הצעת קבוצת גרנובסקי דנקנר היא הטובה ביותר

עבור הסדר החוב לנושים של אי.די.בי. כך קובע אייל גבאי, המומחה מטעם בית המשפט בדוח שהגיש השבוע לבית המשפט המחוזי בתל אביב

Print Friendly

אלכסנדר גרנובסקי
אלכסנדר גרנובסקי
נוחי דנקנר.
נוחי דנקנר

 

ההצעה, שמידת הוודאות להשלמתה היא הגבוהה ביותר, בהסדר החוב לנושים של אי.די.בי היא הצעת חברת אי.דיבי אחזקות, יחד עם קבוצת גרנובסקי -דנקנר-נץ-נוימן-נטו-חסידמן. כך קובע אייל גבאי, המומחה מטעם בית המשפט, בדוח שניתח את החלופות השונות להסדר החוב, שהוגש השבוע לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

אייל גבאי

אייל גבאי

"להערכתנו, לאור הבהרות ותיקונים, שהתקבלו במשרדנו, בערב 11 בנובמבר 2013, במועד דוח
זה, ההצעה, שמידת הוודאות להשלמתה היא הגבוהה ביותר, היא הצעת החברה. החברה
ויתרה על תנאי מתלה, הכולל את מעבר אמבלייז לרשימת מסחר, והבהירה כי העסקה אף
אינה מותנית באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, כאשר מניות כלל ביטוח תיוותרנה
אצל הנאמן במקרה הצורך. הסדר החוב, המוצע מטעם החברה אף אינו מותנה באישור
לרישום מניות אי די בי פתוח למסחר בבורסה. בנסיבות אלה, התנאים המתלים היחידים
שעלולים לסכל את השלמת ההסדר המוצע על-ידי החברה הם אישור הממונה על הגבלים
עסקיים, אם וככל שיידרש לאור הצטרפות נטו לקבוצת המשקיעים, ועמידתה של החברה
בהוראות הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ב – 2012, העומדת בפני
קריאה שנייה ושלישית, אם וככל שהוראותיה ותוקפה יחולו לגביה". כתב גבאי בדוח.

הבטוחה הטובה ביותר

עוד ציין גבאי, כי החברה מעמידה בעת הזו את הבטוחה הגבוהה ביותר להשלמת ההסדר, בגובה 623.8 מיליון שקל, שיופקדו בחשבון הנאמנות, כאשר 582 מיליון שקל מתוכם מופקדים בחשבון הנאמנות כבר כעת. היתרה היא התחייבות חוזית של חברות מדווחות שדוחותיהן פומביים, ולא ניכרת מדוחותיהן מצוקה תזרימית, שעלולה להוביל להפרה.

ביום שנכתב הדוח של גבאי חתם איש העסקים דניאל חוסידמן על הסכם הצטרפות להשקעה באי די בי יחד עם קבוצת המשקיעים גרנובסקי (אמבלייז)-דנקנר-נץ-נוימן-נטו, והפקיד 90 מיליון שקל בנאמנות קשיחה לטובת ההסדר בא.די.בי. סכום זה מהווה את מלוא היקף ההשקעה של מר חוסידמן לטובת הצעת החברה וקבוצת המשקיעים.

בכך גדל סך הכספים במזומן המוחזקים בנאמנות להבטחת הצעת החברה וקבוצת המשקיעים ל-713.8 מיליון שקל. סכום זה מורכב מ-676.8 מיליון שקל המופקדים בנאמנות קשיחה ועוד 37 מיליון שקל מתוך סכום הפיקדון שהופקד בקופת בית המשפט (שבכוונת החברה לבקש את שחרורו ושיועבר מיד עם שחרורו מקופת בית המשפט לחשבונות הנאמנות).

כתוצאה מכך גדל גם סך כל ההתחייבויות שמעמידה קבוצת המשקיעים לטובת ההסדר ל-928 מיליון שקל, סכום שהוא גדול יותר מהסכום הנדרכש לקלוזינג.

הלוואות ושעבודים

עוד ציין גבאי בדוח, כי "הצעת החברה מבוססת בחלקה על הלוואות וכרוכה בשעבודים, אשר לא ניתן בהצעה גילוי לגבי תנאיהם. ניכר כי החברה תמשיך להתנהל כפרמידה ממונפת שהכנסותיה מבוססות על תזרים דיבידנדים, ובכך להחצין סיכונים. יצויין כי חשש זה אינו ייחודי רק להצעת החברה ויתכן, בשל שרשרת ההחזקות וריבוי המחזיקים בקבוצת אלשטיין, כי התמריצים הכלכליים האלו יחולו גם שם, גם אם מבנה ההחזקות אינו ישראלי".

קבוצת אלשטיין

אדוארדו אלשטיין

"על-פי הצעה זו", כתב גבאי, "Dolphin Fund Limited, ביחד עם מר אדוארדו אלשטיין וקבוצת משקיעים שתצורף אליהם יחזיקו בשליטה בחברה. יחסי המינוף הקיימים בקבוצת אלשטיין נמסרו
בהצעה, אך אין די בהם כדי להניח מה תהא רמת המינוף הסופית בקבוצת ההשקעה, אשר
מורכבת כעת משרשרת של 7 תאגידים מעל החברה, שניתן להמשיך ולדלל או להעמיק את
השקעתה בכל אמצעי לגיוס הון. הצעתה של קבוצת אלשטיין עלולה להפוך לפירמידה חלופית,
חלף הפירמידה הקיימת בקבוצה, ולהביא בתורה להחצנת סיכונים אף היא. גם בהצעה זו, הקשר בין החברים בקבוצת המשקיעים מייצג השקעה פיננסית, ולא מצאנו סינרגיה עסקית בין עסקיהם של המשקיעים לעסקי הקבוצה".

גבאי מציין, כי "לפי הצעת אלשטיין יוחלף דירקטוריון החברה עוד בתקופת הביניים וטרם השלמת ההסדר, בדירקטוריון שרובו יורכב מנציגי הנושים ומיעוטו מנציגי המשקיע החדש. עם השלמת ההסדר ישונה הרכב הדירקטוריון על מנת לשקף את יחסי ההחזקה בין בעלי המניות השונים.
הצעתה של קבוצת אלשטיין בולטת בתשתית הפרוצדוראלית הסדורה שהיא מציגה למימוש
תוכנית ההסדר ולהבניית הקבוצה בשליטה החדשה מבחינת הוראות הממשל התאגידי. בין
היתר ההצעה מפרטת את הליך מינוי המנכ"ל החדש לחברה ואת ועדת הדירקטוריון שתמנה
אותו, במאמץ להכניסו לתפקיד תוך 15 יום ממועד אישור בית המשפט".

קבוצת אקסטרה

"קבוצת אקסטרה היא קבוצה בשליטת מר מוטי בן משה הפועלת באירופה ובמזרח הרחוק
בתחומים המשיקים לתחומי פעילות הקבוצה, ולה פעילות בענפי התקשורת, הקמעונאות,
הביטוח התיירות והאנרגיה", כותב גבאי ומדגיש, כי "לפי ההצעה, לקבוצה אין חוב פיננסי והיא מתאפיינת בנזילות גבוהה". אבל הוא טוען, כי "תמצית הדוחות הכספיים של Extraenergie ושל ExtraHolding לא נבחנה על ידינו במסגרת הכנת דוח זה".

לדברי גבאי, "ייחודה של ההצעה במינוף המועט ובמבנה השטוח שהיא מתאפיינת בהם. ההצעה כרוכה בהחלפת כל חברי דירקטוריון אי.די.בי פתוח והחלפתם בדירקטורים מטעם המציע שאינם בגדר קרוב, כהגדרתו בחוק. בתקופת הביניים מציעה קבוצת אקסטרה הסדר ממשל תאגידי המקנה לנושים זכות למינוי דירקטור אחד מתוך תשעה".

Print Friendly

על אודות עמי אטינגר

עורך חדשות ב"דבר", "ידיעות אחרונות" ו-25 שנה עיתונאי ב"מעריב" בתפקידים: עורך חדשות, עורך כלכלי, רכז כתבים וכתב לענייני תעופה, תיירות ותעשיות ביטחוניות
פוסט זה פורסם בקטגוריה ג, כלכלה, שוק ההון, עם התגים , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.