אלביט מערכות מודיעה על פרסום בישראל של דו"ח הצעת מדף נוסף

מציעה לציבור, בישראל בלבד, אגרות חוב (סדרה א') חדשות, בהיקף של עד 900 מיליון ש"ח ערך נקוב (כ- 241 מיליון דולר). פירעון בתשעה תשלומים שנתיים

אלביט מערכות מודיעה על פרסום בישראל של דו"ח הצעת מדף נוסף

מציעה לציבור, בישראל בלבד, אגרות חוב (סדרה א') חדשות, בהיקף של עד 900 מיליון ש"ח ערך נקוב (כ- 241 מיליון דולר). פירעון בתשעה תשלומים שנתיים

מציעה לציבור, בישראל בלבד, אגרות חוב (סדרה א') חדשות, בהיקף של עד 900 מיליון ש"ח ערך נקוב (כ- 241 מיליון דולר). פירעון בתשעה תשלומים שנתיים

מאת עמי אטינגר

אלביט מערכות הודיעה, בהמשך להודעתה מיום 19 במרץ 2012, כי על פי תשקיף המדף של החברה מיום 18 במאי 2010, היא הגישה היום דו"ח הצעת מדף נוסף לרשות ניירות ערך בישראל ולבורסה לניירות ערך בתל אביב. על פי דו"ח הצעת המדף, החברה מציעה לציבור, בישראל בלבד אגרות חוב (סדרה א') חדשות בהיקף של עד 900 מיליון שקל, ערך נקוב (כ- 241 מיליון דולר) ("אגרות החוב – סדרה א' – החדשות").

אגרות החוב (סדרה א') החדשות תיפרענה בתשעה תשלומים שנתיים שווים ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2012 עד 2020, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור 4.84%, אשר תשולם פעמיים בשנה, על יתרת הקרן הבלתי מסולקת, ביום 30 ביוני וביום 30 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2012 עד 2020. תשלום הריבית הראשון ייעשה ביום 30 ביוני 2012 ותשלום הריבית האחרון ייעשה ביום 30 ביוני 2020.
אגרות החוב (סדרה א') החדשות תהוונה סדרה אחת ביחד עם אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור ואינן צמודות (קרן ו/או ריבית) למדד המחירים לצרכן או לכל מדד או מטבע אחר.

התחייבויות מוקדמות

החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 806,409 יחידות של אגרות החוב (סדרה א') החדשות, במחיר ליחידה שלא יעלה על 1,029 ש"ח (כ- 275 דולר) (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב).

בתמורה להתחייבויות המוקדמות, יהיו המשקיעים המוסדיים זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.5% מהמחיר המזערי של יחידות אגרות החוב (סדרה א') החדשות אשר בגינן התקבלו ההתחייבויות המוקדמות.

המכרז לציבור לגבי אגרות החוב (סדרה א') החדשות צפוי להתקיים ביום ד' ה- 28 במרץ, 2012.
אגרות החוב (סדרה א') החדשות אינן מובטחות בשעבוד, אינן מגבילות את יכולת החברה להנפיק חוב נוסף מכל מין, סוג ומעמד, אינן מגבילות את יכולת החברה לחלק דיבידנדים בעתיד והן כוללות תנאים סטנדרטיים. אגרות החוב (סדרה א') החדשות תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

מציעה לציבור, בישראל בלבד, אגרות חוב (סדרה א') חדשות, בהיקף של עד 900 מיליון ש"ח ערך נקוב (כ- 241 מיליון דולר). פירעון בתשעה תשלומים שנתיים

מאת עמי אטינגר

אלביט מערכות הודיעה, בהמשך להודעתה מיום 19 במרץ 2012, כי על פי תשקיף המדף של החברה מיום 18 במאי 2010, היא הגישה היום דו"ח הצעת מדף נוסף לרשות ניירות ערך בישראל ולבורסה לניירות ערך בתל אביב. על פי דו"ח הצעת המדף, החברה מציעה לציבור, בישראל בלבד אגרות חוב (סדרה א') חדשות בהיקף של עד 900 מיליון שקל, ערך נקוב (כ- 241 מיליון דולר) ("אגרות החוב – סדרה א' – החדשות").

אגרות החוב (סדרה א') החדשות תיפרענה בתשעה תשלומים שנתיים שווים ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2012 עד 2020, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור 4.84%, אשר תשולם פעמיים בשנה, על יתרת הקרן הבלתי מסולקת, ביום 30 ביוני וביום 30 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2012 עד 2020. תשלום הריבית הראשון ייעשה ביום 30 ביוני 2012 ותשלום הריבית האחרון ייעשה ביום 30 ביוני 2020.
אגרות החוב (סדרה א') החדשות תהוונה סדרה אחת ביחד עם אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור ואינן צמודות (קרן ו/או ריבית) למדד המחירים לצרכן או לכל מדד או מטבע אחר.

התחייבויות מוקדמות

החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 806,409 יחידות של אגרות החוב (סדרה א') החדשות, במחיר ליחידה שלא יעלה על 1,029 ש"ח (כ- 275 דולר) (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב).

בתמורה להתחייבויות המוקדמות, יהיו המשקיעים המוסדיים זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.5% מהמחיר המזערי של יחידות אגרות החוב (סדרה א') החדשות אשר בגינן התקבלו ההתחייבויות המוקדמות.

המכרז לציבור לגבי אגרות החוב (סדרה א') החדשות צפוי להתקיים ביום ד' ה- 28 במרץ, 2012.
אגרות החוב (סדרה א') החדשות אינן מובטחות בשעבוד, אינן מגבילות את יכולת החברה להנפיק חוב נוסף מכל מין, סוג ומעמד, אינן מגבילות את יכולת החברה לחלק דיבידנדים בעתיד והן כוללות תנאים סטנדרטיים. אגרות החוב (סדרה א') החדשות תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן