Skip to content

מתכננים פוליסת סיעוד אחידה לקופות החולים

הפוליסה תאפשר מעבר חופשי של מבוטחים בין הקופות כך פרסמה היום, טיוטת תקנות, דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, מדובר גם על מתן אפשרות למבוטחים מבוגרים, שהיו מבוטחים בביטוחים סיעודיים קולקטיביים שלא חודשו, להצטרף לביטוח הקבוצתי של קופות החולים

מתכננים פוליסת סיעוד אחידה לקופות החולים

הפוליסה תאפשר מעבר חופשי של מבוטחים בין הקופות כך פרסמה היום, טיוטת תקנות, דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, מדובר גם על מתן אפשרות למבוטחים מבוגרים, שהיו מבוטחים בביטוחים סיעודיים קולקטיביים שלא חודשו, להצטרף לביטוח הקבוצתי של קופות החולים

דורית סלינגר

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרסמה טיוטת תקנות שלפיהן קופות החולים יציעו פוליסת סיעוד אחידה לחבריהן, שתאפשר מעבר חופשי של מבוטחים בין קופות חולים. כצעד משלים להסדרת הביטוח הסיעודי הקבוצתי, קבעה הממונה תנאים להצטרפותם של מבוטחים מבוגרים שלהם פוליסות סיעוד קבוצתיות שלא חודשו, לביטוח קבוצתי לחברי קופות החולים.

הבדלים בין התוכניות

מספר המבוטחים בתכניות הסיעוד הקבוצתי של קופות החולים עומד על כ-4 מיליון מבוטחים. ביטוחים אלו ייחודיים ומפוקחים באופן הדוק על-ידי אגף שוק ההון על מנת להבטיח את יציבותן בטווח הארוך. על פי המצב כיום, התכניות של קופות החולים שונות זו מזו, לרבות בגובה גמלת הסיעוד ובמשך תקופת הזכאות לגמלה. ההבדלים בין התכניות מקשים על המבוטחים להשוות בין תכניות אלו ועלולים לפגוע ביכולתו של אדם לבחור את התכנית המתאימה עבורו. כמו כן, ההבדלים גורמים לקופות החולים למקד את התחרות ביניהן בנושא הביטוח הסיעודי על חשבון התחרות בשירותים בסיסיים שהקופה מחויבת לספק למבוטחיה לפי חוק.

מעבר בין הקופות

כיום, מעבר של מבוטחים מקופה לקופה עשוי לפגוע בכסוי הסיעודי שלהם הנקבע, על פי גיל ההצטרפות לתוכנית. בנוסף, מבוטח שהצטרף לקופה בגיל צעיר ועבר לקופה אחרת בגיל מבוגר, נדרש לעבור בחינה מחדש של מצב בריאותו, ועלול שלא להתקבל לביטוח סיעודי בקופה החדשה. לכן, המצב כיום עלול למנוע ממבוטחים, בעיקר ממבוטחים מבוגרים, לעבור בין קופות חולים.

מוצר אחיד

טיוטת התקנות קובעת מוצר אחיד לביטוח סיעודי לחברי כל הקופות והוראות למעבר של מבוטחים בין הקופות. בכך הטיוטה מאפשרת:

 להגביר את השקיפות למבוטחים בנוגע לכיסוי הביטוחי שלהם ולאפשר השוואה בין התוכניות השונות.
 להסיר את חסמי המעבר בין קופות החולים ולאפשר מעבר חופשי של מבוטחים בין הקופות ללא פגיעה בזכויות הביטוחיות של המבוטחים.
 לשפר את רמת השירות הניתן על ידי חברות הביטוח.
 למקד את התחרות בין הקופות בשירותי הבריאות הבסיסיים.
 לשפר את היקף הכיסוי למצטרפים מבוגרים.

הצטרפות לביטוח הקבוצתי של הקופות

בנוסף, במסגרת הפוליסה האחידה, מאפשרת הממונה למבוטחים בגילאים 60 ומעלה שלהם פוליסות סיעוד קבוצתיות שלא חודשו, להצטרף ללא בחינה של מצב רפואי קודם לביטוח הקבוצתי של קופות החולים. למבוטחים אלה נקבעה תקופת המתנה נוספת לעומת שאר המבוטחים ועלות ביטוח גבוהה מזו של מבוטחי הקופות. צעד זה יבטיח למבוטחים בגילאים אלו כיסוי הולם לכל החיים במחירים סבירים ונמוכים משמעותית מפוליסות הפרט המשווקות כיום.

כמו כן, הממונה הודיעה כי תשקול לאשר לקבוצות מסוימות שהיו מבוטחות עד כה בביטוח סיעוד קבוצתי, להמשיך לערוך ביטוח קבוצתי עבור המבוטחים הקיימים כיום. זאת בכפוף לכך שאותן קבוצות יציגו מודל ביטוחי ארוך טווח יציב שיבטיח את הזכויות הסיעודיות של כל מבוטחי הקבוצה, תוך שימת דגש על פרמיות שמאפשרות זמינות של הביטוח לכל מבוטחי הקבוצה, הצעירים והמבוגרים, למשך כל החיים.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "מהלך זה מסדיר את שוק הביטוח הסיעודי הקבוצתי שמקיף כ- 4 מיליון מבוטחים. הפתרון עונה לבעיית המעבר בין הקופות, מייתר את הצורך בהשוואה בין תכניות מורכבות, משפר את השירות למבוטח ומעניק כיסוי ביטוחי ראוי במחיר סביר למבוטחים מבוגרים שנותרו ללא ביטוח זמין".

דורית סלינגר

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרסמה טיוטת תקנות שלפיהן קופות החולים יציעו פוליסת סיעוד אחידה לחבריהן, שתאפשר מעבר חופשי של מבוטחים בין קופות חולים. כצעד משלים להסדרת הביטוח הסיעודי הקבוצתי, קבעה הממונה תנאים להצטרפותם של מבוטחים מבוגרים שלהם פוליסות סיעוד קבוצתיות שלא חודשו, לביטוח קבוצתי לחברי קופות החולים.

הבדלים בין התוכניות

מספר המבוטחים בתכניות הסיעוד הקבוצתי של קופות החולים עומד על כ-4 מיליון מבוטחים. ביטוחים אלו ייחודיים ומפוקחים באופן הדוק על-ידי אגף שוק ההון על מנת להבטיח את יציבותן בטווח הארוך. על פי המצב כיום, התכניות של קופות החולים שונות זו מזו, לרבות בגובה גמלת הסיעוד ובמשך תקופת הזכאות לגמלה. ההבדלים בין התכניות מקשים על המבוטחים להשוות בין תכניות אלו ועלולים לפגוע ביכולתו של אדם לבחור את התכנית המתאימה עבורו. כמו כן, ההבדלים גורמים לקופות החולים למקד את התחרות ביניהן בנושא הביטוח הסיעודי על חשבון התחרות בשירותים בסיסיים שהקופה מחויבת לספק למבוטחיה לפי חוק.

מעבר בין הקופות

כיום, מעבר של מבוטחים מקופה לקופה עשוי לפגוע בכסוי הסיעודי שלהם הנקבע, על פי גיל ההצטרפות לתוכנית. בנוסף, מבוטח שהצטרף לקופה בגיל צעיר ועבר לקופה אחרת בגיל מבוגר, נדרש לעבור בחינה מחדש של מצב בריאותו, ועלול שלא להתקבל לביטוח סיעודי בקופה החדשה. לכן, המצב כיום עלול למנוע ממבוטחים, בעיקר ממבוטחים מבוגרים, לעבור בין קופות חולים.

מוצר אחיד

טיוטת התקנות קובעת מוצר אחיד לביטוח סיעודי לחברי כל הקופות והוראות למעבר של מבוטחים בין הקופות. בכך הטיוטה מאפשרת:

 להגביר את השקיפות למבוטחים בנוגע לכיסוי הביטוחי שלהם ולאפשר השוואה בין התוכניות השונות.
 להסיר את חסמי המעבר בין קופות החולים ולאפשר מעבר חופשי של מבוטחים בין הקופות ללא פגיעה בזכויות הביטוחיות של המבוטחים.
 לשפר את רמת השירות הניתן על ידי חברות הביטוח.
 למקד את התחרות בין הקופות בשירותי הבריאות הבסיסיים.
 לשפר את היקף הכיסוי למצטרפים מבוגרים.

הצטרפות לביטוח הקבוצתי של הקופות

בנוסף, במסגרת הפוליסה האחידה, מאפשרת הממונה למבוטחים בגילאים 60 ומעלה שלהם פוליסות סיעוד קבוצתיות שלא חודשו, להצטרף ללא בחינה של מצב רפואי קודם לביטוח הקבוצתי של קופות החולים. למבוטחים אלה נקבעה תקופת המתנה נוספת לעומת שאר המבוטחים ועלות ביטוח גבוהה מזו של מבוטחי הקופות. צעד זה יבטיח למבוטחים בגילאים אלו כיסוי הולם לכל החיים במחירים סבירים ונמוכים משמעותית מפוליסות הפרט המשווקות כיום.

כמו כן, הממונה הודיעה כי תשקול לאשר לקבוצות מסוימות שהיו מבוטחות עד כה בביטוח סיעוד קבוצתי, להמשיך לערוך ביטוח קבוצתי עבור המבוטחים הקיימים כיום. זאת בכפוף לכך שאותן קבוצות יציגו מודל ביטוחי ארוך טווח יציב שיבטיח את הזכויות הסיעודיות של כל מבוטחי הקבוצה, תוך שימת דגש על פרמיות שמאפשרות זמינות של הביטוח לכל מבוטחי הקבוצה, הצעירים והמבוגרים, למשך כל החיים.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "מהלך זה מסדיר את שוק הביטוח הסיעודי הקבוצתי שמקיף כ- 4 מיליון מבוטחים. הפתרון עונה לבעיית המעבר בין הקופות, מייתר את הצורך בהשוואה בין תכניות מורכבות, משפר את השירות למבוטח ומעניק כיסוי ביטוחי ראוי במחיר סביר למבוטחים מבוגרים שנותרו ללא ביטוח זמין".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן