מידרוג הורידה את דירוג האג"חים בסדרות א'-ד' של חברת דלק ל-Baa1 באופק יציב

מידרוג הורידה את דירוג האג"חים (סדרות א' – ד') של חברת דלק ל-Baa1 באופק יציב. באוקטובר 2011 היא דירגה את האג"חים האלה בדירוג A2 באופק שלילי. סיבות ההורדה הפעם: "קושי של החברה לשוב לרמת הרווחיות שאיפיינה אותה בעבר וגם מהחלשות הנזילות בחברה נוכח רמת החוב הגבוהה ושיעור ניצול גבוה של מסגרות אשראי מבנקים".

מידרוג הורידה את דירוג האג"חים בסדרות א'-ד' של חברת דלק ל-Baa1 באופק יציב

מידרוג הורידה את דירוג האג"חים (סדרות א' – ד') של חברת דלק ל-Baa1 באופק יציב. באוקטובר 2011 היא דירגה את האג"חים האלה בדירוג A2 באופק שלילי. סיבות ההורדה הפעם: "קושי של החברה לשוב לרמת הרווחיות שאיפיינה אותה בעבר וגם מהחלשות הנזילות בחברה נוכח רמת החוב הגבוהה ושיעור ניצול גבוה של מסגרות אשראי מבנקים".

באוקטובר 2011 היא דירגה את האג"חים האלה בדירוג A2 באופק שלילי * סיבות ההורדה הפעם: "קושי של החברה לשוב לרמת הרווחיות שאיפיינה אותה בעבר וגם מהחלשות הנזילות בחברה נוכח רמת החוב הגבוהה ושיעור ניצול גבוה של מסגרות אשראי מבנקים"  

מאת עמי אטינגר

חברת מידרוג הודיעה היום לבורסה על הורדת דירוג לאגרות החוב (סדרות א' -ד'), של "דלק" חברת הדלק הישראלית,  מ-A2 באופן שלילי ל-Baa1 באופק יציב. הערך בספרים של אגרות החוב האלה, נכון ל-31.3.12 הוא 1.613 מיליארד שקל.

לדברי מידרוג, הורדת הדירוג הנוכחית, בהמשך להצבת אופק דירוג שלילי בחודש אוקטובר 2011, נובעת מהערכה, כי "יקשה על החברה לשוב לרמת הרווחיות שאפיינה אותה בעבר ולשקם במידה משמעותית את יחסי הכיסוי האיטיים, אשר אינם תואמים עוד את הדירוג הקודם. הורדת הדירוג נובעת גם מהחלשות הנזילות בחברה נוכח רמת החוב הגבוהה ושיעור ניצול גבוה של מסגרות אשראי מבנקים.

עוד מציינת מידרוג, כי "החברה נוקטת בצעדים משמעותיים להפחתת החוב הפיננסי, ואולם חלקם כרוך בתהליך מתמשך ובאי וודאות. תוצאות החברה נחלשו בשנת 2011 וברבעון הראשון של שנת 2012. היחלשות זו מוסברת בירידה של מרווח השיווק, אשר קיבלה לאחרונה תוקף סופי בהחלטת משרד האוצר וכן באתגרים המשמעותיים בסביבה העסקית, הכוללים גם תחרות על מחירי הסולר, אשר אינם מצויים בפיקוח וכן גם בעלייה במחירי שכירות התחנות, שמביאה לידי ביטוי מלא חוזים שנחתמו עוד בשנת 2009. עיקר הפגיעה במרווח השיווק נזקפה ברבעון רביעי 2011 ומותנה, בחלקה הגדול, במהלך רבעון ראשון 2012. ואולם, גם בנטרול תוצאות רבעון רביעי 2011 , מציגה החברה שחיקה בתוצאות בהשוואה לתוצאות שנים עברו ולתחזיות".

מידרוג מעריכה כי רמת התחרות בענף תקשה על החברות בו לשמר במידה מלאה את ביטול ההנחות, שיושם באופן כמעט גורף עם כניסתו לתוקף של מרווח השיווק הנמוך עוד בספטמבר2011.

מרווח השיווק בדלק

מרווח השיווק בדלק, המכונה גם "הוצאות השיווק לבנזין", מהווה חלק נכבד ממחיר הבנזין לצרכן והוא מתעדכן פעמיים בשנה ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר על פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק). מרווח השיווק נקבע על ידי משרדי האוצר והאנרגיה והמים, בהתאם לרווחיות הרצויה למשק הלאומי במקטע שיווק הבנזין. בשנת 2002 הוצמד המרווח לסל הוצאות אירופי, והוחלט לעדכנו אחת לחצי שנה, לפי התנודות במרווחי השיווק המחושבים בארבע מדינות באירופה, עד לתקרה מסוימת.

בשנים 2002-2010 עלה מרווח השיווק בשיעור מצטבר של 42%, בעוד שהמדד עלה בתקופה זו ב-16.5% בלבד. באוגוסט 2011 החליטו משרד האוצר ומשרד האנרגיה והמים על הפחתת מרווח השיווק, החלטה שנתקלה בהתנגדות חברות הדלק.

רמת נזילות חלשה

באשר לרמת הנזילות של חברת דלק מציינת מידרוג, כי "רמת הנזילות של החברה ביחס לעומס הפירעונות לשנים 2012-2013 הינה חלשה ונשענת בעיקרה על שימוש במסגרות אשראי, צמצום היקף אשראי לקוחות, צמצום השקעות, פירעון הלוואה אשר ניתנה לחברת האם ומימוש נכסים אשר אינם בליבת הפעילות. צורכי ההון החוזר התנודתיים, המושפעים בעיקר ממחירי הדלקים בעולם, מקשים על הערכת התזרים החופשי אשר בשנים האחרונות היה שלילי".

יחד עם זאת מדגישה מידרוג, כי "מהלכה של החברה להקטנת ימי אשראי הלקוחות במגזר החוץ תחנה מוערך על ידינו כחיובי ומפחית סיכון, אולם אנו מבקשים לבחון לאורך זמן את התממשות המהלך ואת השפעותיו השונות. הדירוג נתמך במעמדה העסקי החזק של החברה בענף שיווק הדלקים. החברה מאופיינת בפריסה ארצית רחבה של תחנות התדלוק, שיעור גבוה של תחנות בהפעלה עצמית והחזקה אסטרטגית במסופי האחסון והניפוק של "פי גלילות". חילופי הנהלת החברה לפני כשנתיים הובילה לאסטרטגיה ממוקדת להפחתה מהותית בהיקף החוב הפיננסי בין השאר באמצעות מכירת נכסים שאינם בליבת הפעילות והפחתת היקף האשראי בפעילות החוץ תחנה".

למרות שחברת הדלק מתמקדת בהעמקת הפעילות הקמעונאית, בהפחתת סיכונים בפעילות חוץ תחנה, סבורה מידרוג, כי "נדרשת הוכחה למימוש אסטרטגיה זו לאורך זמן. ענף שיווק הדלקים מאופיין בסיכון בינוני. מחד, הענף מאופיין בביקושים יציבים יחסית ובחסמי כניסה גבוהים, מאידך, הענף מושפע מרגולציה גבוהה, מהשקעות הוניות כבדות ומתחרות חריפה, אשר עלתה מדרגה בשנים האחרונות. חוזי השכירות ארוכי הטווח עם בעלי התחנות מקשים על התאמה מהירה של עלויות המכירה וההפעלה לשינויים בסביבה העסקית".

"אופק הדירוג היציב" נתמך על ידי מידרוג בהערכה, כי "בטווח הבינוני תציג החברה שיפור מתון ביחסי הכיסוי, על רקע שיפור מסוים ברווחיות וצפי להורדת רמת המינוף, בהתאם לאסטרטגיית החברה. עם זאת, להערכת מידרוג, עדיין קיימת אי ודאות מסוימת לגבי מימוש מלא של התוכנית האסטרטגית של החברה".

באוקטובר 2011 היא דירגה את האג"חים האלה בדירוג A2 באופק שלילי * סיבות ההורדה הפעם: "קושי של החברה לשוב לרמת הרווחיות שאיפיינה אותה בעבר וגם מהחלשות הנזילות בחברה נוכח רמת החוב הגבוהה ושיעור ניצול גבוה של מסגרות אשראי מבנקים"  

מאת עמי אטינגר

חברת מידרוג הודיעה היום לבורסה על הורדת דירוג לאגרות החוב (סדרות א' -ד'), של "דלק" חברת הדלק הישראלית,  מ-A2 באופן שלילי ל-Baa1 באופק יציב. הערך בספרים של אגרות החוב האלה, נכון ל-31.3.12 הוא 1.613 מיליארד שקל.

לדברי מידרוג, הורדת הדירוג הנוכחית, בהמשך להצבת אופק דירוג שלילי בחודש אוקטובר 2011, נובעת מהערכה, כי "יקשה על החברה לשוב לרמת הרווחיות שאפיינה אותה בעבר ולשקם במידה משמעותית את יחסי הכיסוי האיטיים, אשר אינם תואמים עוד את הדירוג הקודם. הורדת הדירוג נובעת גם מהחלשות הנזילות בחברה נוכח רמת החוב הגבוהה ושיעור ניצול גבוה של מסגרות אשראי מבנקים.

עוד מציינת מידרוג, כי "החברה נוקטת בצעדים משמעותיים להפחתת החוב הפיננסי, ואולם חלקם כרוך בתהליך מתמשך ובאי וודאות. תוצאות החברה נחלשו בשנת 2011 וברבעון הראשון של שנת 2012. היחלשות זו מוסברת בירידה של מרווח השיווק, אשר קיבלה לאחרונה תוקף סופי בהחלטת משרד האוצר וכן באתגרים המשמעותיים בסביבה העסקית, הכוללים גם תחרות על מחירי הסולר, אשר אינם מצויים בפיקוח וכן גם בעלייה במחירי שכירות התחנות, שמביאה לידי ביטוי מלא חוזים שנחתמו עוד בשנת 2009. עיקר הפגיעה במרווח השיווק נזקפה ברבעון רביעי 2011 ומותנה, בחלקה הגדול, במהלך רבעון ראשון 2012. ואולם, גם בנטרול תוצאות רבעון רביעי 2011 , מציגה החברה שחיקה בתוצאות בהשוואה לתוצאות שנים עברו ולתחזיות".

מידרוג מעריכה כי רמת התחרות בענף תקשה על החברות בו לשמר במידה מלאה את ביטול ההנחות, שיושם באופן כמעט גורף עם כניסתו לתוקף של מרווח השיווק הנמוך עוד בספטמבר2011.

מרווח השיווק בדלק

מרווח השיווק בדלק, המכונה גם "הוצאות השיווק לבנזין", מהווה חלק נכבד ממחיר הבנזין לצרכן והוא מתעדכן פעמיים בשנה ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר על פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק). מרווח השיווק נקבע על ידי משרדי האוצר והאנרגיה והמים, בהתאם לרווחיות הרצויה למשק הלאומי במקטע שיווק הבנזין. בשנת 2002 הוצמד המרווח לסל הוצאות אירופי, והוחלט לעדכנו אחת לחצי שנה, לפי התנודות במרווחי השיווק המחושבים בארבע מדינות באירופה, עד לתקרה מסוימת.

בשנים 2002-2010 עלה מרווח השיווק בשיעור מצטבר של 42%, בעוד שהמדד עלה בתקופה זו ב-16.5% בלבד. באוגוסט 2011 החליטו משרד האוצר ומשרד האנרגיה והמים על הפחתת מרווח השיווק, החלטה שנתקלה בהתנגדות חברות הדלק.

רמת נזילות חלשה

באשר לרמת הנזילות של חברת דלק מציינת מידרוג, כי "רמת הנזילות של החברה ביחס לעומס הפירעונות לשנים 2012-2013 הינה חלשה ונשענת בעיקרה על שימוש במסגרות אשראי, צמצום היקף אשראי לקוחות, צמצום השקעות, פירעון הלוואה אשר ניתנה לחברת האם ומימוש נכסים אשר אינם בליבת הפעילות. צורכי ההון החוזר התנודתיים, המושפעים בעיקר ממחירי הדלקים בעולם, מקשים על הערכת התזרים החופשי אשר בשנים האחרונות היה שלילי".

יחד עם זאת מדגישה מידרוג, כי "מהלכה של החברה להקטנת ימי אשראי הלקוחות במגזר החוץ תחנה מוערך על ידינו כחיובי ומפחית סיכון, אולם אנו מבקשים לבחון לאורך זמן את התממשות המהלך ואת השפעותיו השונות. הדירוג נתמך במעמדה העסקי החזק של החברה בענף שיווק הדלקים. החברה מאופיינת בפריסה ארצית רחבה של תחנות התדלוק, שיעור גבוה של תחנות בהפעלה עצמית והחזקה אסטרטגית במסופי האחסון והניפוק של "פי גלילות". חילופי הנהלת החברה לפני כשנתיים הובילה לאסטרטגיה ממוקדת להפחתה מהותית בהיקף החוב הפיננסי בין השאר באמצעות מכירת נכסים שאינם בליבת הפעילות והפחתת היקף האשראי בפעילות החוץ תחנה".

למרות שחברת הדלק מתמקדת בהעמקת הפעילות הקמעונאית, בהפחתת סיכונים בפעילות חוץ תחנה, סבורה מידרוג, כי "נדרשת הוכחה למימוש אסטרטגיה זו לאורך זמן. ענף שיווק הדלקים מאופיין בסיכון בינוני. מחד, הענף מאופיין בביקושים יציבים יחסית ובחסמי כניסה גבוהים, מאידך, הענף מושפע מרגולציה גבוהה, מהשקעות הוניות כבדות ומתחרות חריפה, אשר עלתה מדרגה בשנים האחרונות. חוזי השכירות ארוכי הטווח עם בעלי התחנות מקשים על התאמה מהירה של עלויות המכירה וההפעלה לשינויים בסביבה העסקית".

"אופק הדירוג היציב" נתמך על ידי מידרוג בהערכה, כי "בטווח הבינוני תציג החברה שיפור מתון ביחסי הכיסוי, על רקע שיפור מסוים ברווחיות וצפי להורדת רמת המינוף, בהתאם לאסטרטגיית החברה. עם זאת, להערכת מידרוג, עדיין קיימת אי ודאות מסוימת לגבי מימוש מלא של התוכנית האסטרטגית של החברה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן