39.7 מיליון דולר – ההפסד של אל על ברבעון הראשון

הכנסות החברה ירדו ב-15.6 מיליון דולר; הוצאות ההפעלה גדלו ב-5.3 מיליון דולר; הרווח הגולמי ירד ב-20.9 מיליון דולר והוצאות ההנהלה וכלליות גדלו ב-2.3 מיליון דולר

39.7 מיליון דולר – ההפסד של אל על ברבעון הראשון

הכנסות החברה ירדו ב-15.6 מיליון דולר; הוצאות ההפעלה גדלו ב-5.3 מיליון דולר; הרווח הגולמי ירד ב-20.9 מיליון דולר והוצאות ההנהלה וכלליות גדלו ב-2.3 מיליון דולר

דוד מימון מנכ"ל אל על. השפעת העונתיות והעיתוי של פסח
דוד מימון מנכ"ל אל על. השפעת העונתיות והעיתוי של פסח

אל על הפסידה ברבעון הראשון של השנה כ-39.7 מיליון דולר, זאת בהשוואה להפסד של כ- 32.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. כלומר, החברה הגדילה את ההפסד הרבעוני שלה ב-7.2 מיליון דולר.

מן הראוי לציין, כי תוצאות הרבעון הראשון תמיד חלשות, בגלל השפעת העונתיות והשנה גם העיתוי של חג הפסח. אבל, ברבעון הראשון של השנה הייתה ירידה כמעט בכל הפרמטרים, לעומת הרבעון המקביל ב-2013 וזו יותר מכתובת על הקיר – זו אזהרה בוטה.

הכנסות

הכנסות החברה ברבעון הראשון של השנה הסתכמו בכ-415.4 מיליון דולר, לעומת כ-431.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד – שזו ירידה של 15.6 מיליון דולר המהווה קיטון של 3.6%. בהכנסות נטו מטיסות נוסעים נרשם קיטון בשיעור של כ-4.2%, בעיקר כתוצאה מקיטון בתשואה לנוסע-ק"מ.

הוצאות הפעלה

גם הוצאות ההפעלה ברבעון הנוכחי הסתכמו ב- 398.4 מיליון דולר, לעומת 393.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד – שזה גידול של 5.3 מיליון דולר, המהווים עליה של כ-1.4%. הוצאות ההפעלה הושפעו מגידול בשכר, שנבע מתיסוף שחל בשער השקל הממוצע ביחס לדולר. עלייה זו קוזזה בהשפעת ירידת מחירי הדס"ל וגידול בהשתתפות המדינה בהוצאות הביטחון לשיעור של 97.5% מסך ההוצאה.

רווח גולמי

ברווח הגולמי ברבעון הראשון של השנה חלה ירידה גדולה בהשוואה לרבעון המקביל ב-2013, כשהוא הגיע ל-17.0 מיליון דולר (שיעור של כ- 4.1% מהמחזור), לעומת 37.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 8.8% מהמחזור) – שזו ירידה של 20.9 מיליון דולר.

הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון הראשון של השנה ב-27.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-25.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, שזה גידול של 2.3 מיליון דולר, המהווה ירידה של כ- 9%. הגידול נבע בעיקר מהוצאות חד פעמיות לחובות מסופקים.

הפסד מהפעלה

ההפסד מהפעלה הסתכם ב- 51.9 מיליון דולר, לעומת כ- 36.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, שזה גידול בהפסד מהפעלה של 15.6 מיליון דולר.

נתח שוק

נתח השוק של אל על ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 33.3% לעומת 34.7% ברבעון המקביל אשתקד – ירידה של 1.4 נקודות אחוז.

שיעור תפוסה

שיעור התפוסה בטיסות הנוסעים, הסתכם בכ-80.7% לעומת שיעור תפוסה של 81.7% ברבעון המקביל אשתקד ירידה של 1 נקודת אחוז.

סעיפים חיוביים

היו גם סעיפים שציינו שיפור בתוצאות כמו: סך המכירות באמצעות האינטרנט גדל ברבעון המדווח בכ- 25% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; ההכנסות מהובלת מטענים גדלו בכ-1.4%, בעיקר כתוצאה מגידול בכמות טון-ק"מ שהוטסה; הוצאות המכירה הסתכמו ב- 45.9 מיליון דולר לעומת 46.3 מיליון ברבעון הראשון של שנת 2013, שזה חיסכון בהוצאות המכירה של כ-400 אלף דולר, המהווה קיטון של כ- 0.8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

תזרים מזומנים

במאזן רווח והפסד מה שחשוב יותר הוא מצב תזרים המזומנים ולכן כשהוא יורד צריך לשים מייד את האצבע על מקור הנזילה. זה קרה ברבעון הראשון של השנה כאשר תזרים המזומנים אשר נבע מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ- 75.8 מיליון דולר, לעומת כ-80.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד – שזו ירידה של 4.7 מיליון דולר.

יתרות מזומנים

יתרות המזומנים והפיקדונות של החברה בתום ברבעון הראשון של שנת 2014 , הסתכמו לכ-132.5 מיליון דולר לעומת כ- 93.4 מיליון דולר בתום הרבעון המקביל אשתקד.

הון עצמי

ההון העצמי של אל על בתום הרבעון הראשון של השנה הסתכם ב- 134 מיליון דולר, לעומת כ- 109 מיליון דולר בתום הרבעון הראשון ב-2013 ו-180 מיליון דולר בתום שנת 2013.

תחרות מתעצמת

דוד מימון מנכ"ל אל על: "תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2014, הושפעו בעיקר מהעונתיות בענף התעופה ומעיתוי חג הפסח, שחל השנה ברבעון השני לעומת שנה שעברה בה הוא חל ברבעון הראשון. החברה התמודדה במהלך הרבעון עם התחרות המתעצמת, שבאה לידי ביטוי בגידול של 8% בתנועה בנתב"ג ועלייה של 15% בקיבולת של החברות הזרות. החברה השיגה נתח שוק של 33.3% והגדילה את היצע המושבים ב- 6%.שיעור התפוסה הסתכם בכ-80.7%".

לעמוד ביעדים

דגנית פלטי, סמנכ"ל הכספים: "אל על ממשיכה להציג נזילות גבוהה, המשתקפת בתזרים המזומנים שנבע לחברה מפעילות שוטפת בסך של כ- 75.8 מיליון דולר, יתרת המזומנים והפיקדונות שברשות החברה הסתכמה בכ-132.5 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 93.4 מיליון דולר בסוף הרבעון המקביל אשתקד. נזילות זו מאפשרת לחברה לעמוד בכל היעדים שהציבה לעצמה ובהם יישום תוכנית ההשקעות שלה, שעיקרה הצטיידות במטוסים החדשים".

דוד מימון מנכ"ל אל על. השפעת העונתיות והעיתוי של פסח
דוד מימון מנכ"ל אל על. השפעת העונתיות והעיתוי של פסח

אל על הפסידה ברבעון הראשון של השנה כ-39.7 מיליון דולר, זאת בהשוואה להפסד של כ- 32.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. כלומר, החברה הגדילה את ההפסד הרבעוני שלה ב-7.2 מיליון דולר.

מן הראוי לציין, כי תוצאות הרבעון הראשון תמיד חלשות, בגלל השפעת העונתיות והשנה גם העיתוי של חג הפסח. אבל, ברבעון הראשון של השנה הייתה ירידה כמעט בכל הפרמטרים, לעומת הרבעון המקביל ב-2013 וזו יותר מכתובת על הקיר – זו אזהרה בוטה.

הכנסות

הכנסות החברה ברבעון הראשון של השנה הסתכמו בכ-415.4 מיליון דולר, לעומת כ-431.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד – שזו ירידה של 15.6 מיליון דולר המהווה קיטון של 3.6%. בהכנסות נטו מטיסות נוסעים נרשם קיטון בשיעור של כ-4.2%, בעיקר כתוצאה מקיטון בתשואה לנוסע-ק"מ.

הוצאות הפעלה

גם הוצאות ההפעלה ברבעון הנוכחי הסתכמו ב- 398.4 מיליון דולר, לעומת 393.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד – שזה גידול של 5.3 מיליון דולר, המהווים עליה של כ-1.4%. הוצאות ההפעלה הושפעו מגידול בשכר, שנבע מתיסוף שחל בשער השקל הממוצע ביחס לדולר. עלייה זו קוזזה בהשפעת ירידת מחירי הדס"ל וגידול בהשתתפות המדינה בהוצאות הביטחון לשיעור של 97.5% מסך ההוצאה.

רווח גולמי

ברווח הגולמי ברבעון הראשון של השנה חלה ירידה גדולה בהשוואה לרבעון המקביל ב-2013, כשהוא הגיע ל-17.0 מיליון דולר (שיעור של כ- 4.1% מהמחזור), לעומת 37.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 8.8% מהמחזור) – שזו ירידה של 20.9 מיליון דולר.

הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון הראשון של השנה ב-27.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-25.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, שזה גידול של 2.3 מיליון דולר, המהווה ירידה של כ- 9%. הגידול נבע בעיקר מהוצאות חד פעמיות לחובות מסופקים.

הפסד מהפעלה

ההפסד מהפעלה הסתכם ב- 51.9 מיליון דולר, לעומת כ- 36.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, שזה גידול בהפסד מהפעלה של 15.6 מיליון דולר.

נתח שוק

נתח השוק של אל על ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 33.3% לעומת 34.7% ברבעון המקביל אשתקד – ירידה של 1.4 נקודות אחוז.

שיעור תפוסה

שיעור התפוסה בטיסות הנוסעים, הסתכם בכ-80.7% לעומת שיעור תפוסה של 81.7% ברבעון המקביל אשתקד ירידה של 1 נקודת אחוז.

סעיפים חיוביים

היו גם סעיפים שציינו שיפור בתוצאות כמו: סך המכירות באמצעות האינטרנט גדל ברבעון המדווח בכ- 25% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; ההכנסות מהובלת מטענים גדלו בכ-1.4%, בעיקר כתוצאה מגידול בכמות טון-ק"מ שהוטסה; הוצאות המכירה הסתכמו ב- 45.9 מיליון דולר לעומת 46.3 מיליון ברבעון הראשון של שנת 2013, שזה חיסכון בהוצאות המכירה של כ-400 אלף דולר, המהווה קיטון של כ- 0.8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

תזרים מזומנים

במאזן רווח והפסד מה שחשוב יותר הוא מצב תזרים המזומנים ולכן כשהוא יורד צריך לשים מייד את האצבע על מקור הנזילה. זה קרה ברבעון הראשון של השנה כאשר תזרים המזומנים אשר נבע מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ- 75.8 מיליון דולר, לעומת כ-80.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד – שזו ירידה של 4.7 מיליון דולר.

יתרות מזומנים

יתרות המזומנים והפיקדונות של החברה בתום ברבעון הראשון של שנת 2014 , הסתכמו לכ-132.5 מיליון דולר לעומת כ- 93.4 מיליון דולר בתום הרבעון המקביל אשתקד.

הון עצמי

ההון העצמי של אל על בתום הרבעון הראשון של השנה הסתכם ב- 134 מיליון דולר, לעומת כ- 109 מיליון דולר בתום הרבעון הראשון ב-2013 ו-180 מיליון דולר בתום שנת 2013.

תחרות מתעצמת

דוד מימון מנכ"ל אל על: "תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2014, הושפעו בעיקר מהעונתיות בענף התעופה ומעיתוי חג הפסח, שחל השנה ברבעון השני לעומת שנה שעברה בה הוא חל ברבעון הראשון. החברה התמודדה במהלך הרבעון עם התחרות המתעצמת, שבאה לידי ביטוי בגידול של 8% בתנועה בנתב"ג ועלייה של 15% בקיבולת של החברות הזרות. החברה השיגה נתח שוק של 33.3% והגדילה את היצע המושבים ב- 6%.שיעור התפוסה הסתכם בכ-80.7%".

לעמוד ביעדים

דגנית פלטי, סמנכ"ל הכספים: "אל על ממשיכה להציג נזילות גבוהה, המשתקפת בתזרים המזומנים שנבע לחברה מפעילות שוטפת בסך של כ- 75.8 מיליון דולר, יתרת המזומנים והפיקדונות שברשות החברה הסתכמה בכ-132.5 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 93.4 מיליון דולר בסוף הרבעון המקביל אשתקד. נזילות זו מאפשרת לחברה לעמוד בכל היעדים שהציבה לעצמה ובהם יישום תוכנית ההשקעות שלה, שעיקרה הצטיידות במטוסים החדשים".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן