שלמה בן צבי ממזג את מעריב עם מקור ראשון

שלמה בן צבי מנהל את מעריב בסגנון אישי ודורסני המאשש את כל החששות לעתיד העיתון בבעלותו. עמידתו בתנאים שחתם עליהם לרכישת מעריב מוטלת בספק גדול לנוכח התנהלותו. בן צבי, מינה את עצמו כעורך הראשי של מעריב ואף עושה מיזוג בפועל בין העיתון מקור ראשון לבין מעריב. כך, לטענת עובדי מעריב וכפי שנכתב בשבוע שעבר במגפון. מעשית, מתברר כי עיתונאי מעריב מתבקשים לבצע עבודות עבור מקור ראשון

שלמה בן צבי ממזג את מעריב עם מקור ראשון

שלמה בן צבי מנהל את מעריב בסגנון אישי ודורסני המאשש את כל החששות לעתיד העיתון בבעלותו. עמידתו בתנאים שחתם עליהם לרכישת מעריב מוטלת בספק גדול לנוכח התנהלותו. בן צבי, מינה את עצמו כעורך הראשי של מעריב ואף עושה מיזוג בפועל בין העיתון מקור ראשון לבין מעריב. כך, לטענת עובדי מעריב וכפי שנכתב בשבוע שעבר במגפון. מעשית, מתברר כי עיתונאי מעריב מתבקשים לבצע עבודות עבור מקור ראשון

תיאור מהלכיו של בן צבי במעריב מעורר חשש כבד כי המו"ל החדש קורע את העיתון לגזרים. במכתב החתום ע"י עו"ד אמיר בשה ממשרד בני כהן בשם נציגות עובדי מעריב, ומופנה אל  פרקליטתו של שלמה בן צבי,  עו"ד שלומית גוטרמן-כספי, מעוררים העובדים את טענותיהם על מיזוג בפועל ובאופן חד צדדי בין שתי מערכות העיתונים הנמצאים בבעלות בן צבי. במכתב זה נטען עוד כי  עיתונאי מעריב מונחים לבצע עבודות עבור מערכת מקור ראשון וכי נעשו שינויים חד צדדיים בסעיפים בשכרם. כידוע, מערכת מקור ראשון הועברה על ידי בן צבי לירושלים ועתה שומעים עובדי מעריב כי בדעת המו"ל-עורך החדש להעביר גם את מערכת מעריב לירושלים או לראש העין.

סגרו את מעריב, למעשה (איור: יונתן שתיל)

המכתב חושף התנהלות בעייתית, לפיה נתבעים העובדים לחתום על חוזה העסקה עם שלוש חברות שונות, כפי שעולה מתלושי השכר שלהם לחודש דצמבר: "המעסיק הוא "מקור ראשון" ובתוך כך, העובדים מתבקשים לחתום על חוזה העסקה עם שלוש חברות שונות  [מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ, תכלת תקשורת בע"מ, חברת המקומונים: ביזנס השבועון הישראלי בע"מ]".

 במכתבם, מציינים העובדים כי "לכוונת מרשתך על מיזוג ו/או כל שינוי מבני או ארגוני עשויות להיות השלכות משמעותיות על זכויות העובדים ועתידם במקום העבודה ונציגות העובדים מוטרדת מפני המהלכים הצפויים" ולפיכך הם תובעים נוהל עבודה תקין מו"ל המו"ל וכן שקיפות מצד ההנהלה: "מיותר לציין כי על חברה שהיא צד להסכם קיבוצי, חלה החובה שלא לעשות שינויים מרחיקי- לכת, מבלי לאפשר לנציגות העובדים להביע את עמדתה, ואף לנהל עימה מו"מ בדבר הגנה על זכויות העובדים. קביעת עובדות בשטח אגב יישום שינוי ארגוני בלא כל הידברות, וקל וחומר ללא הסכמה עם נציגות העובדים, אינה מתיישבת עם עקרונות היסוד של יחסי עבודה קיבוציים, המתנהלים על בסיס של שיתוף פעולה, היוועצות, מו"מ וכמובן- הסכמות".

תחליפו את הפרצוף בתמונה , ואת הכיתוב: שב"ץ הריסות (איור: יונתן שתיל)

ולהלן, מביאים פרקליטי העובדים מובאות של פסקי דין מבית הדין לעבודה לפיהם:

"מעסיק החתום על הסכם קיבוצי מתחייב במפורש או מכללא, שלא לעשות שינויים מרחיקי לכת מבלי לאפשר לארגון היציג להביע את עמדתו ואף לנהל עימו משא ומתן בדבר הגנה על זכויות העובדים. בהתחייבות זו לא מוטלת על המעסיק חובה לקבל את דרישות הארגון היציג, אך מוטלת עליו חובה לשמוע את עמדות ארגון העובדים היציג ולדון בדרישותיו"…

 "… על-פי עקרונות היסוד של משפט העבודה, אופיים של יחסי העבודה הקיבוציים מחייב כל צד להם לקיים היוועצות עם הצד האחר בנושאים שבמסגרת סמכותו וכוחו, הנוגעים לכלל העובדים או שיש להם משמעות עקרונית מיוחדת במקום העבודה… תהליך ההיוועצות, כאשר הוא נעשה כהלכה, יביא כדבר מובן מאליו לשיפור היחסים הקיבוציים, וימנע במרבית המקרים גם שרירות או אי-סבירות בהחלטתו של הצד ליחסים הקיבוציים הניתנת במסגרת סמכותו וכוחו".

 פרקליטי מעריב אף מציינים את תחושות החרדה והחשש מפני הבלתי נודע המלווים את העובדים ותובעים שיתוף פעולה עם נציגות העובדים בכל מהלך ודרושים לקיים פגישה דחופה בנושאים אלה וכן ב"שיבושים" ברשימת העובדים שבן צבי ממשיך להעסיק כביכול למרות שאינם ממשיכים לעבוד במעריב, כמו נתן זהבי ומושיק לין.

[related-posts title="התחזית הקודרת של מעריב"]

תיאור מהלכיו של בן צבי במעריב מעורר חשש כבד כי המו"ל החדש קורע את העיתון לגזרים. במכתב החתום ע"י עו"ד אמיר בשה ממשרד בני כהן בשם נציגות עובדי מעריב, ומופנה אל  פרקליטתו של שלמה בן צבי,  עו"ד שלומית גוטרמן-כספי, מעוררים העובדים את טענותיהם על מיזוג בפועל ובאופן חד צדדי בין שתי מערכות העיתונים הנמצאים בבעלות בן צבי. במכתב זה נטען עוד כי  עיתונאי מעריב מונחים לבצע עבודות עבור מערכת מקור ראשון וכי נעשו שינויים חד צדדיים בסעיפים בשכרם. כידוע, מערכת מקור ראשון הועברה על ידי בן צבי לירושלים ועתה שומעים עובדי מעריב כי בדעת המו"ל-עורך החדש להעביר גם את מערכת מעריב לירושלים או לראש העין.

סגרו את מעריב, למעשה (איור: יונתן שתיל)

המכתב חושף התנהלות בעייתית, לפיה נתבעים העובדים לחתום על חוזה העסקה עם שלוש חברות שונות, כפי שעולה מתלושי השכר שלהם לחודש דצמבר: "המעסיק הוא "מקור ראשון" ובתוך כך, העובדים מתבקשים לחתום על חוזה העסקה עם שלוש חברות שונות  [מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ, תכלת תקשורת בע"מ, חברת המקומונים: ביזנס השבועון הישראלי בע"מ]".

 במכתבם, מציינים העובדים כי "לכוונת מרשתך על מיזוג ו/או כל שינוי מבני או ארגוני עשויות להיות השלכות משמעותיות על זכויות העובדים ועתידם במקום העבודה ונציגות העובדים מוטרדת מפני המהלכים הצפויים" ולפיכך הם תובעים נוהל עבודה תקין מו"ל המו"ל וכן שקיפות מצד ההנהלה: "מיותר לציין כי על חברה שהיא צד להסכם קיבוצי, חלה החובה שלא לעשות שינויים מרחיקי- לכת, מבלי לאפשר לנציגות העובדים להביע את עמדתה, ואף לנהל עימה מו"מ בדבר הגנה על זכויות העובדים. קביעת עובדות בשטח אגב יישום שינוי ארגוני בלא כל הידברות, וקל וחומר ללא הסכמה עם נציגות העובדים, אינה מתיישבת עם עקרונות היסוד של יחסי עבודה קיבוציים, המתנהלים על בסיס של שיתוף פעולה, היוועצות, מו"מ וכמובן- הסכמות".

תחליפו את הפרצוף בתמונה , ואת הכיתוב: שב"ץ הריסות (איור: יונתן שתיל)

ולהלן, מביאים פרקליטי העובדים מובאות של פסקי דין מבית הדין לעבודה לפיהם:

"מעסיק החתום על הסכם קיבוצי מתחייב במפורש או מכללא, שלא לעשות שינויים מרחיקי לכת מבלי לאפשר לארגון היציג להביע את עמדתו ואף לנהל עימו משא ומתן בדבר הגנה על זכויות העובדים. בהתחייבות זו לא מוטלת על המעסיק חובה לקבל את דרישות הארגון היציג, אך מוטלת עליו חובה לשמוע את עמדות ארגון העובדים היציג ולדון בדרישותיו"…

 "… על-פי עקרונות היסוד של משפט העבודה, אופיים של יחסי העבודה הקיבוציים מחייב כל צד להם לקיים היוועצות עם הצד האחר בנושאים שבמסגרת סמכותו וכוחו, הנוגעים לכלל העובדים או שיש להם משמעות עקרונית מיוחדת במקום העבודה… תהליך ההיוועצות, כאשר הוא נעשה כהלכה, יביא כדבר מובן מאליו לשיפור היחסים הקיבוציים, וימנע במרבית המקרים גם שרירות או אי-סבירות בהחלטתו של הצד ליחסים הקיבוציים הניתנת במסגרת סמכותו וכוחו".

 פרקליטי מעריב אף מציינים את תחושות החרדה והחשש מפני הבלתי נודע המלווים את העובדים ותובעים שיתוף פעולה עם נציגות העובדים בכל מהלך ודרושים לקיים פגישה דחופה בנושאים אלה וכן ב"שיבושים" ברשימת העובדים שבן צבי ממשיך להעסיק כביכול למרות שאינם ממשיכים לעבוד במעריב, כמו נתן זהבי ומושיק לין.

[related-posts title="התחזית הקודרת של מעריב"]

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן