Skip to content

ועדת ארבלי ממליצה למסות את חברות הארנק וההחזקה

חלופה אחת: לחייב חברות ארנק בגין מחצית מרווחיהן שלא חולקו ולחייב חברות החזקה פרטיות בגין מחצית מהרווחים הפאסיביים שנצמחו. חלופה שניה: לחייב את כלל החברות, שהן בעלות אחוז רווחיות גבוה ולא חילקו דיבידנדים משמעותיים, בתשלום ריבית בגובה שבין 4% ל- 8%, בגין סכום המס הנובע מהרווחים הבלתי מחולקים של החברות

ועדת ארבלי ממליצה למסות את חברות הארנק וההחזקה

חלופה אחת: לחייב חברות ארנק בגין מחצית מרווחיהן שלא חולקו ולחייב חברות החזקה פרטיות בגין מחצית מהרווחים הפאסיביים שנצמחו. חלופה שניה: לחייב את כלל החברות, שהן בעלות אחוז רווחיות גבוה ולא חילקו דיבידנדים משמעותיים, בתשלום ריבית בגובה שבין 4% ל- 8%, בגין סכום המס הנובע מהרווחים הבלתי מחולקים של החברות

ועדת ארבלי, לבחינת סוגיית חברות הארנק וחברות ההחזקה, נפגשה היום עם נציגים בכירים של לשכת רואי חשבון, לשכת עורכי הדין ולשכת יועצי המס, במטרה לקבל את התייחסותם לכיווני ההחלטה הסופיים שגיבשה לטיפול בסוגיית "חברות הארנק" ו"חברות ההחזקה" הפרטיות. כפי שהוצג, הוועדה סבורה שיש מקום למסות את הרווחים הבלתי מחולקים שנוצרו בחברות אלו באופן שוטף, מידי שנת מס.

חברות ארנק

חברות פיקטיביות, שלא מתקיימת בהן פעילות, ומקימים אותן שכירים שמרוויחים סכומים גדולים, כדי להימנע מתשלום מסים בשיעור גבוה – מס הכנסה ובטוח לאומי- ולשלם במקומם מסים מופחתים.

חברות החזקה פרטיות

"חברת החזקות", המכונה גם "פטור השתתפות" (Participation Exemption) מקובלת במדינות רבות. חברת החזקות היא חברה אשר הוקמה במטרה להחזיק במניות של חברות אחרות. המדינות יצרו את משטר המס המיוחד של חברות החזקות במטרה למנוע את החשיפה של תאגידים רב-לאומיים למיסוי כפול. במקרים רבים ניתן לפתור בעיה זאת באמצעות רשת אמנות למניעת כפל מס. אולם, רשת האמנות אינה משולמת וכך לדוגמא, לא תמיד קיימות אמנות מס בין שתי מדינות נתונות. היות ופתרון זה אינו מספק מענה ראוי, בחרו מדינות לקבוע מראש ובאופן חד צדדי משטר מיסוי מיוחד ביחס לחברות ההחזקה. בדרך זאת, ניתן להפחית בצורה ניכרת את המס החל על חברת האם בהשוואה לחברה רגילה אשר אינה נהנית ממשטר המס המיוחד.

בהמשך לדו"ח ועדת טרכטנברג

הוועדה לבדיקת סוגיית המיסוי של חברות אלה מונתה על ידי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, בהמשך לדו"ח ועדת טרכטנברג, שהמליץ לבחון את היבטי המס הכרוכים בהתאגדותם של יחידים ב"חברות הארנק" והקמת חברות החזקה פרטיות, תוך שמירה על עקרון "השקילות המיסויית". בראשות הוועדה עומד מנהל רשות המסים דורון ארבלי וכמו כן נמנים על חבריה פרופ' יוג'ין קנדל – יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, אבי ליכט – המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, פרידה ישראלי – מינהל הכנסות המדינה, גל הרשקוביץ- הממונה על התקציבים וחברים נוספים מרשות המסים.

הוועדה גיבשה שתי חלופות אפשריות למיסוי חברות הארנק וחברות ההחזקה הפרטיות, שהוצגו היום בפני ראשי הלשכות במטרה לשמוע את התייחסותם לחלופות המוצעות. האפשרות הראשונה, שהוצגה מתמקדת במיסוי חברות מעטים שהן "חברות ארנק" ו"חברות החזקה פרטיות" באופן הבא:

חברות ארנק – חיוב במס של בעלי המניות היחידים בגין מחצית מרווחי חברות הארנק שלא חולקו במהלך שנת המס.

חברות החזקה פרטיות – חיוב במס של בעלי המניות היחידים בגין מחצית מהרווחים הפאסיביים שנצמחו בחברות ההחזקה הפרטיות ולא חולקו במהלך שנת המס.

האפשרות השנייה היא לחייב את כלל החברות, שהן בעלות אחוז רווחיות גבוה ולא חילקו דיבידנדים משמעותיים, בתשלום ריבית בגובה שבין 4% ל- 8%, בגין סכום המס הנובע מהרווחים הבלתי מחולקים של החברות.

יצוין כי על פי כתב המינוי, הוועדה בוחנת גם את אופן מיסוי האופציות לעובדים. סיום עבודת הוועדה צפוי בזמן הקרוב ומייד לאחר מכן יוגשו המלצותיה לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ.

ועדת ארבלי, לבחינת סוגיית חברות הארנק וחברות ההחזקה, נפגשה היום עם נציגים בכירים של לשכת רואי חשבון, לשכת עורכי הדין ולשכת יועצי המס, במטרה לקבל את התייחסותם לכיווני ההחלטה הסופיים שגיבשה לטיפול בסוגיית "חברות הארנק" ו"חברות ההחזקה" הפרטיות. כפי שהוצג, הוועדה סבורה שיש מקום למסות את הרווחים הבלתי מחולקים שנוצרו בחברות אלו באופן שוטף, מידי שנת מס.

חברות ארנק

חברות פיקטיביות, שלא מתקיימת בהן פעילות, ומקימים אותן שכירים שמרוויחים סכומים גדולים, כדי להימנע מתשלום מסים בשיעור גבוה – מס הכנסה ובטוח לאומי- ולשלם במקומם מסים מופחתים.

חברות החזקה פרטיות

"חברת החזקות", המכונה גם "פטור השתתפות" (Participation Exemption) מקובלת במדינות רבות. חברת החזקות היא חברה אשר הוקמה במטרה להחזיק במניות של חברות אחרות. המדינות יצרו את משטר המס המיוחד של חברות החזקות במטרה למנוע את החשיפה של תאגידים רב-לאומיים למיסוי כפול. במקרים רבים ניתן לפתור בעיה זאת באמצעות רשת אמנות למניעת כפל מס. אולם, רשת האמנות אינה משולמת וכך לדוגמא, לא תמיד קיימות אמנות מס בין שתי מדינות נתונות. היות ופתרון זה אינו מספק מענה ראוי, בחרו מדינות לקבוע מראש ובאופן חד צדדי משטר מיסוי מיוחד ביחס לחברות ההחזקה. בדרך זאת, ניתן להפחית בצורה ניכרת את המס החל על חברת האם בהשוואה לחברה רגילה אשר אינה נהנית ממשטר המס המיוחד.

בהמשך לדו"ח ועדת טרכטנברג

הוועדה לבדיקת סוגיית המיסוי של חברות אלה מונתה על ידי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, בהמשך לדו"ח ועדת טרכטנברג, שהמליץ לבחון את היבטי המס הכרוכים בהתאגדותם של יחידים ב"חברות הארנק" והקמת חברות החזקה פרטיות, תוך שמירה על עקרון "השקילות המיסויית". בראשות הוועדה עומד מנהל רשות המסים דורון ארבלי וכמו כן נמנים על חבריה פרופ' יוג'ין קנדל – יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, אבי ליכט – המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, פרידה ישראלי – מינהל הכנסות המדינה, גל הרשקוביץ- הממונה על התקציבים וחברים נוספים מרשות המסים.

הוועדה גיבשה שתי חלופות אפשריות למיסוי חברות הארנק וחברות ההחזקה הפרטיות, שהוצגו היום בפני ראשי הלשכות במטרה לשמוע את התייחסותם לחלופות המוצעות. האפשרות הראשונה, שהוצגה מתמקדת במיסוי חברות מעטים שהן "חברות ארנק" ו"חברות החזקה פרטיות" באופן הבא:

חברות ארנק – חיוב במס של בעלי המניות היחידים בגין מחצית מרווחי חברות הארנק שלא חולקו במהלך שנת המס.

חברות החזקה פרטיות – חיוב במס של בעלי המניות היחידים בגין מחצית מהרווחים הפאסיביים שנצמחו בחברות ההחזקה הפרטיות ולא חולקו במהלך שנת המס.

האפשרות השנייה היא לחייב את כלל החברות, שהן בעלות אחוז רווחיות גבוה ולא חילקו דיבידנדים משמעותיים, בתשלום ריבית בגובה שבין 4% ל- 8%, בגין סכום המס הנובע מהרווחים הבלתי מחולקים של החברות.

יצוין כי על פי כתב המינוי, הוועדה בוחנת גם את אופן מיסוי האופציות לעובדים. סיום עבודת הוועדה צפוי בזמן הקרוב ומייד לאחר מכן יוגשו המלצותיה לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן