Skip to content

נאסרו תשלומי פרסים ומתנות לסוכני ביטוח

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר אסרה זאת מחשש שתגמולים כאלה עלולים לתמרץ סוכן לשווק מוצר שאינו מתאים ללקוח. עמלות לסוכנים לא תהיינה תלויות בגובה דמי הניהול

נאסרו תשלומי פרסים ומתנות לסוכני ביטוח

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר אסרה זאת מחשש שתגמולים כאלה עלולים לתמרץ סוכן לשווק מוצר שאינו מתאים ללקוח. עמלות לסוכנים לא תהיינה תלויות בגובה דמי הניהול

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, פרסמה טיוטת תקנות הקובעות את מבנה התגמול של סוכני ביטוח בגופים מוסדיים. ההוראות ישפרו את השירות הניתן ללקוח ויקטינו את פוטנציאל ניגוד העניינים של סוכני הביטוח.

ההוראות החדשות קובעות, כי לא ניתן יהיה לתגמל סוכני ביטוח באמצעות פרסים או מתנות, שעלולים לתמרץ סוכן לשווק מוצר שאינו מתאים ללקוח. כמו כן, עמלות לסוכנים לא תהיינה תלויות בגובה דמי הניהול של המבוטחים. בנוסף, חלק מהותי מהתגמול המועבר לסוכן הביטוח יהיה עבור השירות שהוא יעניק ללקוח לאורך חיי המוצר. עוד נקבע, כי במקרים בהם נותק הקשר עם הלקוח או שהלקוח נפטר, יופסק תשלום העמלות.

איסור תשלום עמלות לשני סוכנים

הוראה נוספת אוסרת על חברה לשלם עמלות לשני סוכנים במקביל. מצב שכזה מתרחש כאשר חברה חותמת על שיתוף פעולה עם סוכן חדש, אך עדיין משלמת עמלות לסוכן הקודם. כפל העמלות עלול להשפיע על גובה דמי הניהול שמשלם הלקוח לגוף המוסדי. לכן נקבע, כי עמלות בשל מוצר פנסיוני מסוים ישולמו לסוכן החדש בלבד.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "התקנות נותנות מענה לכשלים שגילינו בתחום ההפצה של מוצרי ביטוח וחיסכון. השינוי צפוי ליצור התאמה טובה יותר של המוצר ללקוח, לשפר עבורו את השירות ואף להפחית את דמי הניהול".

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, פרסמה טיוטת תקנות הקובעות את מבנה התגמול של סוכני ביטוח בגופים מוסדיים. ההוראות ישפרו את השירות הניתן ללקוח ויקטינו את פוטנציאל ניגוד העניינים של סוכני הביטוח.

ההוראות החדשות קובעות, כי לא ניתן יהיה לתגמל סוכני ביטוח באמצעות פרסים או מתנות, שעלולים לתמרץ סוכן לשווק מוצר שאינו מתאים ללקוח. כמו כן, עמלות לסוכנים לא תהיינה תלויות בגובה דמי הניהול של המבוטחים. בנוסף, חלק מהותי מהתגמול המועבר לסוכן הביטוח יהיה עבור השירות שהוא יעניק ללקוח לאורך חיי המוצר. עוד נקבע, כי במקרים בהם נותק הקשר עם הלקוח או שהלקוח נפטר, יופסק תשלום העמלות.

איסור תשלום עמלות לשני סוכנים

הוראה נוספת אוסרת על חברה לשלם עמלות לשני סוכנים במקביל. מצב שכזה מתרחש כאשר חברה חותמת על שיתוף פעולה עם סוכן חדש, אך עדיין משלמת עמלות לסוכן הקודם. כפל העמלות עלול להשפיע על גובה דמי הניהול שמשלם הלקוח לגוף המוסדי. לכן נקבע, כי עמלות בשל מוצר פנסיוני מסוים ישולמו לסוכן החדש בלבד.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "התקנות נותנות מענה לכשלים שגילינו בתחום ההפצה של מוצרי ביטוח וחיסכון. השינוי צפוי ליצור התאמה טובה יותר של המוצר ללקוח, לשפר עבורו את השירות ואף להפחית את דמי הניהול".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן