Skip to content

במסלול 21 ינחתו עד 40% מכלל הנחיתות בנתב"ג

כך מתברר מתבנית התפעול המבצעי של נתב"ג לאחר שדרוג המסלולים. תבוצע אפשרות להפרדה בין התנועה הנכנסת לישראל ונוחתת בנתב"ג לבין זו הממריאה מהנמל ויוצאת ממנה עם כניסת מטוסים מאזור החוף דרומית לנתניה, טיסה אל אזור כפר סבא ונחיתה על מסלול 21 מצפון לדרום והמראת מטוסים על מסלול 26 ממזרח למערב אל עבר חוף הים ומערבה לים התיכון

במסלול 21 ינחתו עד 40% מכלל הנחיתות בנתב"ג

כך מתברר מתבנית התפעול המבצעי של נתב"ג לאחר שדרוג המסלולים. תבוצע אפשרות להפרדה בין התנועה הנכנסת לישראל ונוחתת בנתב"ג לבין זו הממריאה מהנמל ויוצאת ממנה עם כניסת מטוסים מאזור החוף דרומית לנתניה, טיסה אל אזור כפר סבא ונחיתה על מסלול 21 מצפון לדרום והמראת מטוסים על מסלול 26 ממזרח למערב אל עבר חוף הים ומערבה לים התיכון

עם סיום פרויקט שדרוג המסלולים בנמל התעופה בן גוריון, ופתיחת מסלול 21 (מצפון לדרום) לפעילות תעופתית, מסר גיורא רום מנהל רשות התעופה האזרחית (רת"א) לרשות שדות התעופה (רש"ת) את תבנית התפעול המבצעי של נתב"ג, שתיכנס לתוקפה לאחר אישור הנוהל ופרסום הוראות התעבורה האווירית הנוגעות לה, לאחר שמנהל רת"א יודיע על כך למנכ"ל רש"ת. ההודעה תפורסם גם באתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית.

תרשים מסלולי נתב"ג לאחר השדרוג
תרשים מסלולי נתב"ג לאחר השדרוג

תבנית התפעול המבצעי, לפיה יופעל נתב"ג

נחיתות

המסלול המועדף לנחיתת המטוסים יהיה מסלול 12 (ממערב למזרח.( נחיתה על מסלול 21 תותר כאשר יהיו כאשר בשדה צפויה לנשוב רוח מערבית בעלת רכיב של 5 קשרים או יותר מכיוון 300 ובמצב של עומס תנועות שעתי מתוכנן גבוה שהוא כל אחד מאלה: בין 11 – 20 תנועות מתוכננות בשעה, כשמתוכן 3 תנועות או יותר מעורבות, כלומר 3 המראות או יותר, כששאר התנועות נחיתות – או להפך; בעומס של 21 תנועות או יותר בשעה כשתנועה אחת או יותר מעורבת וכאשר מרווח הזמן בין אילוץ אחד (עומס או רוח) במסגרתו מופעל מסלול21 לבא אחריו קטן מתשעים דקות.

על אף האמור לעיל, לא תותרנה נחיתות על מסלול 21 בימי חול בין השעות 22:00 לבין 050:50 ובימי שבת וחגי ישראל – משעה לפני כניסת השב, או החג ועד לשעה אחת לאחר צאתם.

עוד הוחלט, כי שיעור כל הנחיתות בפועל על מסלול 21 לא יעלה על שיעור של 40% מכלל הנחיתות בנתב"ג בפועל, כאשר השיעור יחושב בנפרד לגבי כל עונה כפי שמוגדרת על ידי ארגון חברות התעופה – יאט"א ושהנחיתות על מסלול 30 (ממזרח למערב) תותרנה בשעות העומס, בעדיפות שלישית.

המראות

המסלול המועדף להמראת מטוסים יהיה מסלול 26 (ממזרח למערב) ותותרנה גם המראות על מסלול 30.

נתיבי כניסה ויציאה של מטוסים בנתב"ג לאחר השדרוג והפעלת הנחיות רת"א
נתיבי כניסה ויציאה של מטוסים בנתב"ג לאחר השדרוג והפעלת הנחיות רת"א

כללי

ניתן להפעיל את נמל התעופה בכל תבנית תפעול מבצעי אחרת בהתקיים אחד או יותר אילוצים, או בהתאם לשיקולי פקח טיסה, כמפורט להלן:
א. מצב חירום או מצוקה במטוס.
ב. אי-שמישות מבצעית של מסלולים או עזרי ניווט או מערך הבקרה והפיקוח.
ג. תנאי מזג אוויר מגבילים.
ד. תנאי עומס תנועה אווירית בעלי השלכות על הבטיחות.
ה. ממצב חירום בטחוני / בטיחותי.
ו. הגבלות המוטלות לצורכי ביטחון.

אמצעים נוספים להפחתת רעש

א. רש"ת תמגן אקוסטית מוסדות חינוך ומוסדות ציבור בישובים בארות יצחק ומזור, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, מועצה אזורית חבל מודיעין והישובים, במתווה ועדת קורפו, בהתאם להתחייבותה, עד סוף ספטמבר 2014.

ב. בטרם תיכנס תבנית התפעול המבצעי לתוקפה,תפרסם רשות התעופה האזרחית, כחלק מפרסום תהליכי הטיסה בפרסומי המידע התעופתי, הנחיות למפעילים האוויריים באשר למהירות הטיסה והפעלת מערכות הנחיתה והעצירה במטוס לצורך הפחתת רעש המטוסים בעת הגישה לנחיתה על מסלול 21.

ג. רשות התעופה האזרחית תבחן מקצועית את האפשרות לעשות שימוש בנתיבי טיסה המתאימים לתפיסת (Performance Based Navigation) PBN , המקובלת בעולם, במטרה לאפשר עקיפת מרכזי אוכלוסייה צפופים; ככל שהבחינה המקצועית תאפשר שימוש בנתיבי טיסה כאמור למטרה האמורה' תפעל רשות התעופה האזרחית לעיגונם בפרסומי המידע התעופתי.

ד. ניטור רעש – בטרם תתחיל רש"ת לפעול בהתאם לתבנית התפעול המבצעי, יקבעו ויוצבו על ידי רש"ת שני מכשירים לניטור רמות הרעש לאורך נתיב הגישה לנחיתה למסלול 21, לצורך מעקב ואיסוף נתונים. מיקום מכשירי ניטור הרעש יקבע בהסכמת רשות התעופה האזרחית, בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ובהתייעצות עם נציגי היישובים שבתחומם יוצבו המכשירים.

ה. צוות בקרה ומעקב – בתום שנה ממועד התחלת יישום תבנית התפעול המבצעי, יכונס צוות בקרה ומעקב, בראשות מנהל רשות התעופה האזרחית, או מי שהוא ימנה לכך מטעמו, בהשתתפות נציגי רש"ת והמשרד להגנת הסביבה; מטרת הצוות היא לבדוק את אופן ביצוע החלטה זו וכן את התאמתה לתכליות לשמן נועדה ובהן: שמירה על בטיחות התעופה האזרחית בהפעלת נתב"ג לפי תבנית התפעול המבצעי, קיום בצוותא של נתב"ג ושל היישובים סביבו המושפעים מהפעלתו לפי תבנית התפעול המבצעי וכו'. (הצוות יגבש ויפרסם דין וחשבון שיפורסם לציבור. רש"ת תמסור לידי הצוות כל נתון שיבקש ובכלל זה: נתוני ניטור הרעש, מספר הנחיתות על כל מסלול בנתב"ג וכל פילוח או ניתוח שלהם).

ו. שקיפות נתונים – נתוני ניטור הרעש ומספר הנחיתות על כל מסלול בנתב"ג, יהיו גלויים לציבור ויפורסמו באתר רש"ת, מדי עונת יאט"א.

אין באמצעים הנוספים להפחתת רעש, למעט אלה הקבועים בפסקאות ב. ו- ד. לעיל, כדי למנוע את כניסתה לתוקף של תבנית התפעול המבצעית ואת הפעלת נתב"ג לפיה.

גיורא רום מנהל רשות התעופה האזרחית
גיורא רום מנהל רת"א

המראות ונחיתות בו זמנית

"התוכנית והמיזם משפרים ומחדשים תשתיות קרקעיות רבות בתחום הנמל. השינויים המשמעותיים
ביותר בהשלכותיהם על המרחב האווירי ואופן טיסת המטוסים במרחב הקרוב לשדה הם: הארכת מסלול 21 והפיכתו למסלול מתאים לנחיתה לכלל כלי הטיס הפועלים בנמל והתאמת מסלול 26 להמראה, בו-זמנית עם נחיתת מטוסים על מסלול 21, תוך מינימום השפעה הדדית", קובע גיורא רום בהסבר לתבנית התפעול המבצעי של נתב"ג לאחר שדרוג המסלולים.

העלאת רמת הבטיחות

לדבריו, מיזם שדרוג המסלולים, בהשקעה של כ-900 מיליון שקל, נועד להשיג שלוש מטרות עיקריות: בראש ובראשונה, העלאת רמת בטיחות התעופה על-ידי אפשרות להפרדה בין התנועה
הנכנסת לישראל ונוחתת בנתב"ג לבין זו הממריאה מהנמל ויוצאת ממנה, בתפיסת "V הפתוח" של כניסת מטוסים מאזור החוף דרומית לנתניה, טיסה אל אזור כפר סבא ונחיתה על מסלול 21 והמראת מטוסים על מסלול 26 וטיפוס אל עבר חוף הים ומערבה לים התיכון.

הפרדה מוחלטת בין המראות לנחיתות

"בעת הפעלת הנמל לפי תפיסה זו מתקיימת הפרדה מוחלטת בין כלי הטיס הנכנסים לנמל בכל שלבי הכניסה למרחב האווירי, ההנמכה לנחיתה, הנחיתה וההסעה הקרקעית לחניה, לבין כלי הטיס העוזבים אותו, החל בהסעה הקרקעית למסלול ההמראה, המראה והטיפוס לנתיבי העזיבה מערבה לכיוון הים התיכון ומרחב קפריסין", הוא מדגיש.

עם סיום פרויקט שדרוג המסלולים בנמל התעופה בן גוריון, ופתיחת מסלול 21 (מצפון לדרום) לפעילות תעופתית, מסר גיורא רום מנהל רשות התעופה האזרחית (רת"א) לרשות שדות התעופה (רש"ת) את תבנית התפעול המבצעי של נתב"ג, שתיכנס לתוקפה לאחר אישור הנוהל ופרסום הוראות התעבורה האווירית הנוגעות לה, לאחר שמנהל רת"א יודיע על כך למנכ"ל רש"ת. ההודעה תפורסם גם באתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית.

תרשים מסלולי נתב"ג לאחר השדרוג
תרשים מסלולי נתב"ג לאחר השדרוג

תבנית התפעול המבצעי, לפיה יופעל נתב"ג

נחיתות

המסלול המועדף לנחיתת המטוסים יהיה מסלול 12 (ממערב למזרח.( נחיתה על מסלול 21 תותר כאשר יהיו כאשר בשדה צפויה לנשוב רוח מערבית בעלת רכיב של 5 קשרים או יותר מכיוון 300 ובמצב של עומס תנועות שעתי מתוכנן גבוה שהוא כל אחד מאלה: בין 11 – 20 תנועות מתוכננות בשעה, כשמתוכן 3 תנועות או יותר מעורבות, כלומר 3 המראות או יותר, כששאר התנועות נחיתות – או להפך; בעומס של 21 תנועות או יותר בשעה כשתנועה אחת או יותר מעורבת וכאשר מרווח הזמן בין אילוץ אחד (עומס או רוח) במסגרתו מופעל מסלול21 לבא אחריו קטן מתשעים דקות.

על אף האמור לעיל, לא תותרנה נחיתות על מסלול 21 בימי חול בין השעות 22:00 לבין 050:50 ובימי שבת וחגי ישראל – משעה לפני כניסת השב, או החג ועד לשעה אחת לאחר צאתם.

עוד הוחלט, כי שיעור כל הנחיתות בפועל על מסלול 21 לא יעלה על שיעור של 40% מכלל הנחיתות בנתב"ג בפועל, כאשר השיעור יחושב בנפרד לגבי כל עונה כפי שמוגדרת על ידי ארגון חברות התעופה – יאט"א ושהנחיתות על מסלול 30 (ממזרח למערב) תותרנה בשעות העומס, בעדיפות שלישית.

המראות

המסלול המועדף להמראת מטוסים יהיה מסלול 26 (ממזרח למערב) ותותרנה גם המראות על מסלול 30.

נתיבי כניסה ויציאה של מטוסים בנתב"ג לאחר השדרוג והפעלת הנחיות רת"א
נתיבי כניסה ויציאה של מטוסים בנתב"ג לאחר השדרוג והפעלת הנחיות רת"א

כללי

ניתן להפעיל את נמל התעופה בכל תבנית תפעול מבצעי אחרת בהתקיים אחד או יותר אילוצים, או בהתאם לשיקולי פקח טיסה, כמפורט להלן:
א. מצב חירום או מצוקה במטוס.
ב. אי-שמישות מבצעית של מסלולים או עזרי ניווט או מערך הבקרה והפיקוח.
ג. תנאי מזג אוויר מגבילים.
ד. תנאי עומס תנועה אווירית בעלי השלכות על הבטיחות.
ה. ממצב חירום בטחוני / בטיחותי.
ו. הגבלות המוטלות לצורכי ביטחון.

אמצעים נוספים להפחתת רעש

א. רש"ת תמגן אקוסטית מוסדות חינוך ומוסדות ציבור בישובים בארות יצחק ומזור, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, מועצה אזורית חבל מודיעין והישובים, במתווה ועדת קורפו, בהתאם להתחייבותה, עד סוף ספטמבר 2014.

ב. בטרם תיכנס תבנית התפעול המבצעי לתוקפה,תפרסם רשות התעופה האזרחית, כחלק מפרסום תהליכי הטיסה בפרסומי המידע התעופתי, הנחיות למפעילים האוויריים באשר למהירות הטיסה והפעלת מערכות הנחיתה והעצירה במטוס לצורך הפחתת רעש המטוסים בעת הגישה לנחיתה על מסלול 21.

ג. רשות התעופה האזרחית תבחן מקצועית את האפשרות לעשות שימוש בנתיבי טיסה המתאימים לתפיסת (Performance Based Navigation) PBN , המקובלת בעולם, במטרה לאפשר עקיפת מרכזי אוכלוסייה צפופים; ככל שהבחינה המקצועית תאפשר שימוש בנתיבי טיסה כאמור למטרה האמורה' תפעל רשות התעופה האזרחית לעיגונם בפרסומי המידע התעופתי.

ד. ניטור רעש – בטרם תתחיל רש"ת לפעול בהתאם לתבנית התפעול המבצעי, יקבעו ויוצבו על ידי רש"ת שני מכשירים לניטור רמות הרעש לאורך נתיב הגישה לנחיתה למסלול 21, לצורך מעקב ואיסוף נתונים. מיקום מכשירי ניטור הרעש יקבע בהסכמת רשות התעופה האזרחית, בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ובהתייעצות עם נציגי היישובים שבתחומם יוצבו המכשירים.

ה. צוות בקרה ומעקב – בתום שנה ממועד התחלת יישום תבנית התפעול המבצעי, יכונס צוות בקרה ומעקב, בראשות מנהל רשות התעופה האזרחית, או מי שהוא ימנה לכך מטעמו, בהשתתפות נציגי רש"ת והמשרד להגנת הסביבה; מטרת הצוות היא לבדוק את אופן ביצוע החלטה זו וכן את התאמתה לתכליות לשמן נועדה ובהן: שמירה על בטיחות התעופה האזרחית בהפעלת נתב"ג לפי תבנית התפעול המבצעי, קיום בצוותא של נתב"ג ושל היישובים סביבו המושפעים מהפעלתו לפי תבנית התפעול המבצעי וכו'. (הצוות יגבש ויפרסם דין וחשבון שיפורסם לציבור. רש"ת תמסור לידי הצוות כל נתון שיבקש ובכלל זה: נתוני ניטור הרעש, מספר הנחיתות על כל מסלול בנתב"ג וכל פילוח או ניתוח שלהם).

ו. שקיפות נתונים – נתוני ניטור הרעש ומספר הנחיתות על כל מסלול בנתב"ג, יהיו גלויים לציבור ויפורסמו באתר רש"ת, מדי עונת יאט"א.

אין באמצעים הנוספים להפחתת רעש, למעט אלה הקבועים בפסקאות ב. ו- ד. לעיל, כדי למנוע את כניסתה לתוקף של תבנית התפעול המבצעית ואת הפעלת נתב"ג לפיה.

גיורא רום מנהל רשות התעופה האזרחית
גיורא רום מנהל רת"א

המראות ונחיתות בו זמנית

"התוכנית והמיזם משפרים ומחדשים תשתיות קרקעיות רבות בתחום הנמל. השינויים המשמעותיים
ביותר בהשלכותיהם על המרחב האווירי ואופן טיסת המטוסים במרחב הקרוב לשדה הם: הארכת מסלול 21 והפיכתו למסלול מתאים לנחיתה לכלל כלי הטיס הפועלים בנמל והתאמת מסלול 26 להמראה, בו-זמנית עם נחיתת מטוסים על מסלול 21, תוך מינימום השפעה הדדית", קובע גיורא רום בהסבר לתבנית התפעול המבצעי של נתב"ג לאחר שדרוג המסלולים.

העלאת רמת הבטיחות

לדבריו, מיזם שדרוג המסלולים, בהשקעה של כ-900 מיליון שקל, נועד להשיג שלוש מטרות עיקריות: בראש ובראשונה, העלאת רמת בטיחות התעופה על-ידי אפשרות להפרדה בין התנועה
הנכנסת לישראל ונוחתת בנתב"ג לבין זו הממריאה מהנמל ויוצאת ממנה, בתפיסת "V הפתוח" של כניסת מטוסים מאזור החוף דרומית לנתניה, טיסה אל אזור כפר סבא ונחיתה על מסלול 21 והמראת מטוסים על מסלול 26 וטיפוס אל עבר חוף הים ומערבה לים התיכון.

הפרדה מוחלטת בין המראות לנחיתות

"בעת הפעלת הנמל לפי תפיסה זו מתקיימת הפרדה מוחלטת בין כלי הטיס הנכנסים לנמל בכל שלבי הכניסה למרחב האווירי, ההנמכה לנחיתה, הנחיתה וההסעה הקרקעית לחניה, לבין כלי הטיס העוזבים אותו, החל בהסעה הקרקעית למסלול ההמראה, המראה והטיפוס לנתיבי העזיבה מערבה לכיוון הים התיכון ומרחב קפריסין", הוא מדגיש.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן