Skip to content

קבינט הדיור: אושרו הצעת מע"מ 0% והצעת "מחיר מטרה"

המטרה היא להוריד את מחירי הדיור ב-15-20 אחוז. אושרו גם ההצעות לשפר את יחסי משכיר-שוכר בדירות להשכרה ולתמרץ רשויות מקומיות על מנת להאיץ הוצאת היתרי בנייה לדירות חדשות

קבינט הדיור: אושרו הצעת מע"מ 0% והצעת "מחיר מטרה"

המטרה היא להוריד את מחירי הדיור ב-15-20 אחוז. אושרו גם ההצעות לשפר את יחסי משכיר-שוכר בדירות להשכרה ולתמרץ רשויות מקומיות על מנת להאיץ הוצאת היתרי בנייה לדירות חדשות

קבינט הדיור, בראשותו של שר האוצר יאיר לפיד אישר אתמול מתן הטבה של מע"מ 0% לרוכשי דירה ראשונה זכאים, כדי להוריד את מחירי הדירות בכ-15% – 18%, להקים צוות אשר יגבש תוכנית מכרזים בשיטת "מחיר מטרה" לקביעת מחירי מקסימום לדירות, שיהיו נמוכים ב-20% ממחירי השוק, לשפר את יחסי משכיר-שוכר בדירות להשכרה ולתמרץ רשויות מקומיות על מנת להאיץ הוצאת היתרי בנייה לדירות חדשות למגורים בשטחן.

נדל"ן. מע"מ ם% לדירה ראשונה ומכרז עם "מחיר מטרה"
נדל"ן. מע"מ ם% לדירה ראשונה ומכרז עם "מחיר מטרה"

מע"מ 0%

אושרה פה אחד הצעת שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, יאיר לפיד, למתן הטבה של מע"מ 0% לרוכשי דירה ראשונה. ההצעה קובעת כי עסקה למכירת דירה חדשה לזכאים תזכה בהטבה של מע"מ 0%. הרוכשים יזכו להטבה רק במידה והחתימה על חוזה המכירה והתשלום בוצעו לאחר כניסת החוק לתוקף, כאשר שווי הדירה לא יעלה על 1.6 מיליון שקל כולל מע"מ בשיעור מלא.

קביעת שמאי ממשלתי – לצורך יישום ההחלטה, ירוכזו כל הנושאים הקשורים בשמאות בידי השמאי הממשלתי וייקבע בתזכיר החוק מנגנון לקביעת ערכי שווי למטר מרובע באזורים שונים ברחבי הארץ, כך שכל אזור ויישוב יילקחו בחשבון. לאחר סיום עבודת השמאי הממשלתי בנושא, יפורסמו הנתונים באתר משרד האוצר, אתר משרד הבינוי והשיכון, אתר רשות מקרקעי ישראל ואתר משרד המשפטים.

ההטבה מותנית – קבלת ההטבה מותנית בכך שהזכאי לא ימכור את הדירה במשך 5 שנים מיום אכלוסה, אולם הוא יהיה רשאי להשכירה למגורים בלבד. במידה והדירה תימכר לפני סיום התקופה המינימלית שנקבעה, הוא יחויב לשלם את סכום ההטבה כולל הפרשי הצמדה, ריבית וקנס פיגורים החל מיום העסקה. ההטבה לא תחול על דירות ששווקו בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מאוקטובר 2013 (1295) המקנה 50% הנחה במחירי הקרקע.

"מחיר מטרה"

קבינט הדיור אישר גם הצעת החלטה משותפת לראש הממשלה, שר האוצר ושר הבינוי והשיכון הקובעת כי יוקם צוות בראשות שר האוצר, ובהשתתפותם של שר הבינוי והשיכון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנהל רשות מקרקעי ישראל ונציג היועץ המשפטי לממשלה אשר יגבש תוכנית לפרסם מכרזים בשיטת "מחיר מטרה". על פי שיטה זו, ייקבעו מחירי מקסימום לדירות המשווקות תחת רשות מקרקעי ישראל, אשר יהיו נמוכים בכ-20% ממחירי השוק נכון לסוף שנת 2013. מכרזי "מחיר מטרה" לא יחולו על מתחמי מחנות ובסיסי צה"ל שיפונו ועל יישובים בהם פוטנציאל השיווק נמוך מ-500 יחידות דיור.

יחסי משכיר-שוכר

הועלתה הצעה בנוגע להסדרת יחסי משכיר-שוכר בדירת מגורים הקובעת כי שר האוצר ושרת המשפטים יפיצו בתוך 60 יום תזכיר חוק, שמטרתו לשפר את המסגרת החוקית הקיימת בנושא יחסי משכיר-שוכר בדירת מגורים לשם הבטחת הגינות, סבירות וודאות ביחסים המשפטיים בין הצדדים. העקרונות בתזכיר החוק ייקבעו במשותף על ידי צוות שיכלול נציגים ממשרד האוצר, משרד המשפטים , משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים ובראשות נציג משרד המשפטים. הצוות יבחן, בין היתר, את הסוגיות הבאות: הסדרת פיקוח על גובה עדכון שכר דירה למגורים ודרך העלאת שכר הדירה, זהות הגורמים האחראים להפעלת מערך הפיקוח וסמכויותיהם ובחינת שילובן של הרשויות המקומיות במהלך והיקף הרגולציה הדרושה והסנקציות שיחולו על מפירי החוק. ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי הינו שותף לצוות ההיגוי של החוק.

תמרוץ רשויות מקומיות

הצעת החלטה הקובעת כי שרי האוצר והפנים יפעילו תכנית לתמרוץ רשויות מקומיות על מנת להאיץ הוצאת היתרי בנייה לדירות חדשות למגורים בשטחן. על פי ההצעה, רשויות מקומיות יזכו למענק בגין יחידות דיור חדשות בשטחן להן ניתן היתר בנייה במידה והן עומדות בתנאים הבאים:

• מספר יחידות הדיור בשטח הרשות להן ניתן היתר בנייה בשנת הכספים הנבחנת עולה על 200.

• חל גידול של 10% לפחות בשנת הכספים הנבחנת במספר יחידות הדיור בשטחי הרשות להן ניתן היתרי בנייה לעומת הממוצע השנתי בשנים 2010-2012.

• במידה ושיעור הגידול השנתי ביחס לשנים 2010-2012 לא חצה את סף 50% תקבל הרשות מענק של 7,000 שקל ליחידת דיור רגילה ו-10,000 שקל ליחידת דיור בהתחדשות עירונית. במידה ושיעור הגידול השנתי ביחס לשנים 2010-2012 הגיע ליותר מ-50% תקבל הרשות 9,000 שקל ליחידת דיור רגילה ו-12 אלף שקל ליחידת דיור בהתחדשות עירונית. התמריץ יינתן עד למכסה של 12 אלף יחידות דיור בכל שנה לכלל הרשויות המקומיות והוא תקף לשנים 2014-2016.

תיקון תקנות מס הכנסה

הצעת החלטה הקובעת, כי תקנות מס הכנסה יתוקנו כך שתיקבע חובת דיווח על כל מי שהוא בעלים של מקרקעין שאינו דירת מגורים יחידה. במקביל, יופץ תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובע חובת הגשת דיווח על מקורות ההון אשר שימשו לרכישת המקרקעין. חובת הדיווח תחול על מי שרכש מקרקעין שאינו דירה מגורים יחידה בסכום של יותר מ-800 אלף שקל. מהלך זה הינו חלק מהמגמה להרחבת חובת הדיווח ונועד לסייע במלחמה בתופעת ההון השחור.

תיקון החלטת ממשלה

תיקון החלטת הממשלה בעניין הסכמי גג עם רשויות לטובת הסרת חסמי פיתוח, לפיו ניתן יהיה להכליל בהסכמי הגג חלק מהעלויות בגין הקמת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור במסגרת הוצאות הפיתוח הנגבות מהזוכה בקרקע בעת שיווקה במכרז. התיקון נדרש לאור היקפן המשמעותי של יחידות הדיור הכלולות בהסכמי הגג, אשר עשוי להביא להכפלה של אוכלוסיית הרשות המקומית ואף ליותר מכך, והקושי לממן את הקמת המוסדות המוזכרים ממקורות הרשות המקומית.

שר האוצר יאיר לפיד
שר האוצר יאיר לפיד

שר האוצר, יאיר לפיד: "המחירים יירדו מפני שאנו ממשיכים לעבוד יחד, ממשיכים לחשוב מחוץ לקופסא, לא לפחד אפילו לרגע מפתרונות חדשים רק מפני שאנו מכירים את הישנים טוב יותר, ולהישאר מפוקסים על הדבר היחיד החשוב באמת: על דור שלם שמסתכל עלינו ומצפה מאיתנו לעבוד בשבילו".

 

 

שר השיכון אורי אריאל
שר השיכון אורי אריאל

שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל בירך על אישור ההחלטות ואמר: ״התכנית לפרסום מכרזים בשיטת שיווק של "מחיר מטרה" היא הצעה משלימה למע"מ בשיעור 0%. בשיתוף 2 ההצעות אני מאמין כי נוכל לחולל שינוי אמיתי במחירי הדיור בישראל ולהנגיש את הדירות לזוגות הצעירים ומשפרי הדיור. זהו תנאי הכרחי להשפעה על מחירי הדיור בשוק הדיור כולו, כולל דירות מיד שנייה המהוות כ-75% מסך העסקאות במשק״.

 

שר לאיכות הסביבה עמיר פרץ. צילום: רפאל אלבז
שר לאיכות הסביבה עמיר פרץ. צילום: רפאל אלבז

השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ תמך בתוכנית המע"מ ומחיר מטרה בקבינט הדיור ואמר: "אני בעד מהלכים אמיצים עם חשיבה מחודשת ואני מברך על הרוח הסוציאליסטית שהולכת וחודרת אל דיוני קבינט הדיור. תוכנית מחיר מטרה היא למעשה חזרה לפיקוח על מחירים וטוב שכך ומע"מ 0 הוא הבחנה בין אוכלוסיות והתערבות בתחרות, מהלך שעד היום היה פסול לחלוטין. אבל אסור לשכוח כי בכל התוכניות האוכלוסיות המוחלשות נשארות מאחור ולהן אין פיתרון. צריך להגדיל את ההיצע לדיור הציבורי והחשוב ביותר ללכת צעד סוציאליסטי נוסף ולהחליט על בניה תקציבית של 75,000 דירות כך ישתנה היחס בין ההיצע לביקוש וכך תתחיל ירידת מחירים".

בנצי ליברמן, מנהל רשות מקרקעי ישראל: "אני מברך על החלטת קבינט הדיור. ומאמין. שצעדים אלו ביחד עם הסכמי הגג שיזמנו שיניבו מעל 100 אלף יחידות דיור. יביאו להפחתה משמעותית במחירי הדיור בטווח הקרוב"

רון חולדאי
ליברל ודמוקרט. רון חולדאי (צילום באדיבות לשכת ראש העיר)

ראש עיריית תל-אביב-יפו, רון חולדאי: "שוק השכירות הישראלי הוא שוק פרוץ, עליות המחירים התלולות, היעדר היציבות והחיכוכים בין שוכרים למשכירים שוחקים את הצעירים. זה לא שוק חופשי, זה שוק ללא כללי משחק ואת החגיגה הזו הגיע הזמן לסיים באמצעות חוק שיעשה סדר ויטיב עם השוכר והמשכיר״.

 

 

החלטה פופוליסטית

אלדד תמיר
אלדד תמיר

אלדד תמיר, מנכ"ל ובעלים תמיר פישמן: "זוהי ההחלטה הפופוליסטית ביותר שיצאה אי פעם ממשרד האוצר, החלטה זו תגרום לעליית מחירי הדיור בניגוד גמור לעובדה שמחירי הדיור חייבים לרדת. זוהי החלטה לא כלכלית, לא מקצועית שכל כוונתה הוא למצוא חן בעיני מגזר ספציפי על חשבון טובת הציבור כולו.

"יש לציין שעל אף שתינתן הטבה למגזר ספציפי וקטן מכלל האוכלוסייה (המעמד העשיר יותר), הפערים יעמיקו יותר ולמעשה יש כאן סובסידיות בין אלה שיש להם לאלה שאין להם.
"מחירי הדירות באזורי ביקוש יאמירו ודווקא במקומות בהם ההיצע קטן יותר, שם עליית המחירים תהיה דרמטית יותר.

"בסופו של דבר, זהו צעד שנובע מלחץ, מצוקה וחוסר אונים ולא מקרב פתרון של ממש לבעיית הדיור אשר חייבת טיפול בשורש הכלכלי האמיתי – הורדת מחירי ההיצע".

קבינט הדיור, בראשותו של שר האוצר יאיר לפיד אישר אתמול מתן הטבה של מע"מ 0% לרוכשי דירה ראשונה זכאים, כדי להוריד את מחירי הדירות בכ-15% – 18%, להקים צוות אשר יגבש תוכנית מכרזים בשיטת "מחיר מטרה" לקביעת מחירי מקסימום לדירות, שיהיו נמוכים ב-20% ממחירי השוק, לשפר את יחסי משכיר-שוכר בדירות להשכרה ולתמרץ רשויות מקומיות על מנת להאיץ הוצאת היתרי בנייה לדירות חדשות למגורים בשטחן.

נדל"ן. מע"מ ם% לדירה ראשונה ומכרז עם "מחיר מטרה"
נדל"ן. מע"מ ם% לדירה ראשונה ומכרז עם "מחיר מטרה"

מע"מ 0%

אושרה פה אחד הצעת שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, יאיר לפיד, למתן הטבה של מע"מ 0% לרוכשי דירה ראשונה. ההצעה קובעת כי עסקה למכירת דירה חדשה לזכאים תזכה בהטבה של מע"מ 0%. הרוכשים יזכו להטבה רק במידה והחתימה על חוזה המכירה והתשלום בוצעו לאחר כניסת החוק לתוקף, כאשר שווי הדירה לא יעלה על 1.6 מיליון שקל כולל מע"מ בשיעור מלא.

קביעת שמאי ממשלתי – לצורך יישום ההחלטה, ירוכזו כל הנושאים הקשורים בשמאות בידי השמאי הממשלתי וייקבע בתזכיר החוק מנגנון לקביעת ערכי שווי למטר מרובע באזורים שונים ברחבי הארץ, כך שכל אזור ויישוב יילקחו בחשבון. לאחר סיום עבודת השמאי הממשלתי בנושא, יפורסמו הנתונים באתר משרד האוצר, אתר משרד הבינוי והשיכון, אתר רשות מקרקעי ישראל ואתר משרד המשפטים.

ההטבה מותנית – קבלת ההטבה מותנית בכך שהזכאי לא ימכור את הדירה במשך 5 שנים מיום אכלוסה, אולם הוא יהיה רשאי להשכירה למגורים בלבד. במידה והדירה תימכר לפני סיום התקופה המינימלית שנקבעה, הוא יחויב לשלם את סכום ההטבה כולל הפרשי הצמדה, ריבית וקנס פיגורים החל מיום העסקה. ההטבה לא תחול על דירות ששווקו בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מאוקטובר 2013 (1295) המקנה 50% הנחה במחירי הקרקע.

"מחיר מטרה"

קבינט הדיור אישר גם הצעת החלטה משותפת לראש הממשלה, שר האוצר ושר הבינוי והשיכון הקובעת כי יוקם צוות בראשות שר האוצר, ובהשתתפותם של שר הבינוי והשיכון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנהל רשות מקרקעי ישראל ונציג היועץ המשפטי לממשלה אשר יגבש תוכנית לפרסם מכרזים בשיטת "מחיר מטרה". על פי שיטה זו, ייקבעו מחירי מקסימום לדירות המשווקות תחת רשות מקרקעי ישראל, אשר יהיו נמוכים בכ-20% ממחירי השוק נכון לסוף שנת 2013. מכרזי "מחיר מטרה" לא יחולו על מתחמי מחנות ובסיסי צה"ל שיפונו ועל יישובים בהם פוטנציאל השיווק נמוך מ-500 יחידות דיור.

יחסי משכיר-שוכר

הועלתה הצעה בנוגע להסדרת יחסי משכיר-שוכר בדירת מגורים הקובעת כי שר האוצר ושרת המשפטים יפיצו בתוך 60 יום תזכיר חוק, שמטרתו לשפר את המסגרת החוקית הקיימת בנושא יחסי משכיר-שוכר בדירת מגורים לשם הבטחת הגינות, סבירות וודאות ביחסים המשפטיים בין הצדדים. העקרונות בתזכיר החוק ייקבעו במשותף על ידי צוות שיכלול נציגים ממשרד האוצר, משרד המשפטים , משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים ובראשות נציג משרד המשפטים. הצוות יבחן, בין היתר, את הסוגיות הבאות: הסדרת פיקוח על גובה עדכון שכר דירה למגורים ודרך העלאת שכר הדירה, זהות הגורמים האחראים להפעלת מערך הפיקוח וסמכויותיהם ובחינת שילובן של הרשויות המקומיות במהלך והיקף הרגולציה הדרושה והסנקציות שיחולו על מפירי החוק. ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי הינו שותף לצוות ההיגוי של החוק.

תמרוץ רשויות מקומיות

הצעת החלטה הקובעת כי שרי האוצר והפנים יפעילו תכנית לתמרוץ רשויות מקומיות על מנת להאיץ הוצאת היתרי בנייה לדירות חדשות למגורים בשטחן. על פי ההצעה, רשויות מקומיות יזכו למענק בגין יחידות דיור חדשות בשטחן להן ניתן היתר בנייה במידה והן עומדות בתנאים הבאים:

• מספר יחידות הדיור בשטח הרשות להן ניתן היתר בנייה בשנת הכספים הנבחנת עולה על 200.

• חל גידול של 10% לפחות בשנת הכספים הנבחנת במספר יחידות הדיור בשטחי הרשות להן ניתן היתרי בנייה לעומת הממוצע השנתי בשנים 2010-2012.

• במידה ושיעור הגידול השנתי ביחס לשנים 2010-2012 לא חצה את סף 50% תקבל הרשות מענק של 7,000 שקל ליחידת דיור רגילה ו-10,000 שקל ליחידת דיור בהתחדשות עירונית. במידה ושיעור הגידול השנתי ביחס לשנים 2010-2012 הגיע ליותר מ-50% תקבל הרשות 9,000 שקל ליחידת דיור רגילה ו-12 אלף שקל ליחידת דיור בהתחדשות עירונית. התמריץ יינתן עד למכסה של 12 אלף יחידות דיור בכל שנה לכלל הרשויות המקומיות והוא תקף לשנים 2014-2016.

תיקון תקנות מס הכנסה

הצעת החלטה הקובעת, כי תקנות מס הכנסה יתוקנו כך שתיקבע חובת דיווח על כל מי שהוא בעלים של מקרקעין שאינו דירת מגורים יחידה. במקביל, יופץ תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובע חובת הגשת דיווח על מקורות ההון אשר שימשו לרכישת המקרקעין. חובת הדיווח תחול על מי שרכש מקרקעין שאינו דירה מגורים יחידה בסכום של יותר מ-800 אלף שקל. מהלך זה הינו חלק מהמגמה להרחבת חובת הדיווח ונועד לסייע במלחמה בתופעת ההון השחור.

תיקון החלטת ממשלה

תיקון החלטת הממשלה בעניין הסכמי גג עם רשויות לטובת הסרת חסמי פיתוח, לפיו ניתן יהיה להכליל בהסכמי הגג חלק מהעלויות בגין הקמת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור במסגרת הוצאות הפיתוח הנגבות מהזוכה בקרקע בעת שיווקה במכרז. התיקון נדרש לאור היקפן המשמעותי של יחידות הדיור הכלולות בהסכמי הגג, אשר עשוי להביא להכפלה של אוכלוסיית הרשות המקומית ואף ליותר מכך, והקושי לממן את הקמת המוסדות המוזכרים ממקורות הרשות המקומית.

שר האוצר יאיר לפיד
שר האוצר יאיר לפיד

שר האוצר, יאיר לפיד: "המחירים יירדו מפני שאנו ממשיכים לעבוד יחד, ממשיכים לחשוב מחוץ לקופסא, לא לפחד אפילו לרגע מפתרונות חדשים רק מפני שאנו מכירים את הישנים טוב יותר, ולהישאר מפוקסים על הדבר היחיד החשוב באמת: על דור שלם שמסתכל עלינו ומצפה מאיתנו לעבוד בשבילו".

 

 

שר השיכון אורי אריאל
שר השיכון אורי אריאל

שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל בירך על אישור ההחלטות ואמר: ״התכנית לפרסום מכרזים בשיטת שיווק של "מחיר מטרה" היא הצעה משלימה למע"מ בשיעור 0%. בשיתוף 2 ההצעות אני מאמין כי נוכל לחולל שינוי אמיתי במחירי הדיור בישראל ולהנגיש את הדירות לזוגות הצעירים ומשפרי הדיור. זהו תנאי הכרחי להשפעה על מחירי הדיור בשוק הדיור כולו, כולל דירות מיד שנייה המהוות כ-75% מסך העסקאות במשק״.

 

שר לאיכות הסביבה עמיר פרץ. צילום: רפאל אלבז
שר לאיכות הסביבה עמיר פרץ. צילום: רפאל אלבז

השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ תמך בתוכנית המע"מ ומחיר מטרה בקבינט הדיור ואמר: "אני בעד מהלכים אמיצים עם חשיבה מחודשת ואני מברך על הרוח הסוציאליסטית שהולכת וחודרת אל דיוני קבינט הדיור. תוכנית מחיר מטרה היא למעשה חזרה לפיקוח על מחירים וטוב שכך ומע"מ 0 הוא הבחנה בין אוכלוסיות והתערבות בתחרות, מהלך שעד היום היה פסול לחלוטין. אבל אסור לשכוח כי בכל התוכניות האוכלוסיות המוחלשות נשארות מאחור ולהן אין פיתרון. צריך להגדיל את ההיצע לדיור הציבורי והחשוב ביותר ללכת צעד סוציאליסטי נוסף ולהחליט על בניה תקציבית של 75,000 דירות כך ישתנה היחס בין ההיצע לביקוש וכך תתחיל ירידת מחירים".

בנצי ליברמן, מנהל רשות מקרקעי ישראל: "אני מברך על החלטת קבינט הדיור. ומאמין. שצעדים אלו ביחד עם הסכמי הגג שיזמנו שיניבו מעל 100 אלף יחידות דיור. יביאו להפחתה משמעותית במחירי הדיור בטווח הקרוב"

רון חולדאי
ליברל ודמוקרט. רון חולדאי (צילום באדיבות לשכת ראש העיר)

ראש עיריית תל-אביב-יפו, רון חולדאי: "שוק השכירות הישראלי הוא שוק פרוץ, עליות המחירים התלולות, היעדר היציבות והחיכוכים בין שוכרים למשכירים שוחקים את הצעירים. זה לא שוק חופשי, זה שוק ללא כללי משחק ואת החגיגה הזו הגיע הזמן לסיים באמצעות חוק שיעשה סדר ויטיב עם השוכר והמשכיר״.

 

 

החלטה פופוליסטית

אלדד תמיר
אלדד תמיר

אלדד תמיר, מנכ"ל ובעלים תמיר פישמן: "זוהי ההחלטה הפופוליסטית ביותר שיצאה אי פעם ממשרד האוצר, החלטה זו תגרום לעליית מחירי הדיור בניגוד גמור לעובדה שמחירי הדיור חייבים לרדת. זוהי החלטה לא כלכלית, לא מקצועית שכל כוונתה הוא למצוא חן בעיני מגזר ספציפי על חשבון טובת הציבור כולו.

"יש לציין שעל אף שתינתן הטבה למגזר ספציפי וקטן מכלל האוכלוסייה (המעמד העשיר יותר), הפערים יעמיקו יותר ולמעשה יש כאן סובסידיות בין אלה שיש להם לאלה שאין להם.
"מחירי הדירות באזורי ביקוש יאמירו ודווקא במקומות בהם ההיצע קטן יותר, שם עליית המחירים תהיה דרמטית יותר.

"בסופו של דבר, זהו צעד שנובע מלחץ, מצוקה וחוסר אונים ולא מקרב פתרון של ממש לבעיית הדיור אשר חייבת טיפול בשורש הכלכלי האמיתי – הורדת מחירי ההיצע".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן