רונית מטיאס

About רונית מטיאס

עיתונאית המתמחה בלייף סטייל, אופנה, עיצוב, יופי, ותיירות. הייתה מיוזמי וממקימי רשת מגזיני סטייל-רשת מגזינים מגזריים (רוסי, חרדי ועשירון עליון) שנמכרה למעריב. כמו כן יזמה והקימה את מגזין הלייף-סטיל BLUSH, מקבוצת הג'רוזלם פוסט. הקימה את מדור השיחה ב"גלובס" ואת מדור הזירה במגזין "ליידי גלובס". בשנה וחצי האחרונות, ערכה וכתבה את מדור "הסיטי" במוסף עסקים של מעריב. הייתה כתבת ראשית במוספים המיוחדים של מעריב ביניהם: סובב עולם, חופשות ומלונות, אישה ועיתוני קונספט.

Posts by רונית מטיאס:

Load More

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן