אל על הפסידה ברבעון הראשון 32 מיליון דולר

שקדי: "תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2013 הושפעו מהמשך השפעת מבצע עמוד ענן שהשפיע על התוצאות גם ברבעון זה והתחרות בענף התעופה. החברה עוסקת ברציפות בהתאמת עצמה למצב, צמצמה פעילות והמשיכה בצעדי ההתייעלות"

אל על הפסידה ברבעון הראשון 32 מיליון דולר

שקדי: "תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2013 הושפעו מהמשך השפעת מבצע עמוד ענן שהשפיע על התוצאות גם ברבעון זה והתחרות בענף התעופה. החברה עוסקת ברציפות בהתאמת עצמה למצב, צמצמה פעילות והמשיכה בצעדי ההתייעלות"

ההפסד ברבעון הראשון של השנה באל על הסתכם בכ-32.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 23.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2012. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב- 431 מיליון דולר, לעומת 429.1 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון הסתכם ב- 37.9 מיליון דולר לעומת 40.5 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד, שיעור התפוסה בטיסות הנוסעים, הסתכם ברבעון ב-81.7% לעומת שיעור תפוסה של 81.2% ברבעון הראשון של שנת 2012.

מנכ"ל אל על, אליעזר שקדי. תחילת עידן טיסות Short Haul באל על. (צילום: ארן דולב)
מנכ"ל אל על, אליעזר שקדי. תחילת עידן טיסות Short Haul באל על. (צילום: ארן דולב)

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב- 80.5 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים בסך של 65 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

נתח השוק של אל על ירד מ- 36.6% ל- 34.7% ברבעון הראשון של שנת 2012

הוצאות ההפעלה ברבעון הנוכחי הסתכמו ב-393.1 מליון $ לעומת 388.6 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 1% והחברה רשמה גידול של 23% בערוצי המכירה הישירה

"תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2013 הושפעו מהמשך השפעת מבצע עמוד ענן שהשפיע על התוצאות גם ברבעון זה והתחרות בענף התעופה. החברה עוסקת ברציפות בהתאמת עצמה למצב, צמצמה פעילות והמשיכה בצעדי ההתייעלות. ברבעון הראשון של שנת 2013 הקטינה החברה את נפח הפעילות שלה ביחס לרבעון המקביל אשתקד. התפעול של מטוסי החברה הביא לשיעור תפוסה של כ- 81.7%", מסביר אליעזר שקדי מנכ"ל אל על.

טיסות Short Haul

עוד מסר שקדי, כי "במענה למגמות בשווקים העולמיים ובענף התעופה הבינלאומי (לרבות מדיניות השמים הפתוחים), אישר דירקטוריון אל על תחילת פעילות במתכונת Short Haul על ידי 4 מטוסים מדגם 737-800 ביעדים אשר ייקבעו על ידי הנהלת החברה, זאת לא יאוחר מלו"ז עונת הקיץ לשנת 2014".

בכך הודיע מנכ"ל אל על' כי בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה, יתחיל במועד שנקבע – קיץ 2014 – עידן טיסות קצרות הטווח שלה, שיופעלו במתכונת Low Cost. הדבר יתאפשר לביצוע באותו התאריך בגלל קליטתם בחברה של 2 מטוסי בואינג מדגם 737-900ER חדשים, שיאפשרו למתקן את ארבעת מטוסי 737-800 לטיסות Short Haul.

"המלצות נוספות של הנהלת החברה"' מוסיף שקדי, "ביחס למוקדי פעילות אחרים כמו מועדון הנוסע המתמיד, מבנה ארגוני, התאמות בפעילות Long-Haul ותוספת מטוסים לתחום ה-Short Haul מעבר ל 4- מטוסים הנזכרים, יובאו לאישור דירקטוריון החברה, אשר אף הנחה את הנהלת החברה להמשיך בפעולות ההתייעלות.

הגורמים שהשפיעו על התוצאות העסקיות

הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאה העסקית בתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 במרץ 2013 לעומת התקופה המקבילה אשתקד הינם:

בעיקרון התוצאה העסקית ברבעון הראשון של שנת 2013 דומה במהותה לרבעון הראשון של שנת , 2012 למעט רווחי הון בסך של כ 9.9- מליון דולר (לפני מס) אשר נבעו לחברה ממכירת שני מנועים ומטוס ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מהפעלה – ההכנסות מהפעלה גדלו ברבעון המדווח בכ 0.4%- ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בהכנסות נטו מטיסות נוסעים סדירות נרשם גידול של כ 1.7%- בעיקר כתוצאה מגידול בתשואה לנוסע-ק"מ. ההכנסות מטיסות שכר קטנו בכ 7.1%- כתוצאה מקיטון הפעילות של חברת הבת סאנדור, סך ההכנסה נטו מטיסות נוסעים, סדיר ושכר, גדלה בכ 1.5%- ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מהובלת מטענים קטנו בכ-11.5%, בעיקר בשל קיטון בכמות טון -ק"מ שהוטסה.

הוצאות הפעלה – ברבעון הראשון של שנת 2013 חל גידול לא מהותי של כ- 1.2%בהוצאות ההפעלה של החברה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מעלייה בהוצאות הדלק ושיעורן מהמחזור עלה מכ 90.6%- ברבעון הראשון של שנת 2012 לכ 91.2%- ברבעון המדווח.

הוצאות החברה עבור דלק סילוני גדלו בכ-7.1 מיליון דולר, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, שיעור גידול של כ-4.8% בעיקר בשל קיטון בהחזרי גידור דס"ל של כ 10.4- מליון דולר ברבעון המדווח ביחס לרבעון המקביל אשתקד וכן בשל ירידה של כ 0.9- מיליון דולר בשווי ההוגן של עסקאות הגידור, שאינן מוכרות חשבונאית ביחס לגידול של כ-2.6 מיליון דולר בשווי ההוגן של עסקאות אלה ברבעון המקביל אשתקד. מחירי השוק של הדס"ל ירדו ברבעון המדווח בכ 0.7%- בממוצע ביחס לרבעון המקביל אשתקד. קיטון הפעילות הפחית את ההוצאה לדס"ל ברבעון בכ 5.5- מיליון דולר. סך הכל ההוצאה על הדלק היוותה ברבעון המדווח כ 39.1%- מסך הוצאות ההפעלה ביחס ל-37.7% ברבעון הראשון של שנת2012 .

הוצאות השכר ברבעון הראשון של שנת 2013 גדלו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מתיסוף שחל בשער הממוצע של השקל כלפי הדולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד ומגידול בעקבות זחילת השכר. מאידך, במספר העובדים הממוצע בתקופה חל קיטון.

שיעור הרווח הגולמי ירד מכ- 9.4% מהמחזור ברבעון הראשון של שנת 2012 לכ- 8.8% ברבעון המדווח.

הוצאות מכירה – בהוצאות המכירה חל קיטון של כ- 4.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, בעיקר מקיטון בשיעור הוצאות ההפצה.

הוצאות הנהלה וכלליות – בהוצאות הנהלה וכלליות חל גידול, בעיקר בגין עליה בהוצאות השכר

הוצאות אחרות, נטו – ברבעון המדווח רשמה החברה הוצאות אחרות נטו בסך של כ 2.3- מיליון דולר, בעוד שברבעון המקביל אשתקד נרשמו בסעיף זה הכנסות של כ8.7- מיליון דולר, בעיקר מרישום רווח הון ממכירה וחכירה מחדש של שני מנועי CFM.

תוצאות דוח הרבעון הראשון של השנה

ההפסד התפעולי ברבעון המדווח הסתכם לכ- 36.3 מיליון דולר, כ- 8.4% מהמחזור, לעומת הפסד תפעולי ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 23.7 מליון דולר, כ-5.5% מהמחזור.

מימון – ברבעון המדווח רשמה החברה הוצאות מימון נטו (בניכוי הכנסות מימון) בסך של כ 7.1- מיליון דולר ביחס להוצאות מימון נטו של כ 8.2- מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע מהטבה בתקבולים בגין גידור שער חליפין שקוזזה על ידי גידול בהוצאות הפרשי שער.

ההפסד לפני מס ברבעון המדווח הסתכם לכ- 43.2 מיליון דולר, לעומת הפסד לפני מס של כ- 31.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד לתקופה הסתכם לכ-32.5 מיליון דולר, כ 7.5%- מהמחזור, ביחס להפסד של כ– 23.3 מיליון דולר, כ 5.4%-מהמחזור ברבעון המקביל אשתקד.

"החברה ממשיכה בתהליך של הצערה והצטיידות רחבה של צי המטוסים צרי הגוף ורחבי הגוף של החברה. החברה השלימה רכישה מחברת בואינג של 6 מטוסים צרי גוף מדגם 737-900. המטוס הראשון מעסקה זו ייכנס לשירות באל על באוקטובר 2013", מציין שקדי.

באשר לכניסת קרן פימי לחברה אומר שקדי, כי "החברה חתמה על הסכם עם קרן פימי לפיה היא עשויה להשקיע בחברת אל על עד לסך של 75 מיליון דולר. מחויבותה של פימי לבצע את העסקה מותנית במספר תנאים, ביניהם, אישור האסיפה הכללית של החברה, קבלת אישורים רגולטורים וחתימה של החברה על הסכם קיבוצי חדש, בתנאים שיהיו לשביעות רצונה של פימי.

"אני מקווה כי אנשי החברה מודעים לחשיבות להגעה להסכם קיבוצי חדש שיבטיח את קיומה, צמיחתה והתפתחותה של החברה. אני מצפה מנציגות עובדי אל על להיכנס למו"מ באופן מיידי על מנת לגבש הסכם עבודה חדש אשר, בין השאר, יאפשר את כניסתה של קרן פימי להשקעה באל על ואת התמודדות החברה עם שמיים פתוחים והתחרות הגוברת".

ההפסד ברבעון הראשון של השנה באל על הסתכם בכ-32.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 23.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2012. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב- 431 מיליון דולר, לעומת 429.1 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון הסתכם ב- 37.9 מיליון דולר לעומת 40.5 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד, שיעור התפוסה בטיסות הנוסעים, הסתכם ברבעון ב-81.7% לעומת שיעור תפוסה של 81.2% ברבעון הראשון של שנת 2012.

מנכ"ל אל על, אליעזר שקדי. תחילת עידן טיסות Short Haul באל על. (צילום: ארן דולב)
מנכ"ל אל על, אליעזר שקדי. תחילת עידן טיסות Short Haul באל על. (צילום: ארן דולב)

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב- 80.5 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים בסך של 65 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

נתח השוק של אל על ירד מ- 36.6% ל- 34.7% ברבעון הראשון של שנת 2012

הוצאות ההפעלה ברבעון הנוכחי הסתכמו ב-393.1 מליון $ לעומת 388.6 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 1% והחברה רשמה גידול של 23% בערוצי המכירה הישירה

"תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2013 הושפעו מהמשך השפעת מבצע עמוד ענן שהשפיע על התוצאות גם ברבעון זה והתחרות בענף התעופה. החברה עוסקת ברציפות בהתאמת עצמה למצב, צמצמה פעילות והמשיכה בצעדי ההתייעלות. ברבעון הראשון של שנת 2013 הקטינה החברה את נפח הפעילות שלה ביחס לרבעון המקביל אשתקד. התפעול של מטוסי החברה הביא לשיעור תפוסה של כ- 81.7%", מסביר אליעזר שקדי מנכ"ל אל על.

טיסות Short Haul

עוד מסר שקדי, כי "במענה למגמות בשווקים העולמיים ובענף התעופה הבינלאומי (לרבות מדיניות השמים הפתוחים), אישר דירקטוריון אל על תחילת פעילות במתכונת Short Haul על ידי 4 מטוסים מדגם 737-800 ביעדים אשר ייקבעו על ידי הנהלת החברה, זאת לא יאוחר מלו"ז עונת הקיץ לשנת 2014".

בכך הודיע מנכ"ל אל על' כי בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה, יתחיל במועד שנקבע – קיץ 2014 – עידן טיסות קצרות הטווח שלה, שיופעלו במתכונת Low Cost. הדבר יתאפשר לביצוע באותו התאריך בגלל קליטתם בחברה של 2 מטוסי בואינג מדגם 737-900ER חדשים, שיאפשרו למתקן את ארבעת מטוסי 737-800 לטיסות Short Haul.

"המלצות נוספות של הנהלת החברה"' מוסיף שקדי, "ביחס למוקדי פעילות אחרים כמו מועדון הנוסע המתמיד, מבנה ארגוני, התאמות בפעילות Long-Haul ותוספת מטוסים לתחום ה-Short Haul מעבר ל 4- מטוסים הנזכרים, יובאו לאישור דירקטוריון החברה, אשר אף הנחה את הנהלת החברה להמשיך בפעולות ההתייעלות.

הגורמים שהשפיעו על התוצאות העסקיות

הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאה העסקית בתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 במרץ 2013 לעומת התקופה המקבילה אשתקד הינם:

בעיקרון התוצאה העסקית ברבעון הראשון של שנת 2013 דומה במהותה לרבעון הראשון של שנת , 2012 למעט רווחי הון בסך של כ 9.9- מליון דולר (לפני מס) אשר נבעו לחברה ממכירת שני מנועים ומטוס ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מהפעלה – ההכנסות מהפעלה גדלו ברבעון המדווח בכ 0.4%- ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בהכנסות נטו מטיסות נוסעים סדירות נרשם גידול של כ 1.7%- בעיקר כתוצאה מגידול בתשואה לנוסע-ק"מ. ההכנסות מטיסות שכר קטנו בכ 7.1%- כתוצאה מקיטון הפעילות של חברת הבת סאנדור, סך ההכנסה נטו מטיסות נוסעים, סדיר ושכר, גדלה בכ 1.5%- ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מהובלת מטענים קטנו בכ-11.5%, בעיקר בשל קיטון בכמות טון -ק"מ שהוטסה.

הוצאות הפעלה – ברבעון הראשון של שנת 2013 חל גידול לא מהותי של כ- 1.2%בהוצאות ההפעלה של החברה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מעלייה בהוצאות הדלק ושיעורן מהמחזור עלה מכ 90.6%- ברבעון הראשון של שנת 2012 לכ 91.2%- ברבעון המדווח.

הוצאות החברה עבור דלק סילוני גדלו בכ-7.1 מיליון דולר, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, שיעור גידול של כ-4.8% בעיקר בשל קיטון בהחזרי גידור דס"ל של כ 10.4- מליון דולר ברבעון המדווח ביחס לרבעון המקביל אשתקד וכן בשל ירידה של כ 0.9- מיליון דולר בשווי ההוגן של עסקאות הגידור, שאינן מוכרות חשבונאית ביחס לגידול של כ-2.6 מיליון דולר בשווי ההוגן של עסקאות אלה ברבעון המקביל אשתקד. מחירי השוק של הדס"ל ירדו ברבעון המדווח בכ 0.7%- בממוצע ביחס לרבעון המקביל אשתקד. קיטון הפעילות הפחית את ההוצאה לדס"ל ברבעון בכ 5.5- מיליון דולר. סך הכל ההוצאה על הדלק היוותה ברבעון המדווח כ 39.1%- מסך הוצאות ההפעלה ביחס ל-37.7% ברבעון הראשון של שנת2012 .

הוצאות השכר ברבעון הראשון של שנת 2013 גדלו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מתיסוף שחל בשער הממוצע של השקל כלפי הדולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד ומגידול בעקבות זחילת השכר. מאידך, במספר העובדים הממוצע בתקופה חל קיטון.

שיעור הרווח הגולמי ירד מכ- 9.4% מהמחזור ברבעון הראשון של שנת 2012 לכ- 8.8% ברבעון המדווח.

הוצאות מכירה – בהוצאות המכירה חל קיטון של כ- 4.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, בעיקר מקיטון בשיעור הוצאות ההפצה.

הוצאות הנהלה וכלליות – בהוצאות הנהלה וכלליות חל גידול, בעיקר בגין עליה בהוצאות השכר

הוצאות אחרות, נטו – ברבעון המדווח רשמה החברה הוצאות אחרות נטו בסך של כ 2.3- מיליון דולר, בעוד שברבעון המקביל אשתקד נרשמו בסעיף זה הכנסות של כ8.7- מיליון דולר, בעיקר מרישום רווח הון ממכירה וחכירה מחדש של שני מנועי CFM.

תוצאות דוח הרבעון הראשון של השנה

ההפסד התפעולי ברבעון המדווח הסתכם לכ- 36.3 מיליון דולר, כ- 8.4% מהמחזור, לעומת הפסד תפעולי ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 23.7 מליון דולר, כ-5.5% מהמחזור.

מימון – ברבעון המדווח רשמה החברה הוצאות מימון נטו (בניכוי הכנסות מימון) בסך של כ 7.1- מיליון דולר ביחס להוצאות מימון נטו של כ 8.2- מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע מהטבה בתקבולים בגין גידור שער חליפין שקוזזה על ידי גידול בהוצאות הפרשי שער.

ההפסד לפני מס ברבעון המדווח הסתכם לכ- 43.2 מיליון דולר, לעומת הפסד לפני מס של כ- 31.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד לתקופה הסתכם לכ-32.5 מיליון דולר, כ 7.5%- מהמחזור, ביחס להפסד של כ– 23.3 מיליון דולר, כ 5.4%-מהמחזור ברבעון המקביל אשתקד.

"החברה ממשיכה בתהליך של הצערה והצטיידות רחבה של צי המטוסים צרי הגוף ורחבי הגוף של החברה. החברה השלימה רכישה מחברת בואינג של 6 מטוסים צרי גוף מדגם 737-900. המטוס הראשון מעסקה זו ייכנס לשירות באל על באוקטובר 2013", מציין שקדי.

באשר לכניסת קרן פימי לחברה אומר שקדי, כי "החברה חתמה על הסכם עם קרן פימי לפיה היא עשויה להשקיע בחברת אל על עד לסך של 75 מיליון דולר. מחויבותה של פימי לבצע את העסקה מותנית במספר תנאים, ביניהם, אישור האסיפה הכללית של החברה, קבלת אישורים רגולטורים וחתימה של החברה על הסכם קיבוצי חדש, בתנאים שיהיו לשביעות רצונה של פימי.

"אני מקווה כי אנשי החברה מודעים לחשיבות להגעה להסכם קיבוצי חדש שיבטיח את קיומה, צמיחתה והתפתחותה של החברה. אני מצפה מנציגות עובדי אל על להיכנס למו"מ באופן מיידי על מנת לגבש הסכם עבודה חדש אשר, בין השאר, יאפשר את כניסתה של קרן פימי להשקעה באל על ואת התמודדות החברה עם שמיים פתוחים והתחרות הגוברת".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן