כללי השקעה אחידים הוחלו על קופות גמל, קרנות פנסיה וכספי פוליסות משתתפות ברווחים

קרנות הפנסיה הוותיקות יוכלו להגדיל את השקעתן בשוק ההון בהדרגה ל-22% • מגבלות על הלוואות לסוכני הביטוח • יחוזקו ועדות ההשקעה על ידי הגדלת משקלם של גורמי חוץ בוועדות • ניתן להשקיע עד 32.5% במניות ופיקדונות של בנקים

כללי השקעה אחידים הוחלו על קופות גמל, קרנות פנסיה וכספי פוליסות משתתפות ברווחים

קרנות הפנסיה הוותיקות יוכלו להגדיל את השקעתן בשוק ההון בהדרגה ל-22% • מגבלות על הלוואות לסוכני הביטוח • יחוזקו ועדות ההשקעה על ידי הגדלת משקלם של גורמי חוץ בוועדות • ניתן להשקיע עד 32.5% במניות ופיקדונות של בנקים

המפקח על הביטוח פרסם כללי השקעה אחידים, שיחולו על קופות גמל וקרנות פנסיה ועל כספי פוליסות משתתפות ברווחים של חברות ביטוח.

פרופ' עודד שריג, הממונה על ביטוח, שוק ההון וחסכון באוצר. צילום: לע"מ
פרופ' עודד שריג, הממונה על ביטוח, שוק ההון וחסכון באוצר. צילום: לע"מ

בדברי ההסבר לכללים החדשים, נאמר כי עד כה עוגנו כללי ההשקעה החלים על גופים מוסדיים בשתי הוראות דין שונות: כללי השקעה על קרנות פנסיה וקופות גמל עוגנו בתקנות מס הכנסה וכללי ההשקעה שחלו על מבטחים – עוגנו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).

הדבר יצר פערים בין כללי ההשקעה שחלו על קופות גמל וקרנות פנסיה לבין אלה שחלו על פוליסות משתתפות ברווחים. המפקח מציין, כי מאחר שמוצרי החיסכון הפנסיוני – קרנות פנסיה, קופות גמל ופוליסות משתתפות ברווחים הינם במידה רבה מוצרים תחליפיים, הוחלט שיש להחיל עליהם ככל שניתן כללי השקעה אחידים שיאפשרו תחרות הוגנת ביניהם.

בין היתר, הוגברה בתקנות החדשות המעורבות של ועדות ההשקעה בגופים מוסדיים והוגדלה מעורבותם של נציגים חיצוניים בוועדות ההשקעה. במקביל לתיקון התקנות, הוסמך המפקח על הביטוח לקבוע הוראות בעניינים שונים, כדי לאפשר התאמת חלק מהמגבלות החלות על גופים מוסדיים לתנאי שוק משתנים.

התקנות מטילות גם מגבלות שיחולו על עסקות בין גופים מוסדיים לבין תאגידים הקשורים אליהם כדי למנוע ניגודי עניינים. המטרה היא להתאים את תקנות ההשקעה לשינויים, שחלו במבנה הבעלות של הגופים המוסדיים שהפכו לתאגידים פיננסיים בעלי מגוון רחב של פעילויות. "צד קשור" הוגדר כמי שמחזיק 20% ויותר באמצעי שליטה בגוף המוסדי.

נקבעו גם לוחות זמנים לתיקון סטיות מהוראות ההשקעה החדשות (בין חמישה ימים לשלושה חודשים – תלוי בסוג החריגה).

לגבי קרנות פנסיה ותיקות, נקבע כי הן יוכלו להגדיל את השקעותיהן שאינן מושקעות באגרות חוב מיועדות מ-10% ל-22% בהדרגה. עד 31 במארס 2013 יגדל השיעור מ-10% ל-14%, בין אפריל 2013 לאפריל 2014 יגדל השיעור ל-18% ומה-2 באפריל 2014 יגדל השיעור ל-22%.

הקרנות הוותיקות יוכלו להקטין בהדרגה את יתר הכספים שמושקעים באפיקים הנחשבים סולידיים באופן הדרגתי מ-60% ל-48%, וכן יוכלו להרחיב את אפשרויות ההשקעה בהלוואות ובפיקדונות שמדורגים בדירוג ההשקעות בקרנות נאמנות ובתעודות סל המשקיעות 90% בהלוואות ופיקדונות כאלה.

שינוי נוסף בתקנות: משקיע מוסדי יהיה רשאי להשקיע בתאגיד בודד עד 5% משווי נכסי המשקיע המוסדי ובלבד שסך ההשקעה בחמישה התאגידים הגדולים ביותר לא יעלה על 20% משווי נכסי המשקיע המוסדי. אם התאגידים הללו הם בנקים – רשאי המשקיע המוסדי להשקיע 2.5% מנכסיו בפיקדונות של הבנקים הללו ובסך הכול להשקיע עד 32.5% מנכסיו בבנקים.

שינויים נוספים: ההשקעה בקרן נאמנות מוגבלת ל-10% מנכסי הגוף המוסדי, מותר לגוף מוסדי להחזיק עד 20% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד בודד, ובלבד שההחזקה אינה מקנה שליטה באותו תאגיד, ניתן היתר להשקיע עד 49% בשותפות בתאגידי נדל"ן ובתנאי שההשקעה לא תעלה על 4% מנכסי הגוף המוסדי, ניתן היתר להחזיק עד 20% ביחידות של קרנות חוץ ובלבד שזו משקיעה את כספה בנכסים סחירים.

לגבי השקעה בנכסי מקרקעין לא סחירים, נקבע כי היא לא תעלה על 15% ושונתה המגבלה לפיה 75% מהזכויות במקרקעין יהיו במקרקעין מניבים – למגבלה שלפיה עד 2.5% משווי נכסי המקרקעין יכולים להתבצע בנכסי מקרקעין שאינם מניבים.

עוד נקבעו בתקנות מגבלות על מתן הלוואות לסוכני ביטוח. בעיקרון, משקיע מוסדי לא יהיה רשאי לתת הלוואה לסוכן ביטוח; היה סוכן הביטוח מבוטח או עמית של המשקיע המוסדי רשאי המשקיע המוסדי לתת לו הלוואה כנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה. כנגד ההלוואה יחויב המבטח להעמיד הון עצמי בשווי המשוערך של ההלוואה.

סכום כל ההלוואות למבוטחים או לעמיתים בהלוואה כנגד כספי משקיע מוסדי לא יעלה על 10% מהשווי המשוערך של נכסיו.

הלוואות למבוטחים או עמיתים לא יעלה על 80% מערך הפדיון בעת מתן ההלוואה או מהסכום העומד לזכותו בקופת הגמל בעת מתן ההלוואה, לפי העניין. בקרן השתלמות המגבלה היא של 50% מהסכום העומד לרשות העמית בקרן. משך ההלוואות מוגבל לכל היותר לשבע שנים והן יישאו ריבית או הפרשי הצמדה בתנאים מסחריים רגילים שנותן ההלוואה יכול היה לקבל בתנאים דומים.

המאמר פורסם ב"פוליסה" – עיתון הביטוח, הפנסיה והפיננסים – ב-9 ביולי, 2012, [email protected]
התמונה באדיבות: http://www.freedigitalphotos.net

המפקח על הביטוח פרסם כללי השקעה אחידים, שיחולו על קופות גמל וקרנות פנסיה ועל כספי פוליסות משתתפות ברווחים של חברות ביטוח.

פרופ' עודד שריג, הממונה על ביטוח, שוק ההון וחסכון באוצר. צילום: לע"מ
פרופ' עודד שריג, הממונה על ביטוח, שוק ההון וחסכון באוצר. צילום: לע"מ

בדברי ההסבר לכללים החדשים, נאמר כי עד כה עוגנו כללי ההשקעה החלים על גופים מוסדיים בשתי הוראות דין שונות: כללי השקעה על קרנות פנסיה וקופות גמל עוגנו בתקנות מס הכנסה וכללי ההשקעה שחלו על מבטחים – עוגנו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).

הדבר יצר פערים בין כללי ההשקעה שחלו על קופות גמל וקרנות פנסיה לבין אלה שחלו על פוליסות משתתפות ברווחים. המפקח מציין, כי מאחר שמוצרי החיסכון הפנסיוני – קרנות פנסיה, קופות גמל ופוליסות משתתפות ברווחים הינם במידה רבה מוצרים תחליפיים, הוחלט שיש להחיל עליהם ככל שניתן כללי השקעה אחידים שיאפשרו תחרות הוגנת ביניהם.

בין היתר, הוגברה בתקנות החדשות המעורבות של ועדות ההשקעה בגופים מוסדיים והוגדלה מעורבותם של נציגים חיצוניים בוועדות ההשקעה. במקביל לתיקון התקנות, הוסמך המפקח על הביטוח לקבוע הוראות בעניינים שונים, כדי לאפשר התאמת חלק מהמגבלות החלות על גופים מוסדיים לתנאי שוק משתנים.

התקנות מטילות גם מגבלות שיחולו על עסקות בין גופים מוסדיים לבין תאגידים הקשורים אליהם כדי למנוע ניגודי עניינים. המטרה היא להתאים את תקנות ההשקעה לשינויים, שחלו במבנה הבעלות של הגופים המוסדיים שהפכו לתאגידים פיננסיים בעלי מגוון רחב של פעילויות. "צד קשור" הוגדר כמי שמחזיק 20% ויותר באמצעי שליטה בגוף המוסדי.

נקבעו גם לוחות זמנים לתיקון סטיות מהוראות ההשקעה החדשות (בין חמישה ימים לשלושה חודשים – תלוי בסוג החריגה).

לגבי קרנות פנסיה ותיקות, נקבע כי הן יוכלו להגדיל את השקעותיהן שאינן מושקעות באגרות חוב מיועדות מ-10% ל-22% בהדרגה. עד 31 במארס 2013 יגדל השיעור מ-10% ל-14%, בין אפריל 2013 לאפריל 2014 יגדל השיעור ל-18% ומה-2 באפריל 2014 יגדל השיעור ל-22%.

הקרנות הוותיקות יוכלו להקטין בהדרגה את יתר הכספים שמושקעים באפיקים הנחשבים סולידיים באופן הדרגתי מ-60% ל-48%, וכן יוכלו להרחיב את אפשרויות ההשקעה בהלוואות ובפיקדונות שמדורגים בדירוג ההשקעות בקרנות נאמנות ובתעודות סל המשקיעות 90% בהלוואות ופיקדונות כאלה.

שינוי נוסף בתקנות: משקיע מוסדי יהיה רשאי להשקיע בתאגיד בודד עד 5% משווי נכסי המשקיע המוסדי ובלבד שסך ההשקעה בחמישה התאגידים הגדולים ביותר לא יעלה על 20% משווי נכסי המשקיע המוסדי. אם התאגידים הללו הם בנקים – רשאי המשקיע המוסדי להשקיע 2.5% מנכסיו בפיקדונות של הבנקים הללו ובסך הכול להשקיע עד 32.5% מנכסיו בבנקים.

שינויים נוספים: ההשקעה בקרן נאמנות מוגבלת ל-10% מנכסי הגוף המוסדי, מותר לגוף מוסדי להחזיק עד 20% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד בודד, ובלבד שההחזקה אינה מקנה שליטה באותו תאגיד, ניתן היתר להשקיע עד 49% בשותפות בתאגידי נדל"ן ובתנאי שההשקעה לא תעלה על 4% מנכסי הגוף המוסדי, ניתן היתר להחזיק עד 20% ביחידות של קרנות חוץ ובלבד שזו משקיעה את כספה בנכסים סחירים.

לגבי השקעה בנכסי מקרקעין לא סחירים, נקבע כי היא לא תעלה על 15% ושונתה המגבלה לפיה 75% מהזכויות במקרקעין יהיו במקרקעין מניבים – למגבלה שלפיה עד 2.5% משווי נכסי המקרקעין יכולים להתבצע בנכסי מקרקעין שאינם מניבים.

עוד נקבעו בתקנות מגבלות על מתן הלוואות לסוכני ביטוח. בעיקרון, משקיע מוסדי לא יהיה רשאי לתת הלוואה לסוכן ביטוח; היה סוכן הביטוח מבוטח או עמית של המשקיע המוסדי רשאי המשקיע המוסדי לתת לו הלוואה כנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה. כנגד ההלוואה יחויב המבטח להעמיד הון עצמי בשווי המשוערך של ההלוואה.

סכום כל ההלוואות למבוטחים או לעמיתים בהלוואה כנגד כספי משקיע מוסדי לא יעלה על 10% מהשווי המשוערך של נכסיו.

הלוואות למבוטחים או עמיתים לא יעלה על 80% מערך הפדיון בעת מתן ההלוואה או מהסכום העומד לזכותו בקופת הגמל בעת מתן ההלוואה, לפי העניין. בקרן השתלמות המגבלה היא של 50% מהסכום העומד לרשות העמית בקרן. משך ההלוואות מוגבל לכל היותר לשבע שנים והן יישאו ריבית או הפרשי הצמדה בתנאים מסחריים רגילים שנותן ההלוואה יכול היה לקבל בתנאים דומים.

המאמר פורסם ב"פוליסה" – עיתון הביטוח, הפנסיה והפיננסים – ב-9 ביולי, 2012, [email protected]
התמונה באדיבות: http://www.freedigitalphotos.net

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן