הרווח הנקי של דסק"ש בחציון הראשון – 231 מיליון שקל

לעומת הפסד של 856 מיליון שקל בחציון הראשון של 2012. ברבעון השני השנה הפסידה דסק"ש 29 מיליון שקל, לעומת הפסד של 1.26 בחציון המקביל אשתקד

הרווח הנקי של דסק"ש בחציון הראשון – 231 מיליון שקל

לעומת הפסד של 856 מיליון שקל בחציון הראשון של 2012. ברבעון השני השנה הפסידה דסק"ש 29 מיליון שקל, לעומת הפסד של 1.26 בחציון המקביל אשתקד

הרווח הנקי של חברת ההשקעות דיסקונט (דסק"ש), מקבוצת אי.די.בי, במחצית הראשונה של השנה הוא 231 מיליון שקל, לעומת הפסד של 856 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של השנה היה לדסק"ש הפסד של 29 מיליון שקל, לעומת הפסד של 1.26 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות דסק"ש ברבעון השני השנה היו 5.2 מיליארד שקל, ירידה של כ-4% לעומת הכנסות בהיקף 5.4 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון של דסק"ש ברבעון השני השנה היו כ-5 מיליון שקל.

תוצאות ברבעון השני בחברות המוחזקות של דסק"ש:

סלקום – למרות רמת התחרות הגבוהה בשוק הסלולר, חל גידול בהכנסות משירותים של סלקום ברבעון השני השנה, בהשוואה לרבעון הראשון בשנת 2013. ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) של סלקום ברבעון השני השנה הסתכמה ב-79.7 שקל, בהשוואה ל-75.9 שקל ברבעון הראשון של השנה.

שופרסל – הכנסות שופרסל ברבעון השני השנה היו 2.9 מיליארד שקל, גידול של 0.4% בהשוואה לרבעון השני אשתקד, וזאת על אף שעיתוי חג הפסח ברבעון השני השנה הייתה קטנה יותר. הרווח התפעולי של שופרסל ברבעון השני של השנה היה 110 מיליון שקל (3.8% מהמכירות), בהשוואה ל-99 מיליון שקל (3.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA ברבעון השני השנה היה 179 מיליון שקל, בהשוואה ל-165 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נכסים ובניין – הכנסות נכסים ובנין מהשכרת נכסים ברבעון השני של השנה היו 189 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממכירת דירות ומקרקעין ברבעון השני השנה בשנת היו 174 מיליון שקל, בהשוואה ל-138 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 26.1%. נכסים ובנין רשמה ברבעון השני השנה וברבעון המקביל אשתקד הכנסות מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך 151 מיליון שקל ו-129 מיליון שקל, בהתאמה, בגין הערכות שווי שבוצעו ברבעונים האמורים לכלל הנדל"ן להשקעה שלה בישראל. ביוני 2013 התקשרה נכסים ובנין בהסכם למכירת בניין ברני'ס בשיקגו בתמורה בסך 154 מיליון דולר, עסקה זו טרם הושלמה.

כור – הרווח הנקי ברבעון השני השנה היה 45 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 1.05 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הפער נובע משינוי שווי השוק של מניות קרדיט סוויס שכור החזיקה בתקופות האמורות. מאז סוף הרבעון השני ועד היום עלה שווי אחזקתה של כור במניות קרדיט סוויס ב-448 מיליון שקל.

מכתשים אגן – המכירות ברבעון השני השנה היו 803 מיליון דולר, בהשוואה למכירות של 783 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 2.5%, שנבע מגידול בכמויות המכירה במרבית אזורי פעילותה. הרווח הגולמי של מכתשים-אגן ברבעון השני השנה היה 253 מיליון דולר, בהשוואה לרווח גולמי של 255 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2012. במסגרת פעולות מכתשים-אגן למיצוי הפוטנציאל האסטרטגי הטמון בעסקת מיזוגה עם כמצ'יינה, בוחנת מכתשים-אגן רכישה וביצוע הצעת רכש חלקית למניות של Sanonda, חברה ציבורית בשליטת כמצ'יינה הפועלת בתחום האגרוכימיה ואשר מניותיה נסחרות בבורסת שנזן.

מהלכים לשיפור הנזילות

דסק"ש ביצעה במשך הרבעון השני השנה ולאחריו כמה מהלכים שהתממשותם שיפרה וצפויה להמשיך לשפר באופן משמעותי את רמת נזילותה:
1. ביוני פרסמה דסק"ש תשקיף מדף המאפשר לה ביצוע הנפקות לתקופה של שנתיים באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף.

2. ביולי הנפיקה דסק"ש לציבור יחידות הכוללות אגרות חוב מסדרה ו' הקיימת של החברה וכתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב נוספות מסדרה ו' האמורה. התמורה המידית הכוללת שנתקבלה מהנפקת היחידות הסתכמה ב-223 מיליון שקל. התמורה ממימוש של כתבי אופציה עד כה הסתכמה ב-186 מיליון שקל. סך הכול כתוצאה מהרחבת סדרה ו' הצטברו כ-410 מיליון שקל נכון למועד זה. ככל שתמומש יתרת כתבי האופציה, תקבל דסק"ש תמורה נוספת בסך 258 מיליון שקל.

3 באוגוסט אישרו ועדות הביקורת והדירקטוריונים של דסק"ש וכור הסכם מיזוג ביניהן, זומנו אסיפות כלליות של בעלי מניותיהן לאישור המיזוג. במסגרת מיזוג כאמור, אם ימומש, ועל בסיס שווי החזקת כור במניות קרדיט סוויס לפי מחירן הנוכחי בבורסה, צפויה כור לחלק לדסק"ש אמצעים נזילים בסכום של כ-900 מיליון שקל. יצוין, כי עסקת המיזוג כפופה למילוי תנאים מתלים שונים ובשלב זה אין כל וודאות שהמיזוג יושלם.

ניתוח התוצאות העסקיות לפי תרומת חברות מוחזקות וסעיפים עיקריים:

הרווח הנקי של חברת ההשקעות דיסקונט (דסק"ש), מקבוצת אי.די.בי, במחצית הראשונה של השנה הוא 231 מיליון שקל, לעומת הפסד של 856 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של השנה היה לדסק"ש הפסד של 29 מיליון שקל, לעומת הפסד של 1.26 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות דסק"ש ברבעון השני השנה היו 5.2 מיליארד שקל, ירידה של כ-4% לעומת הכנסות בהיקף 5.4 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון של דסק"ש ברבעון השני השנה היו כ-5 מיליון שקל.

תוצאות ברבעון השני בחברות המוחזקות של דסק"ש:

סלקום – למרות רמת התחרות הגבוהה בשוק הסלולר, חל גידול בהכנסות משירותים של סלקום ברבעון השני השנה, בהשוואה לרבעון הראשון בשנת 2013. ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) של סלקום ברבעון השני השנה הסתכמה ב-79.7 שקל, בהשוואה ל-75.9 שקל ברבעון הראשון של השנה.

שופרסל – הכנסות שופרסל ברבעון השני השנה היו 2.9 מיליארד שקל, גידול של 0.4% בהשוואה לרבעון השני אשתקד, וזאת על אף שעיתוי חג הפסח ברבעון השני השנה הייתה קטנה יותר. הרווח התפעולי של שופרסל ברבעון השני של השנה היה 110 מיליון שקל (3.8% מהמכירות), בהשוואה ל-99 מיליון שקל (3.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA ברבעון השני השנה היה 179 מיליון שקל, בהשוואה ל-165 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נכסים ובניין – הכנסות נכסים ובנין מהשכרת נכסים ברבעון השני של השנה היו 189 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממכירת דירות ומקרקעין ברבעון השני השנה בשנת היו 174 מיליון שקל, בהשוואה ל-138 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 26.1%. נכסים ובנין רשמה ברבעון השני השנה וברבעון המקביל אשתקד הכנסות מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך 151 מיליון שקל ו-129 מיליון שקל, בהתאמה, בגין הערכות שווי שבוצעו ברבעונים האמורים לכלל הנדל"ן להשקעה שלה בישראל. ביוני 2013 התקשרה נכסים ובנין בהסכם למכירת בניין ברני'ס בשיקגו בתמורה בסך 154 מיליון דולר, עסקה זו טרם הושלמה.

כור – הרווח הנקי ברבעון השני השנה היה 45 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 1.05 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הפער נובע משינוי שווי השוק של מניות קרדיט סוויס שכור החזיקה בתקופות האמורות. מאז סוף הרבעון השני ועד היום עלה שווי אחזקתה של כור במניות קרדיט סוויס ב-448 מיליון שקל.

מכתשים אגן – המכירות ברבעון השני השנה היו 803 מיליון דולר, בהשוואה למכירות של 783 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 2.5%, שנבע מגידול בכמויות המכירה במרבית אזורי פעילותה. הרווח הגולמי של מכתשים-אגן ברבעון השני השנה היה 253 מיליון דולר, בהשוואה לרווח גולמי של 255 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2012. במסגרת פעולות מכתשים-אגן למיצוי הפוטנציאל האסטרטגי הטמון בעסקת מיזוגה עם כמצ'יינה, בוחנת מכתשים-אגן רכישה וביצוע הצעת רכש חלקית למניות של Sanonda, חברה ציבורית בשליטת כמצ'יינה הפועלת בתחום האגרוכימיה ואשר מניותיה נסחרות בבורסת שנזן.

מהלכים לשיפור הנזילות

דסק"ש ביצעה במשך הרבעון השני השנה ולאחריו כמה מהלכים שהתממשותם שיפרה וצפויה להמשיך לשפר באופן משמעותי את רמת נזילותה:
1. ביוני פרסמה דסק"ש תשקיף מדף המאפשר לה ביצוע הנפקות לתקופה של שנתיים באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף.

2. ביולי הנפיקה דסק"ש לציבור יחידות הכוללות אגרות חוב מסדרה ו' הקיימת של החברה וכתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב נוספות מסדרה ו' האמורה. התמורה המידית הכוללת שנתקבלה מהנפקת היחידות הסתכמה ב-223 מיליון שקל. התמורה ממימוש של כתבי אופציה עד כה הסתכמה ב-186 מיליון שקל. סך הכול כתוצאה מהרחבת סדרה ו' הצטברו כ-410 מיליון שקל נכון למועד זה. ככל שתמומש יתרת כתבי האופציה, תקבל דסק"ש תמורה נוספת בסך 258 מיליון שקל.

3 באוגוסט אישרו ועדות הביקורת והדירקטוריונים של דסק"ש וכור הסכם מיזוג ביניהן, זומנו אסיפות כלליות של בעלי מניותיהן לאישור המיזוג. במסגרת מיזוג כאמור, אם ימומש, ועל בסיס שווי החזקת כור במניות קרדיט סוויס לפי מחירן הנוכחי בבורסה, צפויה כור לחלק לדסק"ש אמצעים נזילים בסכום של כ-900 מיליון שקל. יצוין, כי עסקת המיזוג כפופה למילוי תנאים מתלים שונים ובשלב זה אין כל וודאות שהמיזוג יושלם.

ניתוח התוצאות העסקיות לפי תרומת חברות מוחזקות וסעיפים עיקריים:

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן