Skip to content

הנפט נמצא סביב רמה אטרקטיבית לאיסוף סחורה

המסחר על הצמד דולר / שקל הסתיים אתמול בצורת תבנית יום ההיפוך הדובי, ראייה המצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

אירו / דולר

מבנהו הטכני של הצמד אירו / דולר שומר על מבנה דובי יורד – אירו חלש דולר חזק. יחד עם זאת, תבנית ההיפוך השוורית אשר הופיעה אתמול בתום המסחר, מצביעה על האפשרות לסיום מהלך הירידות האחרונות ותחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב.

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2630 ולבין רמת ההתנגדות 1.2770. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2700 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2740 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2770 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2700 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2670 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2630 דולרים.

דולר / שקל

המסחר על הצמד דולר / שקל הסתיים אתמול בצורת תבנית יום ההיפוך הדובי, ראייה המצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב.

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9110 ולבין רמת ההתנגדות 3.9470 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.9290 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.9170 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9110 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.9290 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.9350 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9470 שקלים.
.

זהב 

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הזהב והגורסת כי, השוק נע במגמת עלייה וכל ירידה מקוטלגת על ידנו כתיקון טכני אופייני כאשר תוקף הנחת עבודה זו ממשיך להיות מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל האחרונה 1672.50 דולר.

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1709.50 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1741.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1725.00 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1733.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1741.00 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1725.00 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1717.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1709.50 דולר.
.

נפט 

הנפט נמצא סביב רמות אטרקטיביות לאיסוף סחורה, כאשר הנחת העבודה שלנו נותרה בעינה והגורסת כי, המסחר לתקופה זו צפוי להמשיך ולהתנהל בין הרמות 84.00 – 89.20 דולר.

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 83.90 ולבין רמת ההתנגדות 86.70 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 85.30 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 86.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 86.70 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 85.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 84.65 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 83.90 דולר.
.

גילוי סיכון – מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.
עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד – המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה. התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר. תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש. כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.
הסרת אחריות – כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

1 Comment

  1. אלוני חיפה
    14 בנובמבר 2012 @ 10:45

    בקיצור: הכול יכול, או לעלות או לרדת.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן