כלל ביטוח הרוויחה בחציון כ-244 מיליון שקל

ברבעון השני הרוויחה החברה כ-140 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-127 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה ברווח הכולל ברבעון ובחציון מקורה במגזר חיסכון ארוך טווח

כלל ביטוח הרוויחה בחציון כ-244 מיליון שקל

ברבעון השני הרוויחה החברה כ-140 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-127 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה ברווח הכולל ברבעון ובחציון מקורה במגזר חיסכון ארוך טווח

הרווח הכולל של כלל החזקות עסקי ביטוח ברבעון השני של השנה, לאחר מס המיוחס לבעלי המניות הוא כ-140 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-127 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון השני של השנה, לפני מס מפעילות ביטוח הוא כ-199 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ- 133 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל של החברה בחציון הראשון של השנה, לפני מס מפעילות ביטוח הוא כ-417 מיליון שקל, לעומת כ-60 מיליון שקל אשתקד. הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות הוא כ-244 מיליון שקל, לעומת כ-11 מיליוני שקל אשתקד. כך מתברר מפרסום היום של הדוחות כספיים של החברה.

גביית דמי ניהול

עיקר העלייה ברווח הכולל ברבעון ובחציון מקורה במגזר חיסכון ארוך טווח, לאור גביית דמי ניהול משתנים בסך 122 מיליוני שקל בפוליסות ביטוח חיים משתתפות ברווחים, לעומת אי גביה אשתקד, וכן הוצאה חד-פעמית בסך 83 מיליוני שקל בגין חיזוק עתודות לגמלא כתוצאה מפרסום לוחות תמותה מעודכנים בביטוח חיים על ידי המפקח על הביטוח, אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, נרשמה עליה ברווח הכולל לפני מס במגזרי ביטוח הבריאות והביטוח הכללי ביחס לאשתקד, בעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות מהשקעות.

עיקרי התוצאות הכספיות במונחי רווח (הפסד) הכולל, במיליוני שקלים

פרמיות ודמי גמולים

סה"כ הפרמיות של הקבוצה שהורווחו בחציון 1 2013 הסתכמו בכ- 4,629 מיליוני שקל לעומת כ-4,438 מיליוני שקל בחציון מקביל אשתקד, גידול של כ- 4%. סה"כ פרמיות שהורווחו בתוספת דמי גמולים מפנסיה וגמל הסתכמו בכ- 7,609 מיליוני שקל לעומת כ- 6,644 מיליוני שקל בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ- 6%. סה"כ הפרמיות של הקבוצה שהורווחו ברבעון השני של שנת 2013 הסתכמו בכ- 2,304 מיליוני שקל לעומת כ- 2,237 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 3%. סה"כ פרמיות שהורווחו בתוספת דמי גמולים מפנסיה וגמל הסתכמו בכ- 3,560 מיליוני שקל לעומת כ- 3,338 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 7%.

פירוט דמי גמולים ופרמיות שהורווחו ברוטו, במיליוני שקלים

איזי כהן מנכ"ל כלל החזקות עסקי ביטוח אמר היום: "אנו שבעי רצון מהתוצאות לרבעון השני של שנת 2013. כלל ביטוח ממשיכה לשפר את תוצאותיה בכל ענפי הביטוח בהתאם לאסטרטגיה העסקית ואנו מתחילים לממש את הפוטנציאל העסקי הגבוה של החברה. מנהלי ועובדי כלל ממשיכים במלוא המרץ בהוצאה לפועל של תוכניות העבודה שנקבעו לשנת 2013 , מתוך מחויבות, מקצועיות ומצוינות עסקית למען המשך השבחת החברה ומתוך מטרה להוביל את שוק הביטוח והחיסכון ארוך הטווח בישראל"

דני נוה יו"ר כלל החזקות עסקי ביטוח אמר היום: "דירקטוריון החברה מוקיר ומעריך את הנהלת כלל ועובדיה בהובלתם את החברה תוך גידול משמעותי ברווחיות בכל הענפים (חיסכון ארוך הטווח, ביטוח כללי וביטוחי בריאות). כלל ביטוח נמצאת במגמה חיובית של שיפור בתוצאות העסקיות ואין ספק כי זה ניכר ברבעון ובחציון הנוכחיים בהשוואה לרבעון והחציון המקבילים אשתקד".

הרווח הכולל של כלל החזקות עסקי ביטוח ברבעון השני של השנה, לאחר מס המיוחס לבעלי המניות הוא כ-140 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-127 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון השני של השנה, לפני מס מפעילות ביטוח הוא כ-199 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ- 133 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל של החברה בחציון הראשון של השנה, לפני מס מפעילות ביטוח הוא כ-417 מיליון שקל, לעומת כ-60 מיליון שקל אשתקד. הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות הוא כ-244 מיליון שקל, לעומת כ-11 מיליוני שקל אשתקד. כך מתברר מפרסום היום של הדוחות כספיים של החברה.

גביית דמי ניהול

עיקר העלייה ברווח הכולל ברבעון ובחציון מקורה במגזר חיסכון ארוך טווח, לאור גביית דמי ניהול משתנים בסך 122 מיליוני שקל בפוליסות ביטוח חיים משתתפות ברווחים, לעומת אי גביה אשתקד, וכן הוצאה חד-פעמית בסך 83 מיליוני שקל בגין חיזוק עתודות לגמלא כתוצאה מפרסום לוחות תמותה מעודכנים בביטוח חיים על ידי המפקח על הביטוח, אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, נרשמה עליה ברווח הכולל לפני מס במגזרי ביטוח הבריאות והביטוח הכללי ביחס לאשתקד, בעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות מהשקעות.

עיקרי התוצאות הכספיות במונחי רווח (הפסד) הכולל, במיליוני שקלים

פרמיות ודמי גמולים

סה"כ הפרמיות של הקבוצה שהורווחו בחציון 1 2013 הסתכמו בכ- 4,629 מיליוני שקל לעומת כ-4,438 מיליוני שקל בחציון מקביל אשתקד, גידול של כ- 4%. סה"כ פרמיות שהורווחו בתוספת דמי גמולים מפנסיה וגמל הסתכמו בכ- 7,609 מיליוני שקל לעומת כ- 6,644 מיליוני שקל בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ- 6%. סה"כ הפרמיות של הקבוצה שהורווחו ברבעון השני של שנת 2013 הסתכמו בכ- 2,304 מיליוני שקל לעומת כ- 2,237 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 3%. סה"כ פרמיות שהורווחו בתוספת דמי גמולים מפנסיה וגמל הסתכמו בכ- 3,560 מיליוני שקל לעומת כ- 3,338 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 7%.

פירוט דמי גמולים ופרמיות שהורווחו ברוטו, במיליוני שקלים

איזי כהן מנכ"ל כלל החזקות עסקי ביטוח אמר היום: "אנו שבעי רצון מהתוצאות לרבעון השני של שנת 2013. כלל ביטוח ממשיכה לשפר את תוצאותיה בכל ענפי הביטוח בהתאם לאסטרטגיה העסקית ואנו מתחילים לממש את הפוטנציאל העסקי הגבוה של החברה. מנהלי ועובדי כלל ממשיכים במלוא המרץ בהוצאה לפועל של תוכניות העבודה שנקבעו לשנת 2013 , מתוך מחויבות, מקצועיות ומצוינות עסקית למען המשך השבחת החברה ומתוך מטרה להוביל את שוק הביטוח והחיסכון ארוך הטווח בישראל"

דני נוה יו"ר כלל החזקות עסקי ביטוח אמר היום: "דירקטוריון החברה מוקיר ומעריך את הנהלת כלל ועובדיה בהובלתם את החברה תוך גידול משמעותי ברווחיות בכל הענפים (חיסכון ארוך הטווח, ביטוח כללי וביטוחי בריאות). כלל ביטוח נמצאת במגמה חיובית של שיפור בתוצאות העסקיות ואין ספק כי זה ניכר ברבעון ובחציון הנוכחיים בהשוואה לרבעון והחציון המקבילים אשתקד".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן