Skip to content

חוק יחידות הנופש לא יובא לאישור מליאת הכנסת

ההצעה שאושרה אתמול שונתה היום: לא תישלל באופן אוטומטי זכותו של בעל היחידה לקבל השבה, גם אם חלקית, של הסכום הראשוני אותו שילם עם רכישתה. עוד הוחלט היום כי ניתן יהיה לבטל עסקאות עתידיות בכל עת, בהודעה בכתב. הביטול ייכנס לתוקף תוך תקופה שלא תעלה על שנתיים מתום השנה שבה ניתנה ההודעה

חוק יחידות הנופש לא יובא לאישור מליאת הכנסת

ההצעה שאושרה אתמול שונתה היום: לא תישלל באופן אוטומטי זכותו של בעל היחידה לקבל השבה, גם אם חלקית, של הסכום הראשוני אותו שילם עם רכישתה. עוד הוחלט היום כי ניתן יהיה לבטל עסקאות עתידיות בכל עת, בהודעה בכתב. הביטול ייכנס לתוקף תוך תקופה שלא תעלה על שנתיים מתום השנה שבה ניתנה ההודעה

 

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ כרמל שאמה-הכהן, קיימה היום דיון מחדש בהצעת החוק של ח"כ איתן כבל, שאוחדה עם ההצעה של חברי הכנסת יואל חסון ואופיר אקוניס, לתיקון חוק הגנת הצרכן והסדרת נושא ההתחייבויות בעסקאות. אתמול אישרה הוועדה את הסעיפים שנועדו לאפשר לבעלי זכויות ביחידות נופש להשתחרר מהעסקה, אולם היום שבה לעסוק בנושא בעקבות מחלוקות שהתגלעו באשר לאפשרות הביטול של עסקאות עתידיות ואישרה סופית את ההצעה לשחרור בעלי הזכויות. עם זאת, ההצעה לא תעלה לאישור המליאה היום אלא ככל הנראה רק בשבועות הקרובים.

יו"ר ועדת הכלכלה כרמל שאמה הכהן והיועצת המשפטית בדיוני הוועדה
יו"ר ועדת הכלכלה כרמל שאמה הכהן והיועצת המשפטית בדיוני הוועדה

הבוקר הגיש שר התמ"ת, שלום שמחון, הסתייגות מהחלטת הוועדה לחייב בתשלום כנס כבד את המבקשים להשתחרר מהחוזה הכובל. במשרד התמ"ת וברשות לסחר הוגן והגנת הצרכן, ציינו כי ההחלטה לאפשר לבעלי יחידות הנופש הקלאב הוטל להשתחרר מהזכות אותה רכשו תמורת תשלום קנס של 5,000 שקלים, היא החלטה שערורייתית והפוגעת בצרכנים, לאור העובדה כי בעלי יחידות הנופש שילמו עבור הזכות להשתמש ביחידה לתקופה של 99 או 999 שנה, ובעצם הם מוותרים על זכות זו, אך המחוקק לא הסתפק בכך, אלא מצא לנכון לחייב צרכנים אלו בתשלום קנס גבוה כל כך.

לדברי הממונה על הרשות לסחר הוגן והגנת הצרכן, תמר פנקוס, ההחלטה לאפשר לצרכנים להשתחרר מהחוזה אחת לכמה שנים, ובתשלום קנס של 5,000 שקלים אינה הוגנת ואינה מאוזנת. "ההחלטה אינה החלטה צרכנית אלא החלטה הפוגעת בצרכנים, אשר עלולה אף לפגוע בסיכויי בעלי יחידות הנופש לקבל סעד הוגן בבית המשפט. ההחלטה ההגונה היחידה במקרה זה תהיה מתן אפשרות ביטול מיידית ותמידית לבעלי יחידות הנופש, וללא תשלום שום קנס שהוא", אמרה.

שר התמ"ת שלום שמחון. התקשרות חריגה
שר התמ"ת שלום שמחון. התקשרות חריגה

שר התמ"ת שמחון: "מדובר בהתקשרות חריגה שפגעה בצרכנים במשך עשרות שנים, וכעת, נעשה חטא על פשע, כאשר הצרכנים צריכים לשלם מחיר גם על רצונם להשתחרר מעסקה לא הוגנת זו. בדיוק במקרים כאלו נדרשת ההגנה על הצרכן", אמר.

לא מאבדים את הזכות להשבת כספי רכישת היחידה

בתום הדיון היום, בו השתתפו מלב היו"ר גם חברי הכנסת יואל חסון, איתן כבל ועמיד פרץ, החליטה הוועדה לשנות את אפשרות הביטול של עסקאות עתידיות. אחרי שאתמול אישרה הוועדה את הצעת ח"כ חסון, לפיה בעל זכות שיבטל בעתיד עסקה לא יהיה זכאי להשבת התמורה ששילם כסכום הראשוני עבור רכישת היחידה. היום החליטה הוועדה, להשמיט את ההתייחסות לגבי שלילת זכות ההשבה, כאשר המשמעות היא כי הדבר יהיה נתון להסכמות בין בעל הזכות לבעל העסק, ובמקרים בהם לא יהיו הסכמות יוכלו הצדדים לפנות לבית המשפט. המשמעות היא כי לא תישלל באופן אוטומטי זכותו של בעל היחידה לקבל השבה, גם אם חלקית, של הסכום הראשוני. עוד הוחלט היום כי ניתן יהיה לבטל עסקאות עתידיות בכל עת, בהודעה בכתב. הביטול ייכנס לתוקף תוך תקופה שלא תעלה על שנתיים מתום השנה שבה ניתנה ההודעה.

עוד הוחלט היום כי במקרה של פטירה של בעל זכות יוכלו יורשיו להודיע בתוך שנה על רצונם להשתחרר מהעסקה, כאשר הביטול יהיה מיידי וללא כל תשלום.

ח"כ חסון התייחס גם לעניין ביטול עסקאות של בעלי זכויות שנקלעו לקשיים סוציאליים ואמר כי בכוונתו להמשיך במשא ומתן מול רשת קלאב הוטל על מנת להביא לפתרון הסוגיה של ביטול עסקאות של צרכנים בשל בעיות סוציאליות.

כמו כן, על מנת לקדם את הצעת החוק המטפלת במצוקת בעלי יחידות הנופש ולאשרה בקריאה שנייה ושלישית במליאה במועד המוקדם ביותר האפשרי, החליטו חברי הוועדה לפצל מההצעה את נושא ביטול המנויים לחדרי הכושר, כאשר הוועדה תמשיך לדון בנושא חדרי הכושר וביטול עסקאות נוספות בעתיד.

[related-posts title="כתבות קודמות בנושא חוק יחידות הנופש"]

 

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ כרמל שאמה-הכהן, קיימה היום דיון מחדש בהצעת החוק של ח"כ איתן כבל, שאוחדה עם ההצעה של חברי הכנסת יואל חסון ואופיר אקוניס, לתיקון חוק הגנת הצרכן והסדרת נושא ההתחייבויות בעסקאות. אתמול אישרה הוועדה את הסעיפים שנועדו לאפשר לבעלי זכויות ביחידות נופש להשתחרר מהעסקה, אולם היום שבה לעסוק בנושא בעקבות מחלוקות שהתגלעו באשר לאפשרות הביטול של עסקאות עתידיות ואישרה סופית את ההצעה לשחרור בעלי הזכויות. עם זאת, ההצעה לא תעלה לאישור המליאה היום אלא ככל הנראה רק בשבועות הקרובים.

יו"ר ועדת הכלכלה כרמל שאמה הכהן והיועצת המשפטית בדיוני הוועדה
יו"ר ועדת הכלכלה כרמל שאמה הכהן והיועצת המשפטית בדיוני הוועדה

הבוקר הגיש שר התמ"ת, שלום שמחון, הסתייגות מהחלטת הוועדה לחייב בתשלום כנס כבד את המבקשים להשתחרר מהחוזה הכובל. במשרד התמ"ת וברשות לסחר הוגן והגנת הצרכן, ציינו כי ההחלטה לאפשר לבעלי יחידות הנופש הקלאב הוטל להשתחרר מהזכות אותה רכשו תמורת תשלום קנס של 5,000 שקלים, היא החלטה שערורייתית והפוגעת בצרכנים, לאור העובדה כי בעלי יחידות הנופש שילמו עבור הזכות להשתמש ביחידה לתקופה של 99 או 999 שנה, ובעצם הם מוותרים על זכות זו, אך המחוקק לא הסתפק בכך, אלא מצא לנכון לחייב צרכנים אלו בתשלום קנס גבוה כל כך.

לדברי הממונה על הרשות לסחר הוגן והגנת הצרכן, תמר פנקוס, ההחלטה לאפשר לצרכנים להשתחרר מהחוזה אחת לכמה שנים, ובתשלום קנס של 5,000 שקלים אינה הוגנת ואינה מאוזנת. "ההחלטה אינה החלטה צרכנית אלא החלטה הפוגעת בצרכנים, אשר עלולה אף לפגוע בסיכויי בעלי יחידות הנופש לקבל סעד הוגן בבית המשפט. ההחלטה ההגונה היחידה במקרה זה תהיה מתן אפשרות ביטול מיידית ותמידית לבעלי יחידות הנופש, וללא תשלום שום קנס שהוא", אמרה.

שר התמ"ת שלום שמחון. התקשרות חריגה
שר התמ"ת שלום שמחון. התקשרות חריגה

שר התמ"ת שמחון: "מדובר בהתקשרות חריגה שפגעה בצרכנים במשך עשרות שנים, וכעת, נעשה חטא על פשע, כאשר הצרכנים צריכים לשלם מחיר גם על רצונם להשתחרר מעסקה לא הוגנת זו. בדיוק במקרים כאלו נדרשת ההגנה על הצרכן", אמר.

לא מאבדים את הזכות להשבת כספי רכישת היחידה

בתום הדיון היום, בו השתתפו מלב היו"ר גם חברי הכנסת יואל חסון, איתן כבל ועמיד פרץ, החליטה הוועדה לשנות את אפשרות הביטול של עסקאות עתידיות. אחרי שאתמול אישרה הוועדה את הצעת ח"כ חסון, לפיה בעל זכות שיבטל בעתיד עסקה לא יהיה זכאי להשבת התמורה ששילם כסכום הראשוני עבור רכישת היחידה. היום החליטה הוועדה, להשמיט את ההתייחסות לגבי שלילת זכות ההשבה, כאשר המשמעות היא כי הדבר יהיה נתון להסכמות בין בעל הזכות לבעל העסק, ובמקרים בהם לא יהיו הסכמות יוכלו הצדדים לפנות לבית המשפט. המשמעות היא כי לא תישלל באופן אוטומטי זכותו של בעל היחידה לקבל השבה, גם אם חלקית, של הסכום הראשוני. עוד הוחלט היום כי ניתן יהיה לבטל עסקאות עתידיות בכל עת, בהודעה בכתב. הביטול ייכנס לתוקף תוך תקופה שלא תעלה על שנתיים מתום השנה שבה ניתנה ההודעה.

עוד הוחלט היום כי במקרה של פטירה של בעל זכות יוכלו יורשיו להודיע בתוך שנה על רצונם להשתחרר מהעסקה, כאשר הביטול יהיה מיידי וללא כל תשלום.

ח"כ חסון התייחס גם לעניין ביטול עסקאות של בעלי זכויות שנקלעו לקשיים סוציאליים ואמר כי בכוונתו להמשיך במשא ומתן מול רשת קלאב הוטל על מנת להביא לפתרון הסוגיה של ביטול עסקאות של צרכנים בשל בעיות סוציאליות.

כמו כן, על מנת לקדם את הצעת החוק המטפלת במצוקת בעלי יחידות הנופש ולאשרה בקריאה שנייה ושלישית במליאה במועד המוקדם ביותר האפשרי, החליטו חברי הוועדה לפצל מההצעה את נושא ביטול המנויים לחדרי הכושר, כאשר הוועדה תמשיך לדון בנושא חדרי הכושר וביטול עסקאות נוספות בעתיד.

[related-posts title="כתבות קודמות בנושא חוק יחידות הנופש"]

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן