סכנה: סבירות לנפלי תחמושת במתחם יבנה של תע"ש

המבקר קובע, כי ליקוי זה מקבל משנה חשיבות נוכח הסכנה המתמשכת לשלום הציבור, לרבות לחיי האדם, הטמונה באי השלמת הטיפול בפינוי הנפלים ומצבורי התחמושת ממתחם זה

סכנה: סבירות לנפלי תחמושת במתחם יבנה של תע"ש

המבקר קובע, כי ליקוי זה מקבל משנה חשיבות נוכח הסכנה המתמשכת לשלום הציבור, לרבות לחיי האדם, הטמונה באי השלמת הטיפול בפינוי הנפלים ומצבורי התחמושת ממתחם זה

מבקר המדינה קובע, כי על אף הממצאים שהעלה משרד מבקר המדינה בביקורות הקודמות, עדיין קיימת סבירות גבוהה להימצאות נפלים (תחמושת שלא התפוצצה ועודנה מכילה חומר נפץ. התייחסות בדוח זה של המבקר לפריטי תחמושת כאל נפלים) ומצבורי תחמושת במתחם יבנה של התעשייה הצבאית (תעש), לרבות בשטח הנפלים, ואלה מהווים סכנה בטיחותית וביטחונית לשלום הציבור.

מתחם יבנה

תעש אחראית על מתחם באזור יבנה של כ-3,800 דונם בו מצבורי תחמושת שלל ממלחמת ששת הימים ונפלים. מתוך שטח המתחם גידרה התעשייה הצבאית כ-315 דונם (להלן – שטח הנפלים). בתקופה ינואר 2010 – מאי 2012, בין היתר, פינתה תעש, במימון משהב"ט, יותר מ-130 טונות של נפלים ומערומי תחמושת שעל פני שטח הנפלים (נפלים עיליים), לרבות עשרות נפלים שנמצאו בסריקה ויזואלית במתחם מחוץ לשטח הנפלים.

[related-posts]

יישום החלטת הממשלה מ-2004

המבקר קובע, כי מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י – רמי רשות מקרקעי ישראל), משרד הביטחון (משהב"ט), תעש והמשרד להגנת הסביבה לא ישמו את החלטת הממשלה מאוקטובר 2004 לגבש תכנית לניקוי המתחם ביבנה מנפלים ומכל פסולת אחרת, לרבות קביעת המקורות הכספיים הדרושים להוצאתה לפועל של התכנית.

משהב"ט וממ"י לא עמדו בדיווחים שמסרו לראש הממשלה ולוועדת המשנה לביטחון, ליחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בעניין הסדרת מקורות המימון לפינוי כל הנפלים מהמתחם, באמצעות כריית החול שבו.

פעילות למכירת החול שבמתחם

משהב"ט וממ"י לא קידמו תכנית ליישום ההחלטות שהם קיבלו בשנים 2005, 2008 ו-2009 לפינוי הנפלים מהמתחם, שתמומן באמצעות כריית החול מהמתחם ושיווקו. בין היתר, ממ"י, משהב"ט ותעש לא פעלו במשותף או באופן עצמאי לקידום הכנת תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת, כמשמען בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שיאפשרו כריית חול במתחם.

פינוי לא מושלם

משרד מבקר המדינה ער לפעילות שעשו משרד הביטחון והתעש 2010-2012 לפינוי הנפלים העיליים משטח הנפלים. פעילות זו, שעלתה עשרות מיליוני שקל, נעשתה במימון משרד הביטחון, ואמנם הביאה לצמצום הסיכון לשלום הציבור; אולם אין די בכך. משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את אי השלמת הטיפול בטיהור כלל המתחם, במשך שנים, על ידי משרד הביטחון, מינהל מקרקעי ישראל ותעש, כל אחד בתחום אחריותו. מדובר בליקוי מהותי וחמור, שעליו הצביע מבקר המדינה לראשונה כבר בשנת 2004 בדוח בנושא ניקוי מתחם יבנה מנפלים, ועליו חזר פעם נוספת בדוח מעקב בנושא שפורסם בשנת 2010. ליקוי זה מקבל משנה חשיבות נוכח הסכנה המתמשכת לשלום הציבור, לרבות לחיי האדם, הטמונה באי השלמת הטיפול בנושא.

נוכח ממצאי המעקב הנוכחי, השני במספר, בדבר התמשכות התהליכים לפינוי הנפלים מהמתחם, מן הראוי, כי מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הביטחון ישפרו את שיתוף הפעולה ביניהם, ויפעלו במשותף עם תעש, למימוש ההחלטות שהם עצמם קיבלו במהלך השנים. וכל זאת בנמרצות וללא דיחוי, לטיהור מתחם יבנה מהנפלים שבו, וליישום הודעתם למשרד מבקר המדינה באוקטובר 2012 ובנובמבר 2012 בדבר מתווה שגיבשו לפינוי הנפלים באמצעות מכרז משותף, שיתבצע להערכת מינהל מקרקעי ישראל בתוך כשלושה-ארבעה חודשים.

מבקר המדינה קובע, כי על אף הממצאים שהעלה משרד מבקר המדינה בביקורות הקודמות, עדיין קיימת סבירות גבוהה להימצאות נפלים (תחמושת שלא התפוצצה ועודנה מכילה חומר נפץ. התייחסות בדוח זה של המבקר לפריטי תחמושת כאל נפלים) ומצבורי תחמושת במתחם יבנה של התעשייה הצבאית (תעש), לרבות בשטח הנפלים, ואלה מהווים סכנה בטיחותית וביטחונית לשלום הציבור.

מתחם יבנה

תעש אחראית על מתחם באזור יבנה של כ-3,800 דונם בו מצבורי תחמושת שלל ממלחמת ששת הימים ונפלים. מתוך שטח המתחם גידרה התעשייה הצבאית כ-315 דונם (להלן – שטח הנפלים). בתקופה ינואר 2010 – מאי 2012, בין היתר, פינתה תעש, במימון משהב"ט, יותר מ-130 טונות של נפלים ומערומי תחמושת שעל פני שטח הנפלים (נפלים עיליים), לרבות עשרות נפלים שנמצאו בסריקה ויזואלית במתחם מחוץ לשטח הנפלים.

[related-posts]

יישום החלטת הממשלה מ-2004

המבקר קובע, כי מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י – רמי רשות מקרקעי ישראל), משרד הביטחון (משהב"ט), תעש והמשרד להגנת הסביבה לא ישמו את החלטת הממשלה מאוקטובר 2004 לגבש תכנית לניקוי המתחם ביבנה מנפלים ומכל פסולת אחרת, לרבות קביעת המקורות הכספיים הדרושים להוצאתה לפועל של התכנית.

משהב"ט וממ"י לא עמדו בדיווחים שמסרו לראש הממשלה ולוועדת המשנה לביטחון, ליחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בעניין הסדרת מקורות המימון לפינוי כל הנפלים מהמתחם, באמצעות כריית החול שבו.

פעילות למכירת החול שבמתחם

משהב"ט וממ"י לא קידמו תכנית ליישום ההחלטות שהם קיבלו בשנים 2005, 2008 ו-2009 לפינוי הנפלים מהמתחם, שתמומן באמצעות כריית החול מהמתחם ושיווקו. בין היתר, ממ"י, משהב"ט ותעש לא פעלו במשותף או באופן עצמאי לקידום הכנת תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת, כמשמען בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שיאפשרו כריית חול במתחם.

פינוי לא מושלם

משרד מבקר המדינה ער לפעילות שעשו משרד הביטחון והתעש 2010-2012 לפינוי הנפלים העיליים משטח הנפלים. פעילות זו, שעלתה עשרות מיליוני שקל, נעשתה במימון משרד הביטחון, ואמנם הביאה לצמצום הסיכון לשלום הציבור; אולם אין די בכך. משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את אי השלמת הטיפול בטיהור כלל המתחם, במשך שנים, על ידי משרד הביטחון, מינהל מקרקעי ישראל ותעש, כל אחד בתחום אחריותו. מדובר בליקוי מהותי וחמור, שעליו הצביע מבקר המדינה לראשונה כבר בשנת 2004 בדוח בנושא ניקוי מתחם יבנה מנפלים, ועליו חזר פעם נוספת בדוח מעקב בנושא שפורסם בשנת 2010. ליקוי זה מקבל משנה חשיבות נוכח הסכנה המתמשכת לשלום הציבור, לרבות לחיי האדם, הטמונה באי השלמת הטיפול בנושא.

נוכח ממצאי המעקב הנוכחי, השני במספר, בדבר התמשכות התהליכים לפינוי הנפלים מהמתחם, מן הראוי, כי מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הביטחון ישפרו את שיתוף הפעולה ביניהם, ויפעלו במשותף עם תעש, למימוש ההחלטות שהם עצמם קיבלו במהלך השנים. וכל זאת בנמרצות וללא דיחוי, לטיהור מתחם יבנה מהנפלים שבו, וליישום הודעתם למשרד מבקר המדינה באוקטובר 2012 ובנובמבר 2012 בדבר מתווה שגיבשו לפינוי הנפלים באמצעות מכרז משותף, שיתבצע להערכת מינהל מקרקעי ישראל בתוך כשלושה-ארבעה חודשים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן