Skip to content

פרשנות | ניתוח ראשוני של תוצאות הבחירות לנשיאות איראן בחתך מחוזות

בעקבות ניצחונו הסוחף של המועמד הרפורמיסט חסן רוחאני, מקבץ ד"ר רז צימט עבור קוראי מגפון מספר נתונים סטטיסטיים בפילוח מחוזי שיכולים לתת מבט נוסף ובלתי שגרתי על הניצחון.

פרשנות | ניתוח ראשוני של תוצאות הבחירות לנשיאות איראן בחתך מחוזות

בעקבות ניצחונו הסוחף של המועמד הרפורמיסט חסן רוחאני, מקבץ ד"ר רז צימט עבור קוראי מגפון מספר נתונים סטטיסטיים בפילוח מחוזי שיכולים לתת מבט נוסף ובלתי שגרתי על הניצחון.

נשיא איראן הנבחר, חסן רוחאני (צילום: ויקימדיה/Mojtaba Salimi)
ניצחון סוחף. נשיא איראן הנבחר, חסן רוחאני (צילום: ויקימדיה/Mojtaba Salimi)

בימים האחרונים מתפרסמים בתקשורת האיראנית דיווחים בנוגע לפילוח תוצאות הבחירות לנשיאות איראן בחתך מחוזות. מדובר בנתונים חלקיים ולא-רשמיים, כיוון שמשרד הפנים האיראני טרם פרסם את תוצאות הבחירות המלאות והרשמיות בחתך מחוזות באתר הרשמי שלו. על אף חלקיות התוצאות המתייחסות בשלב זה ל-25 מבין 31 המחוזות באיראן, יש בהן כדי להצביע על כמה ממצאים מרכזיים:

1. ב-23 מבין 25 המחוזות לגביהם התפרסמו תוצאות הבחירות ניצח חסן רוחאני בפער משמעותי ביחס ליתר המועמדים. ניכר, איפוא, כי מדובר בניצחון סוחף בכל רחבי המדינה. על-פי תוצאות הבחירות בחתך ארצי שהתפרסמו בתקשורת האיראנית (והן מתייחסות למספר הקולות בהן זכה כל מועמד מסך הקולות הכשרים) זכה רוחאני ב-50.7% מהקולות. במספר מחוזות זכה רוחאני בשיעור תמיכה גבוה במיוחד, ובהם: מחוז יזד, מחוז המוצא של המועמד הרפורמיסטי, מוחמד-רזא עארף, שפרש לטובת רוחאני ימים ספורים טרם הבחירות, (67.5%), כרמאנשאה (60%), מאזנדראן (59.8%) וארדביל (58.9%). בכמה מחוזות זכה רוחאני בשיעור תמיכה נמוך יחסית: ח'וזיסטאן (33.7%), קום (38.7%) ולורסטאן (41.8%).

2. המועמד מוחסן רזאא'י, שזכה ב-10.5% מהקולות בחתך ארצי, זכה בשני מחוזות: ח'וזסטאן (מחוז המוצא שלו, 45.9%) ולורסטאן (רזאא'י משתייך בעצמו למיעוט הלורי-בח'תיארי, 42.1%).

3. ראש עיריית טהראן, מוחמד-באקר קאליבאף, שזכה ב-16.6% מהקולות בחתך ארצי, זכה במספר מחוזות בשיעור תמיכה גבוה יחסית (אך לא הגיע באף אחד מהם למקום הראשון): צפון ח'וראסאן (32.3%), ח'וראסאן רזוי (מחוז המוצא שלו, 32%), טהראן (26.3%), סמנאן (25.2%) ודרום ח'וראסאן (23.5%). במחוזות לורסטאן, הורמוזגאן, אזרביג'אן המזרחית, יזד, אילאם ואספהאן זכה קאליבאף בשיעור תמיכה נמוך יחסית (בין 5.2% ל-11.7%).

4. מזכיר "המועצה העליונה לביטחון לאומי", סעיד ג'לילי, שזכה ב-11.3% מהקולות בחתך ארצי, זכה במספר מחוזות בשיעור תמיכה גבוה יחסית (אך לא הגיע באף אחד מהם למקום הראשון): דרום ח'וראסאן (23.9%), קום (22.3%), אספהאן (18.5%), הורמוזגאן (16.2%) וסמנאן (16.1%). בשלושה מחוזות זכה ג'לילי בשיעור תמיכה נמוך יחסית: סיסטאן-בלוצ'יסטאן (4.3%), כרמאנשאה (6.8%) ולורסטאן (7.1%).

5. יועץ המנהיג לעניינים בינלאומיים, עלי-אכבר ולאיתי, שזכה ב-6.1% מהקולות בחתך ארצי, זכה בשני מחוזות בשיעור תמיכה גבוה יחסית: קום (12.6%) ומחוז מרכזי (10.5%). בסיסטאן-בלוצ'יסטאן, לורסטאן, דרום ח'וראסאן, צפון ח'וראסאן וח'וזסטאן זכה ולאיתי בשיעורי תמיכה נמוכים יחסית (פחות מ-4%).

מפת מחוזות איראן (מקור: ויקיפדיה)
מפת מחוזות איראן (מקור: ויקיפדיה)

6. במחוז טהראן הכולל את העיר טהראן היה אמור ראש עיריית טהראן, קאליבאף, לזכות בשיעור תמיכה גבוה. מתוצאות הבחירות עולה, כי קאליבאף אכן זכה במחוז זה לשיעור תמיכה גבוה יחסית: 26.3% (לעומת 16.6% מהקולות בחתך ארצי). אף על-פי כן הגיע רוחאני למקום הראשון בפער גדול גם במחוז זה: 46.3% מהקולות. ג'לילי זכה ב-11.2% מהקולות (לעומת 11.3% בחתך ארצי), ולאיתי ב-6.2% מהקולות (6.1% בחתך ארצי) ורזאא'י ב-6% מהקולות (10.5% בחתך ארצי).

7. תוצאות הבחירות מחזקות את הטענה, כי מועמדים בבחירות לנשיאות נוטים לגייס תמיכה משמעותית יותר במחוזות המוצא שלהם. במחוז סמנאן (מחוז המוצא של רוחאני) זכה רוחאני במקום הראשון עם 45.3% מהקולות (פחות משיעור התמיכה בו בקרב כלל האוכלוסיה), קאליבאף הגיע למקום השני עם 25.2% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה יותר מאשר בקרב כלל האוכלוסיה) וג'לילי הגיע למקום השלישי עם 16.1% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה יותר מאשר בקרב כלל האוכלוסיה).

במחוז ח'וראסאן רזוי (מחוז המוצא של קאליבאף וג'לילי) הגיע רוחאני למקום הראשון עם 43% מהקולות (פחות משיעור התמיכה בו בקרב כלל האוכלוסיה), קאליבאף הגיע למקום השני עם 32% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה משמעותית מאשר בקרב כלל האוכלוסיה) וג'לילי הגיע למקום השלישי עם 13.5% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה מעט מאשר בקרב כלל האוכלוסיה).

במחוז ח'וזסטאן (מחוז המוצא של רזאא'י) הגיע רזאא'י למקום הראשון עם 45.9% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה משמעותית מאשר בקרב כלל האוכלוסיה), רוחאני הגיע למקום השני עם 33.7% מהקולות וג'לילי הגיע למקום השלישי עם 9.8% מהקולות.

8. במחוז קום הכולל את המרכז הדתי בעיר קום היו עשויים שלושה מבין המועמדים לגייס תמיכה משמעותית באופן יחסי: חסן רוחאני, איש הדת היחיד מבין המועמדים; סעיד ג'לילי, שזכה (אף כי בשלב מאוחר יחסית במערכת הבחירות) בתמיכתו של איש הדת הרדיקלי הבכיר, איתואללה מוחמד-תקי מסבאח-יזדי (המזוהה עם "חזית העמידה האיתנה") ועלי-אכבר ולאיתי, שזכה לתמיכה משמעותית (אם כי לא רשמית) מצד שתי אגודות אנשי דת מרכזיות: "אגודת אנשי הדת הלוחמים" ו"אגודת המרצים של המכללות הדתיות בקום". מתוצאות הבחירות עולה כי רוחאני הגיע במחוז קום למקום הראשון עם 37.1% מהקולות (שיעור תמיכה נמוך יחסית לשיעור התמיכה הכלל-ארצי בו זכה), ג'לילי הגיע למקום השני עם 22.3% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה באופן משמעותי יחסית לשיעור התמיכה הכלל-ארצי), קאליבאף הגיע למקום השלישי עם 16.5% מהקולות וולאיתי הגיע למקום הרביעי עם 12.6% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה באופן משמעותי ביחס לשיעור התמיכה הכלל-ארצי).

9. תוצאות הבחירות מחזקות את הטענה, כי מחוזות המאוכלסים על-ידי מיעוטים אתניים-לשוניים נוטים לתמוך במועמדים המזוהים עם הזרם הרפורמיסטי או במועמדים המשתייכים בעצמם למיעוט אתני-לשוני. בשניים משלושת המחוזות האזרים (לא התפרסמו תוצאות לגבי מחוז מערב אזרביג'אן) זכה חסן רוחאני בפער ניכר ביחס ליתר המועמדים. במחוז  מזרח-אזרביג'אן הוא קיבל 55.8% מהקולות (רזאא'י הגיע למקום השני עם 10.7% מהקולות בלבד) ובמחוז ארדביל הוא קיבל 58.9% מהקולות (רזאא'י הגיע למקום השני עם 9.1% מהקולות בלבד).

במחוז ח'וזסטאן המאוכלס בעיקר על-ידי בני המיעוט הערבי זכה, כאמור, רזאא'י במקום הראשון עם 45.9% מהקולות. רוחאני הגיע למקום השני עם 33.7% מהקולות. ג'לילי הגיע למקום השלישי עם 9.8% מהקולות בלבד.

במחוז סיסטאן-בלוצ'יסטאן המאוכלס בעיקר על-ידי בני המיעוט הבלוצ'י זכה רוחאני בפער גדול עם 51.6% מהקולות. קאליבאף הגיע למקום השני עם 7.3% מהקולות בלבד.

במחוז לורסטאן הגיע, כאמור, רזאא'י למקום הראשון עם 42.1% מהקולות. רוחאני הגיע למקום השני עם 41.8% מהקולות.

במחוז מזנדראן זכה רוחאני במקום הראשון בפער גדול עם 59.8% מהקולות. קאליבאף הגיע למקום השני עם 15.5% מהקולות. לא התפרסמו נתונים לגבי מחוז כורדיסטאן.

[related-posts title="מאמרים קודמים של ד"ר רז צימט על הבחירות לנשיאות באיראן"]

נשיא איראן הנבחר, חסן רוחאני (צילום: ויקימדיה/Mojtaba Salimi)
ניצחון סוחף. נשיא איראן הנבחר, חסן רוחאני (צילום: ויקימדיה/Mojtaba Salimi)

בימים האחרונים מתפרסמים בתקשורת האיראנית דיווחים בנוגע לפילוח תוצאות הבחירות לנשיאות איראן בחתך מחוזות. מדובר בנתונים חלקיים ולא-רשמיים, כיוון שמשרד הפנים האיראני טרם פרסם את תוצאות הבחירות המלאות והרשמיות בחתך מחוזות באתר הרשמי שלו. על אף חלקיות התוצאות המתייחסות בשלב זה ל-25 מבין 31 המחוזות באיראן, יש בהן כדי להצביע על כמה ממצאים מרכזיים:

1. ב-23 מבין 25 המחוזות לגביהם התפרסמו תוצאות הבחירות ניצח חסן רוחאני בפער משמעותי ביחס ליתר המועמדים. ניכר, איפוא, כי מדובר בניצחון סוחף בכל רחבי המדינה. על-פי תוצאות הבחירות בחתך ארצי שהתפרסמו בתקשורת האיראנית (והן מתייחסות למספר הקולות בהן זכה כל מועמד מסך הקולות הכשרים) זכה רוחאני ב-50.7% מהקולות. במספר מחוזות זכה רוחאני בשיעור תמיכה גבוה במיוחד, ובהם: מחוז יזד, מחוז המוצא של המועמד הרפורמיסטי, מוחמד-רזא עארף, שפרש לטובת רוחאני ימים ספורים טרם הבחירות, (67.5%), כרמאנשאה (60%), מאזנדראן (59.8%) וארדביל (58.9%). בכמה מחוזות זכה רוחאני בשיעור תמיכה נמוך יחסית: ח'וזיסטאן (33.7%), קום (38.7%) ולורסטאן (41.8%).

2. המועמד מוחסן רזאא'י, שזכה ב-10.5% מהקולות בחתך ארצי, זכה בשני מחוזות: ח'וזסטאן (מחוז המוצא שלו, 45.9%) ולורסטאן (רזאא'י משתייך בעצמו למיעוט הלורי-בח'תיארי, 42.1%).

3. ראש עיריית טהראן, מוחמד-באקר קאליבאף, שזכה ב-16.6% מהקולות בחתך ארצי, זכה במספר מחוזות בשיעור תמיכה גבוה יחסית (אך לא הגיע באף אחד מהם למקום הראשון): צפון ח'וראסאן (32.3%), ח'וראסאן רזוי (מחוז המוצא שלו, 32%), טהראן (26.3%), סמנאן (25.2%) ודרום ח'וראסאן (23.5%). במחוזות לורסטאן, הורמוזגאן, אזרביג'אן המזרחית, יזד, אילאם ואספהאן זכה קאליבאף בשיעור תמיכה נמוך יחסית (בין 5.2% ל-11.7%).

4. מזכיר "המועצה העליונה לביטחון לאומי", סעיד ג'לילי, שזכה ב-11.3% מהקולות בחתך ארצי, זכה במספר מחוזות בשיעור תמיכה גבוה יחסית (אך לא הגיע באף אחד מהם למקום הראשון): דרום ח'וראסאן (23.9%), קום (22.3%), אספהאן (18.5%), הורמוזגאן (16.2%) וסמנאן (16.1%). בשלושה מחוזות זכה ג'לילי בשיעור תמיכה נמוך יחסית: סיסטאן-בלוצ'יסטאן (4.3%), כרמאנשאה (6.8%) ולורסטאן (7.1%).

5. יועץ המנהיג לעניינים בינלאומיים, עלי-אכבר ולאיתי, שזכה ב-6.1% מהקולות בחתך ארצי, זכה בשני מחוזות בשיעור תמיכה גבוה יחסית: קום (12.6%) ומחוז מרכזי (10.5%). בסיסטאן-בלוצ'יסטאן, לורסטאן, דרום ח'וראסאן, צפון ח'וראסאן וח'וזסטאן זכה ולאיתי בשיעורי תמיכה נמוכים יחסית (פחות מ-4%).

מפת מחוזות איראן (מקור: ויקיפדיה)
מפת מחוזות איראן (מקור: ויקיפדיה)

6. במחוז טהראן הכולל את העיר טהראן היה אמור ראש עיריית טהראן, קאליבאף, לזכות בשיעור תמיכה גבוה. מתוצאות הבחירות עולה, כי קאליבאף אכן זכה במחוז זה לשיעור תמיכה גבוה יחסית: 26.3% (לעומת 16.6% מהקולות בחתך ארצי). אף על-פי כן הגיע רוחאני למקום הראשון בפער גדול גם במחוז זה: 46.3% מהקולות. ג'לילי זכה ב-11.2% מהקולות (לעומת 11.3% בחתך ארצי), ולאיתי ב-6.2% מהקולות (6.1% בחתך ארצי) ורזאא'י ב-6% מהקולות (10.5% בחתך ארצי).

7. תוצאות הבחירות מחזקות את הטענה, כי מועמדים בבחירות לנשיאות נוטים לגייס תמיכה משמעותית יותר במחוזות המוצא שלהם. במחוז סמנאן (מחוז המוצא של רוחאני) זכה רוחאני במקום הראשון עם 45.3% מהקולות (פחות משיעור התמיכה בו בקרב כלל האוכלוסיה), קאליבאף הגיע למקום השני עם 25.2% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה יותר מאשר בקרב כלל האוכלוסיה) וג'לילי הגיע למקום השלישי עם 16.1% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה יותר מאשר בקרב כלל האוכלוסיה).

במחוז ח'וראסאן רזוי (מחוז המוצא של קאליבאף וג'לילי) הגיע רוחאני למקום הראשון עם 43% מהקולות (פחות משיעור התמיכה בו בקרב כלל האוכלוסיה), קאליבאף הגיע למקום השני עם 32% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה משמעותית מאשר בקרב כלל האוכלוסיה) וג'לילי הגיע למקום השלישי עם 13.5% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה מעט מאשר בקרב כלל האוכלוסיה).

במחוז ח'וזסטאן (מחוז המוצא של רזאא'י) הגיע רזאא'י למקום הראשון עם 45.9% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה משמעותית מאשר בקרב כלל האוכלוסיה), רוחאני הגיע למקום השני עם 33.7% מהקולות וג'לילי הגיע למקום השלישי עם 9.8% מהקולות.

8. במחוז קום הכולל את המרכז הדתי בעיר קום היו עשויים שלושה מבין המועמדים לגייס תמיכה משמעותית באופן יחסי: חסן רוחאני, איש הדת היחיד מבין המועמדים; סעיד ג'לילי, שזכה (אף כי בשלב מאוחר יחסית במערכת הבחירות) בתמיכתו של איש הדת הרדיקלי הבכיר, איתואללה מוחמד-תקי מסבאח-יזדי (המזוהה עם "חזית העמידה האיתנה") ועלי-אכבר ולאיתי, שזכה לתמיכה משמעותית (אם כי לא רשמית) מצד שתי אגודות אנשי דת מרכזיות: "אגודת אנשי הדת הלוחמים" ו"אגודת המרצים של המכללות הדתיות בקום". מתוצאות הבחירות עולה כי רוחאני הגיע במחוז קום למקום הראשון עם 37.1% מהקולות (שיעור תמיכה נמוך יחסית לשיעור התמיכה הכלל-ארצי בו זכה), ג'לילי הגיע למקום השני עם 22.3% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה באופן משמעותי יחסית לשיעור התמיכה הכלל-ארצי), קאליבאף הגיע למקום השלישי עם 16.5% מהקולות וולאיתי הגיע למקום הרביעי עם 12.6% מהקולות (שיעור תמיכה גבוה באופן משמעותי ביחס לשיעור התמיכה הכלל-ארצי).

9. תוצאות הבחירות מחזקות את הטענה, כי מחוזות המאוכלסים על-ידי מיעוטים אתניים-לשוניים נוטים לתמוך במועמדים המזוהים עם הזרם הרפורמיסטי או במועמדים המשתייכים בעצמם למיעוט אתני-לשוני. בשניים משלושת המחוזות האזרים (לא התפרסמו תוצאות לגבי מחוז מערב אזרביג'אן) זכה חסן רוחאני בפער ניכר ביחס ליתר המועמדים. במחוז  מזרח-אזרביג'אן הוא קיבל 55.8% מהקולות (רזאא'י הגיע למקום השני עם 10.7% מהקולות בלבד) ובמחוז ארדביל הוא קיבל 58.9% מהקולות (רזאא'י הגיע למקום השני עם 9.1% מהקולות בלבד).

במחוז ח'וזסטאן המאוכלס בעיקר על-ידי בני המיעוט הערבי זכה, כאמור, רזאא'י במקום הראשון עם 45.9% מהקולות. רוחאני הגיע למקום השני עם 33.7% מהקולות. ג'לילי הגיע למקום השלישי עם 9.8% מהקולות בלבד.

במחוז סיסטאן-בלוצ'יסטאן המאוכלס בעיקר על-ידי בני המיעוט הבלוצ'י זכה רוחאני בפער גדול עם 51.6% מהקולות. קאליבאף הגיע למקום השני עם 7.3% מהקולות בלבד.

במחוז לורסטאן הגיע, כאמור, רזאא'י למקום הראשון עם 42.1% מהקולות. רוחאני הגיע למקום השני עם 41.8% מהקולות.

במחוז מזנדראן זכה רוחאני במקום הראשון בפער גדול עם 59.8% מהקולות. קאליבאף הגיע למקום השני עם 15.5% מהקולות. לא התפרסמו נתונים לגבי מחוז כורדיסטאן.

[related-posts title="מאמרים קודמים של ד"ר רז צימט על הבחירות לנשיאות באיראן"]

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן