Skip to content

רשות ניירות ערך אישרה את סדרת ההקלות

סדרת ההקלות הראשונה הזאת פורסמה לקראת פרסום תזכיר חוק ליישומה
פחות מדקהזמן קריאה: דקות
פרופ' שמואל האוזר. לשלב באסטרטגיה הרב-שנתית גם יעד של דה-רגולציה
פרופ' שמואל האוזר. לשלב באסטרטגיה הרב-שנתית גם יעד של דה-רגולציה

בספטמבר 2012 פרסמה רשות ניירות ערך את תכנית העבודה שלה לשנים הקרובות. לצד הפיקוח וההסדרה של שוק ההון, הוצגה הכוונה להקל ברגולציה ולהסיר חסמים לשם פיתוח שוק ההון. בחודשים האחרונים קיימה רשות ניירות ערך בחינה מקיפה של הרגולציה הקיימת בתחום ניירות הערך במטרה לאתר הקלות אפשריות לגורמים המפוקחים. לצד זאת, קיימה הרשות שיח עם הציבור ועם הגורמים המפוקחים על ידה במטרה לשמוע את הערותיהם והשגותיהם ביחס לרגולציה הקיימת.

הקלות שאושרו

לפני כמה ימים אישרה מליאת הרשות את נוסחי החקיקה של סדרת ההקלות הראשונה, לקראת פרסום תזכיר חוק להערות משרדי הממשלה מתוך מטרה לקדמו באופן מהיר ככל הניתן. ההקלות שאושרו עוסקות בנושאים מגוונים, שאינם קשורים על פי רוב זה לזה, ונוגעים לגורמים מפוקחים שונים. בין ההקלות שאושרו ניתן למנות הקלות הנוגעות לסכומי העיצומים הכספיים אותם רשאית להשית הרשות, הארכת תשקיפי המדף משנתיים לשלוש שנים, הקלות לחברות קטנות (כגון ויתור על דרישת ה–iSOX), מנגנון אנליזות לחברות ציבוריות, והקלות בחובות הדיווח של בעלי רישיון.

ההקלות צפויות להפחית עלויות כספיות ותשומות ניהוליות לגורמים המפוקחים על ידי הרשות, כמו גם לאפשר להם להתמקד בנושאים חשובים, לעודד את הפעילות בשוק ההון, ולהועיל בסופו של יום גם לציבור המשקיעים. במקביל נמשכת העבודה על הקלות נוספות והסרת חסמים לשם פיתוח השוק.

רגולציה מידתית ומאוזנת

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "לצד הצורך ברגולציה מקיפה בשוק ההון, יש להכיר בכך שהרגולציה על שוק ההון חייבת להיות מידתית ומאוזנת. על רקע זה החליטה הרשות לשלב באסטרטגיה הרב-שנתית שלה גם יעד של דה-רגולציה, שיבוא לידי ביטוי בדמות הפחתה מידתית ומאוזנת של הדרישות, במקום בו הדבר אפשרי, תוך שמירה על עניינם של ציבור המשקיעים. אני מאמין שיישומו של מתווה ההקלות יתרום להגנת המשקיעים ולהתפתחותו של שוק ההון, ותזכיר החוק הינו צעד חשוב ביישום התוכנית"

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן