גידול של כ-80% ברווח הנקי של אל על ברבעון השלישי

הרוויחה 37.4 מיליו דולר רווח נקי לעומת 20.9 מיליון דולר ברבעון השלישי ב-2011. בתשעה החודשים שחלפו השנה, היה הרווח הנקי של אל על 7.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 42 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד

גידול של כ-80% ברווח הנקי של אל על ברבעון השלישי

הרוויחה 37.4 מיליו דולר רווח נקי לעומת 20.9 מיליון דולר ברבעון השלישי ב-2011. בתשעה החודשים שחלפו השנה, היה הרווח הנקי של אל על 7.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 42 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד

הרווח הנקי באל על ברבעון השלישי השנה, שהוא החשוב ביותר בפעילות החברה, הסתכם בכ-37.4 מיליון דולר, לעומת 20.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2011, שזה גידול של 79%. תוצעות השיפור בהתייעלות החברה ניכרות גם בתוצאות תשעה החודשים שחלפו השנה שהסתיימו ברווח נקי של כ-7.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 42.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תוצאות הרבעון השלישי

ההכנסות אל על ברבעון השלישי של השנה הסתכמו ב-605.8 מיליון דולר, לעומת 601.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-1%. ההכנסות מנוסעים גדלו בכ-3.6% בעיקר כתוצאה מעלייה בתשואה לנוסע-ק"מ בקיזוז השפעת שער החליפין בעקבות פיחות האירו ביחס לדולר. ההכנסות מהובלת מטענים קטנו ב- 16.5% והסתכמו ב- 43.7 מיליון דולר, בהשוואה ל- 52.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר כתוצאה מהקיטון בכמות טון- קילומטר שהוטסה.

הוצאות ההפעלה ברבעון הנוכחי חל קיטון של כ-6.3% לכ-458.0 מיליון דולר, לעומת 488.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד שיעור הוצאות ההפעלה מהמחזור ירד מכ-81.2% ברבעון השלישי של 2011 לכ-75.6% ברבעון השלישי השנה. עיקר הקיטון בהוצאות ההפעלה נבע מקיטון הפעילות מירידה בהוצאות השכר והדס"ל , ומשינוי בשערי החליפין. מרבית הקיטון בהוצאות השכר נבע מהפיחות שחל בשער השקל ביחס לדולר ומקיטון במספר העובדים. מספר העובדים, הקבועים והזמניים בממוצע בחברה היה ברבעון השלישי 6,136 עובדים, לעומת 6,262 ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון הנוכחי הוצאות החברה עבור דלק סילוני קטנו, בכ-14.1 מיליון דולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד, שיעור של כ-6.9%. וזאת בעיקר כתוצאה מקיטון הפעילות בעוד מחירי השוק של הדס"ל נותרו ללא שינוי מהותי ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

ברבעון השלישי הזה רשמה החברה החזרים בגין גידור הדס"ל בסכום של כ-5.2 מיליון דולר אשר נזקפו לדוח רווח והפסד. ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה החזרי גידור בסך של כ- 16.3 מיליון דולר.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של השנה גדל בכ- 30.9% הסתכם בכ-147.8 מיליון דולר (שיעור של כ- 24.4% מהמחזור), לעומת 112.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 18.8% מהמחזור).

הרווח מהפעלה הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ- 62.5 מיליון דולר, לעומת 25.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ-13.3 מיליון דולר.

ה-EBITDA של אל על ברבעון השלישי של הסתכם בכ-94.7 מיליון דולר, לעומת כ-52.3 מיליון דולר ברבעון המקביל ב -2011.

שיעור התפוסה בטיסות החברה עלה ברבעון השלישי של 2012 לכ-84.5%, לעומת 82.4% רבעון מקביל אשתקד.

ברבעון השלישי השקיעה החברה כ-14.2 מיליון דולר ברכוש קבוע, בהתאם לתכנית ההשקעה הרב-שנתית של החברה, פרעה הלוואות שוטפות בסך של כ-21.1 מיליון דולר וקיבלה הלוואות בסך של כ-30.0 מיליון דולר, בעיקר למימון רכישת רכוש קבוע.

תוצאות תשעה חודשים

כאשר בוחנים את תוצאות תשעת החודשים שחלפו השנה מגלים כי ההכנסות בתקופה זו היו – 1,551.7 מיליון דולר, לעומת 1,557.2 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 5.5 מיליון דולר. לעומת זאת, הוצאות ההפעלה בתקופה זו היו 1,285.6 מיליון דולר, לעומת 1,362.5 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-6% וחיסכון שזה חיסכון של 76.9 מיליון דולר, שהוא גבוה בהרבה מהגידול הקטן בהכנסות.

יחד עם זאת חייבים לזכור, כי השינוי בהוצאות ההפעלה נבע בעיקר מקיטון בהוצאות השכר והדס"ל וכן מהקיטון בפעילות בתקופת הדוח ומפיחות בשער השקל ביחס לדולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים גדל בכ- 37% לכ-66.1 מיליון דולר, לעומת 194.7 מיליון $ בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מהפעלה בתשעת החודשים הסתכם בכ-40.7 מיליון דולר, לעומת הפסד מהפעלה בסך של כ- 52.0 מיליון דולר באותה התקופה אשתקד.

ה-EBITDA של אל על בתשעת החודשים גדל לכ-127.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA בסך של כ-28.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

התזרים בתשעת החודשים הסתכם בכ- 92.5 מיליון דולר ונכון ליום 30 בספטמבר 2012, יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, הסתכמו לסך של 116.1 מיליון דולר וההון של החברההסתכם בכ- 169 מיליון דולר.

ביטול הקו לסאו-פאולו

מסביר ניסים מלכי, סמנכ"ל הכספים של אל על: "ברבעון השלישי של שנת 2012 המשיכה החברה את השיפור בכל אחד ממרכיבי התוצאה באופן שהרווח הגולמי לרבעון השתפר בכ- 35 מיליון דולר ושיעורו מהמחזור השתפר בכ- 18.8% לכ- 24.4%. בצד ההכנסות יש לשים לב שרבעון שלישי אשתקד כלל את פעילות סאו-פאולו אשר הכנסותיה היו נמוכות יחסית למרחק הטיסה והחלטת ההנהלה להסיט את המטוס שיועד לכך ואת האמצעים ליעדים ריווחים אחרים הניבה תוצאה חיובית המשתקפת ברבעון".

לדברי מלכי, בצד ההוצאות החברה השכילה לבצע את תוכנית העבודה עם תשומות נמוכות בכ- 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד מה שכמובן תרם משמעותית לתוצאה העסקת. פעילות החברה בתחום ההגנות הפיננסיות המשיכה להניב תוצאה משביעת רצון להקטנת התנודתיות במחירי הדלק .

הפסד הון ממכירת מטוסי 757

עוד מסר מלכי, כי "התוצאה העסקית המדווחת כוללת הפסד הון של כ-4.5 מיליון דולר ממכירתם של שני מטוסים מסוג בואינג 757-258ER, במסגרת הצערת צי המטוסים ושתזרים המזומנים שנבע בפעילות השוטפת בתשעת החודשים שחלפו השנה הסתכם בכ-93 מיליון דולר. החברה השקיעה ברכוש קבוע של כ-55 מיליון דולר ובנוסף פרעה החברה הלוואות של כ- 78 מיליון דולר".

התמודדות מושכלת

"אל על המשיכה להתמודד ברבעון השלישי עם מציאות בה הכלכלה העולמית נמצאת במשבר עמוק, המשפיע גם על ענף התעופה. כתוצאה מכך, חברות התעופה בעולם נוקטות צעדי התייעלות כואבים ומפטרות אלפי עובדים. בנוסף, התמודדנו עם התנאים הגיאופוליטיים והמציאות המורכבת במזה"ת, המקבלת משנה תוקף בימים אלה. למרות כל אלה, אנו מציגים תוצאות המשקפות התייעלות נמשכת וניהול מבוקר של ההוצאות שהביאו לשיפור בתוצאות ברבעון", מציין אליעזר שקדי, מנכ"ל אל על.

"כחלק מהאסטרטגיה של החברה לפיתוח וביסוס ערוצי הפצה ושיווק ישירים הצגנו גידול משמעותי של כ- 23% במכירות באינטרנט. בנוסף, ממשיכה אל על במהפך הטכנולוגי המתקדם והממוחשב בתחומי הפעילות השונים של החברה (מסחר, מכירות, לקוחות וכספים)" מדגיש שקדי ומוסיף: "אני רוצה להודות לכל אנשי החברה, על הקרקע, באוויר, בארץ ובעולם שפועלים בנחישות, ובמסירות להתמודד עם אתגרים לא פשוטים ומורכבים מאוד שעמדו בפנינו ברבעון זה".

הרווח הנקי באל על ברבעון השלישי השנה, שהוא החשוב ביותר בפעילות החברה, הסתכם בכ-37.4 מיליון דולר, לעומת 20.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2011, שזה גידול של 79%. תוצעות השיפור בהתייעלות החברה ניכרות גם בתוצאות תשעה החודשים שחלפו השנה שהסתיימו ברווח נקי של כ-7.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 42.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תוצאות הרבעון השלישי

ההכנסות אל על ברבעון השלישי של השנה הסתכמו ב-605.8 מיליון דולר, לעומת 601.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-1%. ההכנסות מנוסעים גדלו בכ-3.6% בעיקר כתוצאה מעלייה בתשואה לנוסע-ק"מ בקיזוז השפעת שער החליפין בעקבות פיחות האירו ביחס לדולר. ההכנסות מהובלת מטענים קטנו ב- 16.5% והסתכמו ב- 43.7 מיליון דולר, בהשוואה ל- 52.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר כתוצאה מהקיטון בכמות טון- קילומטר שהוטסה.

הוצאות ההפעלה ברבעון הנוכחי חל קיטון של כ-6.3% לכ-458.0 מיליון דולר, לעומת 488.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד שיעור הוצאות ההפעלה מהמחזור ירד מכ-81.2% ברבעון השלישי של 2011 לכ-75.6% ברבעון השלישי השנה. עיקר הקיטון בהוצאות ההפעלה נבע מקיטון הפעילות מירידה בהוצאות השכר והדס"ל , ומשינוי בשערי החליפין. מרבית הקיטון בהוצאות השכר נבע מהפיחות שחל בשער השקל ביחס לדולר ומקיטון במספר העובדים. מספר העובדים, הקבועים והזמניים בממוצע בחברה היה ברבעון השלישי 6,136 עובדים, לעומת 6,262 ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון הנוכחי הוצאות החברה עבור דלק סילוני קטנו, בכ-14.1 מיליון דולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד, שיעור של כ-6.9%. וזאת בעיקר כתוצאה מקיטון הפעילות בעוד מחירי השוק של הדס"ל נותרו ללא שינוי מהותי ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

ברבעון השלישי הזה רשמה החברה החזרים בגין גידור הדס"ל בסכום של כ-5.2 מיליון דולר אשר נזקפו לדוח רווח והפסד. ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה החזרי גידור בסך של כ- 16.3 מיליון דולר.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של השנה גדל בכ- 30.9% הסתכם בכ-147.8 מיליון דולר (שיעור של כ- 24.4% מהמחזור), לעומת 112.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 18.8% מהמחזור).

הרווח מהפעלה הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ- 62.5 מיליון דולר, לעומת 25.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ-13.3 מיליון דולר.

ה-EBITDA של אל על ברבעון השלישי של הסתכם בכ-94.7 מיליון דולר, לעומת כ-52.3 מיליון דולר ברבעון המקביל ב -2011.

שיעור התפוסה בטיסות החברה עלה ברבעון השלישי של 2012 לכ-84.5%, לעומת 82.4% רבעון מקביל אשתקד.

ברבעון השלישי השקיעה החברה כ-14.2 מיליון דולר ברכוש קבוע, בהתאם לתכנית ההשקעה הרב-שנתית של החברה, פרעה הלוואות שוטפות בסך של כ-21.1 מיליון דולר וקיבלה הלוואות בסך של כ-30.0 מיליון דולר, בעיקר למימון רכישת רכוש קבוע.

תוצאות תשעה חודשים

כאשר בוחנים את תוצאות תשעת החודשים שחלפו השנה מגלים כי ההכנסות בתקופה זו היו – 1,551.7 מיליון דולר, לעומת 1,557.2 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 5.5 מיליון דולר. לעומת זאת, הוצאות ההפעלה בתקופה זו היו 1,285.6 מיליון דולר, לעומת 1,362.5 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-6% וחיסכון שזה חיסכון של 76.9 מיליון דולר, שהוא גבוה בהרבה מהגידול הקטן בהכנסות.

יחד עם זאת חייבים לזכור, כי השינוי בהוצאות ההפעלה נבע בעיקר מקיטון בהוצאות השכר והדס"ל וכן מהקיטון בפעילות בתקופת הדוח ומפיחות בשער השקל ביחס לדולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים גדל בכ- 37% לכ-66.1 מיליון דולר, לעומת 194.7 מיליון $ בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מהפעלה בתשעת החודשים הסתכם בכ-40.7 מיליון דולר, לעומת הפסד מהפעלה בסך של כ- 52.0 מיליון דולר באותה התקופה אשתקד.

ה-EBITDA של אל על בתשעת החודשים גדל לכ-127.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA בסך של כ-28.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

התזרים בתשעת החודשים הסתכם בכ- 92.5 מיליון דולר ונכון ליום 30 בספטמבר 2012, יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, הסתכמו לסך של 116.1 מיליון דולר וההון של החברההסתכם בכ- 169 מיליון דולר.

ביטול הקו לסאו-פאולו

מסביר ניסים מלכי, סמנכ"ל הכספים של אל על: "ברבעון השלישי של שנת 2012 המשיכה החברה את השיפור בכל אחד ממרכיבי התוצאה באופן שהרווח הגולמי לרבעון השתפר בכ- 35 מיליון דולר ושיעורו מהמחזור השתפר בכ- 18.8% לכ- 24.4%. בצד ההכנסות יש לשים לב שרבעון שלישי אשתקד כלל את פעילות סאו-פאולו אשר הכנסותיה היו נמוכות יחסית למרחק הטיסה והחלטת ההנהלה להסיט את המטוס שיועד לכך ואת האמצעים ליעדים ריווחים אחרים הניבה תוצאה חיובית המשתקפת ברבעון".

לדברי מלכי, בצד ההוצאות החברה השכילה לבצע את תוכנית העבודה עם תשומות נמוכות בכ- 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד מה שכמובן תרם משמעותית לתוצאה העסקת. פעילות החברה בתחום ההגנות הפיננסיות המשיכה להניב תוצאה משביעת רצון להקטנת התנודתיות במחירי הדלק .

הפסד הון ממכירת מטוסי 757

עוד מסר מלכי, כי "התוצאה העסקית המדווחת כוללת הפסד הון של כ-4.5 מיליון דולר ממכירתם של שני מטוסים מסוג בואינג 757-258ER, במסגרת הצערת צי המטוסים ושתזרים המזומנים שנבע בפעילות השוטפת בתשעת החודשים שחלפו השנה הסתכם בכ-93 מיליון דולר. החברה השקיעה ברכוש קבוע של כ-55 מיליון דולר ובנוסף פרעה החברה הלוואות של כ- 78 מיליון דולר".

התמודדות מושכלת

"אל על המשיכה להתמודד ברבעון השלישי עם מציאות בה הכלכלה העולמית נמצאת במשבר עמוק, המשפיע גם על ענף התעופה. כתוצאה מכך, חברות התעופה בעולם נוקטות צעדי התייעלות כואבים ומפטרות אלפי עובדים. בנוסף, התמודדנו עם התנאים הגיאופוליטיים והמציאות המורכבת במזה"ת, המקבלת משנה תוקף בימים אלה. למרות כל אלה, אנו מציגים תוצאות המשקפות התייעלות נמשכת וניהול מבוקר של ההוצאות שהביאו לשיפור בתוצאות ברבעון", מציין אליעזר שקדי, מנכ"ל אל על.

"כחלק מהאסטרטגיה של החברה לפיתוח וביסוס ערוצי הפצה ושיווק ישירים הצגנו גידול משמעותי של כ- 23% במכירות באינטרנט. בנוסף, ממשיכה אל על במהפך הטכנולוגי המתקדם והממוחשב בתחומי הפעילות השונים של החברה (מסחר, מכירות, לקוחות וכספים)" מדגיש שקדי ומוסיף: "אני רוצה להודות לכל אנשי החברה, על הקרקע, באוויר, בארץ ובעולם שפועלים בנחישות, ובמסירות להתמודד עם אתגרים לא פשוטים ומורכבים מאוד שעמדו בפנינו ברבעון זה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן