פורסמה מדיניות השליטה בגוף מוסדי

המסמך שפרסמה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, מתאר את מדיניות הבקשות להיתר שליטה בגוף מוסדי, ומפרט את התנאים למבקשי היתר

פורסמה מדיניות השליטה בגוף מוסדי

המסמך שפרסמה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, מתאר את מדיניות הבקשות להיתר שליטה בגוף מוסדי, ומפרט את התנאים למבקשי היתר

דורית סלינגר
דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, פרסמה היום לראשונה את מדיניות השליטה המעודכנת בגוף מוסדי. המסמך מתאר את מדיניות הממונה בבחינת בקשות להיתר שליטה בגוף, ומפרט קריטריונים ותנאים כלליים למבקשי היתר. מטרת הפרסום היא להגביר את השקיפות בהתנהלות האגף ולהבהיר את מדיניות הפקוח הנהוגה בהתאם להיתרים אלו.

מסמך המדיניות עודכן בהמשך למסמך העקרונות לשליטה במוסדות פיננסיים שגובש בשיתוף המפקח על הבנקים ופורסם ב-11.7.2013. הנוסח הסופי גובש לאחר דיונים רבים.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "המדיניות החדשה מאזנת בין הצורך לשמור על יציבות הגופים לבין זכויות בעלי השליטה".

שליטה משותפת

הוראות המדיניות לעניין שליטה בגוף מוסדי נוגעות בכל ההיבטים הקשורים לשליטה, כולל בקשה של כמה גורמים לשליטה משותפת המתבקשים להסדיר הסכם המסדיר, בין היתר, את שיתוף הפעולה ביניהם, אופן ההצבעה באסיפות כלליות, מינוי דירקטורים בגוף המוסדי ומנגנון ליישוב סכסוכים. אם אין הסכם בין מבקשי השליטה, תישקל האפשרות להכיר בתקנון התאגדות כתחליף להסכם זה. בכל מקרה לא יגבר הסדר המבקשים על תקנון ההתאגדות של הגוף המוסדי. מודגש גם, כי שינוי בהרכב בעלי השליטה לאחר קבלת היתר, ייעשה באישור הממונה בלבד ושעל כל מבקש יחולו, ביחד ולחוד, התנאים והמגבלות החלים על מבקש יחיד.

שולט סופי

עוד נקבע, כי מבנה השליטה ודרך החזקת אמצעי שליטה בגוף מוסדי יוחזקו בידי שולט סופי, במישרין או באמצעות תאגידים. מבקש היתר יידרש להראות, באופן שיניח את דעת הממונה, כי התאגידים שבאמצעותם יחזיק באמצעי השליטה בגוף המוסדי נשלטים על ידו. בעל שליטה שיבקש להפסיק לשלוט בגוף מוסדי על ידי מכירת אמצעי שליטה באופן מבוזר, בבורסה או מחוץ לה, יוכל לעשות זאת בתיאום מראש עם הממונה.

שליטה באמצעות תאגידים

באשר לשליטה באמצעות תאגידים נקבע, כי שיעור ההחזקה הישירה בגוף המוסדי עצמו ובכל אחד מהתאגידים המחזיקים באמצעי שליטה בגוף המוסדי, במישרין או בעקיפין, יעלה על 50%. כאשר תאגיד מסוים נשלט באמצעות מספר תאגידים, ייבחן סכום שיעורי ההחזקה הישירה בתאגיד של כל התאגידים יחד. יחד עם זאת, הממונה יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להפחית את שיעור ההחזקה הישירה הנדרש בגוף מוסדי או בתאגיד המחזיק במישרין בגוף המוסדי (אחד מביניהם), בהתאם להון המינימאלי של הגוף המוסדי.

התאגידים המחזיקים באמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין, בגוף המוסדי יידרשו לשמור בכל עת על שיעור ההון העצמי מסך המאזן סולו שלא יפחת מ-50% בכל עת, בכל תאגיד באמצעותו מוחזק הגוף מוסדי. התאגיד המוחזק במישרין על ידי מבקש היתר השליטה ישמור בכל עת הון עצמי, השווה לפחות להון הבסיסי של הגוף המוסדי כפול שיעור ההחזקה המינימלי הנדרש לצורך שליטה באותו גוף מוסדי. אם קיימים כמה תאגידים המוחזקים ישירות על ידי מבקש ההיתר או על ידי מספר מבקשים, יבחן ההון הנדרש לפי סעיף זה כסכום ההון העצמי של כל התאגידים.

שעבוד אמצעי שליטה

הממונה קובעת, כי אין לשעבד את אמצעי השליטה הישירים בגוף מוסדי המהווים את שיעור ההחזקה המינימאלי (קרי, אמצעי השליטה שבאמצעותם נשלט גוף מוסדי במישרין) בכל שעבוד שהוא, למעט שעבוד שלילי. יובהר כי אין מדובר בסעיף זה על אמצעי שליטה בגופים אשר אינם מחזיקים ברישיון מבטח או חברה מנהלת.

החוסן הפיננסי של מבקש היתר ייבדק על בסיס כמה מדדים. המדד העיקרי שבהם הוא היחס בין ההון העצמי הנקי (נכסים בניכוי התחייבויות) של מבקש ההיתר, לבין מכפלת ההון הבסיסי.

הון עצמי

הממונה קובעת כי במשך תקופת השליטה יידרש בעל שליטה להחזיק הון עצמי נקי של לפחות פי 1.5 ממכפלת ההון הבסיסי בכל עת. כאשר השליטה היא יחד עם אחרים, יידרשו כל השולטים יחד להחזיק הון עצמי נקי של לפחות פי 1.5 ממכפלת ההון הבסיסי בכל עת. בנוסף, יידרש כל מרכיב בקבוצת השליטה להחזיק בכל עת הון עצמי נקי של לפחות פעם אחת מכפלת ההון הבסיסי כשהיא מוכפלת בחלקו היחסי של אותו שולט מתוך סך ההחזקה בגוף המוסדי.

דורית סלינגר
דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, פרסמה היום לראשונה את מדיניות השליטה המעודכנת בגוף מוסדי. המסמך מתאר את מדיניות הממונה בבחינת בקשות להיתר שליטה בגוף, ומפרט קריטריונים ותנאים כלליים למבקשי היתר. מטרת הפרסום היא להגביר את השקיפות בהתנהלות האגף ולהבהיר את מדיניות הפקוח הנהוגה בהתאם להיתרים אלו.

מסמך המדיניות עודכן בהמשך למסמך העקרונות לשליטה במוסדות פיננסיים שגובש בשיתוף המפקח על הבנקים ופורסם ב-11.7.2013. הנוסח הסופי גובש לאחר דיונים רבים.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "המדיניות החדשה מאזנת בין הצורך לשמור על יציבות הגופים לבין זכויות בעלי השליטה".

שליטה משותפת

הוראות המדיניות לעניין שליטה בגוף מוסדי נוגעות בכל ההיבטים הקשורים לשליטה, כולל בקשה של כמה גורמים לשליטה משותפת המתבקשים להסדיר הסכם המסדיר, בין היתר, את שיתוף הפעולה ביניהם, אופן ההצבעה באסיפות כלליות, מינוי דירקטורים בגוף המוסדי ומנגנון ליישוב סכסוכים. אם אין הסכם בין מבקשי השליטה, תישקל האפשרות להכיר בתקנון התאגדות כתחליף להסכם זה. בכל מקרה לא יגבר הסדר המבקשים על תקנון ההתאגדות של הגוף המוסדי. מודגש גם, כי שינוי בהרכב בעלי השליטה לאחר קבלת היתר, ייעשה באישור הממונה בלבד ושעל כל מבקש יחולו, ביחד ולחוד, התנאים והמגבלות החלים על מבקש יחיד.

שולט סופי

עוד נקבע, כי מבנה השליטה ודרך החזקת אמצעי שליטה בגוף מוסדי יוחזקו בידי שולט סופי, במישרין או באמצעות תאגידים. מבקש היתר יידרש להראות, באופן שיניח את דעת הממונה, כי התאגידים שבאמצעותם יחזיק באמצעי השליטה בגוף המוסדי נשלטים על ידו. בעל שליטה שיבקש להפסיק לשלוט בגוף מוסדי על ידי מכירת אמצעי שליטה באופן מבוזר, בבורסה או מחוץ לה, יוכל לעשות זאת בתיאום מראש עם הממונה.

שליטה באמצעות תאגידים

באשר לשליטה באמצעות תאגידים נקבע, כי שיעור ההחזקה הישירה בגוף המוסדי עצמו ובכל אחד מהתאגידים המחזיקים באמצעי שליטה בגוף המוסדי, במישרין או בעקיפין, יעלה על 50%. כאשר תאגיד מסוים נשלט באמצעות מספר תאגידים, ייבחן סכום שיעורי ההחזקה הישירה בתאגיד של כל התאגידים יחד. יחד עם זאת, הממונה יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להפחית את שיעור ההחזקה הישירה הנדרש בגוף מוסדי או בתאגיד המחזיק במישרין בגוף המוסדי (אחד מביניהם), בהתאם להון המינימאלי של הגוף המוסדי.

התאגידים המחזיקים באמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין, בגוף המוסדי יידרשו לשמור בכל עת על שיעור ההון העצמי מסך המאזן סולו שלא יפחת מ-50% בכל עת, בכל תאגיד באמצעותו מוחזק הגוף מוסדי. התאגיד המוחזק במישרין על ידי מבקש היתר השליטה ישמור בכל עת הון עצמי, השווה לפחות להון הבסיסי של הגוף המוסדי כפול שיעור ההחזקה המינימלי הנדרש לצורך שליטה באותו גוף מוסדי. אם קיימים כמה תאגידים המוחזקים ישירות על ידי מבקש ההיתר או על ידי מספר מבקשים, יבחן ההון הנדרש לפי סעיף זה כסכום ההון העצמי של כל התאגידים.

שעבוד אמצעי שליטה

הממונה קובעת, כי אין לשעבד את אמצעי השליטה הישירים בגוף מוסדי המהווים את שיעור ההחזקה המינימאלי (קרי, אמצעי השליטה שבאמצעותם נשלט גוף מוסדי במישרין) בכל שעבוד שהוא, למעט שעבוד שלילי. יובהר כי אין מדובר בסעיף זה על אמצעי שליטה בגופים אשר אינם מחזיקים ברישיון מבטח או חברה מנהלת.

החוסן הפיננסי של מבקש היתר ייבדק על בסיס כמה מדדים. המדד העיקרי שבהם הוא היחס בין ההון העצמי הנקי (נכסים בניכוי התחייבויות) של מבקש ההיתר, לבין מכפלת ההון הבסיסי.

הון עצמי

הממונה קובעת כי במשך תקופת השליטה יידרש בעל שליטה להחזיק הון עצמי נקי של לפחות פי 1.5 ממכפלת ההון הבסיסי בכל עת. כאשר השליטה היא יחד עם אחרים, יידרשו כל השולטים יחד להחזיק הון עצמי נקי של לפחות פי 1.5 ממכפלת ההון הבסיסי בכל עת. בנוסף, יידרש כל מרכיב בקבוצת השליטה להחזיק בכל עת הון עצמי נקי של לפחות פעם אחת מכפלת ההון הבסיסי כשהיא מוכפלת בחלקו היחסי של אותו שולט מתוך סך ההחזקה בגוף המוסדי.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן