Skip to content

החורף צפוי גידול של כ-17% במספר הטיסות בנתב"ג

החלק המצרפי של טיסות ה-Low Cost בעונת החורף הנוכחית צפוי להגיע ל-9%. מתוכנית הטיסות המשותפת של אל על, ארקיע וישראייר נגזר גידול של כ-13% לעומת החורף הקודם

החורף צפוי גידול של כ-17% במספר הטיסות בנתב"ג

החלק המצרפי של טיסות ה-Low Cost בעונת החורף הנוכחית צפוי להגיע ל-9%. מתוכנית הטיסות המשותפת של אל על, ארקיע וישראייר נגזר גידול של כ-13% לעומת החורף הקודם

טרמינל 3 בנתב"ג. גידול בתנועת המטוסים בחורף
טרמינל 3 בנתב"ג. גידול בתנועת המטוסים בחורף

בעונת חורף 2013/14 צפוי גידול של כ-17% בסך כל טיסות הנוסעים הסדירות, בגין היתרי ההפעלה של רשות התעופה האזרחית (רת"א), בהשוואה למספר הטיסות שהופעלו במשך עונת חורף 2012/13. כמו כן צפוי בעונת החורף הנוכחית גידול משמעותי בחלק השוק של חברות הטיסות המוזלות (Low Cost Carriers). חלק השוק המצרפי של חברות אלה מסך כל טיסות הנוסעים הסדירות צפוי להגיע ל-9%. כך מתברר מתחזית היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה במשך עונת חורף 2013/14.

רת"א סיימה במשך חודש אוקטובר את תהליך הענקת היתרי ההפעלה לעונת החורף לחברות המפעילות טיסות סדירות לישראל וממנה. ההיתרים הוענקו לחברות בהתאם להסכמי התעופה וחוק רישוי שירותי תעופה. כתוצאה מכך יחולו שינויים צפויים בהיצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה וברמת התחרות בין חברות התעופה.

תחזית היצע הטיסות של רת"א

מספר החברות הזרות – רשות התעופה האזרחית (רת"א) העניקה ל- 55 חברות תעופה זרות היתרים להפעלת טיסות נוסעים סדירות בנתב"ג במשך עונת חורף 2013/14 – שהחלה ב-29 באוקטובר ותימשך עד סוף חודש מרץ 2014.

שינוי במספר החברות הזרות – בין החברות שקיבלו היתרי הפעלה מרת"א שלוש חברות שלא הפעילו טיסות סדירות לנתב"ג בעונת החורף הקודמת החברה הפינית פינאייר בקו הלסינקי- ת"א, החברה האיטלקית נאוס בקו ורונה ת"א והחברה הרוסית יאקוטיה בקווים קרסנודר – ת"א ומינרלנוודה- ת"א. ארבע חברות שהפעילו טיסות סדירות לנתב"ג במשך עונת החורף הקודמת לא יפעילו טיסות במשך עונת החורף הנוכחית.

הוספת תדירויות – כמה חברות תעופה זרות ביקשו וקיבלו היתר מרת"א להוספת תדירויות. בין החברות שהיתרי ההפעלה שלהן מאפשרים הוספת תדירויות משמעותית הן: חברות טורקיש ופגאסוס בקו איסטנבול- ת"א, חברת אייר פראנס, שתפעיל שלוש טיסות יומיות בקו פריז – ת"א וחברת "וויז אייר, שתפעיל בנוסף לטיסה יומית בקו בודפשט – ת"א את הקווים: בוקרשט- ת"א, וילנה – ת"א וקלוז – ת"א.

הגידול במספר הטיסות – צפוי שמגמת הגידול המשמעותי במספר טיסות הנוסעים הסדירות של החברות הזרות ובמספר הטיסות הכללי תימשך. הגידול במספר הטיסות של החברות הזרות, הנגזר מהיתרי ההפעלה של רת"א, הוא בשיעור של כ-19%, לעומת מספר הטיסות שהופעלו במהלך עונת חורף2012/13 . הגידול בסה"כ טיסות הנוסעים הסדירות, הנגזר מהיתרי ההפעלה של רת"א הוא בשיעור של כ-17%. יחד עם זאת, חלק מהחברות עלול לבטל טיסות, כך שמספר הטיסות בפועל יהיה קטן יותר ממספר הטיסות הנגזר מהיתרי ההפעלה שהוענקו.

מדיניות הליברליזציה של הסכמי התעופה – שר התחבורה מוביל בשנים האחרונות מדיניות תעופה הכוללת ליברליזציה של הסכמי התעופה באמצעות רת"א. במשך שנים אלה עודכנו הסכמי תעופה בילטראליים באמצעות הגדלת מכסת התדירויות ומספר החברות הרשאיות להפעיל טיסות סדירות, כאשר במשך חודש מאי נחתם ונכנס לתוקף הסכם תעופה גלובלי עם האיחוד האירופי.

מדיניות זו מקדמת הגדלה בכמות הטיסות, בקיבולת המושבים המוצעת, במספר החברות המפעילות טיסות סדירות וברמת התחרות בין חברות התעופה. הגידול בהיצע והגידול ברמת התחרות מובילים להפחתת מחירי הטיסות ולגידול בתנועת הנוסעים לישראל וממנה הכוללת מרכיב משמעותי של תיירות נכנסת.

הסכם התעופה עם האיחוד כולל מנגנון של הגדלה הדרגתית במכסת התדירויות על ציר הזמן, כאשר עד עתה ניתן ליחס לחתימת ההסכם גידול צנוע יחסית במספר הטיסות שלא היה מתאפשר ללא החתימה. יחד עם זאת, צפוי שההסכם יוביל לגידול משמעותי במספר הטיסות כבר במהלך עונת קיץ .2014

רמת התחרות – אחד המדדים המצביע על גידול ברמת התחרות הוא מספר הקווים בהם מופעלות טיסות סדירות ע"י שלוש או ארבע חברות במקביל. מדד זה גדל בהתמדה במשך השנים האחרונות כאשר במשך עונת חורף 2013/14 מספר הקווים שיופעלו ע"י שלוש או ארבע חברות במקביל מגיע ל- 14קווים – ניו יורק, פריז, לונדון, רומא, מילאנו, ברצלונה, מינכן, ברלין, פראג, וינה, אמסטרדם, בוקרסט, ג'נבה ולרנקה.
בריתות – הנוכחות המשמעותית של שלושת בריתות התעופה הגלובליות STAR ,SKY ו – ONE WORLD במגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה נמשכת. 22 חברות תעופה זרות המפעילות טיסות סדירות לישראל, חברות באחת מבריתות התעופה. החלק המצרפי הצפוי של שלוש הבריתות מסה"כ היצע הטיסות הסדירות בעונת החורף הוא כ-42%. חלקה הצפוי של ברית STAR, הכוללת בין היתר את חברת טורקיש איירליינס ואת קבוצת לופטהנזה הוא כ-23%.

חברותL.C – חלק השוק המצרפי של שבע חברות L.C, המפעילות טיסות סדירות מסה"כ היצע הטיסות הסדירות, צפוי להגיע לכ-9%, לעומת כ-6% במשך חורף 2012/13. חברות ה- L.C המובילות את הגידול בחלק השוק הן: וויז אייר, פגאסוס ו-איזיג'ט. חלק השוק של חברות ה- L.C בנתב"ג עדיין נמוך יחסית בהשוואה לאזורים אחרים בהם יש להן נוכחות משמעותית.

היקף פעילות צפוי של המובילים הישראלים – רת"א העניקה היתרי הפעלה להפעלת טיסות נוסעים סדירות למובילים הישראלים: אל על, ארקיע וישראייר, בהתאם לתוכנית הטיסות שלהן. מתוכנית הטיסות המשותפת של שלושת המובילים הישראלים נגזר גידול בשיעור של כ-13% לעומת עונת החורף הקודמת.

חלק שוק צפוי של המובילים הישראלים – החלק היחסי של המובילים הישראלים מסה"כ טיסות הנוסעים הסדירות הבינלאומיות שיופעלו בנתב"ג צפוי להגיע לכ-34%, לעומת כ-35% בעונת החורף הקודמת. צפי חלק השוק של חברת אל על הוא כ-31% וחלק השוק המשותף של החברות ארקיע וישראייר הוא כ-3%.

טיסות סדירות לעובדה – נתב"ג משרת כ-99% מהטיסות הסדירות לישראל וממנה, כאשר נמל עובדה משרת את האחוז הנותר של הטיסות. רת"א העניקה היתרי הפעלה לשתי חברות רוסיות להפעיל טיסות נוסעים סדירות לעובדה. בסה"כ מתוכננת הפעלה של שמונה טיסות שבועיות בין מוסקבה, סט. פטרסבורג ויקטרינבורג לעובדה.

טרמינל 3 בנתב"ג. גידול בתנועת המטוסים בחורף
טרמינל 3 בנתב"ג. גידול בתנועת המטוסים בחורף

בעונת חורף 2013/14 צפוי גידול של כ-17% בסך כל טיסות הנוסעים הסדירות, בגין היתרי ההפעלה של רשות התעופה האזרחית (רת"א), בהשוואה למספר הטיסות שהופעלו במשך עונת חורף 2012/13. כמו כן צפוי בעונת החורף הנוכחית גידול משמעותי בחלק השוק של חברות הטיסות המוזלות (Low Cost Carriers). חלק השוק המצרפי של חברות אלה מסך כל טיסות הנוסעים הסדירות צפוי להגיע ל-9%. כך מתברר מתחזית היצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה במשך עונת חורף 2013/14.

רת"א סיימה במשך חודש אוקטובר את תהליך הענקת היתרי ההפעלה לעונת החורף לחברות המפעילות טיסות סדירות לישראל וממנה. ההיתרים הוענקו לחברות בהתאם להסכמי התעופה וחוק רישוי שירותי תעופה. כתוצאה מכך יחולו שינויים צפויים בהיצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה וברמת התחרות בין חברות התעופה.

תחזית היצע הטיסות של רת"א

מספר החברות הזרות – רשות התעופה האזרחית (רת"א) העניקה ל- 55 חברות תעופה זרות היתרים להפעלת טיסות נוסעים סדירות בנתב"ג במשך עונת חורף 2013/14 – שהחלה ב-29 באוקטובר ותימשך עד סוף חודש מרץ 2014.

שינוי במספר החברות הזרות – בין החברות שקיבלו היתרי הפעלה מרת"א שלוש חברות שלא הפעילו טיסות סדירות לנתב"ג בעונת החורף הקודמת החברה הפינית פינאייר בקו הלסינקי- ת"א, החברה האיטלקית נאוס בקו ורונה ת"א והחברה הרוסית יאקוטיה בקווים קרסנודר – ת"א ומינרלנוודה- ת"א. ארבע חברות שהפעילו טיסות סדירות לנתב"ג במשך עונת החורף הקודמת לא יפעילו טיסות במשך עונת החורף הנוכחית.

הוספת תדירויות – כמה חברות תעופה זרות ביקשו וקיבלו היתר מרת"א להוספת תדירויות. בין החברות שהיתרי ההפעלה שלהן מאפשרים הוספת תדירויות משמעותית הן: חברות טורקיש ופגאסוס בקו איסטנבול- ת"א, חברת אייר פראנס, שתפעיל שלוש טיסות יומיות בקו פריז – ת"א וחברת "וויז אייר, שתפעיל בנוסף לטיסה יומית בקו בודפשט – ת"א את הקווים: בוקרשט- ת"א, וילנה – ת"א וקלוז – ת"א.

הגידול במספר הטיסות – צפוי שמגמת הגידול המשמעותי במספר טיסות הנוסעים הסדירות של החברות הזרות ובמספר הטיסות הכללי תימשך. הגידול במספר הטיסות של החברות הזרות, הנגזר מהיתרי ההפעלה של רת"א, הוא בשיעור של כ-19%, לעומת מספר הטיסות שהופעלו במהלך עונת חורף2012/13 . הגידול בסה"כ טיסות הנוסעים הסדירות, הנגזר מהיתרי ההפעלה של רת"א הוא בשיעור של כ-17%. יחד עם זאת, חלק מהחברות עלול לבטל טיסות, כך שמספר הטיסות בפועל יהיה קטן יותר ממספר הטיסות הנגזר מהיתרי ההפעלה שהוענקו.

מדיניות הליברליזציה של הסכמי התעופה – שר התחבורה מוביל בשנים האחרונות מדיניות תעופה הכוללת ליברליזציה של הסכמי התעופה באמצעות רת"א. במשך שנים אלה עודכנו הסכמי תעופה בילטראליים באמצעות הגדלת מכסת התדירויות ומספר החברות הרשאיות להפעיל טיסות סדירות, כאשר במשך חודש מאי נחתם ונכנס לתוקף הסכם תעופה גלובלי עם האיחוד האירופי.

מדיניות זו מקדמת הגדלה בכמות הטיסות, בקיבולת המושבים המוצעת, במספר החברות המפעילות טיסות סדירות וברמת התחרות בין חברות התעופה. הגידול בהיצע והגידול ברמת התחרות מובילים להפחתת מחירי הטיסות ולגידול בתנועת הנוסעים לישראל וממנה הכוללת מרכיב משמעותי של תיירות נכנסת.

הסכם התעופה עם האיחוד כולל מנגנון של הגדלה הדרגתית במכסת התדירויות על ציר הזמן, כאשר עד עתה ניתן ליחס לחתימת ההסכם גידול צנוע יחסית במספר הטיסות שלא היה מתאפשר ללא החתימה. יחד עם זאת, צפוי שההסכם יוביל לגידול משמעותי במספר הטיסות כבר במהלך עונת קיץ .2014

רמת התחרות – אחד המדדים המצביע על גידול ברמת התחרות הוא מספר הקווים בהם מופעלות טיסות סדירות ע"י שלוש או ארבע חברות במקביל. מדד זה גדל בהתמדה במשך השנים האחרונות כאשר במשך עונת חורף 2013/14 מספר הקווים שיופעלו ע"י שלוש או ארבע חברות במקביל מגיע ל- 14קווים – ניו יורק, פריז, לונדון, רומא, מילאנו, ברצלונה, מינכן, ברלין, פראג, וינה, אמסטרדם, בוקרסט, ג'נבה ולרנקה.
בריתות – הנוכחות המשמעותית של שלושת בריתות התעופה הגלובליות STAR ,SKY ו – ONE WORLD במגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה נמשכת. 22 חברות תעופה זרות המפעילות טיסות סדירות לישראל, חברות באחת מבריתות התעופה. החלק המצרפי הצפוי של שלוש הבריתות מסה"כ היצע הטיסות הסדירות בעונת החורף הוא כ-42%. חלקה הצפוי של ברית STAR, הכוללת בין היתר את חברת טורקיש איירליינס ואת קבוצת לופטהנזה הוא כ-23%.

חברותL.C – חלק השוק המצרפי של שבע חברות L.C, המפעילות טיסות סדירות מסה"כ היצע הטיסות הסדירות, צפוי להגיע לכ-9%, לעומת כ-6% במשך חורף 2012/13. חברות ה- L.C המובילות את הגידול בחלק השוק הן: וויז אייר, פגאסוס ו-איזיג'ט. חלק השוק של חברות ה- L.C בנתב"ג עדיין נמוך יחסית בהשוואה לאזורים אחרים בהם יש להן נוכחות משמעותית.

היקף פעילות צפוי של המובילים הישראלים – רת"א העניקה היתרי הפעלה להפעלת טיסות נוסעים סדירות למובילים הישראלים: אל על, ארקיע וישראייר, בהתאם לתוכנית הטיסות שלהן. מתוכנית הטיסות המשותפת של שלושת המובילים הישראלים נגזר גידול בשיעור של כ-13% לעומת עונת החורף הקודמת.

חלק שוק צפוי של המובילים הישראלים – החלק היחסי של המובילים הישראלים מסה"כ טיסות הנוסעים הסדירות הבינלאומיות שיופעלו בנתב"ג צפוי להגיע לכ-34%, לעומת כ-35% בעונת החורף הקודמת. צפי חלק השוק של חברת אל על הוא כ-31% וחלק השוק המשותף של החברות ארקיע וישראייר הוא כ-3%.

טיסות סדירות לעובדה – נתב"ג משרת כ-99% מהטיסות הסדירות לישראל וממנה, כאשר נמל עובדה משרת את האחוז הנותר של הטיסות. רת"א העניקה היתרי הפעלה לשתי חברות רוסיות להפעיל טיסות נוסעים סדירות לעובדה. בסה"כ מתוכננת הפעלה של שמונה טיסות שבועיות בין מוסקבה, סט. פטרסבורג ויקטרינבורג לעובדה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן