים בשכר ובתנאי עבודה. הצהרות שנזרקו לחלל האוויר, כי 80 אחוז מרופאי הדסה ימצאו בנקל תעסוקה חלופית מעידות עד כמה אוויר ההרים של ירושלים משפיע על ראיית המציאות.

ההנהלה מצדה לא פרסמה עד כה תכנית הבראה ריאלית וכל מה שנשמע ממנה הוא דרישה ממשרד האוצר להזרים כסף. הליכה על פי תהום היא לעיתים מדיניות נועזת אך לרוב מדובר בחוסר אחריות. אם בית החולים יגיע לפירוק, ספק אם אפשר יהיה לאסוף את השברים. פיצול הדסה לשני בתי חולים או רכישתו על ידי אחת מקופות החולים ישימו קץ למצוינות של הדסה, רפואית ואקדמית.

בית חולים איננו מפעל שאפשר לפרק ולהשבית ולאחר מכן לבנות מחדש. השבתת בית החולים תהיה אסון בריאותי לתושבי ירושלים.

המעיין של ארגון נשות הדסה אינו מסוגל להגביר משמעותית את הזרמת הכספים. הזרמת כסף מאוצר המדינה להנהלה הנוכחית של הדסה היא בזבוז בלתי אחראי של כספי ציבור. כל זמן שלא יחול מהפך של ממש במאזן האימה שבין התבצרות העובדים בעמדותיהם לבין ההנהלה המוברגת לכסא, המוסד המפואר הזה הוא בור ללא תחתית. הפיתרון היחיד הריאלי הוא שהמדינה תקבל אחריות לחוב של הדסה ותקח לידיה את ניהול המרכז הרפואי בסמכויות המקובלות לגבי כונס נכסים. פירושו המעשי של משפט זה הוא שיש להלאים את הדסה, לבנות אותה מחדש על בסיס כלכלי-חברתי המתאים לדפוס הישראלי ולכיס הציבורי ואז אולי אפשר יהיה להחזיר את המושכות להנהלה חדשה.

כיוון שעובדי הדסה ורופאיה אינם עובדי מדינה, תיאגוד בית החולים בעתיד לא ידרוש מהפכים ולא ילווה במלחמות. כל יום שבו המדינה מניחה להדסה לדמם עולה המון כסף, עולה בבריאות של חולים ומערים קשיים גדלים והולכים על תהליך השיקום.

פרופ' מוטי רביד הוא המנהל הרפואי במרכז הרפואי מעיני הישועה

פורסם בקטגוריה בריאות, ג, מאמרי עמדה | עם התגים , | תגובה אחת

עכשיו זה רשמי: קרי מטיל את האשמה על ישראל

עכשיו זה רשמי. מזכיר המדינה, ג'ון קרי, מטיל את האשמה על הפיצוץ בשיחות – על ישראל. עם זאת, הוא אומר כי נעשתה התקדמות רבה במו"מ בשמונת החודשים האחרונים ואומר כי הצדדים רוצים להמשיך בשיחות.

קרי: "ישראל אשמה"

קרי: "ישראל אשמה"

בעדות שנתן בוועדת הסנאט ליחסי חוץ רמז קרי ברורות לאחריותה של ישראל לפיצוץ השיחות בהפנותו את תשומת הלב לכך, שלא שחררה את המחבלים מהכלא בפעימה הרביעית. "שני הצדדים עשו ויתורים קשים", אמר קרי. "נתניהו שחרר מחבלים שזה צעד כואב וקשה מאוד ועם ישראל נתן לו לעשות את זה בתמורה לשיחות. לצערי, השחרור האחרון לא בוצע ואז יום ועוד יום ועוד יום עברו, וביום שבו הם כמעט עמדו לעשות את זה – הם הכריזו על 700 יחידות בנייה בירושלים ואז 'פוף' – העניין נסגר שוב".

עם זאת הדגיש קרי כי לא התייאש. "אנחנו פועלים עם הצדדים כדי למצוא דרך לחזור לשיחות, אבל עליהם לקבל את ההחלטות", הוא אמר. עם זאת הוסיף: "יש גבול לכמות הזמן שהנשיא אובמה ואני יכולים להשקיע בנושא הזה בהתחשב באתגרים האחרים ברחבי העולם, במיוחד אם הצדדים לא יכולים להתחייב להראות רצינות".

על דרישתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, להכרה פלסטינית בישראל כמדינה יהודית, אמר קרי: "עניין ההכרה במדינה יהודית לא ייפתר בקרוב. זה יהיה תהליך ארוך שבסופו זה ייפתר. שני הצדדים במכוון או לא הגיעו למצב בו נעשו דברים שמהווים מכשול".

קרי הדגיש כי נעשה התקדמות רבה בשמונת החודשים האחרונים. "אנחנו לא מדברים על זה בפומבי – אבל יש צמצום פערים. אני מקווה שהצדדים ימצאו דרך לחזור למשא ומתן. אני רואה שיש שאלות מדוע מזכיר המדינה מעורב בשיחות. התשובה היא שהצדדים רוצים להמשיך בשיחות. הם מדברים ישירות. אנחנו נמשיך כל עוד הצדדים ירצו. הם צריכים לרצות בזה". קרי הדגיש כי הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא נושא שמדאיג את כל העולם. "אם לא נתעסק עם זה עכשיו, לא יהיה יותר קל בעתיד להשיג הסכם שלום. לנושא הזה יש השפעה על החיים שלנו כאן בארה"ב".

קרי התייחס בדבריו גם לנושא הגרעין האיראני. לדבריו, איראן יכולה לפתח נשק גרעיני בתוך חודשיים. "אנחנו מפקחים על מאגרי הצנטריפוגות בפורדו ונתנז, מתקנים שלא היינו בהם מעולם", אמר קרי. "השיחות של המעצמות עם איראן השבוע בווינה הן שיחות רציניות וממוקדות לעומק. יש לנו מעקב עצום על מה שהם עושים".

מאוחר יותר ניסה משרד החוץ בוושינגטון לתקן את הרושם והבהיר כי השר קרי אינו מאשים שום צד בכישלון המשא-ומתן המדיני. דוברת משרד החוץ האמריקני, ג'ן סאקי, אמרה: "כמו בכל המקרים הקודמים, השר קרי היה ברור כשאמר ששני הצדדים נקטו בצעדים לא מועילים ובשום שלב הוא לא השתתף, במשחק ההאשמות", אמרה סאקי. "היום הוא אף הדגיש כי ראש הממשלה נתניהו קיבל החלטות אמיצות לאורך התהליך. עתה זה תלוי בשני הצדדים ומנהיגיהם להכריע האם להמשיך בנתיב המועיל". גם דובר הבית הלבן, ג'יי קרני, ניסה לתקן את הרושם. בתדרוך היומי לכתבים אמר כי שר החוץ "הבהיר ששני הצדדים עשו דברים שהפכו את ההתקדמות לקשה יותר".

בתגובה אומר יו"ר הבית היהודי", השר נפתלי בנט כי ישראל לעולם לא תתנצל על בניה בירושלים. "שמעתי שהגדירו את הבניה בירושלים כ'בום'. שנים רבות ניסו בבומים ופיצוצים למנוע מאיתנו לחיות בבירה הנצחית של עם היהודי. זה לא יקרה. בניה בירושלים היא לא בום, בניה בירושלים היא ציונות", אמר בנט.

שר הבינוי והשיכון אורי אריאל הגיב על הדברים שאמר קרי: "אין מחלוקת בין כל השרים בממשלה שמי שאשם בפיצוץ השיחות זה הפלסטינים. לצערי, מסיבות שאי אפשר להסביר, אולי קצת גלותיות, מתחילים וויכוחים פנימיים מי אשם במה. זה דבר לא ראוי ומזיק. וכאשר ישנם שרים שטורחים 1,000 פעמים לומר 'אנחנו אשמים', בסוף יש כאלו מעבר לים שמקשיבים, לוקחים את הדברים הללו וחוזרים עליהם".

סגן שר החוץ אלקין אמר כי שר החוץ האמריקני קרי לא דייק בדבריו וכי לא תמיד יש קשר בין המציאות לבין הטענות שמעלה הקהילה הבין-לאומית. לדבריו, במקרים רבים הקהילה הבין לאומית נוטה להאשים את ישראל יותר מאשר את הפלסטינים. סגן השר אלקין טוען כי אבו מאזן נכנס אל המשא ומתן כמי שכפאו שד וחיפש הזדמנות לברוח וניצל את ההזדמנות הראשונה.

[related-posts]

פורסם בקטגוריה אקטואליה, בארץ, בעולם, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי, צפון אמריקה | עם התגים , , | סגור לתגובות

חקירתו של אולמרט צפויה להימשך מחר

אחרי יומיים תמימים של חקירות, סיים היום (שלישי) ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט את חקירתו במשרדי להב 433, שם נחקר קרוב לשמונה שעות. אולמרט נחקר באזהרה על שיבוש הליכי משפט, ובגין חשדות נוספים אותם העלתה בפני החוקרים ראש לשכתו לשעבר, שולה זקן. בין החשדות, תשלומים שקיבלה ממקורביו, על פי החשד, עבור שתיקתה.

זקן העבירה לחוקרים הקלטות ומסמכים הקושרים את אולמרט לחשדות הנוספים נגדו. אולמרט צפוי להיחקר גם מחר שעות ארוכות, וייתכן שגורמים נוספים המקורבים אליו יגיעו לחקירה. נודע כי גם חקירתו של עורך הדין נבות תל צור, החשוד כי פנה לכאורה אל זקן וניסה לשכנעה לא להפוך לעדת מדינה, טרם הסתיימה. בשעות אלו הוא עדיין נחקר.

שולה זקן (צילום: ציפי מנשה)

חקירה על תשלומים שקיבלה ממקורבי אולמרט. שולה זקן (צילום: ציפי מנשה)

אמש, לאחר חקירת אולמרט, מסר יועץ התקשורת שלו, אמיר דן, כי התעקשות הפרקליטות לחקור אותו כעת, מספר ימים לאחר הרשעתו, נועדה לשתי מטרות. האחת – לשבור את מר אולמרט בכל מחיר, והשנייה להשפיע על הליך הטיעונים לעונש.

במקביל, פרקליטות המדינה ביקשה אתמול מבית המשפט העליון למשוך את הערעור שהגישה בעניינה של זקן, כפי שסוכם במסגרת הסכם עדת המדינה עמה.

אמש נחקר עורך דין הצמרת נבות תל צור, ששימש כסנגורו של ראש הממשלה לשעבר, במשך כשש שעות במשרדי היחידה. מקורביו של עורך הדין אמרו אתמול, כי זקן היא שפנתה לתל צור לצורך התייעצות, וכי הוא לא עבר על החוק.

במשטרה ובפרקליטות נאלצים לנהל את החקירה הזו במהירות, כדי להספיק ולהביא ראיות משמעותיות בפני שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב דוד רוזן, לפני שיגיע שלב הטיעונים לעונש במשפט הולילנד. המשפט ייערך בסוף החודש הזה. רוזן רמז כי הוא לא מתכוון לאשר את הסדר הטיעון שנחתם עם זקן, ומתכוון להשית עליה עונש משמעותי של יותר מ-11 חודשי מאסר בפועל, אם לא יסבור שמדובר "בניקוי אורוות" של ממש כלשונו.

דוברות המשטרה התיחסה לשלל הפרשנויות והפירסומים הנוגעים לחקירה והודיעה כי כל פרסום שלא יצא מבית מדרשה, הוא באחריות המפרסמים בלבד.

פורסם בקטגוריה אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי, פליליים | עם התגים , , , , , , | סגור לתגובות

כוחות הביטחון הרסו בית לא חוקי ביצהר; המתנחלים הרסו מוצב

הכתובת הזאת הייתה כתובה על הקיר מזמן, והיום (שלישי) לפנות בוקר היא קיבלה ביטוי מוחשי וקשה. המדינה עודדה והעלימה עין במכוון מהתיישבויות לא חוקיות בשטחים, ובשטח צמח דור שלם שאיננו רואה בפעילות כוחות הביטחון כולל צה"ל ובזרועות השלטון גופים לגיטימיים לשמירה על החוק וסדר הציבורי. הבוקר, בהתנחלות יצהר, אפשר היה לקבל את הפירוש המעשי של ההפקרות. וזה לא סוף הסיפור – זו רק ההתחלה.

הבעירו צמיגים (צילום: דוברות יצהר)

הבעירו צמיגים (צילום: דוברות יצהר)

זה תקופה ארוכה נקבעו ביצהר דפוסי ההתנהגות. כך, הוחלט ביישוב שהם לא יקבלו עובדים שאינם יהודים. כך, לדוגמה, סולק עובד קבלן דרוזי שבא לשפץ את המוצב הקטן שנבנה ביישוב על מנת להגן עליו. צה"ל נאלץ באותו יום לשוחח עם הקבלן המבצע וזה שלח עובד יהודי. כך נסקל באבנים נהג משאית ערבי שהביא סחורה ליישוב. מיצהר יצאה בת קול שהסבירה: אנו בעד עבודה יהודית. איש בצבא ובמשטרה ואף חבר ממשלה לא נזעק ולא מחה. כולם עברו לסדר היום.

מח"ט השומרון שמסיים בימים אלו את תפקידו ידע ימים לא פשוטים עם הציבור הקשה הזה. "קומץ עשבים שוטים בשוליים", קראו לכך הפוליטיקאים ואישי הציבור. הרמטכ"ל, שר הביטחון והשר לביטחון פנים שנדרשו לא פעם להגיב לאירועים קשים, חיפשו לאזן את מילות התוכחה. כל תוכחה ציבורית שלהם הסתיימה או החלה תמיד עם המשפט: "אני חייב לציין כי רוב ציבור המתיישבים (באיו"ש) הוא ציבור נפלא, שקט ושומר חוק", וכאן הוכיחו במילים די רכות את "הקומץ שבשוליים".

אלא שה"קומץ", הזה כבר שנים איננו קומץ. האש שאחזה בשדות ולא כובתה מתרחבת והולכת, הלהבות רק יגברו ורמת הקושי לכבותן רק תגדל – יידרשו יותר משאבים, כסף וכוח אדם. כך נוקבו פעמיים צמיגי המח"ט וכך התרחשה היום לפנות בוקר (שלישי) תקרית ההתנגשות בין חיילי צה"ל והמשטרה לתושבים, שבסופה הותירה ארבעה מתנחלים פצועים קל, שישה חיילי מג"ב פצועים קל, מוצבון הרוס של צה"ל וצמיגים מנוקבים של ג'יפ כוח מילואים השוהה במקום ותפקידו לאבטח את היישוב. ובהחלט – חשבון פתוח של המתנחלים עם כוחות הביטחון. 

הרס המבנים (צילום: דוברות יצהר)

הרס המבנים (צילום: דוברות יצהר)

קרקע חשופה אחרי הרס (צילום: דוברות יצהר)

קרקע חשופה אחרי הרס (צילום: דוברות יצהר)

גורם בחטיבת השומרון אמר היום כי פגיעה בכלים צבאיים פוגעת בסופו של דבר במשימת ההגנה על היישובים. "הדבר הזה לא משרת אף אחד, לא את העבודה המבצעית שלנו ולא את ההתיישבות", הדגיש הגורם. "ברגע שפוגעים בכשירות הכלים שלנו זה מצריך מאיתנו להתעסק בתיקונים ומסיח מהמשימה העיקרית שהיא להגן על היישובים ועל הצירים בגזרה". לדבריו, במהלך השבועות שחלפו נרשמה עלייה בכלל האירועים הביטחוניים בגזרת שומרון. 

השתלשלות האירועים

03:00 לפנות בוקר – כוחות הצבא והמשטרה מגיעים משני כיוונים. הם מתמקדים בבנייה על שטחים חדשים ומבנים חדשים המקבעים את התרחבות ההתנחלות בשיטת הסיפוח הזוחל. בנקודה המכונה בפי המתנחלים גבעת להבה, הרסו הכוחות בית האבן (להבדיל מקרוואן) של אליהו דרעי הנמצא בשלבי בנייה מתקדמים. בחוות שקד הרסו הכוחות שני מבני מגורים יבילים ובקתת עץ והחרימו עוד מבנה מגורים יביל מאוכלס של אלישע אילוז. אחד המבנים שנהרסו בחוות שקד שייך להלל, חייל צה"ל, רווק בן היישוב, שגדל במקום וכעת משרת בסדיר.

העימותים לא איחרו להגיע. לאורך כל הפינוי נתקלו הכוחות בהתנגדות עזה מקרב התושבים, הבערת צמיגים וחסימת של צירים באמצעות רכבים. סוכנות תצפית דיווחה כי הכוחות השתמשו נגד התושבים בפצצות תאורה, רימוני הלם וגז. המתנחלים הופתעו מהיד הקשה שהופעלה כלפיהם והתלוננו כי הופעלה אלימות רבה. שני תושבים כבני 60 נפגעו משאיפת גז והם טופלו במקום. במהלך הפינוי דווח לסוכנות תצפית כי צה"ל יורה פצצות תאורה מעל הכפר בורין הסמוך, ו"ככל הנראה מנסים כוחות הביטחון למנוע אפשרות של ירידת פעילי ימין לעבר הכפר במחאה על ההרס", כך נמסר בעת האירוע.

רכב צבאי עם גלגל מנוקב (צילום גדליה לבנון: סוכנות תצפית)

רכב צבאי עם גלגל מנוקב (צילום גדליה לבנון: סוכנות תצפית)

05:30 – כשעתיים לאחר מכן האירוע מסתיים, לא לפני ש-50 מתנחלים אחוזי זעם מכלים את זעמם במאהלי המוצבון שבו משרתים שישה לוחמי מילואים, משחיתים את מיכל המים שבמקום, הופכים את תא השירותים, קורעים והורסים אוהלים, מזרונים וכבלי חשמל.

במהלך האירוע הם יידו מאות אבנים על כוחות הביטחון, הבעירו צמיגים, ניקבו גלגלים לרכבי מג"ב וניפצו שמשות של כלי רכב נוספים, בהם גם את שמשת האוטובוס שהסיע שוטרים למקום. כמו כן, במהלך האירוע נפצעו באורח קל שישה שוטרי מג"ב.

המוצב ההרוס  (צילום: דובר צהל)

המוצב ההרוס (צילום: דובר צהל)

מאהל הרוס וקרוע (צילום: דובר צהל)

מאהל הרוס וקרוע (צילום: דובר צהל)

 "אין לי ספק", אמר אחד מחיילי המילואים, "אם ברדק כזה היה קורה עם ערבים? – כמה מהם היו מוצאים את עצמם בבית קברות". "בקצב הזה", אמר חייל אחר,  "זה רק עניין של זמן עד ששוב נראה אלימות פיזית כלפי חייל או שוטר. זה רק יתגבר והפעם הבאה יכולה להיות חמורה ממה שהיה היום".

מתחקיר ראשוני שנערך בחטיבה עלה כי המתנחלים הפורעים הורו לחיילים לעמוד בצד בעוד הם מכלים את זעמם בהרס המוצב, עין תחת עין. "החיילים עמדו נבוכים וחסרי תושייה", אמר גורם בכיר בחטיבה. הוא הוסיף שלמרות זאת הם לא חשו מאוימים. וזהו ההסבר מדוע החיילים לא ירו בנשקם האישי כלפי התוקפים. "ברור שלו המקרה הזה היה מתרחש מול פלסטינים, הסיפור היה שונה מהקצה אל הקצה", אמר למגפון אחד מהקצינים. "אנחנו לא נמצאים פה כדי להתמודד עם היהודים ולא הכנו את החיילים לסיטואציה כזו שבה הם צריכים להתגונן בפני אלה שהם אמורים להגן עליהם", הסביר הגורם. בצה"ל מסבירים שלאחר התחקיר יופקו לקחים לעתיד.

התגובות: שר הביטחון מבטיח להחמיר אבל רק עם החלק הקיצוני ביישוב. לעומתו קורא ח"כ בר לב קורא לפנות את ההתנחלות כולה ואילו המתנחלים וראש המועצה שומרון מפנים אצבע מאשימה וטוענים – צה"ל ערך כאן "תג מחיר". ארגון יש דין: הגולם קם על יוצרו  

השר לביטחון פנים, יצחק אהרנוביץ', הזדרז להודיע: "בימים האחרונים אנו עדים לאירועים קשים ביישוב יצהר ששיאם הלילה במהלך התפרעות, הפרת הסדר ופציעתם של שישה לוחמי מג״ב במהלך ביצוע הריסות בנייה בלתי חוקית. אותם פורעים אשר הגיעו ותקפו את לוחמי מג״ב וחיילי צה״ל הינם עבריינים משולחי רסן.  אני רואה בחומרה רבה אירועים שכאלה על אחת כמה וכמה כאשר התנהגות זו מגיעה לפגיעה פיזית בלובשי מדים. משטרת ישראל ולוחמי משמר הגבול ימשיכו בעשייתם החשובה לאכיפת החוק וימצו את הדין עם אותם עבריינים. אנו נגלה אפס סובלנות כלפי פורעי חוק בכלל ובפרט באלה הפוגעים בלובשי מדים. אני תקווה כי הנהגת היישוב תגנה ותפעל על מנת שאותו קומץ פרוע ופורע חוק יחדל ממעשיו ומהנזק אשר נגרם ליישוב כולו".

המתנחלים לא מתרגשים מדברי השר. לתחושתם, מה שאירע לפנות בוקר הוא פשוט פעולת נקם ושילם של צה"ל, מגובה במשטרת ישראל, על ניקוב צמיגי המח"ט יום קודם לכן. את תחושתם ביטא היטב גרשון מסיקה, ראש המועצה אזורית שומרון, שבתחומה מצויה ההתנחלות. מסיקה: "לצערי נראה שמדובר בפעולת תג מחיר של מערכת הביטחון כנגד תושבי יצהר. למותר לציין שאיננו מתגוררים תחת שלטון דיקטטורי וכי ענישה קולקטיבית לא רק שהיא פוגענית ולא מקובלת אלא שהיא אינה מועילה ואף גורמת נזק. במקום שמערכת הביטחון תעשה את עבודתה ותמצא את האשמים היא פוגעת בחפים מפשע ובכך מחזקת את הקיצוניים ומחלישה את הרוב המתון של תושבי יצהר".

ביצהר ברכו על דבריו של ראש המועצה ואמרו כי "מדיניות ההרס וההענשה הקולקטיבית של השלטונות נגד תושבי יצהר הינה מקוממת. לא יתכן שממשלת ישראל וכוחות הביטחון יהרסו בתים של חפים מפשע כתג מחיר ונקמה בגלל פעולות לא לגיטימיות של בודדים, חמורות ככל שיהיו וקוראים למערכת הביטחון ולעומד בראשה לחדול ממדיניות זו ולהפסיק לאלתר את מעגל האיבה המתגבר".

שר הביטחון משה (בוגי) יעלון, התייצב מייד מול מצלמות הטלוויזיה לצדו של הרמטכ"ל ואמר: "בלילה הייתה פעילות באזור יצהר בה כוחות משטרת ישראל וצה"ל עסקו בפינוי בנייה בלתי חוקית. יצהר, בשונה משאר ההתיישבות, יש בו גורמים אלימים וגם לא כל תושבי יצהר אלימים, ראינו זאת בשבוע האחרון בהתנכלות לרכב מפקד החטיבה,  מפקד חטיבת שומרון, וכלי רכב של איש מילואים. מבחינתי לא ניתן שגורמים כאלו ואחרים, שפוגעים בסופו של דבר בהתיישבות בהיותם אלימים, בהיותם קיצוניים, אינם מכבדים את שלטון החוק, לא ניתן להם להרים יד על שום גורם. לא של צה"ל, לא של משמר הגבול, של משטרת ישראל, המנהל האזרחי. הם יצטרכו לציית לחוק כמו כל אזרח במדינת ישראל. הפעילות הזאת מבחינתנו נטפל בה במלא החומרה ונמשיך לטפל בגורמים האלה בתוך ההתיישבות ביצהר עד שהם יפסיקו ויבינו שצריך לציית ולכבד את החוק".

לחבר ועדת הביטחון, חבר הכנסת עומר בר לב, זה נמאס: "הסבלנות של הממשלה חייבת להיגמר", הוא אמר. לדבריו "יש להכריז כבר היום על תכנית חירום שתהיה סימן דרך לכל הקיצוניים. אי אפשר לנתק בין האווירה בהתנחלויות מבודדות כמו יצהר לבין יכולת המשילות של מדינת ישראל. במקרה כה קיצוני של התנהלות רציפה של אלימות ועבריינות כלפי המדינה ומוסדותיה וכלפי התושבים הפלסטינים באזור, על שר הביטחון להכריז על כל שטח היישוב כשטח צבאי סגור מטעמי ביטחון ולהכין תכנית לפינוי התושבים, כשאלו שלא תוכח מעורבותם באלימות יוכלו לקבל פיצוי ולהתיישב באזורים אחרים ביהודה ושומרון. כנגד אלו שתוכח מעורבותם באירועי אלימות, יוצא צו הרחקה מהאזור. אם לא נפעל כבר היום בנחישות, זה יסתיים ביותר מגלגלים מפונצ'רים ושוטרים הפצועים קל".

ארגון "יש דין" התריע באומרו כי "לאורך שנים כוחות הביטחון מתעלמים מהפרות חוק בוטות וממקרי אלימות קשים נגד פלסטינים שמתרחשים במרחב ההתנחלות יצהר, ולכן אין זה מפתיע כלל שאותה 'מפלצת' שכוחות הביטחון יצרו במו ידיהם יצאה משליטה ותוקפת עכשיו את כוחות הביטחון עצמם. חיילי צה"ל נוכחים שוב ושוב באירועי אלימות בהם אזרחים ישראלים שיוצאים מיצהר ותוקפים את התושבים הפלסטינים באזור. החיילים נמנעים מלעצור או להתעמת עם אותם פורעי חוק ובכך מעודדים את המשך האלימות. גם למשטרה יש אחריות וחלק מרכזי בהתגברות האלימות באזור, כאשר תלונות של פלסטינים על אותם תקיפות נסגרות לעיתים ללא ביצוע פעולות חקירה בסיסיות". 

 "את המחיר האמיתי של מציאות המערב הפרוע, שכוחות הביטחון ייצרו ביצהר, משלמים יום יום תושבי הכפרים הפלסטיניים הסמוכים לאחר שביטחונם וכבודם הופקרו לחלוטין", מאשימים בארגון.

תגובת צה"ל: נחצה קו אדום

מצה"ל נמסר כי "מוצב צה"ל באזור יצהר הותקף הלילה על ידי מתיישבים. זאת לאחר פעילות כוחות הביטחון, במסגרת אכיפת החוק והסדר באיו"ש, להריסת והחרמת מבנים בלתי-חוקיים ביישוב. במהלך הפעילות כוחות הביטחון נתקלו בהפרת סדר אלימה ביותר של מאות מתיישבים שכללה יידוי אבנים, הבערת צמיגים וחסימת כבישים. מוקדם יותר אמש, גלגלי רכב צבאי נוקבו במהלך סיור שגרתי של חיילי מילואים ביישוב יצהר. מדובר היה בתקרית השנייה תוך יממה,כשרק אתמול ניקבו צעירים את גלגלי רכבו של מח"ט שומרון, אל"מ יואב רום. צה"ל רואה בחומרה רבה אירועים מסוג זה. כל פגיעה במפקדי צה"ל וחייליו, בסדיר ובמילואים, העוסקים יום וליל בהגנה על תושבי מדינת ישראל הינה חציית קו אדום".

בתוך כך בצה"ל למדו מהפוליטיקאים שלא להכליל את כל הציבור בחומרת המצב, ולכן "עם זאת", מציינים בחטמ"ר שומרון "הרי שאירועי הוונדליזם מקורם בקומץ של עבריינים שלא מאפיינים ההתיישבות בכללותה". על המשך הטיפול באלו אומרים בצבא: "על הטיפול בעבריינות בקרב ההתיישבות מופקדת משטרת מחוז ש"י". לנוכח ההתנהלות הזו אפשר בהחלט להבחין כי ההתנחלות הקשה בשומרון מהווה תפוח אדמה לוהט שאיש אינו רוצה להביאו לפתחו...

כך לדוגמה נעצר שלשום תלמיד ישיב בן 16.5 מיצהר בחשד כי הוא זה שניקב את צמיגי המח"ט. אתמול שחרר אותו בית המשפט בירושלים לביתו לחמישה ימים של מעצר בית. לאחר מכך הוא יהיה חופשי לספר לחבריו על גבורתו מול "כוחות הרשע". ולשאלה מה יעשו במנקבי הצמיגים, מיידי האבנים, משחיתי המוצב, אם וכאשר יילכדו? התשובה תהיה מן הסתם שזה יגמר בקול ענות חלושה.

.

 

פורסם בקטגוריה בארץ, בטחוני, מדיני-פוליטי, פליליים | עם התגים , , , , , , , , , | סגור לתגובות

נשיא סין, שי ג'ינפינג: סין מתנגדת לפיתוח נשק גרעיני ע"י איראן

נשיא המדינה שמעון פרס נחת היום (ג') בסין לביקור ממלכתי ראשון של נשיא ישראלי מזה כעשור, בהזמנתו האישית של נשיא סין שי ג'ינפינג. ב"היכל העם" בסין התקבל הנשיא פרס על ידי נשיא סין שי ג'ינפינג, במסדר כבוד של הצבא ומקהלת ילדים מנופפים בדגלי המדינות.

לאחר טקס קבלת הפנים המשיכו השניים לפגישת עבודה מדינית, בפתחה הודה נשיא סין שי ג'ינפינג לנשיא פרס על ביקורו בסין ואמר: "ברוכים הבאים לסין, זהו כבוד גדול עבורי לארח את נשיא מדינת ישראל, הנך מדינאי בעל שם עולמי ומעורר השראה, חבר ותיק של סין ושל העם הסיני- יש לך תרומה משמעותית ליחסי ישראל סין. אני מודה ומעריך את שעשית לחיזוק הקשרים בין שתי מדינותינו. מאז ייסוד היחסים הדיפלומטים קיים בין שתי המדינות שיתוף פעולה מדיני, סין בטוחה בהצלחתה של ישראל".

מפגש הנשיאים בבייג'ין. "החלטות אמיצות למען השלום" (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

מפגש הנשיאים בבייג'ין. "החלטות אמיצות למען השלום" (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

נשיא סין: "בטוח בהצלחתה של ישראל". (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

נשיא סין: "בטוח בהצלחתה של ישראל". (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

במרכז הפגישה הדגיש הנשיא הסיני כי סין תומכת בהמשך המשא ומתן של המעצמות מול איראן במסגרת ה5+1 ומאמינה כי הפתרון צריך להימצא באפיק דיפלומטי ובדרכי שלום. עוד אמר הנשיא כי סין מתנגדת לפיתוח נשק גרעיני ע"י איראן וכן כי סין מבינה היטב את הדאגה הביטחונית של ישראל.

בהמשך דבריו הביע  הנשיא שי את תקוותו  לקידום תהליך השלום בין ישראל לפלסטינים ואמר: "שיחות השלום בין ישראל לפלסטינים נמצאות כעת בנקודה קריטית, אנו מקווים עבור העם בישראל והעם הפלסטיני כי המנהיגים יקבלו כעת החלטות אמיצות למען שלום. בפנינו נושאים שונים לדון בהם, ובהם הנושאים האזוריים העומדים על סדר היום של שתי המדינות".

הנשיאים סוקרים משמר כבוד של הצבא הסיני (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

הנשיאים סוקרים משמר כבוד של הצבא הסיני (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

הנשיא פרס פתח את דבריו בברכות בשם אזרחי מדינת ישראל לנשיא סין ול"שנת הסוס" הסינית ואמר: "באתי בשם אזרחי מדינת ישראל להביע את הערכתנו לסין, ולתפקידה המרכזי בעולם ובמזרח התיכון".

בנוגע לתהליך השלום בין ישראל לפלסטינים אמר הנשיא פרס: "אלו אכן ימים קריטיים במשא ומתן בין ישראל לפלסטינים, אך חשוב לחזור לשולחן המשא ומתן- יש להיאבק למען השלום- סין יכולה להיות שחקן מרכזי בחיזוק היציבות ובקידום השלום במזרח התיכון".

הנשיא מתקבל ע"י מקהלת ילדים מנופפים בדגלי המדינות (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

הנשיא מתקבל ע"י מקהלת ילדים מנופפים בדגלי המדינות (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

בפגישתם הדגיש פרס כי תכנית הגרעין של איראן מהווה סכנה לעולם כולו ואמר: "לסין תפקיד מרכזי במאבק למנוע מאיראן פצצה גרעינית. איראן היא מרכז הטרור העולמי, מממנת פעילות טרור ושולחת זרועות טרור והרס כמעט לכל המזרח התיכון. איראן בונה פצצה גרעינית, מאיימת בהשמדת עם ותחת הכחשות בונה ומפתחת טילים ארוכי טווח בעלי ראשי נפץ גרעיניים. יש לסין השפעה במזרח התיכון, בקידום השלום והיציבות ובמניעת נשק גרעיני בידי איראן".

עוד העלה הנשיא פרס בפגישה את העמקת שיתופי הפעולה בין המדינות בתחומי הטכנולוגיה, רפואה חקלאות, וקרא לפתיחת קווי תעופה ישירים של חברות תעופה סיניות מסין לישראל להגברת התיירות בין שתי המדינות.

מיד לאחר סיום הפגישה המדינית שארכה כשעתיים אירח נשיא סין את נשיא המדינה והמשלחת הישראל לארוחת ערב בארמון הנשיאות, בארוחה הפתיעו את הנשיא תזמורת חיילים סינים שניגנו מחרוזת שירים ישראלים, והרימו כוסית לקשרי הידידות בין סין לישראל.

במסגרת סבב הפגישות המדיניות שיקיים הנשיא עם צמרת ההנהגה הסינית במהלך ביקורו, ייפגש הנשיא פרס גם עם יו"ר הקונגרס הלאומי הסיני.  בהמשך הביקור יקיים מפגש כלכלי חגיגי עם מנכ"לי חברות ענק מובילות בסין באירוע בתוך מתחם ה"עיר האסורה" בבייג'ינג, לחיזוק הקשרים העסקיים והכלכליים בין ישראל לסין.

פורסם בקטגוריה אסיה ואוקיאניה, בארץ, בעולם, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | עם התגים , , | סגור לתגובות

חרות הבדיה

אני אוהבת מסעות.

כל מסע הוא הזמנה להרפתקה.

לפעמים אני יודעת מתי ואיך זה מתחיל. אבל אף פעם לא איך זה ייגמר.

יש מסעות שאני מתכוננת אליהם. מפנה להם זמן, מנקה את שולחן העבודה, עורכת רשימות ו…יוצאת לדרך.

אילנה באום

ויש מסעות שנרקמים בסתר, טווים חוטים סמויים בין עבר להווה, משתעשעים בינם לבינם, הופכים אותי לשחקן בלתי מודע למהלכיהם המתוחכמים, ורק בדיעבד, כשכבר אין דרך חזרה, אני יודעת שאני בפנים.

לפעמים זה מתחיל במסע רגלי של מאות קילומטרים רצופים. אני מצטיידת בתרמיל, כובע, מקל, ובתפילה לשוב בשלום – ויוצאת לדרך. נראה לכאורה שלמסע הרגלי יש נקודת התחלה מוגדרת. אבל מתברר לעיתים שההרפתקה החלה כבר מזמן, במסע קודם שהתחולל במחשכי הדמיון, בין ערות לשינה, בין שגרת החיים לחריגותיה. המסע הרגלי במקרה כזה, מאפשר לי חלון הצצה לנבכי הסיפור שהולך ולובש פנים ושמות.

למעשה, אני כותבת על אנשים שמכירים אותי זמן רב לפני שאני מכירה אותם. בינם לבינם הם רוקמים מערכות של יחסים ורגשות. הם אוהבים ושונאים, מקווים ומתייאשים, מחפשים והולכים לאיבוד. במשך זמן רב הם ממדרים אותי מחייהם. אין לי מושג למה, אבל לרוב, הם נחשפים אלי ברגעים בלתי צפויים תוך כדי המסעות הרגליים.

זה התחיל לפני כעשר שנים, בספרי הראשון, "ביוגרפיה רגשית. סיפור אהבה". הייתי אז בטיול קצר בדוברובניק שבסלובקיה. אולי היתה זו דמותו של גבר מבוגר וכסוף שיער שחלף על פני, ואולי עתיקוּתה של דוברובניק שהזכירה לי את ירושלים, ואולי היה זה ריח התבשילים כמו במטבח של אמא שלי. בקשתי מהמלצרית דף ועט, וכך נולדה דמותו של פרופסור עזרא זיסקינד, פסיכולוג ופסיכיאטר. ולא רק דמותו נולדה שם. יחד עמו נולדה הִלָה גפן, והדיאלוג הראשון שהתקיים ביניהם.

הדף מדבורובניק בילה במגרה שלי כשנתיים, עד שגיבורים נוספים הכריחו אותי להתיישב אל המחשב ולכתוב. ולא רק לכתוב הם אילצו אותי, גם שלחו אותי למספר מסעות בהודו ולמקומות רבים נוספים.

"ביוגרפיה רגשית. סיפור אהבה", ראה אור לפני כארבע שנים. היה נדמה לי שדרכי ודרכיהם של גיבורי הספר נפרדו סופית ברגע בו הופץ הספר בחנויות. דעתם של הלה, לורי וזיסקינד היתה שונה. הם טענו כי זו פרידה מוקדמת מדי: הרי רק הכרנו, אמרה הלה, ואותי את בכלל לא מכירה מספיק, טענה לורי. וזיסקינד, רק נעץ בי את עיני הפלדה שלו וטלטל את ראשו בשלילה. הם לא הניחו לי. הם השתנו והתבגרו, אנשים חדשים הצטרפו לחייהם, מצבים רגשיים בלתי מוכרים הכתיבו את מהלכיהם – וגם את אלה שלי – ועל כך ב"יקיצה מאוחרת".

כדי לכתוב את "יקיצה מאוחרת", נאלצתי להתנזר מעולמי המוכר ולהתייחד עם לורי בכפר נידח בהרים, בין אנשים חביבים שאיני מבינה את שפתם. למרות שגם ספר זה עוסק בגיבורים הישנים, הוא גם מנותק מהם ועומד לחלוטין על רגליו שלו. שם, הרחק בהרים, בין השבילים ביער, התחברו מילים למשפטים ושורות לעמודים. לשם נכנסו המסעות הרגליים שגיבורי הספר דחקו בי לערוך בספרד ובפולין ובכל מרחבי הדמיון שנפרשו לפניי. 

חרות הבדיה מאפשרת לי לברוא ולהמית, לסבך ולפשט.

חרות הבדיה נקייה ממחויבויות  לאנשי היום יום, לילדים, למשפחה, לחברים או למולדת.

חרות הבדיה אינה עוסקת במס שפתיים.

חרות הבדיה היא זמן פרטי שמופקע מלוח השנים, הדקות והימים.

ולמרות כל הנאמר כאן, רק על עצמי לספר ידעתי. לא במקרה "ביוגרפיה רגשית" הוא שמו של ספרי הראשון. כל ספר הוא ביוגרפיה רגשית של מחברו. אבל לא רק לכל איש יש שם.. גם לכל ספר…

———————————————————————-

  "יקיצה מאוחרת", הוצאת סטימצקי, 288 עמ'.                                                                             

 

 

פורסם בקטגוריה ד, מאמרי עמדה | עם התגים , , | סגור לתגובות

סוף סוף לעבוד בלי הפרעות

ברוך דיין אמת - צילום ואילוסטרציה: עמית מנדלזון

מיקרוסופט קוברת רשמית היום את ה-XP, מערכת ההפעלה הטובה ביותר שאי פעם יצאה מתחת ידיהם של מתכנתי החברה ואל תתרגשו, זה לא גליק גדול. החל מהיום אין יותר עדכונים ותיקונים וטלאים ונדנוד אינסופי להתקנתם. מיקרוסופט מפסיקה לתמוך במוצר.

האם זה טוב או רע?

תלוי את מי שואלים. אני מצהיר בזאת שאני לא מתכוון להחליף מערכת הפעלה, ה-XP, למרות שמעולם לא היתה מושלמת ולראיה – 14 שנה אחרי שחרורה היא עדיין דורשת עדכונים וטלאים, היא עדיין מערכת הפעלה טובה יותר מאלו שבאו אחריה. למרות שלמעשה כל אותם עדכונים וטלאים שהציפו אותנו בהם במשך אותן שנים אולי שיפרו את הבטיחות אבל בהחלט הפכו אותה לכבידה יותר וזוללת זיכרון.

אין לי כוח לעוד 14 שנה של עדכונים, ומניסיון הנטבוק שלי, עליו רצה החלונות 7, הוא מבלה את רוב זמנו בעדכונים.

האם יש בעית בטיחות?

לא, כרגע אין, אלא אם כן מיקרוסופט עצמם דאגו שנעבור בכוח למערכות החדשות שלה. האם יהיו בעיות אבטחה בעתיד? זו שאלה גדולה, ההנחה היא שאם אחרי 14 שנה לא הצליחה מיקרוסופט לסגור את כל פרצות האבטחה בחלונות XP, תאורטית יש סבירות גבוהה לאבטחה לקויה, מצד אחר, מספר משתמשי ה- XP קטן והולך וממש אין טעם לבנות תכנות זדוניות או סוסים טרויאנים למערכת הפעלה פחות נפוצה (זו הסיבה שמחשבי המק של אפל בטוחים יחסית. מדוע לטרוח לכתוב וירוס למערכת הפעלה העובדת על 3% מהמחשבים בעולם ושבעליהם לא ממש עושים שימוש פרקטי במחשב).

אז מה כל כך נורא בסיפור?

כלום, ממש כלום, נהפוך הוא, ה- windows update לא יגזול לנו משאבים בלי שנרצה, לא נצטרך להמתין להתקנה של עוד עשרה טלאים כל בוקר. נוכל לעבוד סוף סוף בלי הפרעות.

האם זה הוגן?

לא זה לא הוגן, אבל מיקרוסופט עשתה את מיטב הונה ממכירת מוצרים פגומים ללקוחותיה, ואילצה את הללו לבצע עבורה בקרת איכות. היא החליקה על הזקן של משתמשיה וחלק ממערכות ההפעלה ששחררה לשוק בכלל לא היו ראויות למאכל אדם. כך שהגינות ומיקרוסופט לא הולכים יחד.

זו אכן חוצפה, למכור מוצר דפוק ומלא באגים, לצפות מהמשתמש לדווח לחברה על כל תקלה (כשכל מה שעולה בראשו ברגע זה הוא איך לזרוק את המחשב מהחלון), לשדרג ולעדכן כל שלושה ימים, ואז פתאום מודיעה לו החברה שחלאס, המוצר שלו מת והוא צריך לקנות חדש כי היא עשתה כמיטב יכולתה וצריכה להמשיך לעשות כסף ממוצרים דפוקים אחרים.

אני אישית מתכוון להמשיך ולעבוד על ה-XP. אין שום סיכוי בעולם שאתחיל מחדש את התהליך המייגע עם מערכת הפעלה חדשה, מה גם שבאמת ובתמים אני פשוט לא רואה הצדקה מדוע לשלם עוד 200 דולר למיקרוסופט עבור מערכת הפעלה חדשה ומלאה באגים, כששרפתי 14 שנה לשפר את זו שברשותי.

 

פורסם בקטגוריה ג, טכנולוגיה, מחשבים ואינטרנט | עם התגים , , , , , , | 2 תגובות

לחובבי ההפלגות: הפלגות במחירי הרגע האחרון

אוניה של רויאל קריביאן: קרוזים באיים הקאריביים ובאירופה במחירים מוזלים

אוניה של רויאל קריביאן: קרוזים באיים הקאריביים ובאירופה במחירים מוזלים

חברת סנורמה (Sunorama), נציגת המכירות של חברת רויאל קריביאן בישראל, פרסמה היום מבצע של מחירים מיוחדים על הפלגות נבחרות של החברה, להזמנה היום, יום שלישי ה-8 באפריל, ומחר יום רביעי ה-9 באפריל.

הפלגות על אוניות הקרוזים של החברות האמריקאיות בכלל ושל רויאל קריביאן בפרט, הן אחד הדילים המשתלמים ביותר בתעשיית התיירות: אוניות פאר, אוכל מסביב לשעון, בידור מלאס וגאס, בריכות, ספא, קיר טיפוס, החלקה על הקרח, חנויות ועוד.

בין ההפלגות המוצעות במחירים מוזלים: ב-17 באפריל, כלומר, ביום חמישי בשבוע הבא – 4 לילות במערב האיים הקאריביים בחדר עם חלון – 219 דולר (760 שקל). ב-20 באפריל, 14 לילות באיים הקאריביים ובאיים האזוריים בחדר פנימי – 379 דולר (1.315 שקל).

סויטה ברויאל קאריביאן. מחירי החדרים הפנימיים, ללא חלון, זולים יותר

סוויטה ברויאל קריביאן. מחירי החדרים הפנימיים, ללא חלון, זולים יותר

אביב באירופה

בעונת האביב עושות הספינות של רויאל קריביאן, ושל החברות האחרות, את דרכן לאירופה כדי להפליג באירופה ובים התיכון. ההפלגות הללו, שרובן בלב ים, זולות במיוחד ומספקות הנאה למי שלא רק רוצה להגיע ליעד, אלא גם נהנה מעצם ההפלגה: 13 לילות הפלגה מהאיים הקאריביים לאנגליה החל ב-4 במאי, מחירם לאדם 349 דולר (1.211 שקל).

המבצעים באירופה כוללים, לדוגמה, 8 לילות מברצלונה לוונציה ב-9 במאי, בחדר פנימי, במחיר 879 דולר (3.050 שקל) בחדר עם מרפסת: 2,229 דולר.

12 לילות באיי יוון החל ב-23 במאי – 1.549 דולר בחדר עם מרפסת ו-11 לילות בים התיכון מה-12 במאי – בין 1.329-1.429 דולר, לפי סוג החדר.

על הסיפון. באוניות בריכות שחיה, ספא, אולמות תיאטרון וקולנוע וקזינו, כמובן

על הסיפון. באוניות בריכות שחיה, ספא, אולמות תיאטרון וקולנוע וקזינו, כמובן

עם זאת, יש לזכור שלמחיר זה, ליחיד, יש להוסיף מסים, דמי טיפול לסוכן הנסיעות ותשר לעובדי האוניה. בנוסף, יש לטוס ליעד היציאה וממנו, וקרוב לוודאי שיהיה צורך גם בלילה במלון לפני ההפלגה ואחריה. ובכל זאת, בהפלגה כזו, בה למעשה הכל כלול – למעט סיורי החוף – חוסכים טיסות פנים, מלון, שכירת רכב, נהיגה וארוחות לאורך הטיול. היא מתאימה גם לכל סוגי הנופשים: מתינוקות ועד קשישים על כסאות גלגלים. ובכלל, מי שאוהב להפליג, להתנתק מהאינטרנט ולהיזכר איך פעם היינו נופשים – זו החופשה בשבילו.

פורסם בקטגוריה ג, תיירות, תיירות בחו"ל | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

מטריקס משיקה מרכז הדרכה חדש בעיר נאנג'ינג

מטריקס, יחד עם שותפתה בסין PTL Group, משיקה מרכז חדש בעיר נאנג'ינג, מערי התוכנה המובילות בסין. המרכז יספק הדרכות תוכנה לעובדים של כ-500 חברות הי-טק סיניות, הממוקמות בנאנג'ינג, בשיתוף עם המכון לבקרת איכות של העיר (NQI – Nanjing Quality & Inspection). בנאנג'ינג, בירת מחוז ג'יאנגסו, פועלת תעשיית תוכנה המגלגלת כ-185 מיליארד שקל בשנה.
המרכז בתמיכת הממשל המקומי של העיר נאנג'ינג, נקרא:China Israel NQI+John Bryce International joint training center

טקס השקת המרכז החדש התקיים בנאנג'ינג בהשתתפות סגן ראש העיר Mr. Luo Qun, מוטי גוטמן מנכ"ל מטריקס סין, ערן לסר מנכ"ל מטריקס גלובל ומנכ"ל משותף בג'ון ברייס מכללת הי-טק, יואב צ'רניץ – מנכ"ל מטריקס גלובל וג'ון ברייס מכללת הי-טק סין, וצביקה שלגו מנכ"ל PTL Group, חברת השקעות וניהול סינית בבעלות ישראלית, ושותפה של מטריקס גלובל וג'ון ברייס מכללת הי-טק בסין.

שירותי הדרכה

המרכז, בשיתוף עם PTL Group ומכון בקרת האיכות של נאנג'ינג, מיועד לספק שירותי הדרכה לעובדים בכ-500 חברות הי-טק סיניות בנאנג'ינג, ש-400 אלף איש מקרב שמונת מיליון תושביה הם עובדי תעשיית התוכנה. המרכז יוכל לשמש גם בסיס לפעילות של מטריקס גלובל בשירותי בדיקות ופיתוח תוכנה ללקוחות סינים

פעילות בסין

הקמת מרכז ההדרכה מהווה אבן דרך נוספת במסלול פעילותה של מטריקס בסין מזה 6 שנים. בתחילת דרכה שם הקימה מטריקס מרכזי הדרכה של ג'ון ברייס מכללת הי-טק בשנגחאי ובייג'ינג, וכיום בין לקוחותיה נמנות חברות בינלאומית כגון אינטל, SAP, EMC, AUTODESK, ADOBE, כמו גם חברות סיניות ענקיות כמו China mobile, ZTE ועוד.

פורסם בקטגוריה ג, כלכלה | עם התגים , , , | סגור לתגובות