Skip to content

חברת מליסרון גייסה 695 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת מליסרון גייסה 695 מיליון שקל בהנפקת אג"ח. המכרז להנפקת אג"ח ד' נסגר בשיעור תשואה של כ – 2.55%. המכרז להנפקת אג"ח ה' נסגר בשיעור תשואה של כ – 3.4%. הביקושים בהנפקה הגיעו ל-818 מיליון שקל

חברת מליסרון גייסה 695 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת מליסרון גייסה 695 מיליון שקל בהנפקת אג"ח. המכרז להנפקת אג"ח ד' נסגר בשיעור תשואה של כ – 2.55%. המכרז להנפקת אג"ח ה' נסגר בשיעור תשואה של כ – 3.4%. הביקושים בהנפקה הגיעו ל-818 מיליון שקל

המכרז להנפקת אג"ח ד' נסגר בשיעור תשואה של כ – 2.55% * המכרז להנפקת אג"ח ה' נסגר בשיעור תשואה של כ – 3.4% * הביקושים בהנפקה הגיעו ל-818 מיליון שקל

מאת עמי אטינגר

חברת מליסרון השלימה את הנפקת אגרות החוב שלה, וגייסה במסגרתה כ-695 מיליון שקל. סך הביקושים של ההנפקה הגיעו לסכום כספי כולל של כ-818 מליון שקל. יצוין כי ההנפקה הנוכחית הינה הגדולה ביותר בתולדות מליסרון.

במסגרת ההנפקה, מליסרון ביצעה הרחבה של שתי סדרות אג"ח קיימות, אשר דורגו בדירוג AA- על ידי מעלות: אג"ח סדרה ה' – איגרת חוב צמודה למדד, אשר עומדת לפדיון בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2012 עד 2020. אג"ח סדרה ד' – איגרת חוב צמודה למדד, אשר עומדת לפדיון בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2012 עד 2017.

יצוין כי אגרות החוב שהונפקו תירשמנה למסחר בבורסה אך יהיו חסומות למסחר למשך חצי שנה ולאחר תקופה זו יחולו עליהן מגבלות על מכירה חוזרת הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובתקנות שהותקנו על פיו. הנפקת אגרות החוב הנ"ל כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומן למסחר.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס נשואה חיתום, פועלים אי בי אי, כלל פיננסים, מנורה-מבטחים, ברק קפיטל ולאומי פרטנרס.

"אנו מודים למשקיעים המוסדיים על האמון הרב שהביעו במליסרון, מקבוצת עופר השקעות, אשר הזרימו ביקושים בהיקף גבוה במיוחד, שבלט לטובה על רקע המגמה השלילית בשוקי האג"ח בשבועות האחרונים וכן לאור תקופת אי הוודאות והתנודתיות הגבוהה השוררת כיום בשוק. לדעתנו, גיוס כספים ארוך טווח בתקופה מעין זו בשווקים אינו מובן מאליו, והדבר מעיד בעינינו על מיצובה הגבוה של החברה בעיני המשקיעים המוסדיים, הן ברמה הפיננסית והן ברמה העסקית", מסר אבי לוי, מנכ"ל מליסרון.

המכרז להנפקת אג"ח ד' נסגר בשיעור תשואה של כ – 2.55% * המכרז להנפקת אג"ח ה' נסגר בשיעור תשואה של כ – 3.4% * הביקושים בהנפקה הגיעו ל-818 מיליון שקל

מאת עמי אטינגר

חברת מליסרון השלימה את הנפקת אגרות החוב שלה, וגייסה במסגרתה כ-695 מיליון שקל. סך הביקושים של ההנפקה הגיעו לסכום כספי כולל של כ-818 מליון שקל. יצוין כי ההנפקה הנוכחית הינה הגדולה ביותר בתולדות מליסרון.

במסגרת ההנפקה, מליסרון ביצעה הרחבה של שתי סדרות אג"ח קיימות, אשר דורגו בדירוג AA- על ידי מעלות: אג"ח סדרה ה' – איגרת חוב צמודה למדד, אשר עומדת לפדיון בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2012 עד 2020. אג"ח סדרה ד' – איגרת חוב צמודה למדד, אשר עומדת לפדיון בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2012 עד 2017.

יצוין כי אגרות החוב שהונפקו תירשמנה למסחר בבורסה אך יהיו חסומות למסחר למשך חצי שנה ולאחר תקופה זו יחולו עליהן מגבלות על מכירה חוזרת הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובתקנות שהותקנו על פיו. הנפקת אגרות החוב הנ"ל כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומן למסחר.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס נשואה חיתום, פועלים אי בי אי, כלל פיננסים, מנורה-מבטחים, ברק קפיטל ולאומי פרטנרס.

"אנו מודים למשקיעים המוסדיים על האמון הרב שהביעו במליסרון, מקבוצת עופר השקעות, אשר הזרימו ביקושים בהיקף גבוה במיוחד, שבלט לטובה על רקע המגמה השלילית בשוקי האג"ח בשבועות האחרונים וכן לאור תקופת אי הוודאות והתנודתיות הגבוהה השוררת כיום בשוק. לדעתנו, גיוס כספים ארוך טווח בתקופה מעין זו בשווקים אינו מובן מאליו, והדבר מעיד בעינינו על מיצובה הגבוה של החברה בעיני המשקיעים המוסדיים, הן ברמה הפיננסית והן ברמה העסקית", מסר אבי לוי, מנכ"ל מליסרון.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן