הרווח הנקי של סלקום ברבעון השני ירד ב-44.6%

הסתכם ב-67 מיליון שקל, בהשוואה ל-121 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2012. במשך הרבעון השני נטשו את החברה 15 אלף מנויים, שיעור נטישה של 9%, לעומת 8.1% ברבעון המקביל ב-2012

הרווח הנקי של סלקום ברבעון השני ירד ב-44.6%

הסתכם ב-67 מיליון שקל, בהשוואה ל-121 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2012. במשך הרבעון השני נטשו את החברה 15 אלף מנויים, שיעור נטישה של 9%, לעומת 8.1% ברבעון המקביל ב-2012

המנכ"ל ניר שטרן. אסטרטגיית חבילות סלקום טוטאל הוכחה כמחזקת נאמנות ומגבירה את שביעות רצון הלקוחות
המנכ"ל ניר שטרן. אסטרטגיית חבילות סלקום טוטאל הוכחה כמחזקת נאמנות ומגבירה את שביעות רצון הלקוחות

הרווח הנקי של סלקום לרבעון השני של השנה הסתכם ב-67 מיליון שקל, בהשוואה ל-121 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2012, שזו ירידה של 44.6%. ירידה שנבעה בעיקר מהשחיקה במשך השנה החולפת במחירי שירותי הסלולר, כמו גם מהירידה המשמעותית מציוד.

מצבת מנויים

מצבת מנויי הסלולר של החברה בסוף הרבעון השני עמדה על כ-3.151 מיליון מנויים. במשך הרבעון השני נטשו את החברה 15 אלף מנויים, כולם מנויי פרי פייד.

שיעור הנטישה בקרב מנויי הסלולר ברבעון השני של השנה הסתכם ב-9%, לעומת 8.1% ברבעון השני של 2012. שיעור הנטישה הושפע בעיקר מהתחרות המוגברת בשוק הסלולר, במיוחד עם כניסת המפעילים החדשים לשוק הסלולר במשך הרבעון השני של 2012.

הכנסות

ההכנסות ברבעון השני של השנה ירדו ב-17.5% והסתכמו ב-1.236 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.498 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות מיוחסת בעיקר לירידה של 14.6% בהכנסות משירותים, אשר הסתכמו ברבעון השני ב-1.010 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.182 מיליון שקל ברבעון השני של 2012. הירידה בהכנסות נבעה גם מירידה של 28.5% בהכנסות מציוד, שהסתכמו ברבעון השני ב-226 מיליון שקל, בהשוואה ל-316 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. תרומתה של נטוויז'ן להכנסות ברבעון השני הסתכמה ב-233 מיליון שקל (בנטרול הכנסות בין חברתיות), בהשוואה ל-259 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.

עלות מכירות ושירותים

עלות המכירות והשירותים הסתכמה ברבעון השני של השנה ב-749 מיליון שקל, בהשוואה ל-838 מיליון שקל ברבעון השני של 2012, שזו ירידה של 10.6%. ירידה זו נבעה בעיקר מירידה בעלות המכר של מכשירי הסלולר, בעיקר כתוצאה מירידה בכמות המכשירים, שנמכרו ברבעון השני של השנה, בהשוואה לרבעון השני של 2012. הירידה בעלות המכירות והשירותים נבעה גם מירידה בעלות התוכן ושירותי הערך המוסף, כמו גם מביטול תשלום תמלוגים למשרד התקשרות (החל מ-1 ינואר 2013) ירידות אלה קוזז בחלקן על ידי גידול בהוצאות קישור גומלין, שנבע מגידול בשימושי זמן אוויר.

הרווח הגולמי

הרווח הגולמי ברבעון השני של השנה ירד ב-26.2% והסתכם ב-487 מיליון שקל, בהשוואה ל-660 מיליון שקל ברבעון השני של 2012. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם ל-39.4%, ירידה מ-44.1% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי

הרווח התפעולי לרבעון השני של השנה ירד ב-40.1% ל-169 מיליון שקל, מ-282 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסה חודשית ממוצעת למנוי סלולר הסתכמה ברבעון השני של השנה ב-79.7 שקל, בהשוואה ל-90.3 שקל ברבעון השני של 2012, שזו ירידה של 11.7%

תזרים מזומנים

תזרים המזומנים של החברה ברבעון השני של השנה גדל ב-21.5% ל-345 מיליון שקל, בהשוואה ל-284 מיליון שקל ברבעון השני של 2012. הגידול בתזרים המזומנים הפנוי נבע בעיקר בירידה בתשלומים לספקים, בין היתר עבור רכש מכשירי סלולר, כתוצאה מהירידה במכר מכשירים אלה, ומירידה בתשלומים בגין רכישת רכוש קבוע. ירידות אלה קוזז בחלקן על ידי ירידה בתקבולים מלקוחות כתוצאה מהירידה בהכנסות ברבעון השני של השנה, בהשוואה לרבעון השני של 2012, שנבעה מהתחרות המוגברת בשוק הסלולר.

סך ההון ליום 30 ביוני 2013 הסתכם ב-636 מיליון שקל ומורכב בעיקר מרווחים בלתי מחולקים שצברה החברה.

דירקטוריון החברה החליט לא להכריז על דיבידנד במזומן לרבעון השני של השנה.

פתרון תקשורת משולב

"ברבעון זה, אנו רואים את תוצאות האסטרטגיה, שבה נקטנו מאז המיזוג, של הצעת פתרון תקשורת כולל המשלב סלולר, טלפוניה ביתית, שיחות בינלאומיות ואינטרנט למוצר אחד בחשבונית אחת. אסטרטגיית חבילות סלקום טוטאל הוכחה כמחזקת נאמנות ומגבירה את שביעות רצון הלקוחות. המיקוד בהתייעלות ושיפר תהליכים ממשיך אף הוא להניב פירות ולאחר המיזוג, ובהשוואה לתוצאות הרבעון רביעי 2011, השיגה החברה חיסכון של כ-660 מיליון שקל במונחים שנתיים, מתוכו חיסכון של כ-50 מיליון שקל במונחים שנתיים הושג ברבעון השני של 2013", מציין ניר שטרן, מנכ"ל קבוצת סלקום.

המנכ"ל ניר שטרן. אסטרטגיית חבילות סלקום טוטאל הוכחה כמחזקת נאמנות ומגבירה את שביעות רצון הלקוחות
המנכ"ל ניר שטרן. אסטרטגיית חבילות סלקום טוטאל הוכחה כמחזקת נאמנות ומגבירה את שביעות רצון הלקוחות

הרווח הנקי של סלקום לרבעון השני של השנה הסתכם ב-67 מיליון שקל, בהשוואה ל-121 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2012, שזו ירידה של 44.6%. ירידה שנבעה בעיקר מהשחיקה במשך השנה החולפת במחירי שירותי הסלולר, כמו גם מהירידה המשמעותית מציוד.

מצבת מנויים

מצבת מנויי הסלולר של החברה בסוף הרבעון השני עמדה על כ-3.151 מיליון מנויים. במשך הרבעון השני נטשו את החברה 15 אלף מנויים, כולם מנויי פרי פייד.

שיעור הנטישה בקרב מנויי הסלולר ברבעון השני של השנה הסתכם ב-9%, לעומת 8.1% ברבעון השני של 2012. שיעור הנטישה הושפע בעיקר מהתחרות המוגברת בשוק הסלולר, במיוחד עם כניסת המפעילים החדשים לשוק הסלולר במשך הרבעון השני של 2012.

הכנסות

ההכנסות ברבעון השני של השנה ירדו ב-17.5% והסתכמו ב-1.236 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.498 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות מיוחסת בעיקר לירידה של 14.6% בהכנסות משירותים, אשר הסתכמו ברבעון השני ב-1.010 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.182 מיליון שקל ברבעון השני של 2012. הירידה בהכנסות נבעה גם מירידה של 28.5% בהכנסות מציוד, שהסתכמו ברבעון השני ב-226 מיליון שקל, בהשוואה ל-316 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. תרומתה של נטוויז'ן להכנסות ברבעון השני הסתכמה ב-233 מיליון שקל (בנטרול הכנסות בין חברתיות), בהשוואה ל-259 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.

עלות מכירות ושירותים

עלות המכירות והשירותים הסתכמה ברבעון השני של השנה ב-749 מיליון שקל, בהשוואה ל-838 מיליון שקל ברבעון השני של 2012, שזו ירידה של 10.6%. ירידה זו נבעה בעיקר מירידה בעלות המכר של מכשירי הסלולר, בעיקר כתוצאה מירידה בכמות המכשירים, שנמכרו ברבעון השני של השנה, בהשוואה לרבעון השני של 2012. הירידה בעלות המכירות והשירותים נבעה גם מירידה בעלות התוכן ושירותי הערך המוסף, כמו גם מביטול תשלום תמלוגים למשרד התקשרות (החל מ-1 ינואר 2013) ירידות אלה קוזז בחלקן על ידי גידול בהוצאות קישור גומלין, שנבע מגידול בשימושי זמן אוויר.

הרווח הגולמי

הרווח הגולמי ברבעון השני של השנה ירד ב-26.2% והסתכם ב-487 מיליון שקל, בהשוואה ל-660 מיליון שקל ברבעון השני של 2012. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם ל-39.4%, ירידה מ-44.1% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי

הרווח התפעולי לרבעון השני של השנה ירד ב-40.1% ל-169 מיליון שקל, מ-282 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסה חודשית ממוצעת למנוי סלולר הסתכמה ברבעון השני של השנה ב-79.7 שקל, בהשוואה ל-90.3 שקל ברבעון השני של 2012, שזו ירידה של 11.7%

תזרים מזומנים

תזרים המזומנים של החברה ברבעון השני של השנה גדל ב-21.5% ל-345 מיליון שקל, בהשוואה ל-284 מיליון שקל ברבעון השני של 2012. הגידול בתזרים המזומנים הפנוי נבע בעיקר בירידה בתשלומים לספקים, בין היתר עבור רכש מכשירי סלולר, כתוצאה מהירידה במכר מכשירים אלה, ומירידה בתשלומים בגין רכישת רכוש קבוע. ירידות אלה קוזז בחלקן על ידי ירידה בתקבולים מלקוחות כתוצאה מהירידה בהכנסות ברבעון השני של השנה, בהשוואה לרבעון השני של 2012, שנבעה מהתחרות המוגברת בשוק הסלולר.

סך ההון ליום 30 ביוני 2013 הסתכם ב-636 מיליון שקל ומורכב בעיקר מרווחים בלתי מחולקים שצברה החברה.

דירקטוריון החברה החליט לא להכריז על דיבידנד במזומן לרבעון השני של השנה.

פתרון תקשורת משולב

"ברבעון זה, אנו רואים את תוצאות האסטרטגיה, שבה נקטנו מאז המיזוג, של הצעת פתרון תקשורת כולל המשלב סלולר, טלפוניה ביתית, שיחות בינלאומיות ואינטרנט למוצר אחד בחשבונית אחת. אסטרטגיית חבילות סלקום טוטאל הוכחה כמחזקת נאמנות ומגבירה את שביעות רצון הלקוחות. המיקוד בהתייעלות ושיפר תהליכים ממשיך אף הוא להניב פירות ולאחר המיזוג, ובהשוואה לתוצאות הרבעון רביעי 2011, השיגה החברה חיסכון של כ-660 מיליון שקל במונחים שנתיים, מתוכו חיסכון של כ-50 מיליון שקל במונחים שנתיים הושג ברבעון השני של 2013", מציין ניר שטרן, מנכ"ל קבוצת סלקום.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן