אל על הקטינה ב-2012 את הפסדה ל-18.8 מיליון דולר

ב-2011 הפסידה החברה 49.8 מיליון דולר. צמצום ההפסד של אל על בכ-115 מיליון שקל הוא משמעותי ומראה מגמה ברוכה בכיוון הזה. צמצום ההפסד הושג בעיקר בגלל מגמת התייעלותה של אל על. בתחום שיפור הרווחיות צריכה אל על לשנות את הסכמי עובד מעביד, לשנות את תצורת תאי הנוסעים והגשת האוכל בהתאם לטיסות קצרות טווח, בינוניות טווח וארוכות טווח, לחזור ולטוס בשבתות וחגים, ולהמשיך ולנסות לחבור לבריתות תעופה בינלאומיות

אל על הקטינה ב-2012 את הפסדה ל-18.8 מיליון דולר

ב-2011 הפסידה החברה 49.8 מיליון דולר. צמצום ההפסד של אל על בכ-115 מיליון שקל הוא משמעותי ומראה מגמה ברוכה בכיוון הזה. צמצום ההפסד הושג בעיקר בגלל מגמת התייעלותה של אל על. בתחום שיפור הרווחיות צריכה אל על לשנות את הסכמי עובד מעביד, לשנות את תצורת תאי הנוסעים והגשת האוכל בהתאם לטיסות קצרות טווח, בינוניות טווח וארוכות טווח, לחזור ולטוס בשבתות וחגים, ולהמשיך ולנסות לחבור לבריתות תעופה בינלאומיות

ההפסד הנקי לשנת 2012 של "אל על" הצטמצם ב-31 מיליון דולר (כ-115 מיליון שקל) והסתכם ב-18.8 מיליון דולר (כ-70 מיליון שקל), לעומת הפסד של כ- 49.8 מיליון דולר (כ-184 מיליון שקל) בתקופה המקבילה אשתקד- שיפור של 62 אחוז. הכנסות החברה בשנת 2012 הסתכמו בכ-2.02 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.04 בשנת 2011. שיעור התפוסה בטיסות הנוסעים הסתכם בכ-82.5 אחוז לעומת שיעור התפוסה של 80.3 אחוז בשנת 2011. נתח השוק של "אל על" הסתכם בשנת 2012 בכ-33.6 אחוז לעומת כ-33.9 אחוז בשנת 2011, והמכירות הישירות באמצעות האינטרנט גדלו בכ-24 אחוז בהשוואה לשנת 2011.

צמצום ההפסד של אל על בכ-115 מיליון שקל הוא משמעותי. לטענת החברה היא התמקדה ב-2012 בהתייעלות, כמו קיטון של 3.5 אחוזים בהוצאות ההפעלה, קיטון של 3.1 אחוזים בהוצאות המכירה, קיטון של 2.1  אחוזים בהוצאות ההנהלה וכלליות, וגידול בתפוסה במטוסיה בשיעור של 2.2 אחוזים. השנה, לאחר שמטוסי 757 הוצאו מהשירות ועם קבלת מטוס 737-900 באוקטובר השנה, תצעיר החברה את גיל מטוסיה לעשר שנים בממוצע. גיל ממוצע זה ימשיך לרדת כאשר יוצאו השנה משירות שני מטוסי 767-200.

אל על 737. לפעול Low Cost בטווחים קצרים ובינוניים
אל על 737. לפעול Low Cost בטווחים קצרים ובינוניים

הישגים אלה ונוספים השפיעו על הורדת ההפסדים והחברה עברה לרווח תפעולי של 11.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של 43.9 מיליון דולר ב-2011. אבל זה לא מספיק, "אל על" חייבת, במקביל להליך ההתייעלות, לשפר מאוד את הכנסותיה ואת רווחיותה.

"'עמוד ענן' פגע בתיירות"

אליעזר שקדי מנכ"ל אל על: "'אל על' המשיכה להתמודד בשנת 2012 עם מציאות שבה הכלכלה העולמית נמצאת במשבר עמוק, המשפיע גם על ענף התעופה. כתוצאה מכך, חברות התעופה בעולם נוקטות צעדי התייעלות כואבים ומשמעותיים בכל התחומים. כמו כן, התמודדנו עם התנאים הגיאופוליטיים והמציאות המורכבת במזה"ת, אשר קיבלה משנה תוקף בעת מבצע 'עמוד ענן' אשר השפיע במיוחד על התיירות לארץ בדגש על תוצאות הרבעון הרביעי.

"במשך שנת 2012 המשיכה החברה בצעדי התייעלות כדי להתאים עצמה למציאות העסקית, והצליחה לשמור על רמת הוצאות נמוכה וניהול הוצאות מבוקר. מצבת כוח האדם של החברה ירדה בכ-135 משרות בממוצע והביאה לקיטון משמעותי בהוצאות השכר.

"'אל על' מתמודדת בשנים שחלפו עם תהליך שמיים פתוחים. 'אל על' אינה מתנגדת להסכם במתכונת הולמת וראויה. כל שאנו מבקשים הוא שיינתן לנו להתחרות בתנאים שווים והוגנים, כדי לאפשר תחרות הוגנת ואמיתית. נכון להיום, במתכונת המוצעת, לא מתקיימים תנאים אלה.

"בזכות האסטרטגיה של החברה לפיתוח וביסוס ערוצי ההפצה והשיווק הישירים הצגנו גידול משמעותי של כ-24 אחוז במכירות באינטרנט", הוסיף שקדי.

 

תוצאות עיקריות ב-2012

הכנסות
ב-2012 הסתכמו ההכנסות ב-2.015.6 מיליארד דולר, לעומת 2.042.6 מיליארד דולר בשנת 2011, קיטון של כאחוז. ההכנסות מנוסעים נותרו ללא שינוי. ההכנסות מהובלת מטענים קטנו כתוצאה בעיקר מהקיטון בתנועת המטען ומשינויים בשערי החליפין. קיטון נרשם גם בהכנסות האחרות של החברה.

הוצאות הפעלה
בשנת 2012 הסתכמו הוצאות ההפעלה ב-1.702.4 מיליארד דולר, לעומת 1.764.9 מיליארד דולר בשנת 2011, קיטון של כ-3.5 אחוז. הקיטון נובע בעיקר בהוצאות השכר כמפורט לעיל ומקיטון בסעיפי "דמי מעבר ותקשורת" ו"אגרות ושירותים בנמלי התעופה" ומזון וצידה בעיקר בשל קיטון בשעות טיסה והשפעת שינויי שיערי החליפין. שיעור הוצאות ההפעלה מהמחזור ירד מכ-86.4 אחוז בשנת 2011 לכ-84.5 אחוז בשנת 2012.

הרווח הגולמי
ב-2012 הסתכם הרווח הגולמי ב-313.3 מיליון דולר (שיעור של כ-15.5 אחוז מהמחזור), לעומת כ-277.7 מיליון דולר בשנת 2011 (שיעור של כ-13.6 אחוז מהמחזור).

הוצאות המכירה
הסתכמו בכ-209.2 מיליון דולר בשנת 2012 לעומת כ- 215.9 מיליון דולר בשנת 2011, קיטון של כ-3.1 אחוזים. סך שיעור הוצאות המכירה מהמחזור בשנת 2012 הסתכם לכ-10.4 אחוזים ביחס לכ-10.6 אחוזים מהמחזור בשנת 2011. הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בשנת 2012 בכ-95.4 מיליון דולר, בהשוואה לכ-97.4 מיליון דולר בשנת 2011, קיטון של כ- 2.1 אחוזים. שיעורן מהמחזור הגיע לכ-4.7 אחוזים לעומת כ-4.8 אחוזים בשנת 2011.

רווח מהפעלה
הרווח מההפעלה בשנת 2012 הסתכם בכ-11.5 מיליון דולר שיעור של כ-0.6 אחוזים מהמחזור, לעומת הפסד מהפעלה של כ-43.9 מיליון דולר בשנת 2011 (2.1 אחוזים מהמחזור).

הכנסות מימון נטו
ב-2012 הסתכמו ההוצאות בכ-37 מיליון דולר, לעומת הכנסות מימון נטו של כ- 0.3 מיליון דולר בשנת 2011, בעיקר מתשלום עבור עסקאות לגידור שער חליפין שקל-דולר ומהפרשי שער.

ההפסד הנקי בשנת 2012 הסתכם בכ-18.8מיליון דולר לעומת הפסד של כ- 49.8 מיליון דולר בשנת 2011.

תזרים מזומנים
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-2012 שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012, הסתכם בכ- 78.3 מיליון דולר, לעומת תזרים מפעילות שוטפת בסך של כ- 61.9 מיליון דולר בשנת 2011.

EBITDA של חברת אל על בשנת 2012 עלה לכ-120.2 מיליון דולר (כ-6 אחוזים מהמחזור), לעומת כ-65 מיליון דולר (כ-3.2 אחוזים מהמחזור) בשנת 2011.

נכון ליום 31 בדצמבר 2012, יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, הסתכמו לסך של כ-68.1 מיליון דולר. בשנת 2012, החברה השקיעה ברכוש קבוע ואחר כ- 88.3 מיליון דולר, ופרעה הלוואות בסך של כ-99.1 מיליון דולר.

ההון של אל על, נכון ליום 31.12.12 הסתכם בכ-151 מיליון דולר, לעומת כ-160 מיליון דולר נכון ליום 31.12.11. הקיטון בהון נובע בעיקר מההפסד בתקופת הדוח בקיזוז עלייה בקרן ההון בגין גידור תזרימי מזומנים, כתוצאה מעלייה בשווי ההוגן של עסקאות הגידור המוכרות כעסקאות הגנה.

ההפסד הנקי לשנת 2012 של "אל על" הצטמצם ב-31 מיליון דולר (כ-115 מיליון שקל) והסתכם ב-18.8 מיליון דולר (כ-70 מיליון שקל), לעומת הפסד של כ- 49.8 מיליון דולר (כ-184 מיליון שקל) בתקופה המקבילה אשתקד- שיפור של 62 אחוז. הכנסות החברה בשנת 2012 הסתכמו בכ-2.02 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.04 בשנת 2011. שיעור התפוסה בטיסות הנוסעים הסתכם בכ-82.5 אחוז לעומת שיעור התפוסה של 80.3 אחוז בשנת 2011. נתח השוק של "אל על" הסתכם בשנת 2012 בכ-33.6 אחוז לעומת כ-33.9 אחוז בשנת 2011, והמכירות הישירות באמצעות האינטרנט גדלו בכ-24 אחוז בהשוואה לשנת 2011.

צמצום ההפסד של אל על בכ-115 מיליון שקל הוא משמעותי. לטענת החברה היא התמקדה ב-2012 בהתייעלות, כמו קיטון של 3.5 אחוזים בהוצאות ההפעלה, קיטון של 3.1 אחוזים בהוצאות המכירה, קיטון של 2.1  אחוזים בהוצאות ההנהלה וכלליות, וגידול בתפוסה במטוסיה בשיעור של 2.2 אחוזים. השנה, לאחר שמטוסי 757 הוצאו מהשירות ועם קבלת מטוס 737-900 באוקטובר השנה, תצעיר החברה את גיל מטוסיה לעשר שנים בממוצע. גיל ממוצע זה ימשיך לרדת כאשר יוצאו השנה משירות שני מטוסי 767-200.

אל על 737. לפעול Low Cost בטווחים קצרים ובינוניים
אל על 737. לפעול Low Cost בטווחים קצרים ובינוניים

הישגים אלה ונוספים השפיעו על הורדת ההפסדים והחברה עברה לרווח תפעולי של 11.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של 43.9 מיליון דולר ב-2011. אבל זה לא מספיק, "אל על" חייבת, במקביל להליך ההתייעלות, לשפר מאוד את הכנסותיה ואת רווחיותה.

"'עמוד ענן' פגע בתיירות"

אליעזר שקדי מנכ"ל אל על: "'אל על' המשיכה להתמודד בשנת 2012 עם מציאות שבה הכלכלה העולמית נמצאת במשבר עמוק, המשפיע גם על ענף התעופה. כתוצאה מכך, חברות התעופה בעולם נוקטות צעדי התייעלות כואבים ומשמעותיים בכל התחומים. כמו כן, התמודדנו עם התנאים הגיאופוליטיים והמציאות המורכבת במזה"ת, אשר קיבלה משנה תוקף בעת מבצע 'עמוד ענן' אשר השפיע במיוחד על התיירות לארץ בדגש על תוצאות הרבעון הרביעי.

"במשך שנת 2012 המשיכה החברה בצעדי התייעלות כדי להתאים עצמה למציאות העסקית, והצליחה לשמור על רמת הוצאות נמוכה וניהול הוצאות מבוקר. מצבת כוח האדם של החברה ירדה בכ-135 משרות בממוצע והביאה לקיטון משמעותי בהוצאות השכר.

"'אל על' מתמודדת בשנים שחלפו עם תהליך שמיים פתוחים. 'אל על' אינה מתנגדת להסכם במתכונת הולמת וראויה. כל שאנו מבקשים הוא שיינתן לנו להתחרות בתנאים שווים והוגנים, כדי לאפשר תחרות הוגנת ואמיתית. נכון להיום, במתכונת המוצעת, לא מתקיימים תנאים אלה.

"בזכות האסטרטגיה של החברה לפיתוח וביסוס ערוצי ההפצה והשיווק הישירים הצגנו גידול משמעותי של כ-24 אחוז במכירות באינטרנט", הוסיף שקדי.

 

תוצאות עיקריות ב-2012

הכנסות
ב-2012 הסתכמו ההכנסות ב-2.015.6 מיליארד דולר, לעומת 2.042.6 מיליארד דולר בשנת 2011, קיטון של כאחוז. ההכנסות מנוסעים נותרו ללא שינוי. ההכנסות מהובלת מטענים קטנו כתוצאה בעיקר מהקיטון בתנועת המטען ומשינויים בשערי החליפין. קיטון נרשם גם בהכנסות האחרות של החברה.

הוצאות הפעלה
בשנת 2012 הסתכמו הוצאות ההפעלה ב-1.702.4 מיליארד דולר, לעומת 1.764.9 מיליארד דולר בשנת 2011, קיטון של כ-3.5 אחוז. הקיטון נובע בעיקר בהוצאות השכר כמפורט לעיל ומקיטון בסעיפי "דמי מעבר ותקשורת" ו"אגרות ושירותים בנמלי התעופה" ומזון וצידה בעיקר בשל קיטון בשעות טיסה והשפעת שינויי שיערי החליפין. שיעור הוצאות ההפעלה מהמחזור ירד מכ-86.4 אחוז בשנת 2011 לכ-84.5 אחוז בשנת 2012.

הרווח הגולמי
ב-2012 הסתכם הרווח הגולמי ב-313.3 מיליון דולר (שיעור של כ-15.5 אחוז מהמחזור), לעומת כ-277.7 מיליון דולר בשנת 2011 (שיעור של כ-13.6 אחוז מהמחזור).

הוצאות המכירה
הסתכמו בכ-209.2 מיליון דולר בשנת 2012 לעומת כ- 215.9 מיליון דולר בשנת 2011, קיטון של כ-3.1 אחוזים. סך שיעור הוצאות המכירה מהמחזור בשנת 2012 הסתכם לכ-10.4 אחוזים ביחס לכ-10.6 אחוזים מהמחזור בשנת 2011. הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בשנת 2012 בכ-95.4 מיליון דולר, בהשוואה לכ-97.4 מיליון דולר בשנת 2011, קיטון של כ- 2.1 אחוזים. שיעורן מהמחזור הגיע לכ-4.7 אחוזים לעומת כ-4.8 אחוזים בשנת 2011.

רווח מהפעלה
הרווח מההפעלה בשנת 2012 הסתכם בכ-11.5 מיליון דולר שיעור של כ-0.6 אחוזים מהמחזור, לעומת הפסד מהפעלה של כ-43.9 מיליון דולר בשנת 2011 (2.1 אחוזים מהמחזור).

הכנסות מימון נטו
ב-2012 הסתכמו ההוצאות בכ-37 מיליון דולר, לעומת הכנסות מימון נטו של כ- 0.3 מיליון דולר בשנת 2011, בעיקר מתשלום עבור עסקאות לגידור שער חליפין שקל-דולר ומהפרשי שער.

ההפסד הנקי בשנת 2012 הסתכם בכ-18.8מיליון דולר לעומת הפסד של כ- 49.8 מיליון דולר בשנת 2011.

תזרים מזומנים
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-2012 שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012, הסתכם בכ- 78.3 מיליון דולר, לעומת תזרים מפעילות שוטפת בסך של כ- 61.9 מיליון דולר בשנת 2011.

EBITDA של חברת אל על בשנת 2012 עלה לכ-120.2 מיליון דולר (כ-6 אחוזים מהמחזור), לעומת כ-65 מיליון דולר (כ-3.2 אחוזים מהמחזור) בשנת 2011.

נכון ליום 31 בדצמבר 2012, יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, הסתכמו לסך של כ-68.1 מיליון דולר. בשנת 2012, החברה השקיעה ברכוש קבוע ואחר כ- 88.3 מיליון דולר, ופרעה הלוואות בסך של כ-99.1 מיליון דולר.

ההון של אל על, נכון ליום 31.12.12 הסתכם בכ-151 מיליון דולר, לעומת כ-160 מיליון דולר נכון ליום 31.12.11. הקיטון בהון נובע בעיקר מההפסד בתקופת הדוח בקיזוז עלייה בקרן ההון בגין גידור תזרימי מזומנים, כתוצאה מעלייה בשווי ההוגן של עסקאות הגידור המוכרות כעסקאות הגנה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן