Skip to content

אי סדרים במתן היתרים להעסקת עובדים זרים

דוח המבקר מותח ביקורת על היעדר עבודת מטה ועל סתירות בין הוראות הממונה על יחידת ההיתרים לבין דרישות שר האוצר, שהובילו לפגיעה במדיניות הממשלה להעדיף העסקת ישראלים על פני עובדים זרים

אי סדרים במתן היתרים להעסקת עובדים זרים

דוח המבקר מותח ביקורת על היעדר עבודת מטה ועל סתירות בין הוראות הממונה על יחידת ההיתרים לבין דרישות שר האוצר, שהובילו לפגיעה במדיניות הממשלה להעדיף העסקת ישראלים על פני עובדים זרים

השנה עוסק דוח המבקר בתהליך מתן היתר לקבלן להעסיק עובדים זרים ובפיקוח על תנאי ההיתר, בהיתר שניתן לחברה קבלנית להעסיק עובדים זרים מומחים בכריית מנהרות לעבודה עם מכונות שאין כמותן בישראל (TBM). החברה (שפיר הנדסה בשיתוף חברת אלפינה האוסטרית), זכתה ב-2007 במכרז הבינלאומי להקמת קטע מקו הרכבת המהיר ממחלף ענבה לירושלים.

"בדצמבר 2005 החליטה הממשלה לאשר מתן היתר להעסקת עובדים זרים בעבודה המתבצעת בטכנולוגיה ובמיכון ייחודיים שאינם בנמצא בישראל ושניתן לעשותה רק באמצעות גורם זר – זאת בכפוף לשיקול דעתו של הממונה על יחידת הסמך לעניין עובדים זרים ובכפוף לתנאים שיקבע בעניין זה בהסכמת שר התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן – התמ"ת) ושר האוצר".

מכונת TBM פורצת החוצה ממנהרה מספר 1 בקו הרכבת המהיר לירושלים" שבגללה ניתן היתר להעסיק עובדים זרים
מכונת TBM פורצת החוצה ממנהרה מספר 1 בקו הרכבת המהיר לירושלים" שבגללה ניתן היתר להעסיק עובדים זרים

הבדיקה העלתה כי לא נעשתה עבודת מטה כראוי כדי לבחון את בקשת הקבלן להעסקת עובדים זרים: שר האוצר יובל שטייניץ התיר להעסיק יותר עובדים זרים ממה שהמליץ אגף התקציבים במשרד האוצר. האישור ניתן לקבלן בלי שתיערך "עבודת מטה משותפת של משרדי האוצר והתמ"ת כדי לבחון את הבקשה, את חוות הדעת של הגורמים המקצועיים ואת ההשפעות הכלכליות של תנאי ההיתר על שוק העבודה".

כשל נוסף הוא שהממונה על יחידת ההיתרים דרש מהחברה להעסיק רק 3.3 עובדים ישראלים על כל עובד זר, לעומת הדרישה של שר האוצר להעסיק חמישה עובדים ישראלים על כל עובד זר. כמו כן ההיתר שניתן לא חייב את החברה להפקיד את הפקדונות הדרושים להבטחת יציאתם מהארץ של אותם עובדים זרים עם תום ההעסקה, בניגוד לתנאים בענף הבניין. הממונה אף שינה את היקף ההיתר ואת סוג העובדים הזרים, שלא לפי האישור שנתן שר האוצר.

"לדעת משרד מבקר המדינה, בשל אופן תפקודם של הגורמים המוסמכים שתואר לעיל, נתן הממונה על יחידת ההיתרים בהסכמת שר האוצר, ובהסכמת שר התמ"ת, היתר לקבלן להעסיק עובדים זרים במספר רב מן הדרוש, אף שהדבר מנוגד למדיניות הממשלה ולהחלטותיה".

"אף שגם לפי בקשות הקבלן היו דרושים לו פחות מ-300 עובדים זרים לעבודות המנהור באמצעות ה-TBM, בפנייתו של הממונה על יחידת ההיתרים אל שר האוצר בנובמבר 2009 הוא ביקש להתיר לקבלן להעסיק עד 630 עובדים זרים ברבעון, על פי תרשים מפורט שהכין הקבלן בנוגע להתקדמות ביצוע העבודה בכל רבעון". 

מספר שעות ההעסקה של העובדים הזרים שנקבעו בהיתר היה גדול בכ-5,000 מהמספר שעליו המליץ הממונה ובכ-9,200 מהמספר שעליו המליץ אגף התקציבים במשרד האוצר. בביקורת לא מצאו באגף התכנון ובלשכת שר האוצר מסמכים המסבירים מדוע ניתן ההיתר להעסיק יותר עובדים זרים. בפועל השינוי היטיב עם החברה הקבלנית.

בבדיקה של מבקר המדינה במאי 2012 דווח כי החברה העסיקה רק 2.3 עובדים ישראלים כנגד כל עובד זר, נמוך מהנקבע בהיתר. משרד המבקר מעיר לרשות ההגירה כ עליה לעקוב ולאכוף מילוי התחייבותו של הקבלן להעסיק עובדים ישראלים.

רשות ההגירה זוכה גם היא להערות בדוח המבקר בכמה נושאים בפרויקט זה: היא הפיקה את אישורי הכניסה בלי שהוצגו לה תצהירי העובדים כמתחייב, לא פורט מספר העובדים ואגף האכיפה לא ביצע את הביקורת הנדרשת באתרי המגורים והעבודה של העובדים הזרים, ולא בוצעה ביקורת בנוגע להעסקת עובדים ישראלים.

השנה עוסק דוח המבקר בתהליך מתן היתר לקבלן להעסיק עובדים זרים ובפיקוח על תנאי ההיתר, בהיתר שניתן לחברה קבלנית להעסיק עובדים זרים מומחים בכריית מנהרות לעבודה עם מכונות שאין כמותן בישראל (TBM). החברה (שפיר הנדסה בשיתוף חברת אלפינה האוסטרית), זכתה ב-2007 במכרז הבינלאומי להקמת קטע מקו הרכבת המהיר ממחלף ענבה לירושלים.

"בדצמבר 2005 החליטה הממשלה לאשר מתן היתר להעסקת עובדים זרים בעבודה המתבצעת בטכנולוגיה ובמיכון ייחודיים שאינם בנמצא בישראל ושניתן לעשותה רק באמצעות גורם זר – זאת בכפוף לשיקול דעתו של הממונה על יחידת הסמך לעניין עובדים זרים ובכפוף לתנאים שיקבע בעניין זה בהסכמת שר התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן – התמ"ת) ושר האוצר".

מכונת TBM פורצת החוצה ממנהרה מספר 1 בקו הרכבת המהיר לירושלים" שבגללה ניתן היתר להעסיק עובדים זרים
מכונת TBM פורצת החוצה ממנהרה מספר 1 בקו הרכבת המהיר לירושלים" שבגללה ניתן היתר להעסיק עובדים זרים

הבדיקה העלתה כי לא נעשתה עבודת מטה כראוי כדי לבחון את בקשת הקבלן להעסקת עובדים זרים: שר האוצר יובל שטייניץ התיר להעסיק יותר עובדים זרים ממה שהמליץ אגף התקציבים במשרד האוצר. האישור ניתן לקבלן בלי שתיערך "עבודת מטה משותפת של משרדי האוצר והתמ"ת כדי לבחון את הבקשה, את חוות הדעת של הגורמים המקצועיים ואת ההשפעות הכלכליות של תנאי ההיתר על שוק העבודה".

כשל נוסף הוא שהממונה על יחידת ההיתרים דרש מהחברה להעסיק רק 3.3 עובדים ישראלים על כל עובד זר, לעומת הדרישה של שר האוצר להעסיק חמישה עובדים ישראלים על כל עובד זר. כמו כן ההיתר שניתן לא חייב את החברה להפקיד את הפקדונות הדרושים להבטחת יציאתם מהארץ של אותם עובדים זרים עם תום ההעסקה, בניגוד לתנאים בענף הבניין. הממונה אף שינה את היקף ההיתר ואת סוג העובדים הזרים, שלא לפי האישור שנתן שר האוצר.

"לדעת משרד מבקר המדינה, בשל אופן תפקודם של הגורמים המוסמכים שתואר לעיל, נתן הממונה על יחידת ההיתרים בהסכמת שר האוצר, ובהסכמת שר התמ"ת, היתר לקבלן להעסיק עובדים זרים במספר רב מן הדרוש, אף שהדבר מנוגד למדיניות הממשלה ולהחלטותיה".

"אף שגם לפי בקשות הקבלן היו דרושים לו פחות מ-300 עובדים זרים לעבודות המנהור באמצעות ה-TBM, בפנייתו של הממונה על יחידת ההיתרים אל שר האוצר בנובמבר 2009 הוא ביקש להתיר לקבלן להעסיק עד 630 עובדים זרים ברבעון, על פי תרשים מפורט שהכין הקבלן בנוגע להתקדמות ביצוע העבודה בכל רבעון". 

מספר שעות ההעסקה של העובדים הזרים שנקבעו בהיתר היה גדול בכ-5,000 מהמספר שעליו המליץ הממונה ובכ-9,200 מהמספר שעליו המליץ אגף התקציבים במשרד האוצר. בביקורת לא מצאו באגף התכנון ובלשכת שר האוצר מסמכים המסבירים מדוע ניתן ההיתר להעסיק יותר עובדים זרים. בפועל השינוי היטיב עם החברה הקבלנית.

בבדיקה של מבקר המדינה במאי 2012 דווח כי החברה העסיקה רק 2.3 עובדים ישראלים כנגד כל עובד זר, נמוך מהנקבע בהיתר. משרד המבקר מעיר לרשות ההגירה כ עליה לעקוב ולאכוף מילוי התחייבותו של הקבלן להעסיק עובדים ישראלים.

רשות ההגירה זוכה גם היא להערות בדוח המבקר בכמה נושאים בפרויקט זה: היא הפיקה את אישורי הכניסה בלי שהוצגו לה תצהירי העובדים כמתחייב, לא פורט מספר העובדים ואגף האכיפה לא ביצע את הביקורת הנדרשת באתרי המגורים והעבודה של העובדים הזרים, ולא בוצעה ביקורת בנוגע להעסקת עובדים ישראלים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן