Skip to content

השרים כץ ואטיאס מאיצים את פינוי שדה דב

יגישו בשבוע הבא לממשלה הצעת החלטה לפינוי שדה דב מתל אביב; לדבריהם פינוי המתחם יאפשר להקים במקום כ-12 אלף יחידות דיור ולהקל בכך על מצוקת הדיור הקיימת כיום בתל אביב, בעיקר בקרב הצעירים  מאת מערכת מגפון שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, ישראל כץ ושר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס יגישו ביום ראשון הקרוב לממשלה הצעת […]

השרים כץ ואטיאס מאיצים את פינוי שדה דב

יגישו בשבוע הבא לממשלה הצעת החלטה לפינוי שדה דב מתל אביב; לדבריהם פינוי המתחם יאפשר להקים במקום כ-12 אלף יחידות דיור ולהקל בכך על מצוקת הדיור הקיימת כיום בתל אביב, בעיקר בקרב הצעירים  מאת מערכת מגפון שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, ישראל כץ ושר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס יגישו ביום ראשון הקרוב לממשלה הצעת […]

יגישו בשבוע הבא לממשלה הצעת החלטה לפינוי שדה דב מתל אביב; לדבריהם פינוי המתחם יאפשר להקים במקום כ-12 אלף יחידות דיור ולהקל בכך על מצוקת הדיור הקיימת כיום בתל אביב, בעיקר בקרב הצעירים 

מאת מערכת מגפון

שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, ישראל כץ ושר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס יגישו ביום ראשון הקרוב לממשלה הצעת החלטה להקמת צוות היגוי בינמשרדי, שיגבש המלצות לפינוי שדה התעופה דב הוז מתל אביב.

על פי הצעת ההחלטה שיגישו השרים כץ ואטיאס יפונה שדה התעופה האזרחי במתחם שדה דב. שאר המתחמים שבשדה יפונו בהתאם ללוח הזמנים שיקבע על ידי ועדת ההיגוי של הפרויקט.

שר הבינוי והשיכון ח"כ אריאל אטיאס מציין: "מדובר בעתודות הקרקע הגדולה ביותר באזור גוש דן שתשמש לבניית אלפי יחידות דיור לטובת הזוגות הצעירים. בכוונת מינהל מקרקעי ישראל להאיץ את התכנון ולכלול בפרויקט יחידות דיור של דיור בר השגה בהתאם לרוח חוק דיור בר השגה שיזמתי ושעבר בקריאה ראשונה בכנסת. כמו כן, בכוונתי לאשר בפרויקט אחוזים גבוהים לטובת יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך והשכרה מפוקחת בהתאם להחלטות האחרונות של מועצת רשות מקרקעי ישראל".

שדה דב: פוטנציאל של 12 אלף יחידות דיור. צילום: אורן פלס

בראש צוות ההיגוי יעמוד מנכ"ל משרד ראש הממשלה והוא יכלול את מנכ"ל משרד התחבורה, מנכ"ל משרד הביטחון, מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל והממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר. הצוות יוקם עד ל-31 בינואר 2012.

הצעת ההחלטה קובעת כי צוות ההיגוי יפעל לאיתור שדה תעופה חלופי שיוכל לקלוט את כל הפעילות האווירית והקרקעית המתבצעת כיום בשדה דב ובכללם הובלת נוסעים במטוסים גדולים וקטנים, טיסות הדרכה ואימונים של התעופה הכללית וכן את פעילות מכוני הבדק שבשדה.

משרד האוצר הונחה להגיש את המלצותיו בדבר קביעת ההסדרים הכספיים מול כל הגורמים הפועלים בשדה דב כולל משרד הביטחון, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה ומינהל מקרקעי ישראל, תוך שמירה על כדאיות כלכלית לפינוי. הצוות יגיש את ממצאיו והמלצותיו לממשלה עד ל- 31 בדצמבר 2012.

יצוין כי לפני יותר משנה החליטו השרים כץ ואטיאס, בתאום עם שר הביטחון לבחון את מכלול משמעויות פינוי שדה דב ולצורך כך מונתה ועדה בינמשרדית ברשות מנכ"ל משרד התחבורה דאז, יעקב גנות.

הצוות בחן את מכלול המשמעויות להפסקת פעילותו של שדה דב ובכללם את שימושי התעופה האזרחית והצבאית וכן תשתית אווירית וקרקעית חלופית, למתן שירותים לתעופה האזרחית, עקב הפסקת הפעלת שדה התעופה.

הצוות בחן בנוסף את התוכניות לפיתוח המקרקעין, תשתיות התחבורה, זכויות קיימות במקרקעין השדה והתמורות שינתנו בגינן וכן את ההכנות ליישום הפסקת הפעילות של השדה.

במסגרת תוכניות הממשלה להגדלת היצע הדיור בישראל בכלל ובאזורי הביקוש בפרט הוחלט להטיל על מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) לקדם במשותף עם עיריית תל אביב תכנון שיכלול בין השאר בניית דירות ודיור בר השגה לצעירים ומשפחות.

השרים כץ ואטיאס ציינו כי לצד היתרונות הרבים הקיימים בהפסקת הפעילות התעופתית בשדה, פינוי שדה דב ישחרר קרקע יקרה לבניית אלפי יחידות דיור באחד מאזורי הביקוש הגבוהים ביותר בתל אביב.

מתחם שדה דב משתרע על שטח של כ-1,300 דונם, כ-800 דונם מתוכם הם שטח צבאי. לדברי כץ ואטיאס פינוי המתחם יאפשר להקים במקום כ-12 אלף יחידות דיור, ולהקל בכך על מצוקת הדיור הקיימת כיום בתל אביב, בעיקר בקרב הצעירים.

יגישו בשבוע הבא לממשלה הצעת החלטה לפינוי שדה דב מתל אביב; לדבריהם פינוי המתחם יאפשר להקים במקום כ-12 אלף יחידות דיור ולהקל בכך על מצוקת הדיור הקיימת כיום בתל אביב, בעיקר בקרב הצעירים 

מאת מערכת מגפון

שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, ישראל כץ ושר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס יגישו ביום ראשון הקרוב לממשלה הצעת החלטה להקמת צוות היגוי בינמשרדי, שיגבש המלצות לפינוי שדה התעופה דב הוז מתל אביב.

על פי הצעת ההחלטה שיגישו השרים כץ ואטיאס יפונה שדה התעופה האזרחי במתחם שדה דב. שאר המתחמים שבשדה יפונו בהתאם ללוח הזמנים שיקבע על ידי ועדת ההיגוי של הפרויקט.

שר הבינוי והשיכון ח"כ אריאל אטיאס מציין: "מדובר בעתודות הקרקע הגדולה ביותר באזור גוש דן שתשמש לבניית אלפי יחידות דיור לטובת הזוגות הצעירים. בכוונת מינהל מקרקעי ישראל להאיץ את התכנון ולכלול בפרויקט יחידות דיור של דיור בר השגה בהתאם לרוח חוק דיור בר השגה שיזמתי ושעבר בקריאה ראשונה בכנסת. כמו כן, בכוונתי לאשר בפרויקט אחוזים גבוהים לטובת יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך והשכרה מפוקחת בהתאם להחלטות האחרונות של מועצת רשות מקרקעי ישראל".

שדה דב: פוטנציאל של 12 אלף יחידות דיור. צילום: אורן פלס

בראש צוות ההיגוי יעמוד מנכ"ל משרד ראש הממשלה והוא יכלול את מנכ"ל משרד התחבורה, מנכ"ל משרד הביטחון, מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל והממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר. הצוות יוקם עד ל-31 בינואר 2012.

הצעת ההחלטה קובעת כי צוות ההיגוי יפעל לאיתור שדה תעופה חלופי שיוכל לקלוט את כל הפעילות האווירית והקרקעית המתבצעת כיום בשדה דב ובכללם הובלת נוסעים במטוסים גדולים וקטנים, טיסות הדרכה ואימונים של התעופה הכללית וכן את פעילות מכוני הבדק שבשדה.

משרד האוצר הונחה להגיש את המלצותיו בדבר קביעת ההסדרים הכספיים מול כל הגורמים הפועלים בשדה דב כולל משרד הביטחון, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה ומינהל מקרקעי ישראל, תוך שמירה על כדאיות כלכלית לפינוי. הצוות יגיש את ממצאיו והמלצותיו לממשלה עד ל- 31 בדצמבר 2012.

יצוין כי לפני יותר משנה החליטו השרים כץ ואטיאס, בתאום עם שר הביטחון לבחון את מכלול משמעויות פינוי שדה דב ולצורך כך מונתה ועדה בינמשרדית ברשות מנכ"ל משרד התחבורה דאז, יעקב גנות.

הצוות בחן את מכלול המשמעויות להפסקת פעילותו של שדה דב ובכללם את שימושי התעופה האזרחית והצבאית וכן תשתית אווירית וקרקעית חלופית, למתן שירותים לתעופה האזרחית, עקב הפסקת הפעלת שדה התעופה.

הצוות בחן בנוסף את התוכניות לפיתוח המקרקעין, תשתיות התחבורה, זכויות קיימות במקרקעין השדה והתמורות שינתנו בגינן וכן את ההכנות ליישום הפסקת הפעילות של השדה.

במסגרת תוכניות הממשלה להגדלת היצע הדיור בישראל בכלל ובאזורי הביקוש בפרט הוחלט להטיל על מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) לקדם במשותף עם עיריית תל אביב תכנון שיכלול בין השאר בניית דירות ודיור בר השגה לצעירים ומשפחות.

השרים כץ ואטיאס ציינו כי לצד היתרונות הרבים הקיימים בהפסקת הפעילות התעופתית בשדה, פינוי שדה דב ישחרר קרקע יקרה לבניית אלפי יחידות דיור באחד מאזורי הביקוש הגבוהים ביותר בתל אביב.

מתחם שדה דב משתרע על שטח של כ-1,300 דונם, כ-800 דונם מתוכם הם שטח צבאי. לדברי כץ ואטיאס פינוי המתחם יאפשר להקים במקום כ-12 אלף יחידות דיור, ולהקל בכך על מצוקת הדיור הקיימת כיום בתל אביב, בעיקר בקרב הצעירים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן