לא לאשר לקבוצת אלשטיין בלעדיות וזכות סירוב ראשונה

ביקשה היום אי.די.בי אחזקות בבקשה דחופה ששלחה לשופט איתן בורנשטיין. זאת בעקבות כינוס היום של אסיפת נאמני אג"ח החברה, האמורים להצביע בעניין זה עד 3 באוקטובר

לא לאשר לקבוצת אלשטיין בלעדיות וזכות סירוב ראשונה

ביקשה היום אי.די.בי אחזקות בבקשה דחופה ששלחה לשופט איתן בורנשטיין. זאת בעקבות כינוס היום של אסיפת נאמני אג"ח החברה, האמורים להצביע בעניין זה עד 3 באוקטובר

 

אדוארדו אלשטיין
אדוארדו אלשטיין

אי.די.בי אחזקות הגישה היום בקשה דחופה לשופט איתן בורנשטיין בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בעקבות זימון "בהול" של אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה, שהוצא בידי הנאמנים לאגרות החוב שלה, ופורסם לפני יומיים, לאסיפה אשר נועדה להתקיים היום, ואשר ההצבעות במסגרתה יתקיימו עד ליום 3 באוקטובר, הכוללת "אשרור" תנאי הבלעדיות שהתיימרו הנאמנים להקנות לקבוצת אלשטיין כמציע יחיד או מועדף. בבקשה מבקשת אי.די.בי אחזקות, כי לא יהיה תוקף לכל הסדר "בלעדיות" או "זכות סרוב ראשונה" או כל עדיפות אחרת שמתיימרת קבוצת אלשטיין לדרוש.

הארכת מועד הגשת הסדרי החוב

בחודש אוגוסט קיבל השופט איתן אורנשטיין, את בקשת אי.די.בי אחזקות להארכת מועד להגשת הסדרי חוב בחברה וקבע לוח זמנים להגשת הצעות חדשות, כמו כן הוא אישר את הסכם מכירת מניות כלל ביטוח. בשלב ההוא, לא אישר השופט את הצעת הנציגות של מחזיקי אגרות החוב עם המשקיע אדוארדו אלשטיין והיא אמורה לדון בפני הנושים עם הצעות שיוגשו בעתיד. על פי לוח הזמנים שקבע השופט ניתנה לנוחי דנקנר, בעל השליטה באי.די.בי אחזקות ארכה עד אוקטובר להגיע לפשרה או להסדר חוב.

עוד קבע השופט, כי הבקשה תתקבל, בכפוף למילוי התנאים שקבע בית המשפט הנכבד שעיקרם העברת סכום של 430 מיליון שקל לנאמנות והפקדת פקדון בסך של 70 מיליון שקל בקופת בית המשפט. תנאים שמולאו.

בית המשפט קבע גם מועדים חדשים ומפורטים לעניין הגשת תוכניות הסדר חדשות, בדיקתן בידי המומחה, הגשת הסתייגויות, הבאתן להצבעה בפני אסיפות מקדימות ואסיפות נושים וקיום דיון בהם בידי בית המשפט.

זימון אסיפה בהול

למרות החלטה זו פרסמו הנאמנים שלשום זימון לאסיפה "בהולה" נוספת שנקבעה להיום ומסמכי הזימון הוכנו בבהילות ונמסרו לפרסום שעה אחת בלבד לפני תחילת יום הכיפורים.
על סדר יומה של אסיפה זו עומד אישור תיקון להסכם עם קבוצת אלשטיין, שעיקרו דחיית המועד בו היה על קבוצת אלשטיין להפקיד פיקדון בסך של 25 מיליון דולר. נוסף נדרשו מחזיקי אגרות החוב של החברה לאשרר את הבלעדיות של קבוצת אלשטיין כמשקיע.
לדעת אי.די.בי אשרור הבלעדיות המובטחת לקבוצת אלשטיין, טומן בחובו הפרה בוטה של החלטת בית המשפט הנכבד מאוגוסט.

לאור דברים אלה מבקשת אי.די.בי מבית המשפט להורות, כי "אין ולא יהיה כל תוקף להתחייבויות הבלעדיות או זכות הסירוב הראשונה שמתיימרים הנאמנים להקנות לקבוצת אלשטיין; לא יהיה בכך כדי לחייב את הנאמנים או הנציגות (או להתיר להם) להימנע מקיום משא ומתן בלב פתוח ובנפש חפצה עם החברה באשר להצעתה; לא יהיה בהסכמים שנחתמו או יחתמו עם קבוצת אלשטיין בכדי להגביל בדרך כל שהיא את הנאמנים או את מחזיקי אגרות החוב מלאשר את ההסדר המוצע על ידי החברה".

מחזיקי אג"ח פרטיים

בקשה דומה הוגשה אתמול לבית המשפט המחוזי על ידי מחזיקי אג"ח פרטיים של אי.די.בי אחזקות, הטוענים, כי האסיפה – שאמורה לאשר מחדש את הסכם ההשקעה של המשקיע הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין עם הנאמנים והנציגות – היא "ניסיון לעקוף, להמרות ולהכשיל את החלטת בית המשפט".

 

אדוארדו אלשטיין
אדוארדו אלשטיין

אי.די.בי אחזקות הגישה היום בקשה דחופה לשופט איתן בורנשטיין בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בעקבות זימון "בהול" של אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה, שהוצא בידי הנאמנים לאגרות החוב שלה, ופורסם לפני יומיים, לאסיפה אשר נועדה להתקיים היום, ואשר ההצבעות במסגרתה יתקיימו עד ליום 3 באוקטובר, הכוללת "אשרור" תנאי הבלעדיות שהתיימרו הנאמנים להקנות לקבוצת אלשטיין כמציע יחיד או מועדף. בבקשה מבקשת אי.די.בי אחזקות, כי לא יהיה תוקף לכל הסדר "בלעדיות" או "זכות סרוב ראשונה" או כל עדיפות אחרת שמתיימרת קבוצת אלשטיין לדרוש.

הארכת מועד הגשת הסדרי החוב

בחודש אוגוסט קיבל השופט איתן אורנשטיין, את בקשת אי.די.בי אחזקות להארכת מועד להגשת הסדרי חוב בחברה וקבע לוח זמנים להגשת הצעות חדשות, כמו כן הוא אישר את הסכם מכירת מניות כלל ביטוח. בשלב ההוא, לא אישר השופט את הצעת הנציגות של מחזיקי אגרות החוב עם המשקיע אדוארדו אלשטיין והיא אמורה לדון בפני הנושים עם הצעות שיוגשו בעתיד. על פי לוח הזמנים שקבע השופט ניתנה לנוחי דנקנר, בעל השליטה באי.די.בי אחזקות ארכה עד אוקטובר להגיע לפשרה או להסדר חוב.

עוד קבע השופט, כי הבקשה תתקבל, בכפוף למילוי התנאים שקבע בית המשפט הנכבד שעיקרם העברת סכום של 430 מיליון שקל לנאמנות והפקדת פקדון בסך של 70 מיליון שקל בקופת בית המשפט. תנאים שמולאו.

בית המשפט קבע גם מועדים חדשים ומפורטים לעניין הגשת תוכניות הסדר חדשות, בדיקתן בידי המומחה, הגשת הסתייגויות, הבאתן להצבעה בפני אסיפות מקדימות ואסיפות נושים וקיום דיון בהם בידי בית המשפט.

זימון אסיפה בהול

למרות החלטה זו פרסמו הנאמנים שלשום זימון לאסיפה "בהולה" נוספת שנקבעה להיום ומסמכי הזימון הוכנו בבהילות ונמסרו לפרסום שעה אחת בלבד לפני תחילת יום הכיפורים.
על סדר יומה של אסיפה זו עומד אישור תיקון להסכם עם קבוצת אלשטיין, שעיקרו דחיית המועד בו היה על קבוצת אלשטיין להפקיד פיקדון בסך של 25 מיליון דולר. נוסף נדרשו מחזיקי אגרות החוב של החברה לאשרר את הבלעדיות של קבוצת אלשטיין כמשקיע.
לדעת אי.די.בי אשרור הבלעדיות המובטחת לקבוצת אלשטיין, טומן בחובו הפרה בוטה של החלטת בית המשפט הנכבד מאוגוסט.

לאור דברים אלה מבקשת אי.די.בי מבית המשפט להורות, כי "אין ולא יהיה כל תוקף להתחייבויות הבלעדיות או זכות הסירוב הראשונה שמתיימרים הנאמנים להקנות לקבוצת אלשטיין; לא יהיה בכך כדי לחייב את הנאמנים או הנציגות (או להתיר להם) להימנע מקיום משא ומתן בלב פתוח ובנפש חפצה עם החברה באשר להצעתה; לא יהיה בהסכמים שנחתמו או יחתמו עם קבוצת אלשטיין בכדי להגביל בדרך כל שהיא את הנאמנים או את מחזיקי אגרות החוב מלאשר את ההסדר המוצע על ידי החברה".

מחזיקי אג"ח פרטיים

בקשה דומה הוגשה אתמול לבית המשפט המחוזי על ידי מחזיקי אג"ח פרטיים של אי.די.בי אחזקות, הטוענים, כי האסיפה – שאמורה לאשר מחדש את הסכם ההשקעה של המשקיע הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין עם הנאמנים והנציגות – היא "ניסיון לעקוף, להמרות ולהכשיל את החלטת בית המשפט".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן