כור מכרה מניות נוספות של קרדיט סוויס

מכרה מניות של הבנק בפעם השלישית. השלימה בכך צעד נוסף בדרך למיזוגה בדסק"ש. בגין מכירות אלה תרשום ברבעון הרביעי של השנה רווח נקי בסך של כ-17 מיליון שקל

כור מכרה מניות נוספות של קרדיט סוויס

מכרה מניות של הבנק בפעם השלישית. השלימה בכך צעד נוסף בדרך למיזוגה בדסק"ש. בגין מכירות אלה תרשום ברבעון הרביעי של השנה רווח נקי בסך של כ-17 מיליון שקל

ליאור חנס יו"ר כור. צילום: סיון פרג'
ליאור חנס יו"ר כור. צילום: סיון פרג'

כור השלימה שלב נוסף בדרך למיזוגה בדיסקונט השקעות (דסק"ש), כאשר היא בימים האחרונים היא מכרה 6.2 מיליון מניות קרדיט סוויס נוספות, בתמורה לסך כולל נטו של כ-175.87 מיליון פרנק שוויצרי (684.1 מיליון שקל). בגין המכירות הנוספות צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של השנה רווח נטו בסך של כ-17 מיליון שקל.

פירעון חלק מיתרת ההלוואות

כ-69.84 מיליון פרנק שוויצרי (271.66 מיליון שקל) מתוך תמורת המכירה שימשו את החברה לפירעון חלק מיתרת ההלוואות שהועמדו לחברה ושהובטחו במניות קרדיט סוויס על-ידי תאגיד מקבוצת Morgan Stanley ותאגיד מקבוצת Citibank, כך שיתרת האשראי מתאגידים אלו עומדת במצטבר על כ- 148 מיליון פרנק שוויצרי (כ-575.69 מיליון שקל) כנגד שעבוד כ- 13.12 מיליון מניות קרדיט סוויס.

למועד הדוח ולאחר המכירות האמורות, מחזיקה החברה בכ-13.86 מיליון מניות של קרדיט סוויס המהוות כ-0.87% מהון המניות המונפק של קרדיט סוויס ואשר שוויין למועד זה עומד על כ- 394 מיליון פרנק שוויצרי (1.532.57 מיליארד שקל).

מאז שינוי מדיניות ההשקעה בקרדיט מימשה כור סך כולל של 17.2 מיליון מניות תמורת תקבול נטו בסך כ-488.4 מיליון פרנק שוויצרי (1.899.77 מיליארד שקל).

בגין המניות שמכרה החברה ברבעון השלישי החברה תרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של השנה רווח נטו בסך של כ-149.3 מיליון שקל ובנוסף, תרשום החברה ברבעון השלישי רווח בסך כ-247.2 מיליון שקל בגין עליית הערך של יתרת מניות קרדיט סוויס שהחזיקה החברה בסוף הרבעון השלישי.

בגין המניות שמכרה החברה במשך הרבעון הרביעי, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של השנה, רווח נטו בסך של כ-17 מיליון שקל. בנוסף, הפער בין שווי יתרת מניות קרדיט סוויס שמחזיקה החברה למועד הדוח, לבין שווי יתרת מניות קרדיט סוויס האמורה ליום 30.9.2013 הינו חיובי ועומד על כ-43 מיליוני שקל.

בכוונת החברה להמשיך ולפעול למימוש מניות של קרדיט סוויס בהתאם למדיניות עליה דיווחה החברה וכפוף לתנאיה.

שינוי מדיניות ההשקעה בקרדיט סוויס

בחודש יולי השנה הודיעה כור, כי היא משנה את מדיניות השקעתה במניות בנק קרדיט סוויס, ממצב של הימור ותקווה, כי מניות הבנק השוויצרי יניבו תשואה גבוהה, למצב שיאפשר לה לממש מניות הבנק. הצעד ננקט בגלל ההתאוששות בשנה שחלפה במחיר מניית קרדיט סוויס , תנאי השוק ואפשרות המיזוג בין כור וחברת האם – ודסק"ש.

הדירקטוריונים אישרו את המיזוג

באוגוסט השנה הושג צעד נוסף לקראת מיזוג כור בדסק"ש, כאשר דירקטוריון כור ודירקטוריון דסק"ש אישרו את עסקת המיזוג בין כור לבין דסק"ש, שבמסגרתה יירכשו כל מניות כור, שאינן מוחזקות על ידי דסק"ש (32.67%), על ידי דסק"ש וכור תהפוך לחברה פרטית בבעלותה המלאה של דסק"ש. במקביל הציעה אז כור לבצע פירעון מוקדם של כל אגרות החוב שלה במחיר מלא. ההחלטות אלה התקבלו כאשר הרווח הנקי של כור במחצית הראשונה של השנה הוא 405 מיליון שקל, והרווח הנקי ברבעון השני של השנה הוא 45 מיליון שקל.

עסקת המיזוג תתבצע לפי שווי חברה לכור ליום 30.6.2013 של כ-3.031 מיליארד שקלים, עם מנגנון התאמת מחיר עד יום השלמת העסקה לשינוי בפוזיציית קרדיט סוויס, ולדיבידנדים אם וככל שישולמו. נכון ליום 7.8.13 היום שבו אישרו הדירקטוריונים את עסקת המיזוג, לאחר הפעלת מנגנון ההתאמה, עמד על כ-3.345 מיליארד שקל.

עם השלמת עסקת המיזוג, יועברו כל המניות הרגילות של כור שאינן מוחזקות על ידי דסק"ש (ובכלל זה מניות כור המוחזקות על ידי בעלי המניות מקרב הציבור – 19.3% ועל ידי אי.די.בי פתוח – 13.4%), לידי דסק"ש, וזאת תמורת תשלום במזומן בשווי שייגזר משוויה של כור ביום השלמת עסקת המיזוג. לאחר השלמת עסקת המיזוג תימחקנה מניות כור מהרישום למסחר בבורסה.

תנאים מתלים

השלמת עסקת המיזוג כפופה לתנאים מתלים לרבות אישורי האסיפות הכלליות של כור ודסק"ש ברוב של בעלי מניות, שאין להם עניין אישי בעסקה, ולאישור בית המשפט לחלוקה שאינה עומדת במבחן הרווח.

התייעלות

עסקת המיזוג תביא להתייעלות במטה החברות, והיא עומדת בקנה אחד עם המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשק, בהיותה מצמצמת שכבה אחת במבנה הפירמידה.

.

ליאור חנס יו"ר כור. צילום: סיון פרג'
ליאור חנס יו"ר כור. צילום: סיון פרג'

כור השלימה שלב נוסף בדרך למיזוגה בדיסקונט השקעות (דסק"ש), כאשר היא בימים האחרונים היא מכרה 6.2 מיליון מניות קרדיט סוויס נוספות, בתמורה לסך כולל נטו של כ-175.87 מיליון פרנק שוויצרי (684.1 מיליון שקל). בגין המכירות הנוספות צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של השנה רווח נטו בסך של כ-17 מיליון שקל.

פירעון חלק מיתרת ההלוואות

כ-69.84 מיליון פרנק שוויצרי (271.66 מיליון שקל) מתוך תמורת המכירה שימשו את החברה לפירעון חלק מיתרת ההלוואות שהועמדו לחברה ושהובטחו במניות קרדיט סוויס על-ידי תאגיד מקבוצת Morgan Stanley ותאגיד מקבוצת Citibank, כך שיתרת האשראי מתאגידים אלו עומדת במצטבר על כ- 148 מיליון פרנק שוויצרי (כ-575.69 מיליון שקל) כנגד שעבוד כ- 13.12 מיליון מניות קרדיט סוויס.

למועד הדוח ולאחר המכירות האמורות, מחזיקה החברה בכ-13.86 מיליון מניות של קרדיט סוויס המהוות כ-0.87% מהון המניות המונפק של קרדיט סוויס ואשר שוויין למועד זה עומד על כ- 394 מיליון פרנק שוויצרי (1.532.57 מיליארד שקל).

מאז שינוי מדיניות ההשקעה בקרדיט מימשה כור סך כולל של 17.2 מיליון מניות תמורת תקבול נטו בסך כ-488.4 מיליון פרנק שוויצרי (1.899.77 מיליארד שקל).

בגין המניות שמכרה החברה ברבעון השלישי החברה תרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של השנה רווח נטו בסך של כ-149.3 מיליון שקל ובנוסף, תרשום החברה ברבעון השלישי רווח בסך כ-247.2 מיליון שקל בגין עליית הערך של יתרת מניות קרדיט סוויס שהחזיקה החברה בסוף הרבעון השלישי.

בגין המניות שמכרה החברה במשך הרבעון הרביעי, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של השנה, רווח נטו בסך של כ-17 מיליון שקל. בנוסף, הפער בין שווי יתרת מניות קרדיט סוויס שמחזיקה החברה למועד הדוח, לבין שווי יתרת מניות קרדיט סוויס האמורה ליום 30.9.2013 הינו חיובי ועומד על כ-43 מיליוני שקל.

בכוונת החברה להמשיך ולפעול למימוש מניות של קרדיט סוויס בהתאם למדיניות עליה דיווחה החברה וכפוף לתנאיה.

שינוי מדיניות ההשקעה בקרדיט סוויס

בחודש יולי השנה הודיעה כור, כי היא משנה את מדיניות השקעתה במניות בנק קרדיט סוויס, ממצב של הימור ותקווה, כי מניות הבנק השוויצרי יניבו תשואה גבוהה, למצב שיאפשר לה לממש מניות הבנק. הצעד ננקט בגלל ההתאוששות בשנה שחלפה במחיר מניית קרדיט סוויס , תנאי השוק ואפשרות המיזוג בין כור וחברת האם – ודסק"ש.

הדירקטוריונים אישרו את המיזוג

באוגוסט השנה הושג צעד נוסף לקראת מיזוג כור בדסק"ש, כאשר דירקטוריון כור ודירקטוריון דסק"ש אישרו את עסקת המיזוג בין כור לבין דסק"ש, שבמסגרתה יירכשו כל מניות כור, שאינן מוחזקות על ידי דסק"ש (32.67%), על ידי דסק"ש וכור תהפוך לחברה פרטית בבעלותה המלאה של דסק"ש. במקביל הציעה אז כור לבצע פירעון מוקדם של כל אגרות החוב שלה במחיר מלא. ההחלטות אלה התקבלו כאשר הרווח הנקי של כור במחצית הראשונה של השנה הוא 405 מיליון שקל, והרווח הנקי ברבעון השני של השנה הוא 45 מיליון שקל.

עסקת המיזוג תתבצע לפי שווי חברה לכור ליום 30.6.2013 של כ-3.031 מיליארד שקלים, עם מנגנון התאמת מחיר עד יום השלמת העסקה לשינוי בפוזיציית קרדיט סוויס, ולדיבידנדים אם וככל שישולמו. נכון ליום 7.8.13 היום שבו אישרו הדירקטוריונים את עסקת המיזוג, לאחר הפעלת מנגנון ההתאמה, עמד על כ-3.345 מיליארד שקל.

עם השלמת עסקת המיזוג, יועברו כל המניות הרגילות של כור שאינן מוחזקות על ידי דסק"ש (ובכלל זה מניות כור המוחזקות על ידי בעלי המניות מקרב הציבור – 19.3% ועל ידי אי.די.בי פתוח – 13.4%), לידי דסק"ש, וזאת תמורת תשלום במזומן בשווי שייגזר משוויה של כור ביום השלמת עסקת המיזוג. לאחר השלמת עסקת המיזוג תימחקנה מניות כור מהרישום למסחר בבורסה.

תנאים מתלים

השלמת עסקת המיזוג כפופה לתנאים מתלים לרבות אישורי האסיפות הכלליות של כור ודסק"ש ברוב של בעלי מניות, שאין להם עניין אישי בעסקה, ולאישור בית המשפט לחלוקה שאינה עומדת במבחן הרווח.

התייעלות

עסקת המיזוג תביא להתייעלות במטה החברות, והיא עומדת בקנה אחד עם המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשק, בהיותה מצמצמת שכבה אחת במבנה הפירמידה.

.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן