Skip to content

דנקנר יקבל 850 אלף שקל בגין סיום העסקתו באי.די.בי

כך מתברר מדוח ביצוע הסדר הנושים, שהגישו היום הנאמנים לביצוע ההסדר, עו"ד חגי אולמן ואייל גבאי, לבית המשפט המחוזי בתל אביב. השניים גם ביקשו מהפרקליטות לערוך בחינה מחודשת להזמנת החברה לשימוע טרם הגשת כתב אישום בעבירות ניירות ערך והלבנת הון
פחות מדקהזמן קריאה: דקות
נוחי דנקנר
נוחי דנקנר

נוחי דנקנר דרש 850 אלף שקל בגין סיום העסקתו בקבוצת אי.די.בי, בתפקיד יו"ר, לרבות הודעה מוקדמת של 3 חודשים. הנאמנים מטעם בית המשפט לביצוע הסדר נושים בקבוצת אי.די.בי, עו"ד חגי אולמן ואייל גבאי, מסרו כי בכוונתם לשלם לדנקנר את שכר עבודתו ואת זכויותיו הסוציאליות השונות בהתאם לתנאי העסקתו בחברה. כך מתברר מדוח ביצוע הסדר הנושים, שהגישו השניים היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

על פי תנאי חוזה העסקתו של דנקנר באי.די.בי עלויות שכרו, בתוספת הזכויות הסוציאליות המגיעות לו, נאמדות בסך של כ-247 אלף שקל לחודש. נוסף על כך הוא זכאי לפדיון ימי חופשה והבראה בשווי של כ-300 אלף שקל, מתוקף סיום העסקתו בחברה וכן להודעה מוקדמת בת 3 חודשים. בהתאם לכך עליות סיום העסקתו של דנקנר באי.די.בי מסתכמות בסכום כולל של כ- 850 אלף שקל.

הזמנה לשימוע טרם הגשת כתב אישום

בדוח שהגישו הנאמנים נמסר, כי בינואר התקבלה באי.די.בי הזמנה לשימוע טרם הגשת כתב אישום כנגדה בגין עבירות של תרמית בקשר לניירות ערך, עבירה של פרט מטעה בתשקיף, עבירה של הפרת חובת דיווח, לפי חוק ניירות ערך, ועבירה של איסור עשיית פעולה ברכוש אסור לפי חוק הלבנת הון. בהתאם להודעת הפרקליטות החשדות המיוחסים לחברה נובעים, בין השאר, מהמיוחס לדנקנר, בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון בתקופה הרלוונטית, אשר מכוח מעמדו ופעולותיו מיוחסות גם לחברה.

לאור זאת פנו הנאמנים לפרקליטות בבקשה לערוך בחינה מחודשת של נקיטת הליכים פליליים נגד החברה אגב פעולות המיוחסות לדנקנר, הואיל והרציונל שבבסיס אישדום חברה בגין פעולות פליליות המיוחסות לבעל השליטה לשעבר ולחברה במתכונתה הישנה, אינו מתקיים עוד ואין בו לקדם אינטרס ציבורי, משפטי או כלכלי. עד להגשת הדוח מסרו הנאמנים, כי טרם התקבלה תגובה עניינית מהפרקליטות.

קבלת היתרים

בדוח שהגישו הנאמנים לבית המשפט נמסר, כי בתחום קבלת היתרים מהרשויות המוסמכות ובכלל זה אישור מהרשות לניירות ערך, הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ואישור שר התקשורת הוקמו צוותי פעולה לצורך טיפול בקבלת האישורים הנדרשים ושהם ממשיכים לפעול באופן אינטנסיבי ביותר על מנת להביא לקבלת האישורים הנדרשים, בתוך פרק זמן קצר ככל שניתן:

משרד התקשורת – חברת סלקום הגישה ב-22 בינואר לידי שר התקשורת גלעד ארדן, בקשה לאישור רכישת השליטה בקבוצת סלקום, תוך ציון החשיבות והדחיפות בקבלת האישור, לצורך השלמת הסדר הנושים.

הגבלים עסקיים – ב-22 בינואר הוגשה לידי הממונה על ההגבלים העסקיים בקשה מפורטת לאישור מיזוג בין חברת א.ת.ה מ.ב.מ, אקסטרה אחזקות לחברת פתוח. ב-5 בפברואר התקבל אישור הרשות להגבלים עסקיים למיזוג האמור.

אקסטרה – בשל פעילות קבוצת אקסטרה בגרמניה, נדרשה אסטרה להגישה בקשה בתחום ההגבלים העסקיים בגרמניה. עניין זה מטופל אף הוא מול הגורמים הרלוונטיים בישראל ובגרמניה.

דולפין (Dolphin) – נבדק הצורך בהגשת בקשה בעניין ההגבלים העסקיים בארה"ב לאור פעילותה של קבוצת דולפין, שבבעלות אדוארדו אלשטיין במדינה זו.

מיסוי – הוכן מסמך ובו פניה מפורטת לרשות המסים ביחס להסדרי המס של זכאי ההסדר והתקיימה פגישה בין רואה החשבון הפועל בסוגיה זו לבין רשות המסים.

רישום מניות פתוח למסחר בבורסה – הנאמנים מטפלים באופן אינטנסיבי בקבלת האישורים הנדרשים לצורך רישום מניות פתוח למסחר בבורסה. במכתב שנשלח לבורסה פורטו בהרחבה עיקרי הסדר הנושים על תרחישיו השונים והמתווה שבו מתבקשת הבורסה לאשר את רישום מניות פתוח למסחר, לרבות עמידה בשווי הון עצמי מינימלי ושווי אחזקות הציבור. הבורסה דרשה הבהרות נוספות וקבלת דוחות ומסמכים. כוונת הבורסה היא להעביר את הבקשה לרישום מניות פתוח לדירקטוריון הבורסה עד לסוף חודש פברואר.

אישורים נוספים – מבוצעת בדיקה מקיפה בקבוצת אי.די.בי בדבר הצורך לקבל אישורים רגולטורים נוספים. בין היתר התברר, כי בגין החזקה של כור בבית ההשקעות אפסילון, קיים צורך בדיווח ובהגשת בקשה לרשום ניירות ערך לצורך קבלת היתר שליטה עבור בעלי השליטה החדשים.

תביעות נגד אי.די.בי

בדוח שהועבר לבית המשפט נמסר, כי הנאמנים ממשיכים לקיים פגישות אינטנסיביות עם עורכי הדין של קבוצת אי.די.בי המטפלים בהליכים משפטיים שונים, על מנת ללמוד את ההליכים המשפטיים המתנהלים נגד החברה וחברות הבנות בקבוצה.

אי.די.בי פתוח

הנאמנים דיווחו בדוח, כי בפני דירקטוריון פתוח ניצבות פעולות רבות הדורשות טיפול והסדרה לרבות בחינת תזרים ויצירת חלופות למקורות ברבעון השני של השנה. הנאמנים יחד עם הנהלת החברה בוחנים את האתגרים התזרימים וחלופות שונות בכל הקשור לןתקופת הביניים עד להשלמת ההסדר. בהתאם לכך סוכם בישיבת הדירקטוריון האחרונה מול המשקעים על קידום נושא הזרמת כספי הלוואת הביניים בשווי של כ-100 מיליון שקל לפתוח.

חברות בנות

בדוח שהועבר לבית המשפט נמסר, כי מאז קבלת ההחלטה להעברת השליטה התפטרו דירקטורים מחברות בנות של החברה כגון כלל החזקות, עסקי ביטוח, כור תעשיות, דסק"ש ועוד. לאור זאת מגבשים הנאמנים מתווה אשר יתאים לתקופת הביניים וישקף את ההסכמות אליהן יגיעו עם קבוצת אלשטיין-אקסטרה, באשר למינוי דירקטורים חדשים בחברות הבנות.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן