Skip to content

בדצמבר נרשמה ירידה של 11.5% בגביית מסים

עם זאת, ההכנסות ממסים הסתכמו ב-20.9 מיליארד שקל, רמה הגבוהה בכמיליארד שקל ביחס לצפי החודשי בשל גבייה חד פעמית של 3.4 מיליארד שקל מהרווחים הכלואים

בדצמבר נרשמה ירידה של 11.5% בגביית מסים

עם זאת, ההכנסות ממסים הסתכמו ב-20.9 מיליארד שקל, רמה הגבוהה בכמיליארד שקל ביחס לצפי החודשי בשל גבייה חד פעמית של 3.4 מיליארד שקל מהרווחים הכלואים

בחודש דצמבר נרשמה ירידה בגביית המסים (בניכוי הכנסות חד-פעמיות). בתוך כך, ההכנסות ממסים ואגרות הסתכמו בחודש דצמבר ב-20.9 מיליארד שקל, רמה הגבוהה בכמיליארד שקל ביחס לצפי החודשי. עם זאת, היקף הגבייה הגבוה נבע מגבייה חד פעמית של כ-3.4 מיליארד שקל בגין הרווחים הכלואים. ביחס לחודש נובמבר נרשמה ירידה של 11.5% בגביית המסים (מנוכה עונתיות, במחירים קבועים, וללא הכנסות חד פעמיות). הירידה בגביית המסים נבעה מקיטון של 11.1% בגביית המסים הישירים ו-10.1% בגביית המסים העקיפים. בשנת 2013 עמדה גביית המסים על כ-240 מיליארד שקל, כ-6 מיליארד שקל מעבר לצפי המקורי, זאת בעיקר בשל הכנסות בעלות אופי חד-פעמי.

מדדים ירדו 

מדד מנהלי הרכש ומדד אמון הצרכנים ירדו. מדד מנהלי הרכש ירד בחודש נובמבר לרמה הנמוכה ביותר שנרשמה בשנת 2013, וזה היה החודש השביעי ברציפות בו רמת המדד מצויה מתחת לסף 50 הנקודות, רמה המצביעה על צפי של הנסקרים להתכווצות בפעילות הכלכלית. במקביל, במדד אמון הצרכנים נרשמה ירידה בחודשים נובמבר ודצמבר לאחר חמישה חודשים של עלייה במדד.

ירידה קלה ברכישת דירות

בחודש נובמבר נרכשו 9.2 אלפי דירות, ירידה קלה של 0.2% בהשוואה להיקף העסקאות שנרשם בחודש הקודם וירידה של 6% בהשוואה לנובמבר אשתקד. ברכישת דירות יד שנייה נרשמה עלייה מתונה (2%), בעוד ברכישת דירות חדשות נרשמה ירידה של 6% בהשוואה לחודש הקודם. הירידה ברכישת דירות חדשות מוסברת בירידה חדה ברכישות באזור ירושלים, על רקע סיומו של מבצע מענק ירושלים לרוכשי דירה ראשונה חדשה בעיר (מבצע זה הסתיים בסוף אוקטובר). בנטרול אזור ירושלים נרשמה עליה של 2% במספר העסקאות בדירות חדשות בחודש נובמבר.

ירידה חדה ברכישת דירות של זוגות צעירים בירושלים

ירידה חדה של 35% נרשמה ברכישות הזוגות הצעירים בירושלים, על רקע סיומו של מבצע מענק ירושלים. ירידה משמעותית של 12% ברכישות הזוגות הצעירים נרשמה גם באזור השפלה. יש לציין, כי הירידה ברכישות הזוגות הצעירים באזור השפלה בולטת במיוחד בפלח השוק של הדירות החדשות (בנובמבר בפרט, ובשנת 2013 בכלל), והיא בין הגורמים המרכזיים המסבירים את הירידה ברכישת דירות חדשות באזור זה בשנת 2013 (לעומת שנת 2012), לעומת עלייה חדה שנרשמה ברמה הארצית, אשר הקיפה את כל האזורים (למעט אזור השרון בו נרשמה יציבות).

על רקע הירידה ברכישת דירות על ידי זוגות צעירים באזור השפלה, כמו גם באזורי הפריפריה, בולטת עליה ברכישות הזוגות הצעירים באזורי הביקוש במרכז הארץ בחודש נובמבר. זאת על אף העובדה שרמות המחירים של הדירות באזורים אלו גבוהות מהממוצע הארצי, ואינן נתמכות בפערי שכר מקבילים של האוכלוסייה הצעירה הרוכשת דירות באזורים אלו (בהשוואה לשכר של הזוגות הצעירים הרוכשים דירה באזורים אחרים). לאור מגבלות בנק ישראל על שיעור ההחזר החודשי של המשכנתא ביחס להכנסת משק הבית, משמעות הדבר היא כי ההון העצמי העומד לרשות הזוגות הצעירים באזורים אלו גבוה יותר בהשוואה לממוצע הארצי.

גידול משקיעים בנדל"ן

מי שמיתנו את הירידה בסך העסקאות בחודש נובמבר היו המשקיעים, אשר רשמו גידול של 10% בהשוואה לחודש הקודם, וירידה מתונה של 1 אחוז בהשוואה לנובמבר אשתקד. משקל המשקיעים בסך העסקאות עלה ל-25.6%, השיעור הגבוה ביותר שנרשם בשנתיים האחרונות. מאז רמת השפל במשקל המשקיעים שנרשמה בחודש יוני האחרון, עלה משקל המשקיעים ב-6 נקודות האחוז. הגידול בפעילות המשקיעים בולט במיוחד באזור ת"א ובאזור ירושלים, אם כי יש לציין, כי באזורים אלו גם נרשם גידול במכירות המשקיעים, לעומת יציבות במשתנה זה ברמה הארצית. ניתן להניח כי בין הגורמים שתרמו לעלייה במשקל המשקיעים בשוק הייתה הפחתת הריבית על ידי בנק ישראל (החל מה-17 למאי הופחתה ריבית בנק ישראל ב-75 נקודות בסיס).

בחודש דצמבר נרשמה ירידה בגביית המסים (בניכוי הכנסות חד-פעמיות). בתוך כך, ההכנסות ממסים ואגרות הסתכמו בחודש דצמבר ב-20.9 מיליארד שקל, רמה הגבוהה בכמיליארד שקל ביחס לצפי החודשי. עם זאת, היקף הגבייה הגבוה נבע מגבייה חד פעמית של כ-3.4 מיליארד שקל בגין הרווחים הכלואים. ביחס לחודש נובמבר נרשמה ירידה של 11.5% בגביית המסים (מנוכה עונתיות, במחירים קבועים, וללא הכנסות חד פעמיות). הירידה בגביית המסים נבעה מקיטון של 11.1% בגביית המסים הישירים ו-10.1% בגביית המסים העקיפים. בשנת 2013 עמדה גביית המסים על כ-240 מיליארד שקל, כ-6 מיליארד שקל מעבר לצפי המקורי, זאת בעיקר בשל הכנסות בעלות אופי חד-פעמי.

מדדים ירדו 

מדד מנהלי הרכש ומדד אמון הצרכנים ירדו. מדד מנהלי הרכש ירד בחודש נובמבר לרמה הנמוכה ביותר שנרשמה בשנת 2013, וזה היה החודש השביעי ברציפות בו רמת המדד מצויה מתחת לסף 50 הנקודות, רמה המצביעה על צפי של הנסקרים להתכווצות בפעילות הכלכלית. במקביל, במדד אמון הצרכנים נרשמה ירידה בחודשים נובמבר ודצמבר לאחר חמישה חודשים של עלייה במדד.

ירידה קלה ברכישת דירות

בחודש נובמבר נרכשו 9.2 אלפי דירות, ירידה קלה של 0.2% בהשוואה להיקף העסקאות שנרשם בחודש הקודם וירידה של 6% בהשוואה לנובמבר אשתקד. ברכישת דירות יד שנייה נרשמה עלייה מתונה (2%), בעוד ברכישת דירות חדשות נרשמה ירידה של 6% בהשוואה לחודש הקודם. הירידה ברכישת דירות חדשות מוסברת בירידה חדה ברכישות באזור ירושלים, על רקע סיומו של מבצע מענק ירושלים לרוכשי דירה ראשונה חדשה בעיר (מבצע זה הסתיים בסוף אוקטובר). בנטרול אזור ירושלים נרשמה עליה של 2% במספר העסקאות בדירות חדשות בחודש נובמבר.

ירידה חדה ברכישת דירות של זוגות צעירים בירושלים

ירידה חדה של 35% נרשמה ברכישות הזוגות הצעירים בירושלים, על רקע סיומו של מבצע מענק ירושלים. ירידה משמעותית של 12% ברכישות הזוגות הצעירים נרשמה גם באזור השפלה. יש לציין, כי הירידה ברכישות הזוגות הצעירים באזור השפלה בולטת במיוחד בפלח השוק של הדירות החדשות (בנובמבר בפרט, ובשנת 2013 בכלל), והיא בין הגורמים המרכזיים המסבירים את הירידה ברכישת דירות חדשות באזור זה בשנת 2013 (לעומת שנת 2012), לעומת עלייה חדה שנרשמה ברמה הארצית, אשר הקיפה את כל האזורים (למעט אזור השרון בו נרשמה יציבות).

על רקע הירידה ברכישת דירות על ידי זוגות צעירים באזור השפלה, כמו גם באזורי הפריפריה, בולטת עליה ברכישות הזוגות הצעירים באזורי הביקוש במרכז הארץ בחודש נובמבר. זאת על אף העובדה שרמות המחירים של הדירות באזורים אלו גבוהות מהממוצע הארצי, ואינן נתמכות בפערי שכר מקבילים של האוכלוסייה הצעירה הרוכשת דירות באזורים אלו (בהשוואה לשכר של הזוגות הצעירים הרוכשים דירה באזורים אחרים). לאור מגבלות בנק ישראל על שיעור ההחזר החודשי של המשכנתא ביחס להכנסת משק הבית, משמעות הדבר היא כי ההון העצמי העומד לרשות הזוגות הצעירים באזורים אלו גבוה יותר בהשוואה לממוצע הארצי.

גידול משקיעים בנדל"ן

מי שמיתנו את הירידה בסך העסקאות בחודש נובמבר היו המשקיעים, אשר רשמו גידול של 10% בהשוואה לחודש הקודם, וירידה מתונה של 1 אחוז בהשוואה לנובמבר אשתקד. משקל המשקיעים בסך העסקאות עלה ל-25.6%, השיעור הגבוה ביותר שנרשם בשנתיים האחרונות. מאז רמת השפל במשקל המשקיעים שנרשמה בחודש יוני האחרון, עלה משקל המשקיעים ב-6 נקודות האחוז. הגידול בפעילות המשקיעים בולט במיוחד באזור ת"א ובאזור ירושלים, אם כי יש לציין, כי באזורים אלו גם נרשם גידול במכירות המשקיעים, לעומת יציבות במשתנה זה ברמה הארצית. ניתן להניח כי בין הגורמים שתרמו לעלייה במשקל המשקיעים בשוק הייתה הפחתת הריבית על ידי בנק ישראל (החל מה-17 למאי הופחתה ריבית בנק ישראל ב-75 נקודות בסיס).

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן