29.1 מיליון דולר הרווח הנקי של אל על ב-9 חודשים

לעומת -8.2 מיליון דולר ב-9 חודשים של 2012. הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה צמח לכ-59.9 מיליון דולר, לעומת כ-37.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה בסוף ספטמבר הסתכמו לסך של 131.5 מיליון דולר

29.1 מיליון דולר הרווח הנקי של אל על ב-9 חודשים

לעומת -8.2 מיליון דולר ב-9 חודשים של 2012. הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה צמח לכ-59.9 מיליון דולר, לעומת כ-37.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה בסוף ספטמבר הסתכמו לסך של 131.5 מיליון דולר

בואינג 737-900ER של אל על. צמיחת התוצאות ברבעון השישי שיפרה את התוצאות הכוללות של תשעה חודשים
בואינג 737-900ER של אל על. צמיחת התוצאות ברבעון השישי שיפרה את התוצאות הכוללות של תשעה חודשים

הרווח הנקי של אל על בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-29.1 מיליון דולר, לעומת כ- 8.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בתוצאה של תשעה החודשים נבע בעיקר מהרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה, שצמח לכ-57.9 מיליון דולר, לעומת כ- 37.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2012.

 

תוצאות הרבעון השלישי של השנה

ההכנסות ברבעון הנוכחי הסתכמו ב- 643.3 מיליון דולר לעומת 605.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6.2%. ההכנסות מנוסעים גדלו בכ-6.1% בעיקר מגידול במספר הנוסעים המוטס. ההכנסות מהובלת מטענים קטנו בכ- 0.8%, בעיקר בשל קיטון בתשואה לטון-ק"מ.

הוצאות ההפעלה ברבעון הנוכחי חל גידול של כ-5.6% לכ-483.6 מיליון דולר, לעומת 457.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הוצאות ההפעלה מהמחזור ירד מכ-75.6% ברבעון השלישי של שנת 2012 לכ-75.2% ברבעון המדווח. עיקר הגידול בהוצאות ההפעלה נבע מעליה בהוצאות עבור דלק סילוני ובהוצאות השכר כשמרבית הגידול נבע מתיסוף שחל בשער הממוצע של השקל כלפי הדולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד ומגידול בפעילות.

עובדים – מספר העובדים, הקבועים והזמניים בחברה, היה במשך הרבעון השלישי של השנה 6,109 עובדים בממוצע, לעומת 6,136 במשך הרבעון המקביל אשתקד.

הוצאות דלק ברבעון השלישי של השנה גדלו הוצאות החברה עבור דלק סילוני, בכ-3.6 מיליון דולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד ובשיעור של כ-1.9%, בעיקר כתוצאה מהגידול בפעילות. ברבעון המדווח רשמה החברה החזרים בגין גידור הדס"ל בסך של כ- 4.4 מיליון דולר אשר נזקפו לדוח רווח והפסד (ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה החזרי גידור בסך של כ- 5.2 מיליון דולר).

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של השנה גדל בכ- 8% הסתכם בכ- 159.7 מיליון דולר (שיעור של כ- 24.8% מהמחזור), לעומת כ- 148.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 24.4% מהמחזור).

הרווח מהפעלה הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ-75.6 מיליון דולר, לעומת 62.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה צמח לכ-57.9 מיליון דולר, לעומת כ- 37.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2012.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ-56.1 מיליון דולר, לעומת כ-13.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA של אל על ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-100.6 מיליון דולר, לעומת כ-90.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ב -2012.

שיעור התפוסה בטיסות החברה עלה ברבעון השלישי של השנה לכ-84.8%, לעומת 84.5% ברבעון מקביל אשתקד.

תוצאות תשעת החודשים הראשונים של השנה

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הנוכחית הסתכמו בכ-1,604.0 מיליון דולר, לעומת כ-1,551.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות ההפעלה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 1,324.4 מיליון דולר, לעומת 1,285.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 3.1%. השינוי נבע בעיקר מגידול בהוצאות השכר והדס"ל וכן מגידול בפעילות בתקופת הדוח ומתיסוף שחל בשער הממוצע של השקל כלפי הדולר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל בכ- 4.9% לכ- 279.6 מיליון דולר, לעומת 266.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מהפעלה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 46.3 מיליון דולר, לעומת 41.4 מיליון דולר ב תשעת החודשים הראשונים של שנת 2012.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-29.1 מיליון דולר לעומת כ- 8.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA של אל על בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-121.3 מיליון דולר, לעומת 123.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

התזרים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 184.6 מיליון דולר.

נתונים נוספים

נכון ליום 30 בספטמבר 2013, יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, הסתכמו לסך של 131.5 מיליון דולר. יצוין כי ברבעון השלישי, של שנת 2013, החברה השקיעה כ-28.2 מיליון דולר ברכוש קבוע וברכוש אחר, בהתאם לתכנית ההשקעה הרב-שנתית של החברה, פרעה הלוואות שוטפות בסך של כ-21.5 מיליון דולר וקיבלה הלוואות בסך של כ-4.8 מיליון דולר.

ההון של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר, 2013 הסתכם בכ- 169.4 מיליון דולר.

אליעזר שקדי מנכ"ל אל על. נושא בטיחות הטיסה הינו ערך עליון באל על(צילום: ארן דולב)
אליעזר שקדי מנכ"ל אל על.

"הבשלתם של מהלכים עסקיים"

אליעזר שקדי מנכ"ל אל על: "החברה מציגה ברבעון השלישי של 2013 רווח שיא. התוצאות הטובות קשורות להבשלתם של מהלכים עסקיים ופעולות בהן נקטנו בתחומים השונים, כל זאת בסביבה תחרותית ומאתגרת. החברה מסיימת את הרבעון עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ-56.1 מיליון דולר, ועם תזרים בסך של כ-184.6 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013, אשר מהווה בסיס להמשך קידום ופיתוח החברה. יתרת מזומנים לסוף התקופה הסתכמה בכ- 131.5 מיליון דולר, ומהווה פלטפורמה שתסייע לנו בהמשך לקדם הזדמנויות ולפתח מנועי צמיחה ומקורות הכנסה נוספים.

"ברבעון השלישי של שנת 2013 הגדלנו את היצע המושבים בכ-5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ייעול התפעול של מטוסי החברה הביא לעליית שיעור תפוסה לרמה של כ-84.8%. על אף הגידול בפעילות והגדלת היצע המושבים צמצמנו את מצבת העובדים הממוצעת".

0 קטעי טיסה לחברות ישראליות לטורקיה

באשר לתחרות הסביר מנכ"ל אל על, כי "ברבעון השלישי התמודדנו עם תחרות מתעצמת, שהתאפיינה בגידול בהיצע המושבים של חברות התעופה הזרות הסדירות בכ- 14%. השינוי העיקרי נבע מגידול דרמטי בפעילותן של חברות התעופה הטורקיות לישראל וממנה, אשר מהווה למעשה תמיכה לא מובנת של מדינת ישראל בהתרחבותן הבינלאומית של חברות התעופה הטורקיות, על חשבונן של חברות התעופה הישראליות אשר נמנע מהן לטוס לטורקיה.

"חברות התעופה הטורקיות זכאיות לכ- 126 קטעי טיסה שבועיים לעומת 0 קטעי טיסה המבוצעים על ידי כל חברות התעופה הישראליות. נתון מדהים, לכל הדעות, אשר מדינת ישראל נדרשת לטפל ולמנוע את התממשותו – זהו המינימום המתבקש ממדינה המכבדת את עצמה, אך הדבר אינו מתבצע. אל על פנתה לראש הממשלה ולשר התחבורה, על מנת שינחו באופן ברור וחד משמעי את הגורמים הרלוונטיים לפעול מיידית למתן אפשרות הוגנת לחברות התעופה הישראליות להתחרות בתנאים שווים".

מטוסים

שקדי הדגיש, כי "החברה המשיכה בביצוע של תכנית ההשקעות, לרבות תשלומים על קניית מטוסים חדשים מדגם ER737-900 כחלק מרכישה כוללת שנעשתה של 8 מטוסים (חידוש של מעל 20% של צי המטוסים), שהראשון ביניהם הגיע והחל לפעול בסוף אוקטובר והשני צפוי להגיע בסוף החודש הנוכחי סה"כ עד קיץ 2014 יפעלו 4 מטוסים חדשים מדגם זה.

"החברה, כתפיסת עולם עסקית ותפעולית, ממשיכה לפעול לצמצום מספר ציי המטוסים והוצאת מטוסים ישנים, במסגרת זאת הוציאה משירות באוקטובר השנה את מטוסי ה- 767-200, כך שמספר הציים בחברת אל על עומד כיום על 4 ציים".

מנועי צמיחה

לדברי מנכ"ל אל על, "במסגרת מאמצינו לצמצום עלויות ולביסוס מנועי צמיחה נוספים, נרשמה ברבעון עלייה בשיעור של כ-8% במכירות הכרטיסים באמצעות האינטרנט ובתשעת החודשים של השנה עליה של כ- 18%. פעילות מועדון הנוסע המתמיד בארץ ובעולם נמצאת בתהליך גידול מרשים והמועדון מונה כ- 1.25 מיליון חברים. אנו פועלים לשנות את מודל ההפעלה של המועדון. המתכונת החדשה תושלם בקרוב ותובא לאישור הדירקטוריון.

טיסות קצרות טווח (Short Haul )

שקדי שב והזכיר, כי "ברבעון השלישי המשיכה החברה בפיתוח, קידום והבשלה של התכנית האסטרטגית, כמענה למגמות בשווקים העולמיים ובענף התעופה הבינלאומי (לרבות מדיניות השמים הפתוחים), ומגבשת תחילת פעילות במתכונת Short Haul על ידי מטוסים מדגם 737-800 ל- 5 יעדים באירופה, כאשר תחילת הפעילות במתכונת זו מתוכננת לא יאוחר מלו"ז עונת הקיץ לשנת 2014 (המתחילה במרץ 2014). בימים אלו החלה החברה להפעיל שני קווים חדשים לוונציה וללרנקה".

פירעון הלוואות ארוכות טווח

ניסים מלכי, סמנכ"ל הכספים של אל על מסר: " התוצאות שהושגו במהלך תשעת החודשים של השנה מצביעות על תחילת הבשלתם של מהלכים ארגוניים ועסקיים בתחומים של הכנסות, הוצאות וניהול הסיכונים של החברה. קבוצת אל על מסיימת את הרבעון עם יתרת מזומן של כ- 131.5מ'דולר וזאת לאחר השקעה של כ- 104.4 מ' דולר ברכישת רכוש קבוע ורכוש אחר בעיקר של מטוסים ופירעון של כ- 63.6 מ' דולר הלוואות ארוכות טווח בתשעת החודשים של שנת 2013. לאותה תקופה התזרים אשר נבע מפעילות שוטפת לחברה הסתכם בכ- 184.6 מ'דולר וההון של החברה גדל מ- 135.8 מ'דולר לכ- 169.4 מיליון דולר.

"במהלך הרבעון חתמה החברה על מזכר הבנות עם בנק זר לגבי מימון רכישתם של 4 מטוסי בואינג מדגם ER737-900, כאשר המימון הינו בערבות של EX-IM, הבנק הפדרלי לעידוד היבוא והייצוא של ארה"ב. בחודש אוקטובר האחרון הצטרף לשורות צי אל על בישראל המטוס הראשון מהדגם האמור, ובנוסף אישר דירקטוריון החברה מימושה של אופציה לרכישתם 2 מטוסים נוספים מאותו הדגם, כך שעסקת הרכישה הכוללת של המטוסים החדישים הינה בהיקף של 8 מטוסים.

"בתשעת החודשים של שנת 2013 אנחנו מציגים שיפור ברווחיות של כ- 250%, שיפור ברווח הגולמי, קיטון במספרי העובדים על אף הגידול בפעילות, שיפור בהון העצמי ושיפור בתזרים מפעילות שוטפת של כ- 106 מיליון דולר".

כתבות אחרונות באתר

בואינג 737-900ER של אל על. צמיחת התוצאות ברבעון השישי שיפרה את התוצאות הכוללות של תשעה חודשים
בואינג 737-900ER של אל על. צמיחת התוצאות ברבעון השישי שיפרה את התוצאות הכוללות של תשעה חודשים

הרווח הנקי של אל על בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-29.1 מיליון דולר, לעומת כ- 8.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בתוצאה של תשעה החודשים נבע בעיקר מהרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה, שצמח לכ-57.9 מיליון דולר, לעומת כ- 37.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2012.

 

תוצאות הרבעון השלישי של השנה

ההכנסות ברבעון הנוכחי הסתכמו ב- 643.3 מיליון דולר לעומת 605.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6.2%. ההכנסות מנוסעים גדלו בכ-6.1% בעיקר מגידול במספר הנוסעים המוטס. ההכנסות מהובלת מטענים קטנו בכ- 0.8%, בעיקר בשל קיטון בתשואה לטון-ק"מ.

הוצאות ההפעלה ברבעון הנוכחי חל גידול של כ-5.6% לכ-483.6 מיליון דולר, לעומת 457.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הוצאות ההפעלה מהמחזור ירד מכ-75.6% ברבעון השלישי של שנת 2012 לכ-75.2% ברבעון המדווח. עיקר הגידול בהוצאות ההפעלה נבע מעליה בהוצאות עבור דלק סילוני ובהוצאות השכר כשמרבית הגידול נבע מתיסוף שחל בשער הממוצע של השקל כלפי הדולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד ומגידול בפעילות.

עובדים – מספר העובדים, הקבועים והזמניים בחברה, היה במשך הרבעון השלישי של השנה 6,109 עובדים בממוצע, לעומת 6,136 במשך הרבעון המקביל אשתקד.

הוצאות דלק ברבעון השלישי של השנה גדלו הוצאות החברה עבור דלק סילוני, בכ-3.6 מיליון דולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד ובשיעור של כ-1.9%, בעיקר כתוצאה מהגידול בפעילות. ברבעון המדווח רשמה החברה החזרים בגין גידור הדס"ל בסך של כ- 4.4 מיליון דולר אשר נזקפו לדוח רווח והפסד (ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה החזרי גידור בסך של כ- 5.2 מיליון דולר).

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של השנה גדל בכ- 8% הסתכם בכ- 159.7 מיליון דולר (שיעור של כ- 24.8% מהמחזור), לעומת כ- 148.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 24.4% מהמחזור).

הרווח מהפעלה הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ-75.6 מיליון דולר, לעומת 62.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה צמח לכ-57.9 מיליון דולר, לעומת כ- 37.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2012.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ-56.1 מיליון דולר, לעומת כ-13.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA של אל על ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-100.6 מיליון דולר, לעומת כ-90.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ב -2012.

שיעור התפוסה בטיסות החברה עלה ברבעון השלישי של השנה לכ-84.8%, לעומת 84.5% ברבעון מקביל אשתקד.

תוצאות תשעת החודשים הראשונים של השנה

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הנוכחית הסתכמו בכ-1,604.0 מיליון דולר, לעומת כ-1,551.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות ההפעלה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 1,324.4 מיליון דולר, לעומת 1,285.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 3.1%. השינוי נבע בעיקר מגידול בהוצאות השכר והדס"ל וכן מגידול בפעילות בתקופת הדוח ומתיסוף שחל בשער הממוצע של השקל כלפי הדולר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל בכ- 4.9% לכ- 279.6 מיליון דולר, לעומת 266.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מהפעלה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 46.3 מיליון דולר, לעומת 41.4 מיליון דולר ב תשעת החודשים הראשונים של שנת 2012.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-29.1 מיליון דולר לעומת כ- 8.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA של אל על בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-121.3 מיליון דולר, לעומת 123.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

התזרים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 184.6 מיליון דולר.

נתונים נוספים

נכון ליום 30 בספטמבר 2013, יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, הסתכמו לסך של 131.5 מיליון דולר. יצוין כי ברבעון השלישי, של שנת 2013, החברה השקיעה כ-28.2 מיליון דולר ברכוש קבוע וברכוש אחר, בהתאם לתכנית ההשקעה הרב-שנתית של החברה, פרעה הלוואות שוטפות בסך של כ-21.5 מיליון דולר וקיבלה הלוואות בסך של כ-4.8 מיליון דולר.

ההון של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר, 2013 הסתכם בכ- 169.4 מיליון דולר.

אליעזר שקדי מנכ"ל אל על. נושא בטיחות הטיסה הינו ערך עליון באל על(צילום: ארן דולב)
אליעזר שקדי מנכ"ל אל על.

"הבשלתם של מהלכים עסקיים"

אליעזר שקדי מנכ"ל אל על: "החברה מציגה ברבעון השלישי של 2013 רווח שיא. התוצאות הטובות קשורות להבשלתם של מהלכים עסקיים ופעולות בהן נקטנו בתחומים השונים, כל זאת בסביבה תחרותית ומאתגרת. החברה מסיימת את הרבעון עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ-56.1 מיליון דולר, ועם תזרים בסך של כ-184.6 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013, אשר מהווה בסיס להמשך קידום ופיתוח החברה. יתרת מזומנים לסוף התקופה הסתכמה בכ- 131.5 מיליון דולר, ומהווה פלטפורמה שתסייע לנו בהמשך לקדם הזדמנויות ולפתח מנועי צמיחה ומקורות הכנסה נוספים.

"ברבעון השלישי של שנת 2013 הגדלנו את היצע המושבים בכ-5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ייעול התפעול של מטוסי החברה הביא לעליית שיעור תפוסה לרמה של כ-84.8%. על אף הגידול בפעילות והגדלת היצע המושבים צמצמנו את מצבת העובדים הממוצעת".

0 קטעי טיסה לחברות ישראליות לטורקיה

באשר לתחרות הסביר מנכ"ל אל על, כי "ברבעון השלישי התמודדנו עם תחרות מתעצמת, שהתאפיינה בגידול בהיצע המושבים של חברות התעופה הזרות הסדירות בכ- 14%. השינוי העיקרי נבע מגידול דרמטי בפעילותן של חברות התעופה הטורקיות לישראל וממנה, אשר מהווה למעשה תמיכה לא מובנת של מדינת ישראל בהתרחבותן הבינלאומית של חברות התעופה הטורקיות, על חשבונן של חברות התעופה הישראליות אשר נמנע מהן לטוס לטורקיה.

"חברות התעופה הטורקיות זכאיות לכ- 126 קטעי טיסה שבועיים לעומת 0 קטעי טיסה המבוצעים על ידי כל חברות התעופה הישראליות. נתון מדהים, לכל הדעות, אשר מדינת ישראל נדרשת לטפל ולמנוע את התממשותו – זהו המינימום המתבקש ממדינה המכבדת את עצמה, אך הדבר אינו מתבצע. אל על פנתה לראש הממשלה ולשר התחבורה, על מנת שינחו באופן ברור וחד משמעי את הגורמים הרלוונטיים לפעול מיידית למתן אפשרות הוגנת לחברות התעופה הישראליות להתחרות בתנאים שווים".

מטוסים

שקדי הדגיש, כי "החברה המשיכה בביצוע של תכנית ההשקעות, לרבות תשלומים על קניית מטוסים חדשים מדגם ER737-900 כחלק מרכישה כוללת שנעשתה של 8 מטוסים (חידוש של מעל 20% של צי המטוסים), שהראשון ביניהם הגיע והחל לפעול בסוף אוקטובר והשני צפוי להגיע בסוף החודש הנוכחי סה"כ עד קיץ 2014 יפעלו 4 מטוסים חדשים מדגם זה.

"החברה, כתפיסת עולם עסקית ותפעולית, ממשיכה לפעול לצמצום מספר ציי המטוסים והוצאת מטוסים ישנים, במסגרת זאת הוציאה משירות באוקטובר השנה את מטוסי ה- 767-200, כך שמספר הציים בחברת אל על עומד כיום על 4 ציים".

מנועי צמיחה

לדברי מנכ"ל אל על, "במסגרת מאמצינו לצמצום עלויות ולביסוס מנועי צמיחה נוספים, נרשמה ברבעון עלייה בשיעור של כ-8% במכירות הכרטיסים באמצעות האינטרנט ובתשעת החודשים של השנה עליה של כ- 18%. פעילות מועדון הנוסע המתמיד בארץ ובעולם נמצאת בתהליך גידול מרשים והמועדון מונה כ- 1.25 מיליון חברים. אנו פועלים לשנות את מודל ההפעלה של המועדון. המתכונת החדשה תושלם בקרוב ותובא לאישור הדירקטוריון.

טיסות קצרות טווח (Short Haul )

שקדי שב והזכיר, כי "ברבעון השלישי המשיכה החברה בפיתוח, קידום והבשלה של התכנית האסטרטגית, כמענה למגמות בשווקים העולמיים ובענף התעופה הבינלאומי (לרבות מדיניות השמים הפתוחים), ומגבשת תחילת פעילות במתכונת Short Haul על ידי מטוסים מדגם 737-800 ל- 5 יעדים באירופה, כאשר תחילת הפעילות במתכונת זו מתוכננת לא יאוחר מלו"ז עונת הקיץ לשנת 2014 (המתחילה במרץ 2014). בימים אלו החלה החברה להפעיל שני קווים חדשים לוונציה וללרנקה".

פירעון הלוואות ארוכות טווח

ניסים מלכי, סמנכ"ל הכספים של אל על מסר: " התוצאות שהושגו במהלך תשעת החודשים של השנה מצביעות על תחילת הבשלתם של מהלכים ארגוניים ועסקיים בתחומים של הכנסות, הוצאות וניהול הסיכונים של החברה. קבוצת אל על מסיימת את הרבעון עם יתרת מזומן של כ- 131.5מ'דולר וזאת לאחר השקעה של כ- 104.4 מ' דולר ברכישת רכוש קבוע ורכוש אחר בעיקר של מטוסים ופירעון של כ- 63.6 מ' דולר הלוואות ארוכות טווח בתשעת החודשים של שנת 2013. לאותה תקופה התזרים אשר נבע מפעילות שוטפת לחברה הסתכם בכ- 184.6 מ'דולר וההון של החברה גדל מ- 135.8 מ'דולר לכ- 169.4 מיליון דולר.

"במהלך הרבעון חתמה החברה על מזכר הבנות עם בנק זר לגבי מימון רכישתם של 4 מטוסי בואינג מדגם ER737-900, כאשר המימון הינו בערבות של EX-IM, הבנק הפדרלי לעידוד היבוא והייצוא של ארה"ב. בחודש אוקטובר האחרון הצטרף לשורות צי אל על בישראל המטוס הראשון מהדגם האמור, ובנוסף אישר דירקטוריון החברה מימושה של אופציה לרכישתם 2 מטוסים נוספים מאותו הדגם, כך שעסקת הרכישה הכוללת של המטוסים החדישים הינה בהיקף של 8 מטוסים.

"בתשעת החודשים של שנת 2013 אנחנו מציגים שיפור ברווחיות של כ- 250%, שיפור ברווח הגולמי, קיטון במספרי העובדים על אף הגידול בפעילות, שיפור בהון העצמי ושיפור בתזרים מפעילות שוטפת של כ- 106 מיליון דולר".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן