Skip to content

הוגש כתב אישום נגד נוחי דנקנר

מואשם על ידי פרקליטות מחוז ת"א בעבירות של השפעה בתרמית והנעה בתרמית מכוח סעיף 54 לחוק ניירות ערך, ועבירות של פעולה ברכוש אסור על פי חוק איסור הלבנת הון. יחד איתו נאשמים איתי שטרום, חברת אי.די.בי אחזקות וחברת קלוז טריידינג

הוגש כתב אישום נגד נוחי דנקנר

מואשם על ידי פרקליטות מחוז ת"א בעבירות של השפעה בתרמית והנעה בתרמית מכוח סעיף 54 לחוק ניירות ערך, ועבירות של פעולה ברכוש אסור על פי חוק איסור הלבנת הון. יחד איתו נאשמים איתי שטרום, חברת אי.די.בי אחזקות וחברת קלוז טריידינג

נוחי דנקנר
נוחי דנקנר

פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הגישה היום כתב אישום נגד נוחי דנקנר, איתי שטרום והחברות אי.די.בי חברה לאחזקות וחברת קלוז טריידינג, לשעבר ISP פייננשיאל טריידינג.

כתב האישום מייחס לדנקנר ולשטרום עבירות של השפעה בתרמית והנעה בתרמית מכוח סעיף 54 לחוק ניירות ערך, ועבירות של פעולה ברכוש אסור על פי חוק איסור הלבנת הון. לדנקנר מיוחסות גם עבירות דיווח בכוונה להטעות משקיע סביר. לשטרום מיוחסת בנוסף עבירה של הדחה בחקירה.

"להגדיל את מחזורי המסחר"

על פי כתב האישום, בפברואר 2012, לקראת מועד הנפקת מניות וכתבי האופציה של אי.די.בי לציבור, הסכימו דנקנר ושטרום, ששטרום יבצע רכישות בהיקפים גדולים של מניית אי.די.בי בבורסה, במטרה למנוע את ירידת שער מניית אי.די.בי ולהעלותו, להגדיל את מחזורי המסחר, ולהציג מצג של התעניינות במנייה מצד קונים משמעותיים. מטרת התוכנית הייתה להגביר את העניין בהנפקה, להבטיח את הצלחתה ולמקסם את המחיר שייקבע בה.

על פי כתב האישום, הורה לצורך ביצוע התוכנית שטרום לעדי שלג, סוחר בניירות ערך, שהיה עד זמן קצר קודם לכן שותפו של שטרום, לרכוש באמצעות חשבונות ISP מניות אי.די.בי בבורסה במטרה להשפיע על שער המנייה. שלג פעל בהתאם להוראותיו של שטרום ורכש מניות עד לניצול מלוא מסגרת האשראי שהייתה קיימת בחשבונות ISP בבנק הבינלאומי הראשון.

מימון

עוד נאמר בכתב האישום, כי לצורך המשך המימון של תוכנית ההשפעה, ולאחר שהבנק סירב לבקשתו של שטרום לקבלת אשראי נוסף, פנה דנקנר להנהלת הבנק וגרם להעמדת האשראי המבוקש. בהמשך, לאחר שנוצל גם האשראי הנוסף מהבנק, פנה דנקנר למספר משקיעים, שידע שבכוונתם להשתתף בהנפקה, ביקש מהם, כי במקום לרכוש מניות בהנפקה כפי שתכננו ירכשו מניות אי.די.בי משטרום, ותיווך בינם לבין שטרום לצורך זה.

בכתב האישום נטען, כי באמצעות המימון שהושג מהבנק ומהמשקיעים פעל שלג בימי המסחר שבין 21.2.2012 ו-23.2.2011 על פי הנחיית שטרום, בידיעתו ובהסכמתו של דנקנר, להוצאתה לפועל של תכנית ההשפעה. דנקנר ושטרום עמדו בקשר שוטף זה עם זה לאורך ימי המסחר, ובהתאם לעדכונים שקיבל דנקנר משטרום על תמונת המסחר, הסכימו דנקנר ושטרום לגבי המשך הפעילות, ושטרום הנחה את שלג בהתאם. סך הכל רכש שלג בחשבונות ISP בשלושת ימי הפעילות מניות אי.די.בי בהיקף של כ-40 מיליון שקל.

עוד נטען בכתב האישום, כי עם תום פעילותו של שלג נדרשה ISP לסגור את מסגרת האשראי שהועמדה לרשותה על ידי הבנק. לשם כך רכש שטרום את יתרת מניות אי.די.בי מחשבונות ISP לחשבונו הפרטי, על מנת להזרים כספים לחשבונות החברה, באופן שיאפשר את החזר האשראי לבנק. לצורך מימון רכישת המניות נטל שטרום הלוואה בנקאית בסך חלק מהסכום הנדרש, ויתרת המימון הועמדה על ידי דנקנר, שהעביר לשטרום ביום 28.02.2012 סכום של 8 מיליון שקל מחשבונו הפרטי. נכון למועד פתיחת החקירה הגלויה בפרשה, לא החזיר שטרום את הכספים שקיבל מדנקנר.

כתב האישום הוגש על ידי עו"ד חנה קורין ועו"ד עמית בכר ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). הפרשה נחקרה על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך.

נוחי דנקנר
נוחי דנקנר

פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הגישה היום כתב אישום נגד נוחי דנקנר, איתי שטרום והחברות אי.די.בי חברה לאחזקות וחברת קלוז טריידינג, לשעבר ISP פייננשיאל טריידינג.

כתב האישום מייחס לדנקנר ולשטרום עבירות של השפעה בתרמית והנעה בתרמית מכוח סעיף 54 לחוק ניירות ערך, ועבירות של פעולה ברכוש אסור על פי חוק איסור הלבנת הון. לדנקנר מיוחסות גם עבירות דיווח בכוונה להטעות משקיע סביר. לשטרום מיוחסת בנוסף עבירה של הדחה בחקירה.

"להגדיל את מחזורי המסחר"

על פי כתב האישום, בפברואר 2012, לקראת מועד הנפקת מניות וכתבי האופציה של אי.די.בי לציבור, הסכימו דנקנר ושטרום, ששטרום יבצע רכישות בהיקפים גדולים של מניית אי.די.בי בבורסה, במטרה למנוע את ירידת שער מניית אי.די.בי ולהעלותו, להגדיל את מחזורי המסחר, ולהציג מצג של התעניינות במנייה מצד קונים משמעותיים. מטרת התוכנית הייתה להגביר את העניין בהנפקה, להבטיח את הצלחתה ולמקסם את המחיר שייקבע בה.

על פי כתב האישום, הורה לצורך ביצוע התוכנית שטרום לעדי שלג, סוחר בניירות ערך, שהיה עד זמן קצר קודם לכן שותפו של שטרום, לרכוש באמצעות חשבונות ISP מניות אי.די.בי בבורסה במטרה להשפיע על שער המנייה. שלג פעל בהתאם להוראותיו של שטרום ורכש מניות עד לניצול מלוא מסגרת האשראי שהייתה קיימת בחשבונות ISP בבנק הבינלאומי הראשון.

מימון

עוד נאמר בכתב האישום, כי לצורך המשך המימון של תוכנית ההשפעה, ולאחר שהבנק סירב לבקשתו של שטרום לקבלת אשראי נוסף, פנה דנקנר להנהלת הבנק וגרם להעמדת האשראי המבוקש. בהמשך, לאחר שנוצל גם האשראי הנוסף מהבנק, פנה דנקנר למספר משקיעים, שידע שבכוונתם להשתתף בהנפקה, ביקש מהם, כי במקום לרכוש מניות בהנפקה כפי שתכננו ירכשו מניות אי.די.בי משטרום, ותיווך בינם לבין שטרום לצורך זה.

בכתב האישום נטען, כי באמצעות המימון שהושג מהבנק ומהמשקיעים פעל שלג בימי המסחר שבין 21.2.2012 ו-23.2.2011 על פי הנחיית שטרום, בידיעתו ובהסכמתו של דנקנר, להוצאתה לפועל של תכנית ההשפעה. דנקנר ושטרום עמדו בקשר שוטף זה עם זה לאורך ימי המסחר, ובהתאם לעדכונים שקיבל דנקנר משטרום על תמונת המסחר, הסכימו דנקנר ושטרום לגבי המשך הפעילות, ושטרום הנחה את שלג בהתאם. סך הכל רכש שלג בחשבונות ISP בשלושת ימי הפעילות מניות אי.די.בי בהיקף של כ-40 מיליון שקל.

עוד נטען בכתב האישום, כי עם תום פעילותו של שלג נדרשה ISP לסגור את מסגרת האשראי שהועמדה לרשותה על ידי הבנק. לשם כך רכש שטרום את יתרת מניות אי.די.בי מחשבונות ISP לחשבונו הפרטי, על מנת להזרים כספים לחשבונות החברה, באופן שיאפשר את החזר האשראי לבנק. לצורך מימון רכישת המניות נטל שטרום הלוואה בנקאית בסך חלק מהסכום הנדרש, ויתרת המימון הועמדה על ידי דנקנר, שהעביר לשטרום ביום 28.02.2012 סכום של 8 מיליון שקל מחשבונו הפרטי. נכון למועד פתיחת החקירה הגלויה בפרשה, לא החזיר שטרום את הכספים שקיבל מדנקנר.

כתב האישום הוגש על ידי עו"ד חנה קורין ועו"ד עמית בכר ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). הפרשה נחקרה על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן