ליקויים בבקרה על תקציב הביטחון

משרד הביטחון לא העביר לוועדה המשותפת הודעה על שינויים בתקציבים. בדיווח לאוצר נפלו טעויות. השינויים בפניות הרבעוניות הועברו ללא מיון על פי מאפיינים, דבר הפוגע בהבנת השינויים ומטרתם. נמצאו ליקויים בבקרה של האוצר על פניות הרבעוניות. משרד האוצר אינו יודע אילו תכניות אגף תקציבים במשרד הביטחון אפיין כ"התעצמות" ואילו כ"שוטף". כך קובע מבקר המדינה

ליקויים בבקרה על תקציב הביטחון

משרד הביטחון לא העביר לוועדה המשותפת הודעה על שינויים בתקציבים. בדיווח לאוצר נפלו טעויות. השינויים בפניות הרבעוניות הועברו ללא מיון על פי מאפיינים, דבר הפוגע בהבנת השינויים ומטרתם. נמצאו ליקויים בבקרה של האוצר על פניות הרבעוניות. משרד האוצר אינו יודע אילו תכניות אגף תקציבים במשרד הביטחון אפיין כ"התעצמות" ואילו כ"שוטף". כך קובע מבקר המדינה

מבקר המדינה מצא ליקויים בסדרי הבקרה על שינויים בתקציב הביטחון בשנים 2010 ו-2011, הבאים לידי ביטוי, בין היתר, באי-עמידה בכללים שנקבעו בהחלטת הממשלה ובבקרה רופפת של משרד האוצר אחר שינויים תקציביים שעושה אגף תקציבים (את"ק) במשרד הביטחון. נוסף על אלה, נמצאו ליקויים הנוגעים לאיכות הדיווח של את"ק על שינויים תקציביים שנעשו, המקשים על היכולת להבין את מהות השינויים התקציביים, את הסיבות שהביאו לביצועם ואת השלכותיהם.

טנק מרכבה.
טנק מרכבה

תקציב הביטחון, שמאשרת הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, המורכבת מנציגים של ועדת החוץ והביטחון, מגלם בתוכו את סדרי העדיפויות לתכניות העבודה של מערכת הביטחון. תקציב המדינה, שמאשרת הכנסת, קובע סדרי עדיפויות לאומיים. שעה שרוב רובו של תקציב המדינה שקוף בפני כלל הציבור, נמצא בבחינה ציבורית מתמדת, וקיימת עליו בקרה הדוקה של משרד האוצר, תקציב הביטחון ברובו חסוי, והבקרה עליו נעשית על פי כללים אחרים. משכך, ונוכח משקלו הכבד של תקציב הביטחון מכלל תקציב המדינה – כ-15% בשנים 2010 ו-2011 – קיימת משנה חשיבות להקפדה על כללי הבקרה שנקבעו.

בקרה על שינויים בתקציב הביטחון נועדה להבטיח, כי התקציבים, שאישרה הוועדה המשותפת לתכניות העבודה של צה"ל ושל משהב"ט, מוצאים למטרות שאליהן הם נועדו. הליקויים שנמצאו פגעו בבקרה על שינויים בתקציב הביטחון, כפי שמפרט המבקר בסעיפים הבאים:

הודעה מראש על שינויים בתקציבים לא מסווגים

על פי החלטת הממשלה, שינויים בתקציבים לא מסווגים בסכומים שבין 5 ל-50 מיליון שקל מחייבים הודעה מראש לוועדה המשותפת לפני ביצוע השינוי. בשנת 2011 היה חייב את"ק להודיע מראש על שלושה שינויים כאלה, כאשר בכל אחד מהם הייתה הגדלה של כ-10 מיליון שקל בתוכנית – אך הוא לא עשה זאת.

איכות הדיווח על השינויים התקציביים שבוצעו בפועל

1. בדיווחים שאת"ק מכין אחת לרבעון, המרכזים את השינויים התקציביים שעשה, שאותם הוא מגיש למשרד האוצר כדי שהאחרון יעבירם לוועדה המשותפת, בפניות רבעוניות, נמצא שבנתוני חלק מהתכניות שהציג את"ק נפלו טעויות, דבר המצביע על בקרה לקויה מצדו על דיווח השינויים בתקציב.

2. בפניות הרבעוניות את"ק אינו מציג קישור בין השינויים התקציביים בתכניות השונות, כך שלא ניתן לעקוב אחר תנועת המקורות בתקציב ולדעת, לדוגמה, לאיזו תכנית הועברו הסכומים שהופחתו מתכנית מסוימת, או את המקור להגדלת תקציב של תכנית אחרת.

3. את"ק לא הקפיד להביא הסברים בפניות הרבעוניות לכל השינויים העולים על 10 מיליון ש"ח בתכנית, או שינויים מעל 5 מיליון ש"ח, אם הם מהווים מעל 25% מהתקציב בתכנית, כנדרש על פי הוראותיו.

4. את"ק מציג את השינויים בפניות הרבעוניות בצורה טכנית, ללא מיון על פי מאפיינים מובחנים (כגון סוג ההוצאה), דבר שפוגם בהבנת ייעודם ומהותם של השינויים.

5. נמצאו ליקויים בבקרה של משרד האוצר על פניות הרבעוניות שמכין את"ק: משרד האוצר לא בחן את הפניות הרבעוניות באופן שיטתי; לא העיר לאת"ק על מתכונת הדיווח על השינויים התקציביים או על אי-ההלימה של נתונים בפניות הרבעוניות; ולא הפנה בכתב באופן שוטף שאלות הבהרה לקבלת הסברים מאת"ק.

מסירת הפניות הרבעוניות לוועדה המשותפת

כתוצאה מטיפול לקוי של משרד האוצר בפניות הרבעוניות של מחצית שנת 2011 וממערכת יחסי עבודה לא תקינה בינו לבין את"ק, משרד האוצר הגיש את הפניות הרבעוניות השלישית והרביעית לשנת 2011 לוועדה המשותפת רק ביולי 2012, באיחור של עשרה חודשים ושבעה חודשים, בהתאמה.

בקרה על שינויים המחייבים הודעות ואישורים מראש

1. על פי החוק, שינויים תקציביים מעל סכומים מסוימים המשנים תכניות התעצמות, מחייבים את אישורה המוקדם של הוועדה המשותפת. המעבר למערכת מחשוב חדשה הביא לכך שאת"ק אפיין חלק גדול מהתכניות בתקציב הביטחון כ"מעורב", כלומר תכניות הכוללות תקציבים שנועדו הן לפעילות שוטפת והן להתעצמות, ובכך פגע ביכולת לקיים בקרה חיצונית על שינויים תקציביים שהוא עושה בנושא זה. זאת ועוד, משרד האוצר אינו יודע אילו תכניות את"ק אפיין כ"התעצמות" ואילו כ"שוטף", וממילא לא קיים בקרה בתחום האמור.

2. הבקרה של משרד האוצר בנוגע לשינויים בתקציבים לא מסווגים לקתה בחסר: הוא לא היה ער לכך שאת"ק לא הודיע מראש על ביצוע שינויים בתקציבים לא מסווגים בשנת 2011 בסכומים שבין 5 ל-50 מיליון ש"ח, כנדרש על פי החלטת הממשלה, וממילא לא העיר למשהב"ט בנושא, ולא הודיע לוועדה המשותפת על שינויים אלו.

המבקר: להבטיח בקרה מיטבית

המבקר מסר, כי במהלך שנת 2012 ננקטו צעדים לשיפור השקיפות והבקרה על תקציב הביטחון, לרבות התקנת מסוף במשרד האוצר של מערכת תקציב משהב"ט. עם זאת, חשוב שראש את"ק וסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר יגבשו בהקדם, בהתייעצות עם הוועדה המשותפת, מתכונת דיווח מיטבית ומקובלת על הצדדים בנוגע לשינויים בתקציב הביטחון, וימצאו את הדרכים לייעל ולטייב את תהליכי העבודה ביניהם תוך הגברת שיתוף הפעולה ביניהם, כדי להבטיח בקרה מיטבית על השינויים בתקציב הביטחון.

[related-posts title="דוח מבקר המדינה – כל הכתבות"]

כתבות אחרונות באתר

מבקר המדינה מצא ליקויים בסדרי הבקרה על שינויים בתקציב הביטחון בשנים 2010 ו-2011, הבאים לידי ביטוי, בין היתר, באי-עמידה בכללים שנקבעו בהחלטת הממשלה ובבקרה רופפת של משרד האוצר אחר שינויים תקציביים שעושה אגף תקציבים (את"ק) במשרד הביטחון. נוסף על אלה, נמצאו ליקויים הנוגעים לאיכות הדיווח של את"ק על שינויים תקציביים שנעשו, המקשים על היכולת להבין את מהות השינויים התקציביים, את הסיבות שהביאו לביצועם ואת השלכותיהם.

טנק מרכבה.
טנק מרכבה

תקציב הביטחון, שמאשרת הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, המורכבת מנציגים של ועדת החוץ והביטחון, מגלם בתוכו את סדרי העדיפויות לתכניות העבודה של מערכת הביטחון. תקציב המדינה, שמאשרת הכנסת, קובע סדרי עדיפויות לאומיים. שעה שרוב רובו של תקציב המדינה שקוף בפני כלל הציבור, נמצא בבחינה ציבורית מתמדת, וקיימת עליו בקרה הדוקה של משרד האוצר, תקציב הביטחון ברובו חסוי, והבקרה עליו נעשית על פי כללים אחרים. משכך, ונוכח משקלו הכבד של תקציב הביטחון מכלל תקציב המדינה – כ-15% בשנים 2010 ו-2011 – קיימת משנה חשיבות להקפדה על כללי הבקרה שנקבעו.

בקרה על שינויים בתקציב הביטחון נועדה להבטיח, כי התקציבים, שאישרה הוועדה המשותפת לתכניות העבודה של צה"ל ושל משהב"ט, מוצאים למטרות שאליהן הם נועדו. הליקויים שנמצאו פגעו בבקרה על שינויים בתקציב הביטחון, כפי שמפרט המבקר בסעיפים הבאים:

הודעה מראש על שינויים בתקציבים לא מסווגים

על פי החלטת הממשלה, שינויים בתקציבים לא מסווגים בסכומים שבין 5 ל-50 מיליון שקל מחייבים הודעה מראש לוועדה המשותפת לפני ביצוע השינוי. בשנת 2011 היה חייב את"ק להודיע מראש על שלושה שינויים כאלה, כאשר בכל אחד מהם הייתה הגדלה של כ-10 מיליון שקל בתוכנית – אך הוא לא עשה זאת.

איכות הדיווח על השינויים התקציביים שבוצעו בפועל

1. בדיווחים שאת"ק מכין אחת לרבעון, המרכזים את השינויים התקציביים שעשה, שאותם הוא מגיש למשרד האוצר כדי שהאחרון יעבירם לוועדה המשותפת, בפניות רבעוניות, נמצא שבנתוני חלק מהתכניות שהציג את"ק נפלו טעויות, דבר המצביע על בקרה לקויה מצדו על דיווח השינויים בתקציב.

2. בפניות הרבעוניות את"ק אינו מציג קישור בין השינויים התקציביים בתכניות השונות, כך שלא ניתן לעקוב אחר תנועת המקורות בתקציב ולדעת, לדוגמה, לאיזו תכנית הועברו הסכומים שהופחתו מתכנית מסוימת, או את המקור להגדלת תקציב של תכנית אחרת.

3. את"ק לא הקפיד להביא הסברים בפניות הרבעוניות לכל השינויים העולים על 10 מיליון ש"ח בתכנית, או שינויים מעל 5 מיליון ש"ח, אם הם מהווים מעל 25% מהתקציב בתכנית, כנדרש על פי הוראותיו.

4. את"ק מציג את השינויים בפניות הרבעוניות בצורה טכנית, ללא מיון על פי מאפיינים מובחנים (כגון סוג ההוצאה), דבר שפוגם בהבנת ייעודם ומהותם של השינויים.

5. נמצאו ליקויים בבקרה של משרד האוצר על פניות הרבעוניות שמכין את"ק: משרד האוצר לא בחן את הפניות הרבעוניות באופן שיטתי; לא העיר לאת"ק על מתכונת הדיווח על השינויים התקציביים או על אי-ההלימה של נתונים בפניות הרבעוניות; ולא הפנה בכתב באופן שוטף שאלות הבהרה לקבלת הסברים מאת"ק.

מסירת הפניות הרבעוניות לוועדה המשותפת

כתוצאה מטיפול לקוי של משרד האוצר בפניות הרבעוניות של מחצית שנת 2011 וממערכת יחסי עבודה לא תקינה בינו לבין את"ק, משרד האוצר הגיש את הפניות הרבעוניות השלישית והרביעית לשנת 2011 לוועדה המשותפת רק ביולי 2012, באיחור של עשרה חודשים ושבעה חודשים, בהתאמה.

בקרה על שינויים המחייבים הודעות ואישורים מראש

1. על פי החוק, שינויים תקציביים מעל סכומים מסוימים המשנים תכניות התעצמות, מחייבים את אישורה המוקדם של הוועדה המשותפת. המעבר למערכת מחשוב חדשה הביא לכך שאת"ק אפיין חלק גדול מהתכניות בתקציב הביטחון כ"מעורב", כלומר תכניות הכוללות תקציבים שנועדו הן לפעילות שוטפת והן להתעצמות, ובכך פגע ביכולת לקיים בקרה חיצונית על שינויים תקציביים שהוא עושה בנושא זה. זאת ועוד, משרד האוצר אינו יודע אילו תכניות את"ק אפיין כ"התעצמות" ואילו כ"שוטף", וממילא לא קיים בקרה בתחום האמור.

2. הבקרה של משרד האוצר בנוגע לשינויים בתקציבים לא מסווגים לקתה בחסר: הוא לא היה ער לכך שאת"ק לא הודיע מראש על ביצוע שינויים בתקציבים לא מסווגים בשנת 2011 בסכומים שבין 5 ל-50 מיליון ש"ח, כנדרש על פי החלטת הממשלה, וממילא לא העיר למשהב"ט בנושא, ולא הודיע לוועדה המשותפת על שינויים אלו.

המבקר: להבטיח בקרה מיטבית

המבקר מסר, כי במהלך שנת 2012 ננקטו צעדים לשיפור השקיפות והבקרה על תקציב הביטחון, לרבות התקנת מסוף במשרד האוצר של מערכת תקציב משהב"ט. עם זאת, חשוב שראש את"ק וסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר יגבשו בהקדם, בהתייעצות עם הוועדה המשותפת, מתכונת דיווח מיטבית ומקובלת על הצדדים בנוגע לשינויים בתקציב הביטחון, וימצאו את הדרכים לייעל ולטייב את תהליכי העבודה ביניהם תוך הגברת שיתוף הפעולה ביניהם, כדי להבטיח בקרה מיטבית על השינויים בתקציב הביטחון.

[related-posts title="דוח מבקר המדינה – כל הכתבות"]

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן