Skip to content

אלבר מסיימת את שנת 2014 עם רווח נקי של 37.5 מיליון שקלים

החברה המשיכה לייצר רווחי הון גבוהים ממכירת כלי רכב אשר הסתכמו בשנת 2014 בכ- 86 מיליון שקלים, עליה של 8% לעומת אשתקד

אלבר מסיימת את שנת 2014 עם רווח נקי של 37.5 מיליון שקלים

החברה המשיכה לייצר רווחי הון גבוהים ממכירת כלי רכב אשר הסתכמו בשנת 2014 בכ- 86 מיליון שקלים, עליה של 8% לעומת אשתקד

אלבר חברת הליסינג והרכב המובילה בישראל מסיימת את שנת 2014 עם רווח נקי של 37.5 מיליון שקלים לעומת כ- 47.5 מיליון שקלים אשתקד. הירידה לעומת אשתקד נובעת בעיקר מגידול בהוצאות הפרסום וגידול בכוח אדם יחד עם גידול בהוצאות המסים לעומת אשתקד. החברה המשיכה לייצר רווחי הון גבוהים ממכירת כלי רכב אשר הסתכמו בשנת 2014 בכ- 86 מיליון ש"ח, עליה של 8% לעומת אשתקד.

ההון העצמי עלה והסתכם לכ- 400 מיליון שקלים, הון עצמי למאזן עלה ל- 12.6% וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך 12 מיליון שקלים אשר חולק במהלך השנה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, בנטרול רכישת כלי רכב, הסתכם השנה בכ- 1.5 מיליארד שקלים.

חברת אלבר הודיעה בתחילת השנה על שינויים פרסונליים משמעותיים כאשר ינון עמית מנכ"ל החברה עזב לאחר 5.5 שנות ניהול ובמקומו מונה בתחילת שנת 2015 אורן אלעזרא מי שהיה מנכ"ל קבוצת אלעזרא.

מנכ"ל חברת אלבר אורן אלעזרא (צילום אבשלום שושני)

חברת אלבר הינה מחברות הליסינג הגדולות והוותיקות בענף (פועלת בתחום מאז 1994), עם נתח שוק המוערך בכ-14%. החברה עוסקת בליסינג תפעולי לחברות, בהשכרת רכב בארץ ובחו"ל, במכירת כלי רכב מצי הליסינג וההשכרה, ביבוא רכבים חדשים. פעילותה של החברה מתאפיינת ביציבות ובשמרנות לאורך שנים. לחברה כ-60 מרכזי שירות ומכירה בכל רחבי הארץ, היא מעסיקה כ-1000 עובדים והינה בעלת תיק לקוחות איכותי ומגוון. לחברה צי רכבים של כ-35.5 אלף כלי רכב. לחברה שיתוף פעולה עם החברות Thrifty Rent a Car System ו-Dollar Rent A Car, Inc כמו-כן מחזיקה החברה בחברת ממסי שרותי דרך וגרירה מפיצה בלעדית של מותג האופנועים הקוריאני 'Daelim' ומפיצה בלעדית של אופנועי הארלי דיווידסון.

דגשים לתוצאות שנת 2014
• ההכנסות הסתכמו בכ- 2,075.2 מיליון שקלים לעומת כ- 2,123.6 מיליון שקלים אשתקד.
• ההכנסות מהשכרת כלי רכב ומשירותי דרך וגרירה הסתכמו בכ- 1,004.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,017.1 מיליון ש"ח אשתקד.
• ההכנסות ממכירת כלי רכב הסתכמו בכ- 1,070.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,106.5 מיליון ש"ח אשתקד. רווחי הון ממכירת הרכבים הסתכמו ברבעון בכ- 86.1 מיליון ש"ח.
• הרווח הנקי הסתכם בכ- 37.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 47.5 מיליון ש"ח אשתקד. הירידה לעומת אשתקד נובעת בעיקר מגידול בהוצאות הפרסום וגידול בכוח אדם יחד עם גידול בהוצאות המסים לעומת אשתקד.
• ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2014 עמד על כ- 399 מיליון ש"ח לעומת כ- 374 מיליון ש"ח ליום 31 דצמבר 2013.
• יחס ההון למאזן של החברה ליום 31 בדצמבר 2014 עמד על כ- 12.63% לעומת כ- 12.58% ליום 31 בדצמבר 2013.
• ה- EBITDA הסתכם בכ- 580.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 612.9 מיליון ש"ח אשתקד.
• תזרים המזומנים (בנטרול רכישת כלי רכב) הסתכם ברבעון בכ- 1.5 מיליארד ש"ח.

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי
• ההכנסות הסתכמו בכ- 509 מיליון ש"ח לעומת כ- 512.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
• ההכנסות מהשכרת כלי רכב ומשירותי דרך וגרירה הסתכמו בכ- 250.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 247.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
• ההכנסות ממכירת כלי רכב הסתכמו בכ- 258.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 264.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. רווחי הון ממכירת הרכבים הסתכמו בכ- 26 מיליון ש"ח.
• הרווח הנקי הסתכם בכ- 8 מיליון ש"ח לעומת כ- 10.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
• לחברה 8 סדרות אג"ח קונצרני (כולן נסחרות) אשר דירוגן ע"י מידרוג עומד על A3 עם אופק יציב.

1 Comment

  1. טל
    29 במרץ 2015 @ 9:26

    כנראה שהייבוא המקביל עשה את שלו ושהם הצליחו לשכנע לא מעט לקוחות שעדיף לקנות דרכם

אלבר חברת הליסינג והרכב המובילה בישראל מסיימת את שנת 2014 עם רווח נקי של 37.5 מיליון שקלים לעומת כ- 47.5 מיליון שקלים אשתקד. הירידה לעומת אשתקד נובעת בעיקר מגידול בהוצאות הפרסום וגידול בכוח אדם יחד עם גידול בהוצאות המסים לעומת אשתקד. החברה המשיכה לייצר רווחי הון גבוהים ממכירת כלי רכב אשר הסתכמו בשנת 2014 בכ- 86 מיליון ש"ח, עליה של 8% לעומת אשתקד.

ההון העצמי עלה והסתכם לכ- 400 מיליון שקלים, הון עצמי למאזן עלה ל- 12.6% וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך 12 מיליון שקלים אשר חולק במהלך השנה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, בנטרול רכישת כלי רכב, הסתכם השנה בכ- 1.5 מיליארד שקלים.

חברת אלבר הודיעה בתחילת השנה על שינויים פרסונליים משמעותיים כאשר ינון עמית מנכ"ל החברה עזב לאחר 5.5 שנות ניהול ובמקומו מונה בתחילת שנת 2015 אורן אלעזרא מי שהיה מנכ"ל קבוצת אלעזרא.

מנכ"ל חברת אלבר אורן אלעזרא (צילום אבשלום שושני)

חברת אלבר הינה מחברות הליסינג הגדולות והוותיקות בענף (פועלת בתחום מאז 1994), עם נתח שוק המוערך בכ-14%. החברה עוסקת בליסינג תפעולי לחברות, בהשכרת רכב בארץ ובחו"ל, במכירת כלי רכב מצי הליסינג וההשכרה, ביבוא רכבים חדשים. פעילותה של החברה מתאפיינת ביציבות ובשמרנות לאורך שנים. לחברה כ-60 מרכזי שירות ומכירה בכל רחבי הארץ, היא מעסיקה כ-1000 עובדים והינה בעלת תיק לקוחות איכותי ומגוון. לחברה צי רכבים של כ-35.5 אלף כלי רכב. לחברה שיתוף פעולה עם החברות Thrifty Rent a Car System ו-Dollar Rent A Car, Inc כמו-כן מחזיקה החברה בחברת ממסי שרותי דרך וגרירה מפיצה בלעדית של מותג האופנועים הקוריאני 'Daelim' ומפיצה בלעדית של אופנועי הארלי דיווידסון.

דגשים לתוצאות שנת 2014
• ההכנסות הסתכמו בכ- 2,075.2 מיליון שקלים לעומת כ- 2,123.6 מיליון שקלים אשתקד.
• ההכנסות מהשכרת כלי רכב ומשירותי דרך וגרירה הסתכמו בכ- 1,004.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,017.1 מיליון ש"ח אשתקד.
• ההכנסות ממכירת כלי רכב הסתכמו בכ- 1,070.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,106.5 מיליון ש"ח אשתקד. רווחי הון ממכירת הרכבים הסתכמו ברבעון בכ- 86.1 מיליון ש"ח.
• הרווח הנקי הסתכם בכ- 37.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 47.5 מיליון ש"ח אשתקד. הירידה לעומת אשתקד נובעת בעיקר מגידול בהוצאות הפרסום וגידול בכוח אדם יחד עם גידול בהוצאות המסים לעומת אשתקד.
• ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2014 עמד על כ- 399 מיליון ש"ח לעומת כ- 374 מיליון ש"ח ליום 31 דצמבר 2013.
• יחס ההון למאזן של החברה ליום 31 בדצמבר 2014 עמד על כ- 12.63% לעומת כ- 12.58% ליום 31 בדצמבר 2013.
• ה- EBITDA הסתכם בכ- 580.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 612.9 מיליון ש"ח אשתקד.
• תזרים המזומנים (בנטרול רכישת כלי רכב) הסתכם ברבעון בכ- 1.5 מיליארד ש"ח.

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי
• ההכנסות הסתכמו בכ- 509 מיליון ש"ח לעומת כ- 512.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
• ההכנסות מהשכרת כלי רכב ומשירותי דרך וגרירה הסתכמו בכ- 250.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 247.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
• ההכנסות ממכירת כלי רכב הסתכמו בכ- 258.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 264.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. רווחי הון ממכירת הרכבים הסתכמו בכ- 26 מיליון ש"ח.
• הרווח הנקי הסתכם בכ- 8 מיליון ש"ח לעומת כ- 10.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
• לחברה 8 סדרות אג"ח קונצרני (כולן נסחרות) אשר דירוגן ע"י מידרוג עומד על A3 עם אופק יציב.

1 Comment

  1. טל
    29 במרץ 2015 @ 9:26

    כנראה שהייבוא המקביל עשה את שלו ושהם הצליחו לשכנע לא מעט לקוחות שעדיף לקנות דרכם

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן