Skip to content

כלל פיננסים הפסידה במחצית השנה כ-4.6 מיליון שקלים

את הרבעון השני של השנה היא סיימה ברווח של 22.2 מיליון שקל. הקבוצה נמצאת בתהליך של יציאה מתחום הפיננסים באמצעות כמה עסקאות הצפויות להניב עבורה כחצי מיליארד שקל

כלל פיננסים הפסידה במחצית השנה כ-4.6 מיליון שקלים

את הרבעון השני של השנה היא סיימה ברווח של 22.2 מיליון שקל. הקבוצה נמצאת בתהליך של יציאה מתחום הפיננסים באמצעות כמה עסקאות הצפויות להניב עבורה כחצי מיליארד שקל

כלל פיננסים סיימה את שישה החודשים הראשונים של השנה בהפסד של כ-4.6 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ-18.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. את הרבעון השני של השנה סיימה כלל פיננסים עם רווח של 22.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של 21.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כלל פיננסים הינה חלק מקבוצת כלל ביטוח, אשר בבעלות קבוצת אי.די.בי.

הרווח ברבעון השני של 2013 נובע מהשלמת עסקת מכירת פעילות ניהול התיקים וקרנות הנאמנות להראל, שהתקזז בחלקו מההפסדים בפעילות השוטפת של החברה.

"הקבוצה החלה מסוף שנה קודמת בתהליך של יציאה מתחום הפיננסים באמצעות כמה עסקאות משמעותיות למכירת הפעילות שמטרתן הינה הנזלת הנכסים לטובת פירעון התחייבויות החברה. הפעילויות שנמכרו הציגו רווחיות שולית או הפסדים ואף ריתקו הון משמעותי בחברה. לגישת הנהלת החברה, ראוי כי ההון שרותק לפעילויות אלו ישמש להקטנת התחייבויות החברה", מסביר יורם נווה, מנכ"ל כלל פיננסים.

העסקאות אותן ביצעה הקבוצה

• מכירה של טיטניום בדצמבר 2012 תמורת כ-70 מיליון שקל
• מכירת כלל נגזרים בינואר 2013 תמורת כ-25 מיליון שקל
• מכירת פעילות ניהול התיקים וקרנות הנאמנות באפריל 2013 תמורת כ- 208 מיליון שקל.
• מכירת כלל טהורי תוך צמצום עלויות היציאה מהשקעה זו
• רכישת מניות כלל ברוקראז' מהשותפים שלה בפעילות
• מכירת חבר הבורסה לבנק ירושלים, בתמורה בגובה ההון העצמי של כלל בטוחה, כפי שיהיה ליום השלמת העסקה (למועד זה ההון העצמי של כלל בטוחה הינו כ- 275 מיליון שקל). עסקה זו טרם הושלמה

כל העסקאות יחד צפויות להניב לחברה תזרים כולל של יותר מחצי מיליארד שקל.

"תמורה זו שהתקבלה ואשר צפויה להתקבל עם השלמת מכירת חבר הבורסה שימשה להחזר ההלוואה שהתקבלה מכלל ביטוח בסוף יוני 2013 וצפויה לשמש להחזר יתרת התחייבויות החברה למחזיקי האג"ח. לאחר החזר כל התחייבויות החברה, החברה צופה, כי יוותרו בקופתה יותר מ-200 מיליון שקל, אם במזומן ואם בנכסים פיננסים אחרים", מדגיש נווה.

עוד ציין נווה, כי החברה מייעדת חלק מהתמורה מהעסקאות האמורות לטובת עובדיה, וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם הקיבוצי עם ועד עובדי החברה. "אני שב ומודה לעובדים על המאמצים הרבים שהשקיעו לאורך כל שנות פעילות החברה ומיצובה באופן שאפשר את העסקאות האמורות".

כלל פיננסים סיימה את שישה החודשים הראשונים של השנה בהפסד של כ-4.6 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ-18.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. את הרבעון השני של השנה סיימה כלל פיננסים עם רווח של 22.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של 21.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כלל פיננסים הינה חלק מקבוצת כלל ביטוח, אשר בבעלות קבוצת אי.די.בי.

הרווח ברבעון השני של 2013 נובע מהשלמת עסקת מכירת פעילות ניהול התיקים וקרנות הנאמנות להראל, שהתקזז בחלקו מההפסדים בפעילות השוטפת של החברה.

"הקבוצה החלה מסוף שנה קודמת בתהליך של יציאה מתחום הפיננסים באמצעות כמה עסקאות משמעותיות למכירת הפעילות שמטרתן הינה הנזלת הנכסים לטובת פירעון התחייבויות החברה. הפעילויות שנמכרו הציגו רווחיות שולית או הפסדים ואף ריתקו הון משמעותי בחברה. לגישת הנהלת החברה, ראוי כי ההון שרותק לפעילויות אלו ישמש להקטנת התחייבויות החברה", מסביר יורם נווה, מנכ"ל כלל פיננסים.

העסקאות אותן ביצעה הקבוצה

• מכירה של טיטניום בדצמבר 2012 תמורת כ-70 מיליון שקל
• מכירת כלל נגזרים בינואר 2013 תמורת כ-25 מיליון שקל
• מכירת פעילות ניהול התיקים וקרנות הנאמנות באפריל 2013 תמורת כ- 208 מיליון שקל.
• מכירת כלל טהורי תוך צמצום עלויות היציאה מהשקעה זו
• רכישת מניות כלל ברוקראז' מהשותפים שלה בפעילות
• מכירת חבר הבורסה לבנק ירושלים, בתמורה בגובה ההון העצמי של כלל בטוחה, כפי שיהיה ליום השלמת העסקה (למועד זה ההון העצמי של כלל בטוחה הינו כ- 275 מיליון שקל). עסקה זו טרם הושלמה

כל העסקאות יחד צפויות להניב לחברה תזרים כולל של יותר מחצי מיליארד שקל.

"תמורה זו שהתקבלה ואשר צפויה להתקבל עם השלמת מכירת חבר הבורסה שימשה להחזר ההלוואה שהתקבלה מכלל ביטוח בסוף יוני 2013 וצפויה לשמש להחזר יתרת התחייבויות החברה למחזיקי האג"ח. לאחר החזר כל התחייבויות החברה, החברה צופה, כי יוותרו בקופתה יותר מ-200 מיליון שקל, אם במזומן ואם בנכסים פיננסים אחרים", מדגיש נווה.

עוד ציין נווה, כי החברה מייעדת חלק מהתמורה מהעסקאות האמורות לטובת עובדיה, וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם הקיבוצי עם ועד עובדי החברה. "אני שב ומודה לעובדים על המאמצים הרבים שהשקיעו לאורך כל שנות פעילות החברה ומיצובה באופן שאפשר את העסקאות האמורות".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן