אידיבי פתוח חייבת להזרים לקופתה 180 מיליון שקל

סכום זה אמור לשרת את החברה עד חודש מאי השנה. שני הנאמנים על הסדר החוב עו"ד חגי אולמן ואייל גבאי מזהירים, כי "בהיעדר תמיכה כספית משמעותית, עלולה אי.די.בי פתוח להיקלע למצוקת מזומנים ממשית, תוך אי עמידה בהתחייבויותיה

אידיבי פתוח חייבת להזרים לקופתה 180 מיליון שקל

סכום זה אמור לשרת את החברה עד חודש מאי השנה. שני הנאמנים על הסדר החוב עו"ד חגי אולמן ואייל גבאי מזהירים, כי "בהיעדר תמיכה כספית משמעותית, עלולה אי.די.בי פתוח להיקלע למצוקת מזומנים ממשית, תוך אי עמידה בהתחייבויותיה

אייל גבאי
אייל גבאי
עו"ד חגי אולמן
עו"ד חגי אולמן

"בתקופה הנוכחית עד מועד השלמת הסדר הנושים (Closing) צפוי קושי תזרימי באי.די.בי פיתוח אשר מחייב הזרמת כספים חיצוניים לקופתה בסכום של 180 מיליון שקל, לא יאוחר מחודש מרץ הקרוב, אשר אמורים לשרת את צורכי התזרים עד לחודש מאי השנה". כך קובעים עו"ד חגי אולמן ואייל גבאי, הנאמנים מטעם בית המשפט המחוזי על הסדר החוב של קבוצת אי.די.בי, בדוח שהגישו לבית המשפט.

פועלים להתמודד עם בעיית תזרים המזומנים

שני הנאמנים מזהירים, כי "בהיעדר תמיכה כספית משמעותית, עלולה אי.די.בי פתוח להיקלע למצוקת מזומנים ממשית, תוך אי עמידה בהתחייבויותיה, דבר אשר עשוי להיות הרה אסון עבור נושי אחזקות", ומדגישים, כי שניהם יחד עם הנהלת אי.די.בי פתוח פועלים במרץ על מנת למצוא פתרונות הולמים וחלופות שונות להתמודדות עם בעיית התזרים הצפויה.

שתי חזיתות

שני הנאמנים פועלים בשתי חזיתות – האחת קידום השלמת ההסדר בתוך פרק זמן קצר ככל שניתן והשינה, מימון ביניים לאי.די.בי פתוח אשר יאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה עד למועד השלמת ההסדר. בהתאם לכך פועלים הנאמנים מול המשקיעים – אלשטיין ובן משה, לשם קידום נושא הזרמת כספי הלוואת הביניים לאי.די.בי פתוח, כאחת מהחלופות האופציונאליות להגדלת תזרים המזומנים ולצורך כך מנוסחת טיוטת הסכם הלוואה בעניין זה. העמדת הלוואת הביניים וחתימת הסכם ההלוואה מצריך את אישור הנושים באשר לבטוחות שיועמדו להבטחת כספי ההלווה וכן את אישור דירקטוריון אי.די.בי פתוח.

השגת מזומנים

• לבקשת הנאמנים, הסכימו משפחות לבנת ומנור, שהיוו חלק ממוטת השליטה בקבוצת אי.די.בי, להעביר באופן מיידי 36 מיליון שקל לחברה, כספים שהיו אמורים לעבור לחברה רק בתום השנה. זהו שינוי בהסכם הפשרה שנחתם עם שתי המשפחות בתביעה נגזרת. בקשה לשינוי תנאי הסדר הפשרה הזה תוגש לבית המשפט.

• עוד לפני הסדר החוב בבית המשפט המחוזי, הוגשו שתי תביעות נגזרות לפיהן נדרשה אי.די.בי פתוח לתבוע מאי.די.בי אחזקות החזר דיבידנד של 442 מיליון שקל. תביעה על סכום של 64 מיליון ששקל, שכבר אושרה עוד לפני ההסדר על ידי בית המשפט תביעה על סכום של 442 מיליון שקל, הכוללים את 64 מליון, שטרם נדונה.

מן הראוי לציין, כי בתביעות האלה נתבעים גם הדירקטורים לשעבר של אי.די.פתוח ונושאי משרה ששימשו בתפקידם בזמנים של חלוקת הדיבידנד.

• אולמן וגבאי פנו לנושי החברה שהגישו בעבר את תביעות החוב, בבקשה להגיש תביעת חוב, אשר תפרט את חוב החברה כלפיהם, נכון ליום 30.6.13 – מועד הייחוס של חובות החברה לנושיה כפי שנקבע במסגרת ההסדר, מאחר ותביעות החוב שהוגשו בעבר פירטו את החוב נכון למועדים אחרים. בקשתם פורסמה במודעה בשלושה עיתונים יומיים, המורה לכל נושה הטוען לחוב של החברה כלפיו להגיש תביעת חוב לנאמנים.

מאז פרסום המודעה נתקבלו כמה תביעות חוב על ידי נושים שונים של החברה. לאור זאת התכנס לאחרונה דירקטוריון אי.די.בי פתוח כדי להחליט על עמדת החברה עד מועד האחרון שקבעו הנאמנים – יום שני הקרוב, שלאחריו זכויות אי.די.בי פיתוח עלולות להיפגע.

בהודעת אי.די.בי פתוח בעניין זה שנמסרה לבורסה נאמר:

"בקשר עם האפשרות כי אי.די. בי פתוח תתבע מאי.די.בי אחזקות, במסגרת תביעת חוב לנאמני ההסדר באידיבי אחזקות, דיבידנדים שחילקה החברה בעבר, ובהמשך להודעת נאמני ההסדר באי.די.בי אחזקות לנושי אידיבי אחזקות, במסגרתה, בין היתר, הוזמנו נושי אידיבי אחזקות להגיש לנאמני ההסדר עד ליום 3.3.2014 תביעות חוב, אשר תפרט את חוב אידיבי אחזקות כלפיהם, מתכבדת החברה לדווח, כדלקמן:

"דירקטוריון החברה בוחן את כל האפשרויות העומדות בפניו לעניין הגשת תביעות חוב במסגרת הודעת נאמני ההסדר כאמור בקשר עם תביעות נגזרות שהוגשו על-ידי תובעים בעניין חלוקות דיבידנדים שחילקה החברה בשנים 2010-2011 ("התביעות הנגזרות"). כפי שדווח בעבר ביחס לתביעות הנגזרות עמדת החברה הינה שחלוקות הדיבידנדים אשר צוינו בתביעות הנגזרות בוצעו כדין, על יסוד החלטות שהתקבלו כדין על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה ותוך עמידה בכל המבחנים הקבועים בדין וכי אין בהן משום חלוקה אסורה.

"לחברה נמסר, כי המבקשים בתביעות הנגזרות הגישו (לשיטתם בשם החברה) תביעות חוב לנאמני ההסדר בסך 442 מיליון ש"ח ובסך 64 מיליון ש"ח וכן הוגשו, כפי שנמסר לחברה, תביעות חוב בסכום 442 מיליון ש"ח גם מטעם דירקטורים ונושאי משרה שצורפו כמשיבים במסגרת אחת התביעות הנגזרות.

"טרם מוצו הדיונים באורגנים של החברה בעניין זה וטרם התקבלו כל החלטות. אם וככל שיתקבלו החלטות בקשר לאמור (והן יהיו טעונות גם את אישורה של ועדת הביקורת של החברה), תמסור על כך החברה דיווח מיידי.

"כפי שנמסר לחברה, אם וככל שהחברה תקבל החלטה בקשר עם הגשת תביעת חוב כאמור, יבחנו נאמני ההסדר את מכלול האפשרויות העומדות בפניהם בקשר עם החלטה זו".

אייל גבאי
אייל גבאי
עו"ד חגי אולמן
עו"ד חגי אולמן

"בתקופה הנוכחית עד מועד השלמת הסדר הנושים (Closing) צפוי קושי תזרימי באי.די.בי פיתוח אשר מחייב הזרמת כספים חיצוניים לקופתה בסכום של 180 מיליון שקל, לא יאוחר מחודש מרץ הקרוב, אשר אמורים לשרת את צורכי התזרים עד לחודש מאי השנה". כך קובעים עו"ד חגי אולמן ואייל גבאי, הנאמנים מטעם בית המשפט המחוזי על הסדר החוב של קבוצת אי.די.בי, בדוח שהגישו לבית המשפט.

פועלים להתמודד עם בעיית תזרים המזומנים

שני הנאמנים מזהירים, כי "בהיעדר תמיכה כספית משמעותית, עלולה אי.די.בי פתוח להיקלע למצוקת מזומנים ממשית, תוך אי עמידה בהתחייבויותיה, דבר אשר עשוי להיות הרה אסון עבור נושי אחזקות", ומדגישים, כי שניהם יחד עם הנהלת אי.די.בי פתוח פועלים במרץ על מנת למצוא פתרונות הולמים וחלופות שונות להתמודדות עם בעיית התזרים הצפויה.

שתי חזיתות

שני הנאמנים פועלים בשתי חזיתות – האחת קידום השלמת ההסדר בתוך פרק זמן קצר ככל שניתן והשינה, מימון ביניים לאי.די.בי פתוח אשר יאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה עד למועד השלמת ההסדר. בהתאם לכך פועלים הנאמנים מול המשקיעים – אלשטיין ובן משה, לשם קידום נושא הזרמת כספי הלוואת הביניים לאי.די.בי פתוח, כאחת מהחלופות האופציונאליות להגדלת תזרים המזומנים ולצורך כך מנוסחת טיוטת הסכם הלוואה בעניין זה. העמדת הלוואת הביניים וחתימת הסכם ההלוואה מצריך את אישור הנושים באשר לבטוחות שיועמדו להבטחת כספי ההלווה וכן את אישור דירקטוריון אי.די.בי פתוח.

השגת מזומנים

• לבקשת הנאמנים, הסכימו משפחות לבנת ומנור, שהיוו חלק ממוטת השליטה בקבוצת אי.די.בי, להעביר באופן מיידי 36 מיליון שקל לחברה, כספים שהיו אמורים לעבור לחברה רק בתום השנה. זהו שינוי בהסכם הפשרה שנחתם עם שתי המשפחות בתביעה נגזרת. בקשה לשינוי תנאי הסדר הפשרה הזה תוגש לבית המשפט.

• עוד לפני הסדר החוב בבית המשפט המחוזי, הוגשו שתי תביעות נגזרות לפיהן נדרשה אי.די.בי פתוח לתבוע מאי.די.בי אחזקות החזר דיבידנד של 442 מיליון שקל. תביעה על סכום של 64 מיליון ששקל, שכבר אושרה עוד לפני ההסדר על ידי בית המשפט תביעה על סכום של 442 מיליון שקל, הכוללים את 64 מליון, שטרם נדונה.

מן הראוי לציין, כי בתביעות האלה נתבעים גם הדירקטורים לשעבר של אי.די.פתוח ונושאי משרה ששימשו בתפקידם בזמנים של חלוקת הדיבידנד.

• אולמן וגבאי פנו לנושי החברה שהגישו בעבר את תביעות החוב, בבקשה להגיש תביעת חוב, אשר תפרט את חוב החברה כלפיהם, נכון ליום 30.6.13 – מועד הייחוס של חובות החברה לנושיה כפי שנקבע במסגרת ההסדר, מאחר ותביעות החוב שהוגשו בעבר פירטו את החוב נכון למועדים אחרים. בקשתם פורסמה במודעה בשלושה עיתונים יומיים, המורה לכל נושה הטוען לחוב של החברה כלפיו להגיש תביעת חוב לנאמנים.

מאז פרסום המודעה נתקבלו כמה תביעות חוב על ידי נושים שונים של החברה. לאור זאת התכנס לאחרונה דירקטוריון אי.די.בי פתוח כדי להחליט על עמדת החברה עד מועד האחרון שקבעו הנאמנים – יום שני הקרוב, שלאחריו זכויות אי.די.בי פיתוח עלולות להיפגע.

בהודעת אי.די.בי פתוח בעניין זה שנמסרה לבורסה נאמר:

"בקשר עם האפשרות כי אי.די. בי פתוח תתבע מאי.די.בי אחזקות, במסגרת תביעת חוב לנאמני ההסדר באידיבי אחזקות, דיבידנדים שחילקה החברה בעבר, ובהמשך להודעת נאמני ההסדר באי.די.בי אחזקות לנושי אידיבי אחזקות, במסגרתה, בין היתר, הוזמנו נושי אידיבי אחזקות להגיש לנאמני ההסדר עד ליום 3.3.2014 תביעות חוב, אשר תפרט את חוב אידיבי אחזקות כלפיהם, מתכבדת החברה לדווח, כדלקמן:

"דירקטוריון החברה בוחן את כל האפשרויות העומדות בפניו לעניין הגשת תביעות חוב במסגרת הודעת נאמני ההסדר כאמור בקשר עם תביעות נגזרות שהוגשו על-ידי תובעים בעניין חלוקות דיבידנדים שחילקה החברה בשנים 2010-2011 ("התביעות הנגזרות"). כפי שדווח בעבר ביחס לתביעות הנגזרות עמדת החברה הינה שחלוקות הדיבידנדים אשר צוינו בתביעות הנגזרות בוצעו כדין, על יסוד החלטות שהתקבלו כדין על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה ותוך עמידה בכל המבחנים הקבועים בדין וכי אין בהן משום חלוקה אסורה.

"לחברה נמסר, כי המבקשים בתביעות הנגזרות הגישו (לשיטתם בשם החברה) תביעות חוב לנאמני ההסדר בסך 442 מיליון ש"ח ובסך 64 מיליון ש"ח וכן הוגשו, כפי שנמסר לחברה, תביעות חוב בסכום 442 מיליון ש"ח גם מטעם דירקטורים ונושאי משרה שצורפו כמשיבים במסגרת אחת התביעות הנגזרות.

"טרם מוצו הדיונים באורגנים של החברה בעניין זה וטרם התקבלו כל החלטות. אם וככל שיתקבלו החלטות בקשר לאמור (והן יהיו טעונות גם את אישורה של ועדת הביקורת של החברה), תמסור על כך החברה דיווח מיידי.

"כפי שנמסר לחברה, אם וככל שהחברה תקבל החלטה בקשר עם הגשת תביעת חוב כאמור, יבחנו נאמני ההסדר את מכלול האפשרויות העומדות בפניהם בקשר עם החלטה זו".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן