איסוף הנתונים על רכוש יוצאי מדינות האסלאם – מעט מאוד נעשה

בעוד נושא הפיצויים, ליוצאי מדינות ערב, עשוי להיות חלק מנייר המסגרת האמריקני, שיגיש ג'ון קרי לישראל ולפלסטינים – מתברר כי מעט מאוד נעשה בעניין זה ע"י ממשלות ישראל. איסוף המידע הבסיסי, שיאפשר את מתן הפיצויים על הרכוש שהושאר מאחור, נעשה בעצלתיים ובדו"ח מבקר המדינה נחשפת תמונת מצב עגומה, בכל הקשור למחקר, רישום, תיעוד ואיסוף מידע, על זכויותיהם של פליטים יהודיים יוצאי ארצות ערב ואיראן.

בדו"ח המיוחד שהכין מבקר המדינה בנושא זה, קובע המבקר כי חרף ההצהרות של ממשלת ישראל, בדבר מחויבותה לפעול בנושא זכויותיהם של יוצאי מדינות אלה, בפועל פעולות הרשויות הרלוונטיות היו מעטות ביותר.

המבקר הכין את חוות הדעת על פי פנייה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת  מיולי 2012. בפנייה התבקש מבקר המדינה לבדוק את עניין "אי-יישום החלטות הממשלה בנושא: מאגר מידע על פליטים יהודים מארצות ערב".

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפרא (צילום: יצחק הררי)
מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפרא (צילום: יצחק הררי)

בהתאם לכך בדק משרד מבקר המדינה בין החודשים אוגוסט 2012 עד מאי 2012 את יישומן של החלטות הממשלה בנושא הקמת מאגר המידע על פליטים יהודים מארצות ערב ומאיראן.

מן הממצאים עלה, בין השאר, כי בשנת 2009 הוחלט שהמשרד לאזרחים ותיקים יקבל את האחריות לקידום הנושא. אולם פעילותו הייתה מצומצמת ביותר: לא עלה בידיו לגייס את המשאבים הנדרשים. הפעולות שנקט להגדיל את כמות טופסי התביעה היו מועטות ובסופו של דבר הסתכם מספר הטפסים שנוספו עד אפריל 2013 בכ-130 (!!!) טפסים בלבד. עוד מתברר כי המשרד לאזרחים ותיקים גם לא השכיל להשתמש בתשתית שהייתה קיימת במשרד המשפטים, שטיפל בנושא בעבר ולהוסיף עליה את הנדרש ופעולותיו לשימור המידע שמסר משרד המשפטים לאחריותו. כך קרה שיותר מ-14,000 טופסי תביעה ומסמכים היסטוריים אחרים – טרם הושלמו. גם הפיילוט שמקיים המשרד באחרונה בכמה רשויות מקומיות לקה בחסר.

עולים תימנים במטוס בדרכם לישראל במבצע מרבד הקסמים, 1949-50 (מקור: ויקימדיה)
עולים תימנים במטוס בדרכם לישראל במבצע מרבד הקסמים, 1949-50 (מקור: ויקימדיה)

בחלק מהחלטות הממשלה נקבע בין היתר כי הן יגובו בתקציב מתאים ונפרד. בשנים 2011-2010 פנה המשרד לאזרחים ותיקים למשרד האוצר ולמזכיר הממשלה בבקשה לקבל תקציב ליישום התכנית "להעצמת המורשת של יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, ותיעוד ורישום זכויותיהם". בשנים 2013-2011, בכמה מועדים, החליטה המועצה הלאומית המייעצת להשבת זכויות ורכוש יהודי  להמליץ לממשלה לאשר בקשה זו. אולם ממשלת ישראל טרם הקצתה תקציב מתאים ונפרד ליישום תכניתו של המשרד.

"נוכח חשיבות הרישום של זכויות יהודי ארצות ערב ואיראן, כפי שעלה מהחלטות הממשלה, ובייחוד נוכח הזדקנותה של אוכלוסייה זו, ראוי שהממשלה תפעל להסדרת האמצעים המתאימים למימוש החלטותיה בעניין זה בהקדם", אומר מבקר המדינה. "על כן, ככל שנדרשות פעולות נוספות לצורך כך על הממשלה לוודא שיושלמו בהקדם, שכן מאז הגיש המשרד לאזרחים ותיקים לראשונה את תכניתו האמורה ועד מועד סיום הביקורת עברו כשנתיים וחצי, היה ניתן לצפות שבפרק זמן זה יושגו הסכמות בעניינה".

המבקר כותב עוד: "במשך כארבעה עשורים העלו ממשלות ישראל מדי פעם בפעם את הצורך בתיעוד קורותיהם של היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן ובשימור מורשתם, ובעיקר את הצורך ברישום ובתיעוד זכויותיהם על קנייניהם הפרטיים והציבוריים אשר נותרו בארצות המוצא", נאמר בדו"ח הביקורת. "ואולם מידע רב בנושאים אלה טרם נאסף, וכדי לאסוף אותו יש לפנות ליוצאי ארצות אלה – אוכלוסייה מבוגרת ההולכת ומתמעטת – ולתעד בדחיפות את המידע שבידיהם.

"ממשלות ישראל לא מימשו את רובן המכריע של החלטותיהן בנושא הרישום והתיעוד של זכויות היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, אף שהכירו בחשיבותו. בין היתר לא נקבעה מדיניות כוללת רב-שנתית לקידום הנושא, הפרסום בנוגע לאפשרות לבצע רישום זכויות נעשה באיחור ניכר, וטרם הוקם מאגר נתונים אחיד ומרכזי שבו ייכללו הנתונים בדבר הזכויות האמורות.

"הממצאים שתוארו בדוח זה מלמדים הן על מחויבות בלתי מספקת של הממשלה לביצוע החלטותיה והן על פעילות מצומצמת של המשרד לאזרחים ותיקים שהופקד מטעמה על הנושא בשנים האחרונות", נאמר בדו"ח המבקר.