ליקויים במינהלת חומה פוגעים ביעילות והחיסכון

מינהלת "חומה" עוסקת בניהול פרויקטים של פיתוח וייצור מערכות הגנה מפני טילים. המבקר המדינה קובע, כי העסקת רוב המפתחים בידי מינהלת חומה נעשתה שלא בהתאם לחלק מהוראות התקשי"ר, להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולהוראות משהב"ט

ליקויים במינהלת חומה פוגעים ביעילות והחיסכון

מינהלת "חומה" עוסקת בניהול פרויקטים של פיתוח וייצור מערכות הגנה מפני טילים. המבקר המדינה קובע, כי העסקת רוב המפתחים בידי מינהלת חומה נעשתה שלא בהתאם לחלק מהוראות התקשי"ר, להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולהוראות משהב"ט

מבקר המדינה מצא, כי במינהלת חומה שבמשרד הביטחון (משהב"ט) קיימים ליקויים בתחומי הארגון והניהול של כוח האדם שברשותה, ליקויים הפוגעים בחלקם בכללי מינהל תקין, בניהול ובבקרה המיטביים של הפרויקטים שבאחריותה, וכפועל יוצא מכך – בעקרונות היעילות והחיסכון.

איומים מהאוויר

מינהלת "חומה" עוסקת מתחילת שנות התשעים, מועד הקמתה, בניהול פרויקטים של פיתוח וייצור מערכות הגנה מפני טילים קרקע-קרקע, רקטות קרקע-קרקע ואיומים נוספים מן האוויר, שחלקם כבר הבשילו לידי הישגים טכנולוגיים משמעותיים, והביאו תרומה רבה לביטחון המדינה. פרויקטים אלה מהווים נדבך מרכזי בתכניות העבודה הצה"ליות, ומוקצים להם משאבי תקציב וכוח אדם ניכרים. למימוש משימותיה נעזרת מינהלת "חומה" בכוח אדם שמקצים לה צה"ל ומשהב"ט וכן בכוח אדם חיצוני.

כיפת ברזל (צילם: דן בר-דוב)

בחינת מבנה ותמהיל

לדברי המבקר, על אף החשיבות והמרכזיות של פעילות מינהלת חומה, במשך 20 השנה שחלפו מהקמתה, לא נעשתה במערכת הביטחון עבודה מקיפה לבחינת המבנה ותמהיל כוח האדם הדרושים לה, ובפועל הם תולדה של אילוצים ונסיבות ולאו דווקא פרי של ניתוח ותכנון. כמו כן, העסקת רוב המפתחים בידי מינהלת חומה נעשתה שלא בהתאם לחלק מהוראות התקשי"ר, להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולהוראות משהב"ט.

[related-posts title="דו"ח מבקר המדינה – כל הכתבות"]

להגביר את הפיקוח והבקרה

לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי שמינהלת חומה, המינהל למחקר פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) ואגף מינהל ומשאבי אנוש (אמ"ש) במשהב"ט יבחנו את התמהיל הקיים של המפתחים המועסקים בה, כדי לאתר ולמפות את אלה שאינם עונים על הגדרת "מפתח", ויעבירו את הבקשות להעסקתם במסלול המיועד לכך. כמו כן, על מנת להגביר את הפיקוח והבקרה על העסקתם של המפתחים, מן הראוי, כי ועדת מפתחים במפא"ת תפעל, בתיאום עם מינהלת "חומה" ובשיתוף אמ"ש, לריכוז המידע הנוגע לכל אחד מהם, ותאשרם מכאן ואילך באופן פרטני. יתרה מכך, יש מקום שמנכ"ל משהב"ט יבחן אם העסקת המפתחים, המועסקים בקביעות על בסיס שעות עבודה במינהלת "חומה", צריכה להמשיך ולהיות מאושרת באמצעות ועדת מפתחים, או שמוטב לאשרה באמצעות ועדת היועצים שבאמ"ש.

למנוע ניגוד עניינים

נוסף על כך, על מינהלת "חומה" לרכז ללא דיחוי את המידע הנדרש על חברות המפתחים ועובדיהן, כדי לפעול למניעת ניגוד עניינים, וכן לנקוט צעדים שמטרתם למנוע העברת מידע עסקי בין התעשיות הביטחוניות באמצעות חברות המפתחים ועובדיהן. אשר לסוגיית מניעת הכרה שיפוטית בדיעבד ביחסי עובד ומעביד, על משהב"ט לבחון מול נציבות שירות המדינה (נש"ם) את הסדרי העסקת כוח האדם החיצוני שבמינהלת "חומה", ולפעול להסדרתם התקינה.

תמהיל כוח אדם

עוד לדעת משרד מבקר המדינה, באחריות אמ"ש ובסמכותו לערוך, בתיאום עם מפא"ת ואגף התכנון בצה"ל (אג"ת), בחינה מקיפה לצורכי מינהלת חומה נוכח משימותיה ובהתחשב בממשקי עבודתה מול התעשיות הביטחוניות, מול הממשל האמריקני ומול הגורמים השונים בצה"ל ובמשהב"ט,
ולהמליץ על מבנה ארגוני ותמהיל כוח אדם מיטביים. זאת, בהתחשב בשיקולים מבצעיים ותפעוליים, ובשיקולי כדאיות כלכלית בביצוע משימותיה. כמו כן, מן הראוי, כי נש"ם ומשרד האוצר יבחנו את המלצת משהב"ט, לכשתוגש, במטרה לאפשר תמהיל כוח אדם מיטבי במינהלת חומה.

המבקר: לבחון את הלקחים ביחידות מפא"ת

נוכח הממצאים שעלו בדוח ביקורת זה, אומר המבקר בנוגע לארגון ולניהול כוח האדם במינהלת חומה, שהיא אחת מיחידות מפא"ת, שמן הראוי שראש מפא"ת, סמנכ"ל וראש אמ"ש ומנכ"ל משהב"ט בראשם, יבחנו, בשיתוף עם אג"ת, את הלקחים הנדרשים גם בהקשר ליתר יחידות מפא"ת, הפועלות אף הן באמצעות תקני כוח אדם צבאיים, אזרחיים וכוח אדם חיצוני. מעבר לכך ראוי, כי אמ"ש, בשיתוף אג"ת, יבדוק באיזו מידה הליקויים שעלו בדוח נוגעים ליתר יחידות משהב"ט, וזאת בעיקר בתחומי הארגון, התקינה הצבאית והעסקת כוח האדם החיצוני, ויפעל לתיקונם, במידת הצורך.

מבקר המדינה מצא, כי במינהלת חומה שבמשרד הביטחון (משהב"ט) קיימים ליקויים בתחומי הארגון והניהול של כוח האדם שברשותה, ליקויים הפוגעים בחלקם בכללי מינהל תקין, בניהול ובבקרה המיטביים של הפרויקטים שבאחריותה, וכפועל יוצא מכך – בעקרונות היעילות והחיסכון.

איומים מהאוויר

מינהלת "חומה" עוסקת מתחילת שנות התשעים, מועד הקמתה, בניהול פרויקטים של פיתוח וייצור מערכות הגנה מפני טילים קרקע-קרקע, רקטות קרקע-קרקע ואיומים נוספים מן האוויר, שחלקם כבר הבשילו לידי הישגים טכנולוגיים משמעותיים, והביאו תרומה רבה לביטחון המדינה. פרויקטים אלה מהווים נדבך מרכזי בתכניות העבודה הצה"ליות, ומוקצים להם משאבי תקציב וכוח אדם ניכרים. למימוש משימותיה נעזרת מינהלת "חומה" בכוח אדם שמקצים לה צה"ל ומשהב"ט וכן בכוח אדם חיצוני.

כיפת ברזל (צילם: דן בר-דוב)

בחינת מבנה ותמהיל

לדברי המבקר, על אף החשיבות והמרכזיות של פעילות מינהלת חומה, במשך 20 השנה שחלפו מהקמתה, לא נעשתה במערכת הביטחון עבודה מקיפה לבחינת המבנה ותמהיל כוח האדם הדרושים לה, ובפועל הם תולדה של אילוצים ונסיבות ולאו דווקא פרי של ניתוח ותכנון. כמו כן, העסקת רוב המפתחים בידי מינהלת חומה נעשתה שלא בהתאם לחלק מהוראות התקשי"ר, להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולהוראות משהב"ט.

[related-posts title="דו"ח מבקר המדינה – כל הכתבות"]

להגביר את הפיקוח והבקרה

לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי שמינהלת חומה, המינהל למחקר פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) ואגף מינהל ומשאבי אנוש (אמ"ש) במשהב"ט יבחנו את התמהיל הקיים של המפתחים המועסקים בה, כדי לאתר ולמפות את אלה שאינם עונים על הגדרת "מפתח", ויעבירו את הבקשות להעסקתם במסלול המיועד לכך. כמו כן, על מנת להגביר את הפיקוח והבקרה על העסקתם של המפתחים, מן הראוי, כי ועדת מפתחים במפא"ת תפעל, בתיאום עם מינהלת "חומה" ובשיתוף אמ"ש, לריכוז המידע הנוגע לכל אחד מהם, ותאשרם מכאן ואילך באופן פרטני. יתרה מכך, יש מקום שמנכ"ל משהב"ט יבחן אם העסקת המפתחים, המועסקים בקביעות על בסיס שעות עבודה במינהלת "חומה", צריכה להמשיך ולהיות מאושרת באמצעות ועדת מפתחים, או שמוטב לאשרה באמצעות ועדת היועצים שבאמ"ש.

למנוע ניגוד עניינים

נוסף על כך, על מינהלת "חומה" לרכז ללא דיחוי את המידע הנדרש על חברות המפתחים ועובדיהן, כדי לפעול למניעת ניגוד עניינים, וכן לנקוט צעדים שמטרתם למנוע העברת מידע עסקי בין התעשיות הביטחוניות באמצעות חברות המפתחים ועובדיהן. אשר לסוגיית מניעת הכרה שיפוטית בדיעבד ביחסי עובד ומעביד, על משהב"ט לבחון מול נציבות שירות המדינה (נש"ם) את הסדרי העסקת כוח האדם החיצוני שבמינהלת "חומה", ולפעול להסדרתם התקינה.

תמהיל כוח אדם

עוד לדעת משרד מבקר המדינה, באחריות אמ"ש ובסמכותו לערוך, בתיאום עם מפא"ת ואגף התכנון בצה"ל (אג"ת), בחינה מקיפה לצורכי מינהלת חומה נוכח משימותיה ובהתחשב בממשקי עבודתה מול התעשיות הביטחוניות, מול הממשל האמריקני ומול הגורמים השונים בצה"ל ובמשהב"ט,
ולהמליץ על מבנה ארגוני ותמהיל כוח אדם מיטביים. זאת, בהתחשב בשיקולים מבצעיים ותפעוליים, ובשיקולי כדאיות כלכלית בביצוע משימותיה. כמו כן, מן הראוי, כי נש"ם ומשרד האוצר יבחנו את המלצת משהב"ט, לכשתוגש, במטרה לאפשר תמהיל כוח אדם מיטבי במינהלת חומה.

המבקר: לבחון את הלקחים ביחידות מפא"ת

נוכח הממצאים שעלו בדוח ביקורת זה, אומר המבקר בנוגע לארגון ולניהול כוח האדם במינהלת חומה, שהיא אחת מיחידות מפא"ת, שמן הראוי שראש מפא"ת, סמנכ"ל וראש אמ"ש ומנכ"ל משהב"ט בראשם, יבחנו, בשיתוף עם אג"ת, את הלקחים הנדרשים גם בהקשר ליתר יחידות מפא"ת, הפועלות אף הן באמצעות תקני כוח אדם צבאיים, אזרחיים וכוח אדם חיצוני. מעבר לכך ראוי, כי אמ"ש, בשיתוף אג"ת, יבדוק באיזו מידה הליקויים שעלו בדוח נוגעים ליתר יחידות משהב"ט, וזאת בעיקר בתחומי הארגון, התקינה הצבאית והעסקת כוח האדם החיצוני, ויפעל לתיקונם, במידת הצורך.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן