Skip to content

היועמ"ש לכנסת: אין אפשרות לקצר הליך פיזור הכנסת

בלשכת נתניהו קיוו להשתמש בהצעת החוק לפיזור הכנסת, מחודש מאי – כדי לקצר את הדרך להקדמת הבחירות. אולם היועץ המשפטי של הכנסת קבע כי אין קיצורי דרך ויש לקיים הליכי חקיקה מלאים כדי לפזר את הכנסת

היועמ"ש לכנסת: אין אפשרות לקצר הליך פיזור הכנסת

בלשכת נתניהו קיוו להשתמש בהצעת החוק לפיזור הכנסת, מחודש מאי – כדי לקצר את הדרך להקדמת הבחירות. אולם היועץ המשפטי של הכנסת קבע כי אין קיצורי דרך ויש לקיים הליכי חקיקה מלאים כדי לפזר את הכנסת

אין אפשרות לקיצורי דרך וכדי להקדים את הבחירות יש לקיים הליכי חקיקה מלאים כדי לפזר את הכנסת – ולא ניתן לחדש את הדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת, מחודש מאי האחרון. כך קבע הערב היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל ינון, בחוות דעת שהופצה לבקשת יו"ר ועדת הכנסת, חה"כ יריב לוין.

בחוות דעתו קובע עו"ד איל ינון, כי במקרה ייחודי זה, חלוף הזמן אינו מאפשר את "החייאת" הצעת החוק, המונחת על שולחנה של ועדת הכנסת מאז חודש מאי – ואשר נקבה בתאריך 4 בספטמבר כמועד הבחירות. היועץ המשפטי לכנסת קובע כי "קבלתו של חוק להתפזרות מוקדמת של הכנסת הוא מכשיר פרלמנטרי-חוקתי רב חשיבות וחד פעמי בחייה של כנסת מכהנת, שיש לו השלכות מרחיקות לכת הן על המערכת הפוליטית בכללותה והן על חברי הכנסת המכהנים".

לאור זאת, קובע היועץ כי "המשך הדיון בהצעה הקיימת, הנוקבת בתאריך שחלף זה מכבר, ושלידתה במערכת נסיבות אחרת, תוך 'דילוג' על שלבי חקיקה, שולל מחברי הכנסת את האפשרות למצות את שיקול הדעת המסור להם בקביעת מועד הבחירות, שהוא כאמור לב-לבה של ההצעה".

עו"ד אייל ינון מציין עוד, בהקשר זה, כי בדיקה שנערכה העלתה, שבכל המקרים בהם אישרה הכנסת חוק להתפזרותה – הייתה סמיכות זמנים בין מועד הקריאה הראשונה והאישור בוועדה לקריאה השנייה והשלישית, לבין מועד קבלת החוק בנוסחו הסופי.

בחוות דעתו מדגיש עו"ד ינון כי "חקיקה הנוגעת לבחירות צריכה להיות ברורה ונקייה מכל ספק, ומשמתעורר ספק, כמו במקרה שבפנינו, יש לנקוט גישה דווקנית המסירה את הספק".

על פי חוות דעתו של היועץ המשפטי לכנסת ניתן עתה להביא הצעת חוק ממשלתית חדשה לקריאה הראשונה, עם תאריך בחירות עדכני. לאחר שההצעה תעבור לוועדה, ניתן יהיה למזג עמה את ההצעות הפרטיות שמוזגו עם ההצעה הממשלתית הקודמת וכן הצעות חוק פרטיות נוספות ככל שיאושרו עד אז.

דרך פעולה אחרת בה ניתן יהיה לנקוט, היא הכנת הצעת חוק פרטית לקריאה הראשונה (מבין ההצעות שאושרו כבר בדיון המוקדם ומוזגו עם ההצעה הממשלתית הקודמת, ואשר לא נקבו במועד שכבר עבר) או הבאת הצעת חוק פרטית אחרת לדיון מוקדם, עד להשלמת הליך חקיקתה.

אין אפשרות לקיצורי דרך וכדי להקדים את הבחירות יש לקיים הליכי חקיקה מלאים כדי לפזר את הכנסת – ולא ניתן לחדש את הדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת, מחודש מאי האחרון. כך קבע הערב היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל ינון, בחוות דעת שהופצה לבקשת יו"ר ועדת הכנסת, חה"כ יריב לוין.

בחוות דעתו קובע עו"ד איל ינון, כי במקרה ייחודי זה, חלוף הזמן אינו מאפשר את "החייאת" הצעת החוק, המונחת על שולחנה של ועדת הכנסת מאז חודש מאי – ואשר נקבה בתאריך 4 בספטמבר כמועד הבחירות. היועץ המשפטי לכנסת קובע כי "קבלתו של חוק להתפזרות מוקדמת של הכנסת הוא מכשיר פרלמנטרי-חוקתי רב חשיבות וחד פעמי בחייה של כנסת מכהנת, שיש לו השלכות מרחיקות לכת הן על המערכת הפוליטית בכללותה והן על חברי הכנסת המכהנים".

לאור זאת, קובע היועץ כי "המשך הדיון בהצעה הקיימת, הנוקבת בתאריך שחלף זה מכבר, ושלידתה במערכת נסיבות אחרת, תוך 'דילוג' על שלבי חקיקה, שולל מחברי הכנסת את האפשרות למצות את שיקול הדעת המסור להם בקביעת מועד הבחירות, שהוא כאמור לב-לבה של ההצעה".

עו"ד אייל ינון מציין עוד, בהקשר זה, כי בדיקה שנערכה העלתה, שבכל המקרים בהם אישרה הכנסת חוק להתפזרותה – הייתה סמיכות זמנים בין מועד הקריאה הראשונה והאישור בוועדה לקריאה השנייה והשלישית, לבין מועד קבלת החוק בנוסחו הסופי.

בחוות דעתו מדגיש עו"ד ינון כי "חקיקה הנוגעת לבחירות צריכה להיות ברורה ונקייה מכל ספק, ומשמתעורר ספק, כמו במקרה שבפנינו, יש לנקוט גישה דווקנית המסירה את הספק".

על פי חוות דעתו של היועץ המשפטי לכנסת ניתן עתה להביא הצעת חוק ממשלתית חדשה לקריאה הראשונה, עם תאריך בחירות עדכני. לאחר שההצעה תעבור לוועדה, ניתן יהיה למזג עמה את ההצעות הפרטיות שמוזגו עם ההצעה הממשלתית הקודמת וכן הצעות חוק פרטיות נוספות ככל שיאושרו עד אז.

דרך פעולה אחרת בה ניתן יהיה לנקוט, היא הכנת הצעת חוק פרטית לקריאה הראשונה (מבין ההצעות שאושרו כבר בדיון המוקדם ומוזגו עם ההצעה הממשלתית הקודמת, ואשר לא נקבו במועד שכבר עבר) או הבאת הצעת חוק פרטית אחרת לדיון מוקדם, עד להשלמת הליך חקיקתה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן