Skip to content

אלביט מערכות: 39.5 מיליון דולר רווח נקי ברבעון ה-3

צבר ההזמנות עלה ל-5.529 מיליארד דולר. הכנסות החברה הסתכמו ב- 677.5 מיליון דולר. הרווח למניה בדילול מלא, ברבעון השלישי של שנת 2012, עמד על 0.95 דולר
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות הרגילים של אלביט מערכות, ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-39.5 מיליון דולר (5.8% מההכנסות), בהשוואה ל-36.5 מיליון דולר (5.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לפי non-GAAP לרבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם ב-49.4 מיליון דולר (7.3% מסך ההכנסות) בהשוואה ל-56.4 מיליון דולר (8.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

חלק החברה ברווח הנקי של חברות כלולות ושותפות ברבעון השלישי של הסתכם ב-1.0 מיליון דולר (0.2% מההכנסות), בהשוואה ל-4.0 מיליון דולר (0.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. חלק המיעוט ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2012 הסתכם ב-0.4 מיליון דולר, בהשוואה לחלק המיעוט  בהפסד בסך של כ-3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח למניה, בדילול מלא, ברבעון השלישי היה 0.95 דולר, בהשוואה ל-0.85 דולר ברבעון השלישי של שנת 2011. הרווח למניה בדילול מלא לפי non-GAAP לרבעון השלישי של 2012 היה 1.18 דולר בהשוואה ל-1.31 דולר ברבעון השלישי של 2011.

הרווח הגולמי לרבעון השלישי של הסתכם ב-191.5 מיליון דולר (28.3% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 204.1 מיליון דולר (30.8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי non-GAAP לרבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם ב- 196.6 מיליון דולר (29.0% מסך ההכנסות) בהשוואה ל-211.6 מיליון דולר (31.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם ב-49.0 מיליון דולר (7.2% מסך ההכנסות), לעומת רווח תפעולי של 56.2 מיליון דולר (8.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי non-GAAP ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם ב-61.0 מיליון דולר (9.0% מסך ההכנסות) בהשוואה ל-70.3 מיליון דולר (10.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

צבר ההזמנות של החברה ליום 30 בספטמבר 2012 היה  5.529 מיליארד דולר, לעומת 5.465 מיליארד דולר ליום 30 ביוני 2012 וצבר של 5.528 מיליארד דולר ליום 31 בדצמבר 2011. כ-74% מצבר ההזמנות של החברה מיועד למכירה ללקוחות מחוץ לישראל. כ-54% מצבר ההזמנות מיועד לביצוע עד סוף 2012 ובמשך2013. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2012 הסתכם ב-61.0 מיליון דולר, לעומת 11.2 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2011. 

הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-677.5 מיליון דולר בהשוואה ל-663.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2011, התחומים העיקריים שתרמו להכנסות החברה היו תחום המערכות האוויריות ותחום התקשו"ב.

הוצאות המחקר והפיתוח נטו לרבעון השלישי הסתכמו ב-50.7 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-55.5 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות) ברבעון השלישי של 2011.

הוצאות השיווק והמכירה לרבעון השלישי הסתכמו ב-59.0 מיליון דולר (8.7% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-58.4 מיליון דולר (8.8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות לרבעון השלישי של 2012 הסתכמו ב-32.7 מיליון דולר (4.8% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-34.0 מיליון דולר (5.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. ירידה זו מהווה המשך למגמה של הקטנת הוצאות הנהלה וכלליות, שנמשכת כבר מספר רבעונים ונובעת בחלקה מצמצום בהוצאות ומפעילויות התייעלות.

הוצאות המימון נטו לרבעון השלישי של 2012 הסתכמו ב-5.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

מיסים על הכנסה ברבעון השלישי של 2012 הסתכמו ב-4.9 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 11.2%), בהשוואה ל-9.8 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 18.2%) ברבעון המקביל אשתקד. שיעור המס האפקטיבי הנמוך ברבעון הנוכחי נבע בעיקר מהתאמת הפרשות למס בגין תקופות קודמות ומתמהיל שיעורי המס השונים במדינות השונות בהן פועלת החברה.

בנוסף לתוצאות המדווחות לפי כללי חשבונאות מקובלים US-GAAP, סיפקה אלביט מערכות גם נתונים שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים non-GAAP, אשר מיועדים לספק למשקיעים נתונים להבנה מקיפה יותר של הפעילות והמגמות העסקיות של החברה. כל הנתונים הפיננסיים, אלא אם מצוין אחרת, מוצגים לפי US-GAAP.

פרויקטים חשובים באסיה פסיפיק ובאמריקה הלטינית 

"אני מעודד מתוצאות הרבעון השלישי, המביאות לידי ביטוי שיפור במספר פרמטרים שבחלקו נובע מהמאמצים המתמשכים להתייעלות ולצמצום בהוצאות. במקביל, הגידול בצבר משקף את תוצאות המדיניות ארוכת הטווח להרחיב את בסיס הלקוחות של החברה" . אקרמן הוסיף: "זכינו לאחרונה במספר פרויקטים חשובים באסיה פסיפיק ובאמריקה הלטינית, חלקם בתחומים חדשים וחלקם במדינות חדשות. נמשיך להרחיב את בסיס הפעילות בשווקים אלו ובשווקים נוספים בעלי פוטנציאל צמיחה, במטרה ליצור איזון עם השווקים הסובלים כרגע מירידה בתקציבים. תוצאות הרבעון ממשיכות את מגמת היציבות המאפיינת את אלביט מערכות ואני סבור כי החברה ממוצבת היטב וערוכה לעמוד באתגרים הבאים הנכונים לה", אמר יוסי אקרמן, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות.

 

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן