האתר של תעש שבחיפה מהווה מפגע תברואתי

המבקר קובע, כי אין עדיין לוח זמנים לחיסול המפגע. כך גם בזיהום מי התהום שגורם מפעל גבעון ליד רחובות – רשות המים לא עשתה הערכת סיכונים למקורות המים כתוצאה מהזיהום שגורם המפעל. לא נקבע מי יישא באחריות להנחיית חקלאים לגבי שימוש במי תהום המזוהמים

האתר של תעש שבחיפה מהווה מפגע תברואתי

המבקר קובע, כי אין עדיין לוח זמנים לחיסול המפגע. כך גם בזיהום מי התהום שגורם מפעל גבעון ליד רחובות – רשות המים לא עשתה הערכת סיכונים למקורות המים כתוצאה מהזיהום שגורם המפעל. לא נקבע מי יישא באחריות להנחיית חקלאים לגבי שימוש במי תהום המזוהמים

האתר שבתעשיה הצבאית לישראל (תעש) שבחיפה מזוהם ומהווה, בין היתר, מפגע סביבתי. בתעש ובמשרד הביטחון אין עדיין תכנית מתוקצבת, הקובעת לוח זמנים לביצוע טיהור האתר. חיוני שתעש ומשרד הביטחון יפעלו, כל אחד בתחום אחריותו, ללא כל דיחוי נוסף לטיהורו. כך קובע מבקר המדינה.

לא נקבע הגורם שיישא באחריות להנחיית חקלאים לגבי שימוש במי תהום מזוהמים, שגורם מפעל גבעון, להשקיה תפוזים
לא נקבע הגורם שיישא באחריות להנחיית חקלאים לגבי שימוש במי תהום מזוהמים, שגורם מפעל גבעון, להשקיה תפוזים

 

עוד קובע המבקר, כי הרשות הממשלתית למים ולביוב (רשות המים), המשרד להגנת הסביבה, וכן תעש, שגרמה לזיהום הקרקע ומי התהום שמקורם מגבעון (חטיבת מערכות הנעה רקטית ופירוטכניקה, המפתחת ומייצרת מערכות הנעה רקטית, החל ממערכות לטילים נגד טילים, דרך משגרי לוויינים, רקטות ארטילריות ועד מטולים אישיים, הממוקמת ליד רחובות), כשלו בטיפול בזיהומים אלו, כל אחד בתחומו. מדובר בליקוי חמור, הנמשך זה שנים, למרות הסכנה לבריאות הציבור, הפגיעה במקורות מים טבעיים שנמצאים במחסור ועלות השיקום של מקורות המים ההולכת וגדלה בגלל המשך התפשטות הזיהום.

אי יישום המלצות המבקר

מבקר המדינה רואה בחומרה את הליקויים המתוארים לעיל, המעידים, בין היתר, על אי-יישום המלצותיו בדוחות קודמים, שעסקו בנושא זיהומי הקרקע במפעלי תעש ובמי התהום. על כל הגורמים הקשורים לזיהומים שמקורם ממקרקעי תעש, לפעול מיד כדי למנוע את המשך התפשטות הזיהומים מגבעון, ולפעול לאלתר לסילוקם.

להסדיר גורם אחראי

בשימוש במי תהום מזוהמים בפרכלורט להשקיית הדרים יש לכאורה כדי לפגוע בבריאות הציבור. על כן, חיוני – כצעד מיידי ובלי להמתין להסדרת הגורם האחראי – כי רשות המים, משרד הבריאות ומשרד החקלאות יורו לאלתר על הפסקת השימוש במים אלו; וכן יפעלו לקביעת הגורם שיישא באחריות להנחיית חקלאים בנוגע לשימוש במי תהום מזוהמים, לרבות הסמכות לאסור שימוש במים כאלה להשקיה חקלאית.

המבקר הקובע,כי המפגע הסביבתי של תעש נמשך למרות שבעבר התריע המבקר על מפגע זה והוא מפרט:

פעילות לטיהור האתר בחיפה

בתעש ובמשהב"ט אין עדיין תכנית מתוקצבת, הקובעת לוח זמנים לביצוע טיהור האתר, והחלטת דירקטוריון תעש ממרץ 2006 בנושא – טרם יושמה.

הטיפול בזיהומי קרקע ומים ממפעל גבעון

מסוף שנת 2008 ועד מועד סיום הביקורת, יולי 2012, רשות המים לא סיימה את הפעילות הדרושה לזיהוי מקורות הזיהום וסוגיו, לרבות השלמת ביצוע סקר היסטורי, ותיחום גבולות הזיהום של הקרקע, מי התהום והאקוויפר. כתוצאה מכך, רשות המים טרם עשתה הערכת סיכונים למקורות המים כתוצאה מהתפשטות הזיהום, ולא הכינה תכנית למניעת המשך התפשטותו.

במהלך כשבע שנים מאז גילוי הזיהום בקיץ 2005, תעש, שגרמה לזיהום, לא מנעה את המשך התפשטותו מגבעון לכיוון העיר רחובות, ואף רשות המים טרם החלה בפעולות מניעה שכאלו. כל זאת על אף הסכנות לבריאות הציבור הנובעות מהזיהום.

אף שהמשרד להגנת הסביבה קיבל כבר בדצמבר 2005 מידע על זיהום מי התהום שמקורו מגבעון, ועל אף האפשרות הסבירה במקרה כזה, כי הקרקע בגבעון מזוהמת אף היא, הוא לא פעל במשך כחמש שנים (עד ינואר 2011) לאיתור, לתיחום ולטיפול בזיהום הקרקע.

השקיית תפוזים במי תהום מזוהמים

לא נקבע הגורם שיישא באחריות להנחיית חקלאים לגבי שימוש במי תהום מזוהמים להשקיה חקלאית. אף כי זיהום הפרכלורט במי קידוח לבונטין שבאזור גבעון, המשמש להשקיית תפוזים, היה ידוע לרשות המים, למשרד הבריאות ולמשרד החקלאות כבר בסוף שנת 2005, עד מועד סיום הביקורת, יולי 2012, נמשך השימוש במים מהקידוח להשקיית תפוזים, דבר שיש בו כדי לפגוע לכאורה בבריאות הציבור.

האתר שבתעשיה הצבאית לישראל (תעש) שבחיפה מזוהם ומהווה, בין היתר, מפגע סביבתי. בתעש ובמשרד הביטחון אין עדיין תכנית מתוקצבת, הקובעת לוח זמנים לביצוע טיהור האתר. חיוני שתעש ומשרד הביטחון יפעלו, כל אחד בתחום אחריותו, ללא כל דיחוי נוסף לטיהורו. כך קובע מבקר המדינה.

לא נקבע הגורם שיישא באחריות להנחיית חקלאים לגבי שימוש במי תהום מזוהמים, שגורם מפעל גבעון, להשקיה תפוזים
לא נקבע הגורם שיישא באחריות להנחיית חקלאים לגבי שימוש במי תהום מזוהמים, שגורם מפעל גבעון, להשקיה תפוזים

 

עוד קובע המבקר, כי הרשות הממשלתית למים ולביוב (רשות המים), המשרד להגנת הסביבה, וכן תעש, שגרמה לזיהום הקרקע ומי התהום שמקורם מגבעון (חטיבת מערכות הנעה רקטית ופירוטכניקה, המפתחת ומייצרת מערכות הנעה רקטית, החל ממערכות לטילים נגד טילים, דרך משגרי לוויינים, רקטות ארטילריות ועד מטולים אישיים, הממוקמת ליד רחובות), כשלו בטיפול בזיהומים אלו, כל אחד בתחומו. מדובר בליקוי חמור, הנמשך זה שנים, למרות הסכנה לבריאות הציבור, הפגיעה במקורות מים טבעיים שנמצאים במחסור ועלות השיקום של מקורות המים ההולכת וגדלה בגלל המשך התפשטות הזיהום.

אי יישום המלצות המבקר

מבקר המדינה רואה בחומרה את הליקויים המתוארים לעיל, המעידים, בין היתר, על אי-יישום המלצותיו בדוחות קודמים, שעסקו בנושא זיהומי הקרקע במפעלי תעש ובמי התהום. על כל הגורמים הקשורים לזיהומים שמקורם ממקרקעי תעש, לפעול מיד כדי למנוע את המשך התפשטות הזיהומים מגבעון, ולפעול לאלתר לסילוקם.

להסדיר גורם אחראי

בשימוש במי תהום מזוהמים בפרכלורט להשקיית הדרים יש לכאורה כדי לפגוע בבריאות הציבור. על כן, חיוני – כצעד מיידי ובלי להמתין להסדרת הגורם האחראי – כי רשות המים, משרד הבריאות ומשרד החקלאות יורו לאלתר על הפסקת השימוש במים אלו; וכן יפעלו לקביעת הגורם שיישא באחריות להנחיית חקלאים בנוגע לשימוש במי תהום מזוהמים, לרבות הסמכות לאסור שימוש במים כאלה להשקיה חקלאית.

המבקר הקובע,כי המפגע הסביבתי של תעש נמשך למרות שבעבר התריע המבקר על מפגע זה והוא מפרט:

פעילות לטיהור האתר בחיפה

בתעש ובמשהב"ט אין עדיין תכנית מתוקצבת, הקובעת לוח זמנים לביצוע טיהור האתר, והחלטת דירקטוריון תעש ממרץ 2006 בנושא – טרם יושמה.

הטיפול בזיהומי קרקע ומים ממפעל גבעון

מסוף שנת 2008 ועד מועד סיום הביקורת, יולי 2012, רשות המים לא סיימה את הפעילות הדרושה לזיהוי מקורות הזיהום וסוגיו, לרבות השלמת ביצוע סקר היסטורי, ותיחום גבולות הזיהום של הקרקע, מי התהום והאקוויפר. כתוצאה מכך, רשות המים טרם עשתה הערכת סיכונים למקורות המים כתוצאה מהתפשטות הזיהום, ולא הכינה תכנית למניעת המשך התפשטותו.

במהלך כשבע שנים מאז גילוי הזיהום בקיץ 2005, תעש, שגרמה לזיהום, לא מנעה את המשך התפשטותו מגבעון לכיוון העיר רחובות, ואף רשות המים טרם החלה בפעולות מניעה שכאלו. כל זאת על אף הסכנות לבריאות הציבור הנובעות מהזיהום.

אף שהמשרד להגנת הסביבה קיבל כבר בדצמבר 2005 מידע על זיהום מי התהום שמקורו מגבעון, ועל אף האפשרות הסבירה במקרה כזה, כי הקרקע בגבעון מזוהמת אף היא, הוא לא פעל במשך כחמש שנים (עד ינואר 2011) לאיתור, לתיחום ולטיפול בזיהום הקרקע.

השקיית תפוזים במי תהום מזוהמים

לא נקבע הגורם שיישא באחריות להנחיית חקלאים לגבי שימוש במי תהום מזוהמים להשקיה חקלאית. אף כי זיהום הפרכלורט במי קידוח לבונטין שבאזור גבעון, המשמש להשקיית תפוזים, היה ידוע לרשות המים, למשרד הבריאות ולמשרד החקלאות כבר בסוף שנת 2005, עד מועד סיום הביקורת, יולי 2012, נמשך השימוש במים מהקידוח להשקיית תפוזים, דבר שיש בו כדי לפגוע לכאורה בבריאות הציבור.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן