האצת שיווק הקרקעות גם במרכז הארץ

תוכנית הדיור הממשלתית מציעה בין השאר: להגדיל את המלאי התכנוני באזורי ביקוש, העתקת מחנות צה"ל, שכמות העסקאות שהמדינה משווקת לא תפחת מ-25 אלף יחידות דיור בשנה ועידוד הקמת פרויקטים לשכירות ארוכת טווח

האצת שיווק הקרקעות גם במרכז הארץ

תוכנית הדיור הממשלתית מציעה בין השאר: להגדיל את המלאי התכנוני באזורי ביקוש, העתקת מחנות צה"ל, שכמות העסקאות שהמדינה משווקת לא תפחת מ-25 אלף יחידות דיור בשנה ועידוד הקמת פרויקטים לשכירות ארוכת טווח

נחשפה תוכנית הדיור הממשלתית הכוללת, שגובשה על ידי שרי האוצר, הפנים והבינוי והשיכון ושתובא בפני ועדת השרים לענייני דיור. התוכנית כוללת מכלול צעדים מתואמים ומשלימים להגדלת היצע הדיור לרבות: שיפור התכנון והתיאום בין הגורמים הממשלתיים, הגדלת המלאי התכנוני של הקרקעות בדגש על אזורי הביקוש, הסרת חסמים, קידום מדיניות להתחדשות עירונית, האצת התכנון ושיווק הקרקעות, פינוי מחנות צה"ל ועידוד הקמת פרויקטים לשכירות ארוכת טווח.

הגדלת המלאי התכנוני של הקרקעות בדגש על אזורי הביקוש (צילום: שרשר, ויקימדיה)
הגדלת המלאי התכנוני של הקרקעות בדגש על אזורי הביקוש (צילום: שרשר, ויקימדיה)

יעדי עסקאות

התכנית מציעה לקבוע למשרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל יעדי עסקאות של שיווק קרקע למגורים שבו נחתם חוזה עם הזוכה ויעדים לאישור תכנון מפורט לשנים 2013 – 2014. במסגרת זו מוצע כי כמות העסקאות השנתית בקרקעות שהן מקרקעי ישראל, שהמדינה משווקת או אחראית לייזום התכנון לא תפחת מ-25 אלף יחידות דיור בשנה. כמו כן מוצע כי יעד התכנון בקרקעות המדינה, שהן תכניות מפורטות אשר מכוחן ניתן להוציא היתרי בנייה, יעמוד על לפחות 80 אלף יחידות דיור עד סוף 2014.

אזורי ביקוש

עוד קובעת התוכנית, כי יש להגדיר את אזורי הביקוש כמחוזות ת"א, מרכז, ירושלים, חיפה ונפת אשקלון ושכמות העסקאות השנתית באזורים אילו לא תפחת מ-15 אלף יחידות דיות בשנה. יעד התכנון בקרקעות המדינה באזורים אילו יעמוד על לפחות 55 אלף יחידות דיור עד סוף 2014.

על מנת לעמוד ביעדים אילו יתנו משרדי הממשלה עדיפות בטיפול ובתקציבים לפרויקטים והתכניות הנדרשות לעמידה ביעדים שהוצעו ועל שר הבינוי והשיכון יוטל להוביל גיבוש מדיניות דיור ארוכת טווח.

חוק ועדות הדיור הלאומי

חוק ועדות הדיור הלאומי (וד"לים) יוארך והשינויים המוצעים בו מיועדים לאפשר לפעול ביתר חופשיות אל מול מגבלות תכנוניות ואחרות. במסגרת זו מוצע שלוועדה לדיור לאומי יוקנו סמכויותיה של הוועדה המחוזית לוועדת המשנה לדיור לאומי יוקנו סמכויותיה של המועצה הארצית ושההוראות המפורטות בחוק לעניין התגברות על תוכניות מתאר מחוזיות לא יחולו על תוכניות פינוי בינוי.
בתוכנית לדיור לאומי ניתן יהיה, על פי שיקול דעת הוועדה, לכלול שימושים לרבות לתעסוקה ולמסחר המיועדים לשמש את יחידות הדיור הכלולות בתוכנית ובסביבתה. לצורך אישור תוכנית לדיור לאומי לא יהיה צורך באישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים והוועדה תתייחס בהחלטתה גם לצורך בשמירה על קרקע חקלאית או על שטחים פתוחים.

העתקת מחנות צה"ל

בנושא העתקת מחנות צה"ל לנגב והחלטת הממשלה בעניין הסכם ניהול התכנון בקרקעות מחנות צה"ל, מציעה תוכנית הדיור הממשלתית להנחות את שר הפנים, להביא לאישור המועצה הארצית הוראה להכנת תוכנית מיתאר ארצית (תמ"א), מתוך מטרה להאיץ את תכנון שכונות המגורים על מחנות צה"ל המתפנים, במחנות הקולטים בכל המרחב הנדרש. התמ"א תוכנן בהתחשב בתוכנית המתארים לשטחי מחנות צה"ל, כיפי שיוכנו ויקודמו בוועדות המחוזיות ועל מנת לאפשר את ביצוען וככל הנדרש תכלול תכנון מתארי כללי לשטחי המחנות המתפנים.

התמ"א תכלול לפחות את המתחמים הבאים: מחנה סירקין, מחנה תל השומר, מחנה צריפין ואגד מחנות גלילות.

לצורך מעקב אחר הכנה וקידום התמ"א במועצה הארצית ולצורך הסרת חסמים אחרים הקשורים בקידום התכנון יעבירו מינהל רשות מקרקעי ישראל ומנכ"ל משרד הפנים דיווח אחת לרבעון לוועדת השרים לענייני דיור. במסגרת זו יועבר דיווח על התקדמות התכנון בכלל המתחמים והערכת זמנים להשלמת התכנון.

חסמי תכנון ושיווק, לרבות חסמים צפויים, שאינם ניתנים לפתרון מהיר על ידי צוות ההיגוי יועברו לטיפול לועדת החסמים, שהוקמה בהחלטת ממשלה.

הסרת חסמים בבנייה להשכרה לטווח ארוך

תוכנית הדיור הממשלתית מציעה לתקן את חוק מס הכנסה ולקבוע, כי כל מי שמחזיק בדירות להשכרה ונהנה מהפטור במשך 20 שנים לפחות ייהנה מהפטור על הכנסה משכר דירה גם אם הוא מחזיק פחות ממאה דירות במשך 5 שנים נוספות.

כמו כן מוצע לתקן את חוק ערך מס מוסף ולקבוע, כי בפרויקטים של בנייה להשכרה המשלמים מס בהתאם לחוק מס הכנסה לא ישלמו מע"מ עסקאות בעת מכירות הדירות ולא ינוכה מע"מ תשומות בעת בניית הדירות.

התוכנת מציעה להנחות את שר הפנים לתקן סעיף בחוק התכנון והבניה, כך שוועדה מקומית לתכנון ובניה תהיה מוסמכת לאשר תוכנית מפורטת במגרש המיועד למגורים, בקרקע שהיא מקרקעי ישראל המיועדת לשיווק או ששווקה למטרת דיור להשכרה על ידי רשות מקרקעי ישראל, ובלבד שמגיש התוכנית הוא רשות מקרקעי ישראל, או מי שהרשות נתנה בידו הרשאה לתכנון, אם היא מיועדת את הקרקע לדיור להשכרה.

נחשפה תוכנית הדיור הממשלתית הכוללת, שגובשה על ידי שרי האוצר, הפנים והבינוי והשיכון ושתובא בפני ועדת השרים לענייני דיור. התוכנית כוללת מכלול צעדים מתואמים ומשלימים להגדלת היצע הדיור לרבות: שיפור התכנון והתיאום בין הגורמים הממשלתיים, הגדלת המלאי התכנוני של הקרקעות בדגש על אזורי הביקוש, הסרת חסמים, קידום מדיניות להתחדשות עירונית, האצת התכנון ושיווק הקרקעות, פינוי מחנות צה"ל ועידוד הקמת פרויקטים לשכירות ארוכת טווח.

הגדלת המלאי התכנוני של הקרקעות בדגש על אזורי הביקוש (צילום: שרשר, ויקימדיה)
הגדלת המלאי התכנוני של הקרקעות בדגש על אזורי הביקוש (צילום: שרשר, ויקימדיה)

יעדי עסקאות

התכנית מציעה לקבוע למשרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל יעדי עסקאות של שיווק קרקע למגורים שבו נחתם חוזה עם הזוכה ויעדים לאישור תכנון מפורט לשנים 2013 – 2014. במסגרת זו מוצע כי כמות העסקאות השנתית בקרקעות שהן מקרקעי ישראל, שהמדינה משווקת או אחראית לייזום התכנון לא תפחת מ-25 אלף יחידות דיור בשנה. כמו כן מוצע כי יעד התכנון בקרקעות המדינה, שהן תכניות מפורטות אשר מכוחן ניתן להוציא היתרי בנייה, יעמוד על לפחות 80 אלף יחידות דיור עד סוף 2014.

אזורי ביקוש

עוד קובעת התוכנית, כי יש להגדיר את אזורי הביקוש כמחוזות ת"א, מרכז, ירושלים, חיפה ונפת אשקלון ושכמות העסקאות השנתית באזורים אילו לא תפחת מ-15 אלף יחידות דיות בשנה. יעד התכנון בקרקעות המדינה באזורים אילו יעמוד על לפחות 55 אלף יחידות דיור עד סוף 2014.

על מנת לעמוד ביעדים אילו יתנו משרדי הממשלה עדיפות בטיפול ובתקציבים לפרויקטים והתכניות הנדרשות לעמידה ביעדים שהוצעו ועל שר הבינוי והשיכון יוטל להוביל גיבוש מדיניות דיור ארוכת טווח.

חוק ועדות הדיור הלאומי

חוק ועדות הדיור הלאומי (וד"לים) יוארך והשינויים המוצעים בו מיועדים לאפשר לפעול ביתר חופשיות אל מול מגבלות תכנוניות ואחרות. במסגרת זו מוצע שלוועדה לדיור לאומי יוקנו סמכויותיה של הוועדה המחוזית לוועדת המשנה לדיור לאומי יוקנו סמכויותיה של המועצה הארצית ושההוראות המפורטות בחוק לעניין התגברות על תוכניות מתאר מחוזיות לא יחולו על תוכניות פינוי בינוי.
בתוכנית לדיור לאומי ניתן יהיה, על פי שיקול דעת הוועדה, לכלול שימושים לרבות לתעסוקה ולמסחר המיועדים לשמש את יחידות הדיור הכלולות בתוכנית ובסביבתה. לצורך אישור תוכנית לדיור לאומי לא יהיה צורך באישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים והוועדה תתייחס בהחלטתה גם לצורך בשמירה על קרקע חקלאית או על שטחים פתוחים.

העתקת מחנות צה"ל

בנושא העתקת מחנות צה"ל לנגב והחלטת הממשלה בעניין הסכם ניהול התכנון בקרקעות מחנות צה"ל, מציעה תוכנית הדיור הממשלתית להנחות את שר הפנים, להביא לאישור המועצה הארצית הוראה להכנת תוכנית מיתאר ארצית (תמ"א), מתוך מטרה להאיץ את תכנון שכונות המגורים על מחנות צה"ל המתפנים, במחנות הקולטים בכל המרחב הנדרש. התמ"א תוכנן בהתחשב בתוכנית המתארים לשטחי מחנות צה"ל, כיפי שיוכנו ויקודמו בוועדות המחוזיות ועל מנת לאפשר את ביצוען וככל הנדרש תכלול תכנון מתארי כללי לשטחי המחנות המתפנים.

התמ"א תכלול לפחות את המתחמים הבאים: מחנה סירקין, מחנה תל השומר, מחנה צריפין ואגד מחנות גלילות.

לצורך מעקב אחר הכנה וקידום התמ"א במועצה הארצית ולצורך הסרת חסמים אחרים הקשורים בקידום התכנון יעבירו מינהל רשות מקרקעי ישראל ומנכ"ל משרד הפנים דיווח אחת לרבעון לוועדת השרים לענייני דיור. במסגרת זו יועבר דיווח על התקדמות התכנון בכלל המתחמים והערכת זמנים להשלמת התכנון.

חסמי תכנון ושיווק, לרבות חסמים צפויים, שאינם ניתנים לפתרון מהיר על ידי צוות ההיגוי יועברו לטיפול לועדת החסמים, שהוקמה בהחלטת ממשלה.

הסרת חסמים בבנייה להשכרה לטווח ארוך

תוכנית הדיור הממשלתית מציעה לתקן את חוק מס הכנסה ולקבוע, כי כל מי שמחזיק בדירות להשכרה ונהנה מהפטור במשך 20 שנים לפחות ייהנה מהפטור על הכנסה משכר דירה גם אם הוא מחזיק פחות ממאה דירות במשך 5 שנים נוספות.

כמו כן מוצע לתקן את חוק ערך מס מוסף ולקבוע, כי בפרויקטים של בנייה להשכרה המשלמים מס בהתאם לחוק מס הכנסה לא ישלמו מע"מ עסקאות בעת מכירות הדירות ולא ינוכה מע"מ תשומות בעת בניית הדירות.

התוכנת מציעה להנחות את שר הפנים לתקן סעיף בחוק התכנון והבניה, כך שוועדה מקומית לתכנון ובניה תהיה מוסמכת לאשר תוכנית מפורטת במגרש המיועד למגורים, בקרקע שהיא מקרקעי ישראל המיועדת לשיווק או ששווקה למטרת דיור להשכרה על ידי רשות מקרקעי ישראל, ובלבד שמגיש התוכנית הוא רשות מקרקעי ישראל, או מי שהרשות נתנה בידו הרשאה לתכנון, אם היא מיועדת את הקרקע לדיור להשכרה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן