33% ירידה ברבעון השני ברווח הנקי של התעשייה האווירית

הירידה היא מרווח נקי של 18 מיליון דולר ב-2013 ל-12 מיליון דולר השנה. הירידה בעיקר בגין החלשות שער חליפין של הדולר ביחס לשקל והאטה בשוק התעופה האזרחית. עליה של 5% בהיקף המכירות ברבעון השני: 939 מיליון דולר השנה, לעומת 896 ברבעון המקביל אשתקד

33% ירידה ברבעון השני ברווח הנקי של התעשייה האווירית

הירידה היא מרווח נקי של 18 מיליון דולר ב-2013 ל-12 מיליון דולר השנה. הירידה בעיקר בגין החלשות שער חליפין של הדולר ביחס לשקל והאטה בשוק התעופה האזרחית. עליה של 5% בהיקף המכירות ברבעון השני: 939 מיליון דולר השנה, לעומת 896 ברבעון המקביל אשתקד

יו"ר התעשייה האווירית רפי מאור
יו"ר התעשייה האווירית רפי מאור

הרווח הנקי ברבעון השני השנה של התעשייה האווירית הסתכם לסך של 12 מיליון דולר (1.3% מהמכירות), בהשוואה ל-18 מיליון דולר (2% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. קיטון של 6 מיליון דולר, המשקף קיטון בשיעור של 33%, הנובע ברובו מירידה בשיעור הרווח הגולמי ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בעיקר בגין החלשות שער חליפין של הדולר ביחס לשקל והאטה בשוק התעופה האזרחית. יחד עם זאת היה ברבעון גידול של 5% במכירות.

תוצאות הרבעון השני

מכירות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-939 מיליון דולר, בהשוואה ל- 896 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 5%. עיקר הגידול במכירות ברבעון הראשון נובע מגידול בפעילות חטיבת בדק ומצמיחה בפעילות חטיבת אלתא וחטיבת כלי טיס אזרחיים.

נתח המכירות ליצוא ברבעון השני עמד על 78% (לישראל 22%), בשיעור דומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-131 מיליון דולר (שיעור רווחיות גולמית של 14%) בהשוואה לכ-148 מיליון דולר (שיעור רווחיות גולמית של 16.5%) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 11%. הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת מהיחלשות שער חליפין של הדולר ביחס לשקל, ממעבר להפסד גולמי בחטיבת בדק מטוסים כתוצאה מהקיפאון בתחום הסבות המטוסים וההאטה בתחום התחזוקה (MRO).

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו ברבעון השני הסתכמו בכ-41 מיליון דולר בהשוואה לכ- 47 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווים 4.4% ו-5.2% מהמכירות, בהתאמה). זהו קיטון של כ-6 מיליון דולר, המהווה 13%. הקיטון נובע ממימוש בחסר של התקציב השנתי ברבעון הספציפי ואינו מצביע על ירידה ברמת המשאבים השנתית שהחברה משקיעה בפעילות מו"פ ממקורותיה העצמיים.

הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים – ברבעון השני של שנת 2014 פרשו 44 עובדים בעלות של כ-8 מיליון דולר. הפרישה המוקדמת הינה חלק מתהליכי ההתייעלות השוטפים שמבצעת החברה וממומנת ממקורותיה העצמיים.

מנכ"ל התעשייה האווירית יוסי וייס
מנכ"ל התעשייה האווירית יוסי וייס

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-18 מיליון דולר (1.9% מהמכירות) בהשוואה לכ-31 מיליון דולר (3.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 13 מיליון דולר, המהווה 42%, הנובע בעיקרו מירידה בשיעור הרווח הגולמי.

ה- EBITDA ברבעון השני מסתכם ב-49 מיליון דולר, בהשוואה ל- EBITDA בסך של 58 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 9 מיליון דולר, המהווה 15%.

הוצאות מימון, נטו ברבעון השני של שנת 2014 הסתכמו בכ-9 מיליון דולר, בסך דומה לרבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון נבעו מעיקרן מאג"ח החברה.

חלק החברה בהפסדי חברות כלולות ברבעון השני הסתכם בסך של 2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מיסים, נטו ברבעון השני הסתכמו לסך של 5 מיליון דולר לעומת הוצאות מיסים, נטו, בסך של 3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות ממיסים ברבעון
הראשון ביחס לרבעון המקביל אשתקד מיוחס להפרשים בבסיס המדידה הנובעים משינויים בשער החליפין של הדולר ביחס לשקל.

צבר ההזמנות לסוף הרבעון הנוכחי הסתכם בסך של 9.7 מיליארד דולר (מתוכו 1.8 מיליארד למכירה בשנת 2014), בהשוואה לצבר בסך של 10 מיליארד דולר בסוף 2013, קיטון של 3%. הצבר מבטיח כ-2.6 שנות פעילות, וכ- 83% ממנו מיועד למכירה ללקוחות בחו"ל. צבר ההזמנות מורכב ממגוון מוצרים בשוק הצבאי והאזרחי.

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת ברבעון השני מסתכם לסך של 132 מיליון דולר (תזרים שלילי מפעילות שוטפת) בהשוואה לסך של 286 מיליון דולר (תזרים חיובי מפעילות שוטפת) ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים נובע ברובו משינויים בסעיפי ההון החוזר של החברה הנובעים ברובם מעיכוב תשלומי משרד הביטחון וכן מדחייה בקבלת התקשרויות חדשות עם לקוחות.

יתרת מזומנים ושווי מזומנים והשקעות בניירות ערך לזמן קצר (אמצעים נזילים) הסתכמו בסך של כ-1.4 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-2 מיליארד דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2013. נכון ליום 30 ביוני 2014, סך האמצעים הנזילים של החברה גבוה מסך החוב הפיננסי בסכום של 946 מיליון דולר. הירידה ביתרות המזומנים נובעת מתשלום שני (ואחרון) של קרן האג"ח בסך של כ- 144 מיליון דולר, מעיכוב בתשלומי משרד הביטחון וכן מדחייה בהתקשרויות חדשות עם לקוחות.

אירועים מהותיים בתקופה המדווחת ולאחר תאריך המאזן

• ביום 9 באפריל 2014 שוגר בהצלחה לוויין התצפית מסוג TECSAR – "אופק 10", באמצעות משגר תלת שלבי, שניהם מתוצרת החברה.
• ביום 18 במאי 2014 התקשרה החברה עם לקוח זר בהסכם להסבת 4 מטוסי נוסעים מסוג בואינג 767-300 לתצורת מטען.
• בחודש מאי 2014 אשררה חברת דירוג האשראי S&Pמעלות את דירוג האשראי (מקומי) של החברה AA/stable.
• ביום 1 ביוני 2014 פרעה החברה למחזיקי אג"ח (סדרה א') תשלום שני (ואחרון) של קרן האג"ח בסך של כ-144 מיליון דולר.
• ביום 29 ביולי 2014 הנפיקה החברה לציבור 463 מיליון שקל כ-135 מיליון דולר ערך נקוב אגרות חוב סדרה ד'.

רפי מאור, יו"ר הדירקטוריון: "התעשייה האווירית ממשיכה להתמודד עם שווקים מאתגרים ומורכבים, ובעיקר עם המשך הצמצומים בתקציבי הביטחון בארץ ובעולם. זאת יחד עם שער החליפין הנמוך של הדולר, המשפיע עלינו רבות בהיותנו חברה ממוקדת ייצוא, שכ-80% ממכירותיה הינן מחוץ לישראל. למרות האתגרים, ממשיכה התעשייה האווירית להציג מבנה מאזן חזק ונזילות מרשימה, שבאו לידי ביטוי לאחרונה באשרור דירוג האשראי של החברה ע"י S&P מעלות".

יוסי וייס, מנכ"ל החברה: "החודשיים האחרונים, בצל המתיחות והלחימה בדרום, הדגישו שוב את מקומה המרכזי של התעשייה האווירית בליבת בטחונה ועוצמתה של מדינת ישראל. החברה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מערכת הביטחון, על מנת למצוא את הפתרונות הטובים, המהירים והיצירתיים ביותר לצרכים המבצעיים. האתגרים העסקיים הניצבים בפנינו, הופכים את המציאות העסקית למורכבת מתמיד. בין היתר, אנו מתמודדים עם עיכוב תשלומים של משרד הביטחון ועם דחייה בקבלת התקשרויות חדשות עם לקוחות, הגורמים לתזרים המזומנים השלילי ברבעון השני. שוק התעופה האזרחית עדיין נתון בהאטה, מה שמוביל להמשך הפגיעה בתוצאות הפעילות בתחום זה. על אף האתגרים, אנו מסכמים את הרבעון השני עם שמירה על צבר ההזמנות, עליה בהכנסות והמשך השקעה במו"פ ממקורות עצמיים".

כתבות אחרונות באתר

יו"ר התעשייה האווירית רפי מאור
יו"ר התעשייה האווירית רפי מאור

הרווח הנקי ברבעון השני השנה של התעשייה האווירית הסתכם לסך של 12 מיליון דולר (1.3% מהמכירות), בהשוואה ל-18 מיליון דולר (2% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. קיטון של 6 מיליון דולר, המשקף קיטון בשיעור של 33%, הנובע ברובו מירידה בשיעור הרווח הגולמי ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בעיקר בגין החלשות שער חליפין של הדולר ביחס לשקל והאטה בשוק התעופה האזרחית. יחד עם זאת היה ברבעון גידול של 5% במכירות.

תוצאות הרבעון השני

מכירות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-939 מיליון דולר, בהשוואה ל- 896 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 5%. עיקר הגידול במכירות ברבעון הראשון נובע מגידול בפעילות חטיבת בדק ומצמיחה בפעילות חטיבת אלתא וחטיבת כלי טיס אזרחיים.

נתח המכירות ליצוא ברבעון השני עמד על 78% (לישראל 22%), בשיעור דומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-131 מיליון דולר (שיעור רווחיות גולמית של 14%) בהשוואה לכ-148 מיליון דולר (שיעור רווחיות גולמית של 16.5%) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 11%. הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת מהיחלשות שער חליפין של הדולר ביחס לשקל, ממעבר להפסד גולמי בחטיבת בדק מטוסים כתוצאה מהקיפאון בתחום הסבות המטוסים וההאטה בתחום התחזוקה (MRO).

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו ברבעון השני הסתכמו בכ-41 מיליון דולר בהשוואה לכ- 47 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווים 4.4% ו-5.2% מהמכירות, בהתאמה). זהו קיטון של כ-6 מיליון דולר, המהווה 13%. הקיטון נובע ממימוש בחסר של התקציב השנתי ברבעון הספציפי ואינו מצביע על ירידה ברמת המשאבים השנתית שהחברה משקיעה בפעילות מו"פ ממקורותיה העצמיים.

הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים – ברבעון השני של שנת 2014 פרשו 44 עובדים בעלות של כ-8 מיליון דולר. הפרישה המוקדמת הינה חלק מתהליכי ההתייעלות השוטפים שמבצעת החברה וממומנת ממקורותיה העצמיים.

מנכ"ל התעשייה האווירית יוסי וייס
מנכ"ל התעשייה האווירית יוסי וייס

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-18 מיליון דולר (1.9% מהמכירות) בהשוואה לכ-31 מיליון דולר (3.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 13 מיליון דולר, המהווה 42%, הנובע בעיקרו מירידה בשיעור הרווח הגולמי.

ה- EBITDA ברבעון השני מסתכם ב-49 מיליון דולר, בהשוואה ל- EBITDA בסך של 58 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 9 מיליון דולר, המהווה 15%.

הוצאות מימון, נטו ברבעון השני של שנת 2014 הסתכמו בכ-9 מיליון דולר, בסך דומה לרבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון נבעו מעיקרן מאג"ח החברה.

חלק החברה בהפסדי חברות כלולות ברבעון השני הסתכם בסך של 2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מיסים, נטו ברבעון השני הסתכמו לסך של 5 מיליון דולר לעומת הוצאות מיסים, נטו, בסך של 3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות ממיסים ברבעון
הראשון ביחס לרבעון המקביל אשתקד מיוחס להפרשים בבסיס המדידה הנובעים משינויים בשער החליפין של הדולר ביחס לשקל.

צבר ההזמנות לסוף הרבעון הנוכחי הסתכם בסך של 9.7 מיליארד דולר (מתוכו 1.8 מיליארד למכירה בשנת 2014), בהשוואה לצבר בסך של 10 מיליארד דולר בסוף 2013, קיטון של 3%. הצבר מבטיח כ-2.6 שנות פעילות, וכ- 83% ממנו מיועד למכירה ללקוחות בחו"ל. צבר ההזמנות מורכב ממגוון מוצרים בשוק הצבאי והאזרחי.

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת ברבעון השני מסתכם לסך של 132 מיליון דולר (תזרים שלילי מפעילות שוטפת) בהשוואה לסך של 286 מיליון דולר (תזרים חיובי מפעילות שוטפת) ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים נובע ברובו משינויים בסעיפי ההון החוזר של החברה הנובעים ברובם מעיכוב תשלומי משרד הביטחון וכן מדחייה בקבלת התקשרויות חדשות עם לקוחות.

יתרת מזומנים ושווי מזומנים והשקעות בניירות ערך לזמן קצר (אמצעים נזילים) הסתכמו בסך של כ-1.4 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-2 מיליארד דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2013. נכון ליום 30 ביוני 2014, סך האמצעים הנזילים של החברה גבוה מסך החוב הפיננסי בסכום של 946 מיליון דולר. הירידה ביתרות המזומנים נובעת מתשלום שני (ואחרון) של קרן האג"ח בסך של כ- 144 מיליון דולר, מעיכוב בתשלומי משרד הביטחון וכן מדחייה בהתקשרויות חדשות עם לקוחות.

אירועים מהותיים בתקופה המדווחת ולאחר תאריך המאזן

• ביום 9 באפריל 2014 שוגר בהצלחה לוויין התצפית מסוג TECSAR – "אופק 10", באמצעות משגר תלת שלבי, שניהם מתוצרת החברה.
• ביום 18 במאי 2014 התקשרה החברה עם לקוח זר בהסכם להסבת 4 מטוסי נוסעים מסוג בואינג 767-300 לתצורת מטען.
• בחודש מאי 2014 אשררה חברת דירוג האשראי S&Pמעלות את דירוג האשראי (מקומי) של החברה AA/stable.
• ביום 1 ביוני 2014 פרעה החברה למחזיקי אג"ח (סדרה א') תשלום שני (ואחרון) של קרן האג"ח בסך של כ-144 מיליון דולר.
• ביום 29 ביולי 2014 הנפיקה החברה לציבור 463 מיליון שקל כ-135 מיליון דולר ערך נקוב אגרות חוב סדרה ד'.

רפי מאור, יו"ר הדירקטוריון: "התעשייה האווירית ממשיכה להתמודד עם שווקים מאתגרים ומורכבים, ובעיקר עם המשך הצמצומים בתקציבי הביטחון בארץ ובעולם. זאת יחד עם שער החליפין הנמוך של הדולר, המשפיע עלינו רבות בהיותנו חברה ממוקדת ייצוא, שכ-80% ממכירותיה הינן מחוץ לישראל. למרות האתגרים, ממשיכה התעשייה האווירית להציג מבנה מאזן חזק ונזילות מרשימה, שבאו לידי ביטוי לאחרונה באשרור דירוג האשראי של החברה ע"י S&P מעלות".

יוסי וייס, מנכ"ל החברה: "החודשיים האחרונים, בצל המתיחות והלחימה בדרום, הדגישו שוב את מקומה המרכזי של התעשייה האווירית בליבת בטחונה ועוצמתה של מדינת ישראל. החברה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מערכת הביטחון, על מנת למצוא את הפתרונות הטובים, המהירים והיצירתיים ביותר לצרכים המבצעיים. האתגרים העסקיים הניצבים בפנינו, הופכים את המציאות העסקית למורכבת מתמיד. בין היתר, אנו מתמודדים עם עיכוב תשלומים של משרד הביטחון ועם דחייה בקבלת התקשרויות חדשות עם לקוחות, הגורמים לתזרים המזומנים השלילי ברבעון השני. שוק התעופה האזרחית עדיין נתון בהאטה, מה שמוביל להמשך הפגיעה בתוצאות הפעילות בתחום זה. על אף האתגרים, אנו מסכמים את הרבעון השני עם שמירה על צבר ההזמנות, עליה בהכנסות והמשך השקעה במו"פ ממקורות עצמיים".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן