Skip to content

בוטל הקיצוץ בתקציבי המכללות הטכנולוגיות

הביטול בוצע ברגע האחרון לפני אישור תקציב 2015. תקציבן השנתי של עשרות מכללות טכנולוגיות בפרישה ארצית, בפיקוח משרד הכלכלה – לא ייפגע. כמו כן, המתווה לחיזוק מערך ההכשרה בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט), יימשך כמתוכנן

בוטל הקיצוץ בתקציבי המכללות הטכנולוגיות

הביטול בוצע ברגע האחרון לפני אישור תקציב 2015. תקציבן השנתי של עשרות מכללות טכנולוגיות בפרישה ארצית, בפיקוח משרד הכלכלה – לא ייפגע. כמו כן, המתווה לחיזוק מערך ההכשרה בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט), יימשך כמתוכנן

שר הכלכלה נפתלי בנט
שר הכלכלה נפתלי בנט
מנכ"ל משרד הכלכלה עמית לנג
מנכ"ל משרד הכלכלה עמית לנג

ברגע האחרון לפני אישור תקציב 2015 בממשלה, בוטל הקיצוץ הרוחבי, שתוכנן מלכתחילה, בתקציבי המכללות הטכנולוגיות בפיקוח משרד הכלכלה. משמעות ההישג: תקציבן השנתי של עשרות מכללות טכנולוגיות בפרישה ארצית – לא ייפגע והמתווה לחיזוק מערך ההכשרה בפיקוח בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט), עליו הסכימו לפני כשנה כל הגורמים הנוגעים בדבר יימשך כמתוכנן.

בעקבות מבצע צוק איתן, הכריזה הממשלה על קיצוץ רוחבי בתקציבי הממשלה, שכלל קיצוץ בתקציב המכללות הטכנולוגיות, המפוקחות על ידי משרד הכלכלה ובהן לומדים כ-25 אלף סטודנטים בעשרות מכללות טכנולוגיות בכל הארץ. ביטול הקיצוץ בתקציבי המכללות יחזק את מערך הכשרת ההנדסאים והטכנאים, החשוב ביותר למשק.

המכללות הטכנולוגיות

במכללות אלו, מכשיר משרד הכלכלה – באמצעות האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה ומה"ט – המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגיות, עשרות אלפי הנדסאים וטכנאים למגוון נרחב של מקצועות נדרשים במשק, לרבות אדריכלות, כימייה, עיצוב, עיבוד שבבים ממוחשבים ועוד.
החזר הקיצוץ למערכת מאפשר את המשך המתווה הרב שנתי עליו סיכמו, לפני כשנה, משרד הכלכלה, האוצר, מה"ט ונציגי המכללות הטכנולוגיות, הקובע, בין היתר, הגדלת ההשקעה הממשלתית בכל סטודנט, תוספת משמעותית להצטיידות והעלאת מספר הסטודנטים במכללות המתוקצבות ומפוקחות על ידי משרד הכלכלה.

"הבטחנו וקיימנו"

שר הכלכלה – נפתלי בנט: "החינוך הטכנולוגי וידיים עובדות מיומנות חיוניים לתעשייה ולשוק התעסוקה הישראלי. הבטחנו לדאוג לקידום החינוך הטכנולוגי וקיימנו. נמשיך לפעול לפיתוח החינוך הטכנולוגי ולא לקיצוץ בתקציבו"

נמנע פגיעה בתעשייה

מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג, אמר: "חיזוק מערך הכשרת ההנדסאים והטכנאים היא מטרה מרכזית של משרד הכלכלה, הרואה בסטודנטים למקצועות ההנדסאות את דור העתיד של עובדי התעשייה הישראלית. בתקופה האחרונה ניהלנו מאמצים קדחתניים אל מול אגף התקציבים באוצר וגורמים נוספים בממשלה, על מנת להביא לביטול הקיצוץ הרוחבי המתוכנן, הנוגע לתקציב מערכת ההכשרה הטכנולוגית ואנו שמחים שהמאמצים נשאו פרי והביאו לביטול ההחלטה, שהייתה עשויה לפגוע – לא רק בסטודנטים, במרצים ובמוסדות עצמם, אלא אף בתעשייה ובעתידם התעסוקתי של הסטודנטים וסיכוייהם להשתלב במשרות מקצועיות נדרשות בשוק העבודה".

בשורות טובות

המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה, מיכל צוק: "נוכח החשיבות שאנו רואים במערכת הכשרת ההנדסאים והטכנאים, הצלחנו לשכנע גם את עמיתינו במשרד האוצר בחשיבות העמידה במתווה התקציבי עליו הסכמנו לפני כשנה, שנועד לחזק את המכללות הטכנולוגיות, אלו המכשירות את ההון האנושי של שוק העבודה הישראלי, ולהביא לכך שהחל משנת 2015 יבוטל הקיצוץ התקציבי שהושת עליהן, כחלק מהקיצוץ הרוחבי עליו הוחלט לאחר מבצע צוק איתן. אנו שמחים על הבשורות הטובות וההישג המשמעותי לתעסוקה ולצמיחה במשק".

שר הכלכלה נפתלי בנט
שר הכלכלה נפתלי בנט
מנכ"ל משרד הכלכלה עמית לנג
מנכ"ל משרד הכלכלה עמית לנג

ברגע האחרון לפני אישור תקציב 2015 בממשלה, בוטל הקיצוץ הרוחבי, שתוכנן מלכתחילה, בתקציבי המכללות הטכנולוגיות בפיקוח משרד הכלכלה. משמעות ההישג: תקציבן השנתי של עשרות מכללות טכנולוגיות בפרישה ארצית – לא ייפגע והמתווה לחיזוק מערך ההכשרה בפיקוח בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט), עליו הסכימו לפני כשנה כל הגורמים הנוגעים בדבר יימשך כמתוכנן.

בעקבות מבצע צוק איתן, הכריזה הממשלה על קיצוץ רוחבי בתקציבי הממשלה, שכלל קיצוץ בתקציב המכללות הטכנולוגיות, המפוקחות על ידי משרד הכלכלה ובהן לומדים כ-25 אלף סטודנטים בעשרות מכללות טכנולוגיות בכל הארץ. ביטול הקיצוץ בתקציבי המכללות יחזק את מערך הכשרת ההנדסאים והטכנאים, החשוב ביותר למשק.

המכללות הטכנולוגיות

במכללות אלו, מכשיר משרד הכלכלה – באמצעות האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה ומה"ט – המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגיות, עשרות אלפי הנדסאים וטכנאים למגוון נרחב של מקצועות נדרשים במשק, לרבות אדריכלות, כימייה, עיצוב, עיבוד שבבים ממוחשבים ועוד.
החזר הקיצוץ למערכת מאפשר את המשך המתווה הרב שנתי עליו סיכמו, לפני כשנה, משרד הכלכלה, האוצר, מה"ט ונציגי המכללות הטכנולוגיות, הקובע, בין היתר, הגדלת ההשקעה הממשלתית בכל סטודנט, תוספת משמעותית להצטיידות והעלאת מספר הסטודנטים במכללות המתוקצבות ומפוקחות על ידי משרד הכלכלה.

"הבטחנו וקיימנו"

שר הכלכלה – נפתלי בנט: "החינוך הטכנולוגי וידיים עובדות מיומנות חיוניים לתעשייה ולשוק התעסוקה הישראלי. הבטחנו לדאוג לקידום החינוך הטכנולוגי וקיימנו. נמשיך לפעול לפיתוח החינוך הטכנולוגי ולא לקיצוץ בתקציבו"

נמנע פגיעה בתעשייה

מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג, אמר: "חיזוק מערך הכשרת ההנדסאים והטכנאים היא מטרה מרכזית של משרד הכלכלה, הרואה בסטודנטים למקצועות ההנדסאות את דור העתיד של עובדי התעשייה הישראלית. בתקופה האחרונה ניהלנו מאמצים קדחתניים אל מול אגף התקציבים באוצר וגורמים נוספים בממשלה, על מנת להביא לביטול הקיצוץ הרוחבי המתוכנן, הנוגע לתקציב מערכת ההכשרה הטכנולוגית ואנו שמחים שהמאמצים נשאו פרי והביאו לביטול ההחלטה, שהייתה עשויה לפגוע – לא רק בסטודנטים, במרצים ובמוסדות עצמם, אלא אף בתעשייה ובעתידם התעסוקתי של הסטודנטים וסיכוייהם להשתלב במשרות מקצועיות נדרשות בשוק העבודה".

בשורות טובות

המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה, מיכל צוק: "נוכח החשיבות שאנו רואים במערכת הכשרת ההנדסאים והטכנאים, הצלחנו לשכנע גם את עמיתינו במשרד האוצר בחשיבות העמידה במתווה התקציבי עליו הסכמנו לפני כשנה, שנועד לחזק את המכללות הטכנולוגיות, אלו המכשירות את ההון האנושי של שוק העבודה הישראלי, ולהביא לכך שהחל משנת 2015 יבוטל הקיצוץ התקציבי שהושת עליהן, כחלק מהקיצוץ הרוחבי עליו הוחלט לאחר מבצע צוק איתן. אנו שמחים על הבשורות הטובות וההישג המשמעותי לתעסוקה ולצמיחה במשק".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן