פורסם ההרכב החדש של ועדת ששינסקי 2

בהרכב הקודם היו 2 נשים לעומת 8 גברים. ארגוני נשים מחו על כך לבג"ץ. בהרכב הנוכחי יש, למעט היו"ר איתן ששינסקי, 6 נשים ו-6 גברים

פורסם ההרכב החדש של ועדת ששינסקי 2

בהרכב הקודם היו 2 נשים לעומת 8 גברים. ארגוני נשים מחו על כך לבג"ץ. בהרכב הנוכחי יש, למעט היו"ר איתן ששינסקי, 6 נשים ו-6 גברים

פרופ' איתן איתן ששינסקי. דחיה ראשונה
פרופ' איתן ששינסקי.

שר האוצר, יאיר לפיד, פרסם הבוקר את הרכבה החדש של ועדת ששינסקי 2, אשר תבחן את מדיניות התמלוגים אותם מקבלת המדינה משימוש גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים.

הישיבה הראשונה נדחתה

בהתאם להנחיות היועץ המשפטי, נדחתה לפני כשבוע הישיבה הראשונה של ועדת ששינסקי 2. הישיבה נדחתה בגלל עתירה שהגישו ארגוני נשים לבג"ץ נגד שר האוצר יאיר לפיד וועדת ששינסקי, בדרישה שינמקו מדוע לא ניתן ייצוג הולם לנשים בוועדה. לטענת הארגונים, בניגוד לעקרון השוויון המגדרי, מונו לוועדה שבראשותו של פרופ' איתן ששינסקי רק שתי נשים לעומת שמונה גברים. בעתירה נטען, כי שר האוצר הפר את חובותיו לפי חוק שיווי זכויות האישה, הקובע כי יש לתת ביטוי הולם לנשים בוועדות ציבוריות ובצוותים לעיצוב מדיניות לאומית.

שר האוצר שינה את ההרכב

היום נמסר ממשרד האוצר, כי הרכב הועדה שונה נוכח פניית הרשות למעמד האישה וקולות נוספים להרחיב את ייצוגן ההולם של נשים בוועדה. בהרכב הנוכחי יש, למעט היו"ר איתן ששינסקי, 6 נשים ו-6 גברים.

חברי הוועדה

בראש הוועדה יעמוד פרופ' איתן ששינסקי, אשר עמד בעבר בראש הוועדה לבחינת תמלוגי המדינה מנפט וגז. חברי הועדה הנוספים הם: ד"ר קרנית פלוג- מ"מ נגיד בנק ישראל; פרופ' יוג'ין קנדל- ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה; עו"ד (רו"ח) מיכל עבאדי-בויאנג'ו- החשבת הכללית במשרד האוצר; עו"ד (רו"ח) משה אשר- מנהל רשות המסים; ד"ר עדי ברנדר- מנהל אגף מאקרו-כלכלה ומדיניות בחטיבת המחקר בבנק ישראל; עו"ד אבי ליכט- המשנה ליועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים; שאול צמח- מנכ"ל משרד האנרגיה ומים; עמית לנג- מנכ"ל משרד הכלכלה; עו"ד רחל בירנבויים- סגנית היועץ המשפטי לרשות מקרקעי ישראל; רו"ח פרידה ישראלי- המשנה לממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה במשרד האוצר; גלית כהן- סמנכ"ל בכירה לתכנון ופיתוח בר קיימא במשרד להגנת הסביבה; יוסי וירצבורגר- מנהל אגף רישוי אוצרות טבע במשרד האנרגיה והמים ויעל מבורך- רכזת, אגף התקציבים במשרד האוצר

מטרות הוועדה

"ועדת ששינסקי 2" תפעל על מנת להבטיח כי החלק אותו מקבלת המדינה ממסים, תגמולים, ותשלומים אחרים, ישקף את המגיע לציבור כתוצאה משימוש במשאבי טבע לאומיים. הוועדה קמה בהמשך לדו"ח "ועדת ששינסקי" הראשונה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל, ובהמשך לחקיקת חוק מיסוי רווחי נפט, תשע"א-2011 ליישום המלצות הדו"ח, ונוכח חוסר האחידות במדיניות הנוגעת לתשלומים המועברים למדינה בגין השימוש במשאבי טבע לאומיים בתחומים מגוונים שאינם גז ונפט.

משימות הוועדה

• בחינת מכלול המערכת הפיסקלית הנהוגה כיום בנוגע לחלק המדינה המתקבל בעד שימוש גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים.

• גיבוש מדיניות עדכנית של עקרונות יסוד בנוגע לחלק המדינה המתקבל בעד שימוש גורמים פרטיים במשאבי טבע, לצד קביעת הסדרים המתאימים למשאבי הטבע השונים ולשימושיהם השונים.

• בחינת סוגיות אלה במבט רחב, תוך התייחסות להשלכות ההסכמים הקיימים בין הגורמים השונים הפועלים בנושאים אלו לבין המדינה. בכלל זה, על הוועדה לבחון את החלת העקרונות שיגובשו בהקשר של מחצבי ים המלח, בשים לב, בין היתר , להחלטת ממשלה מס' 4060 ולהסכם המפורט שנחתם עם מפעלי ים המלח בעקבותיה ביולי 2012, ובשים לב לדיון הציבורי שהתקיים סביב אפשרות מיזוג החברה עם חברה זרה.

הוועדה תזמן בפניה את הגורמים הרלוונטיים לפי שיקול דעתה, ותשמע את עמדתם, אם בכתב ואם בעל פה. בכלל זה תשמע הוועדה את עמדות משרדי הממשלה ושל הרגולטורים הנוגעים לעניין, וכן תשמע את עמדות הגופים הפרטיים הפועלים בתחום, את הגופי מהמגזר השלישי ואת עמדות הציבור.

הוועדה תגיש את המלצותיה לשר האוצר עד חודש יוני 2014.

פרופ' איתן איתן ששינסקי. דחיה ראשונה
פרופ' איתן ששינסקי.

שר האוצר, יאיר לפיד, פרסם הבוקר את הרכבה החדש של ועדת ששינסקי 2, אשר תבחן את מדיניות התמלוגים אותם מקבלת המדינה משימוש גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים.

הישיבה הראשונה נדחתה

בהתאם להנחיות היועץ המשפטי, נדחתה לפני כשבוע הישיבה הראשונה של ועדת ששינסקי 2. הישיבה נדחתה בגלל עתירה שהגישו ארגוני נשים לבג"ץ נגד שר האוצר יאיר לפיד וועדת ששינסקי, בדרישה שינמקו מדוע לא ניתן ייצוג הולם לנשים בוועדה. לטענת הארגונים, בניגוד לעקרון השוויון המגדרי, מונו לוועדה שבראשותו של פרופ' איתן ששינסקי רק שתי נשים לעומת שמונה גברים. בעתירה נטען, כי שר האוצר הפר את חובותיו לפי חוק שיווי זכויות האישה, הקובע כי יש לתת ביטוי הולם לנשים בוועדות ציבוריות ובצוותים לעיצוב מדיניות לאומית.

שר האוצר שינה את ההרכב

היום נמסר ממשרד האוצר, כי הרכב הועדה שונה נוכח פניית הרשות למעמד האישה וקולות נוספים להרחיב את ייצוגן ההולם של נשים בוועדה. בהרכב הנוכחי יש, למעט היו"ר איתן ששינסקי, 6 נשים ו-6 גברים.

חברי הוועדה

בראש הוועדה יעמוד פרופ' איתן ששינסקי, אשר עמד בעבר בראש הוועדה לבחינת תמלוגי המדינה מנפט וגז. חברי הועדה הנוספים הם: ד"ר קרנית פלוג- מ"מ נגיד בנק ישראל; פרופ' יוג'ין קנדל- ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה; עו"ד (רו"ח) מיכל עבאדי-בויאנג'ו- החשבת הכללית במשרד האוצר; עו"ד (רו"ח) משה אשר- מנהל רשות המסים; ד"ר עדי ברנדר- מנהל אגף מאקרו-כלכלה ומדיניות בחטיבת המחקר בבנק ישראל; עו"ד אבי ליכט- המשנה ליועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים; שאול צמח- מנכ"ל משרד האנרגיה ומים; עמית לנג- מנכ"ל משרד הכלכלה; עו"ד רחל בירנבויים- סגנית היועץ המשפטי לרשות מקרקעי ישראל; רו"ח פרידה ישראלי- המשנה לממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה במשרד האוצר; גלית כהן- סמנכ"ל בכירה לתכנון ופיתוח בר קיימא במשרד להגנת הסביבה; יוסי וירצבורגר- מנהל אגף רישוי אוצרות טבע במשרד האנרגיה והמים ויעל מבורך- רכזת, אגף התקציבים במשרד האוצר

מטרות הוועדה

"ועדת ששינסקי 2" תפעל על מנת להבטיח כי החלק אותו מקבלת המדינה ממסים, תגמולים, ותשלומים אחרים, ישקף את המגיע לציבור כתוצאה משימוש במשאבי טבע לאומיים. הוועדה קמה בהמשך לדו"ח "ועדת ששינסקי" הראשונה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל, ובהמשך לחקיקת חוק מיסוי רווחי נפט, תשע"א-2011 ליישום המלצות הדו"ח, ונוכח חוסר האחידות במדיניות הנוגעת לתשלומים המועברים למדינה בגין השימוש במשאבי טבע לאומיים בתחומים מגוונים שאינם גז ונפט.

משימות הוועדה

• בחינת מכלול המערכת הפיסקלית הנהוגה כיום בנוגע לחלק המדינה המתקבל בעד שימוש גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים.

• גיבוש מדיניות עדכנית של עקרונות יסוד בנוגע לחלק המדינה המתקבל בעד שימוש גורמים פרטיים במשאבי טבע, לצד קביעת הסדרים המתאימים למשאבי הטבע השונים ולשימושיהם השונים.

• בחינת סוגיות אלה במבט רחב, תוך התייחסות להשלכות ההסכמים הקיימים בין הגורמים השונים הפועלים בנושאים אלו לבין המדינה. בכלל זה, על הוועדה לבחון את החלת העקרונות שיגובשו בהקשר של מחצבי ים המלח, בשים לב, בין היתר , להחלטת ממשלה מס' 4060 ולהסכם המפורט שנחתם עם מפעלי ים המלח בעקבותיה ביולי 2012, ובשים לב לדיון הציבורי שהתקיים סביב אפשרות מיזוג החברה עם חברה זרה.

הוועדה תזמן בפניה את הגורמים הרלוונטיים לפי שיקול דעתה, ותשמע את עמדתם, אם בכתב ואם בעל פה. בכלל זה תשמע הוועדה את עמדות משרדי הממשלה ושל הרגולטורים הנוגעים לעניין, וכן תשמע את עמדות הגופים הפרטיים הפועלים בתחום, את הגופי מהמגזר השלישי ואת עמדות הציבור.

הוועדה תגיש את המלצותיה לשר האוצר עד חודש יוני 2014.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן