נדחתה הישיבה הראשונה של ועדת "ששינסקי 2"

הישיבה הראשונה בועדת "ששינסקי 2" שאמורה לבחון את הנתח שתקבל המדינה ממכירת משאבי טבע נדחתה בשל עתירה שהגישו ארגוני נשים בטענה להפרת חוק שיווי זכויות האישה

נדחתה הישיבה הראשונה של ועדת "ששינסקי 2"

הישיבה הראשונה בועדת "ששינסקי 2" שאמורה לבחון את הנתח שתקבל המדינה ממכירת משאבי טבע נדחתה בשל עתירה שהגישו ארגוני נשים בטענה להפרת חוק שיווי זכויות האישה

פרופ' איתן איתן ששינסקי. דחיה ראשונה
פרופ' איתן ששינסקי.

בהתאם להנחיות הייעוץ המשפטי, נדחתה היום הישיבה הראשונה של ועדת ששינסקי. הישיבה נדחתה בגלל עתירה, שעדיין לא נדונה, שהגישו ארגוני נשים לבג"ץ; כך נמסר ממשרד האוצר. טרם פורסם מועד חדש לישיבה. ועדת "ששינסקי 2" מונתה לבחינת חלק המדינה במשאבי הטבע הלאומיים.

בניגוד לשוויון המגדרי

החודש הגישו ארגוני נשים עתירה לבג"ץ נגד שר האוצר יאיר לפיד וועדת ששינסקי, בדרישה שינמקו מדוע לא ניתן ייצוג הולם לנשים בוועדה. לטענת הארגונים, בניגוד לעקרון השוויון המגדרי, מונו לוועדה שבראשותו של פרופ' איתן ששינסקי רק שתי נשים לעומת שמונה גברים. בעתירה נטען, כי שר האוצר הפר את חובותיו לפי חוק שיווי זכויות האישה, הקובע כי יש לתת ביטוי הולם לנשים בוועדות ציבוריות ובצוותים לעיצוב מדיניות לאומית.

העתירה הוגשה על ידי עמותת איתך-מעכי משפטניות למען צדק חברתי, שדולת הנשים, מרכז מוסאוא, אחותי, ויצו, מרכז שוות במכון ון-ליר, נעמת, יסמין אלנגב ומרכז תמורה ונציגות פורום דבורה. בעתירה דורשים הארגונים כי שר האוצר, אשר מינה את הוועדה לבדוק את שימוש הגורמים הפרטיים במשאבי הטבע, יפעל על פי דרישות חוק שיווי זכויות האישה וימנה נשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה בוועדה. "שוויון מגדרי בהקשר זה הינו האפשרות העומדת בפני נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה, מגוון העמדות והזהויות, להיות חלק מהליך קבלת ההחלטות לחלוקת משאבי הטבע ובכלל זה להיות חלק מכל גוף ציבורי האמון על התווית הסדר זה", נכתב בעתירה.

לפני שהגישו את העתירה, פנו הארגונים לשר האוצר וזה השיב כי "השיקול המנחה באשר לזהות חבריה של הוועדה הוא בהתאם לתפקידים הנדרשים, ולא בכפוף לזהות ממלאי התפקידים". יחד עם זאת, ציין השר, כי את המציאות שבה רוב התפקידים הבכירים תפוסים על ידי גברים, הוא מתכוון לשנות.

לבחון את נתח המדינה במשאבי טבע

ועדת "ששינסקי 2" אמורה לפעול כדי להבטיח, כי החלק שאותו מקבלת המדינה – מסים, תגמולים ותשלומים אחרים – ישקף את המגיע לציבור כתוצאה משימוש במשאבי טבע לאומיים. הוועדה קמה בהמשך לדו"ח "ועדת ששינסקי" לבחינת המדיניות הפיסקלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל, ובהמשך לחקיקת חוק מיסוי רווחי נפט, תשע"א-2011 ליישום המלצות הדו"ח, ונוכח חוסר האחידות במדיניות הנוגעת לתשלומים המועברים למדינה בגין השימוש במשאבי טבע לאומיים בתחומים מגוונים שאינם גז ונפט.

משימות הוועדה כהגדרתן בכתב המינוי הן:

• בחינת מכלול המערכת הפיסקלית הנהוגה כיום בנוגע לחלק המדינה המתקבל בעד שימוש גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים.

• גיבוש מערכת פיסקלית עדכנית של עקרונות יסוד בנוגע לחלק המדינה המתקבל בעד שימוש גורמים פרטיים במשאבי טבע, לצד קביעת הסדרים המתאימים למשאבי הטבע השונים ולשימושיהם השונים. הוועדה לא תדון במשאבי נפט וגז בישראל, שכן נושא זה הוסדר.

• בחינת סוגיות אלה במבט רחב, תוך התייחסות להשלכות ההסכמים הקיימים בין הגורמים השונים הפועלים בנושאים אלו לבין המדינה. כמו כן, על הוועדה לבחון את החלת העקרונות שיגובשו בהקשר של מחצבי ים המלח, בשים לב, בין היתר, להחלטת ממשלה מס' 4060 ולהסכם המפורט שנחתם עם מפעלי ים המלח בעקבותיה ביולי 2012, ובשים לב לדיון הציבורי שהתקיים סביב אפשרות מיזוג החברה עם חברה זרה.

הוועדה אמורה לזמן בפניה את הגורמים הרלוונטיים לפי שיקול דעתה, ותשמע את עמדתם, אם בכתב ואם בעל פה. בכלל זה תשמע הוועדה את עמדות משרדי הממשלה ושל הרגולטורים הנוגעים לעניין, וכן תשמע את עמדות הגופים הפרטיים הפועלים בתחום, את הגופי מהמגזר השלישי ואת עמדות הציבור.

הוועדה אמורה להגיש את המלצותיה לשר האוצר עד חודש יוני 2014.

פרופ' איתן איתן ששינסקי. דחיה ראשונה
פרופ' איתן ששינסקי.

בהתאם להנחיות הייעוץ המשפטי, נדחתה היום הישיבה הראשונה של ועדת ששינסקי. הישיבה נדחתה בגלל עתירה, שעדיין לא נדונה, שהגישו ארגוני נשים לבג"ץ; כך נמסר ממשרד האוצר. טרם פורסם מועד חדש לישיבה. ועדת "ששינסקי 2" מונתה לבחינת חלק המדינה במשאבי הטבע הלאומיים.

בניגוד לשוויון המגדרי

החודש הגישו ארגוני נשים עתירה לבג"ץ נגד שר האוצר יאיר לפיד וועדת ששינסקי, בדרישה שינמקו מדוע לא ניתן ייצוג הולם לנשים בוועדה. לטענת הארגונים, בניגוד לעקרון השוויון המגדרי, מונו לוועדה שבראשותו של פרופ' איתן ששינסקי רק שתי נשים לעומת שמונה גברים. בעתירה נטען, כי שר האוצר הפר את חובותיו לפי חוק שיווי זכויות האישה, הקובע כי יש לתת ביטוי הולם לנשים בוועדות ציבוריות ובצוותים לעיצוב מדיניות לאומית.

העתירה הוגשה על ידי עמותת איתך-מעכי משפטניות למען צדק חברתי, שדולת הנשים, מרכז מוסאוא, אחותי, ויצו, מרכז שוות במכון ון-ליר, נעמת, יסמין אלנגב ומרכז תמורה ונציגות פורום דבורה. בעתירה דורשים הארגונים כי שר האוצר, אשר מינה את הוועדה לבדוק את שימוש הגורמים הפרטיים במשאבי הטבע, יפעל על פי דרישות חוק שיווי זכויות האישה וימנה נשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה בוועדה. "שוויון מגדרי בהקשר זה הינו האפשרות העומדת בפני נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה, מגוון העמדות והזהויות, להיות חלק מהליך קבלת ההחלטות לחלוקת משאבי הטבע ובכלל זה להיות חלק מכל גוף ציבורי האמון על התווית הסדר זה", נכתב בעתירה.

לפני שהגישו את העתירה, פנו הארגונים לשר האוצר וזה השיב כי "השיקול המנחה באשר לזהות חבריה של הוועדה הוא בהתאם לתפקידים הנדרשים, ולא בכפוף לזהות ממלאי התפקידים". יחד עם זאת, ציין השר, כי את המציאות שבה רוב התפקידים הבכירים תפוסים על ידי גברים, הוא מתכוון לשנות.

לבחון את נתח המדינה במשאבי טבע

ועדת "ששינסקי 2" אמורה לפעול כדי להבטיח, כי החלק שאותו מקבלת המדינה – מסים, תגמולים ותשלומים אחרים – ישקף את המגיע לציבור כתוצאה משימוש במשאבי טבע לאומיים. הוועדה קמה בהמשך לדו"ח "ועדת ששינסקי" לבחינת המדיניות הפיסקלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל, ובהמשך לחקיקת חוק מיסוי רווחי נפט, תשע"א-2011 ליישום המלצות הדו"ח, ונוכח חוסר האחידות במדיניות הנוגעת לתשלומים המועברים למדינה בגין השימוש במשאבי טבע לאומיים בתחומים מגוונים שאינם גז ונפט.

משימות הוועדה כהגדרתן בכתב המינוי הן:

• בחינת מכלול המערכת הפיסקלית הנהוגה כיום בנוגע לחלק המדינה המתקבל בעד שימוש גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים.

• גיבוש מערכת פיסקלית עדכנית של עקרונות יסוד בנוגע לחלק המדינה המתקבל בעד שימוש גורמים פרטיים במשאבי טבע, לצד קביעת הסדרים המתאימים למשאבי הטבע השונים ולשימושיהם השונים. הוועדה לא תדון במשאבי נפט וגז בישראל, שכן נושא זה הוסדר.

• בחינת סוגיות אלה במבט רחב, תוך התייחסות להשלכות ההסכמים הקיימים בין הגורמים השונים הפועלים בנושאים אלו לבין המדינה. כמו כן, על הוועדה לבחון את החלת העקרונות שיגובשו בהקשר של מחצבי ים המלח, בשים לב, בין היתר, להחלטת ממשלה מס' 4060 ולהסכם המפורט שנחתם עם מפעלי ים המלח בעקבותיה ביולי 2012, ובשים לב לדיון הציבורי שהתקיים סביב אפשרות מיזוג החברה עם חברה זרה.

הוועדה אמורה לזמן בפניה את הגורמים הרלוונטיים לפי שיקול דעתה, ותשמע את עמדתם, אם בכתב ואם בעל פה. בכלל זה תשמע הוועדה את עמדות משרדי הממשלה ושל הרגולטורים הנוגעים לעניין, וכן תשמע את עמדות הגופים הפרטיים הפועלים בתחום, את הגופי מהמגזר השלישי ואת עמדות הציבור.

הוועדה אמורה להגיש את המלצותיה לשר האוצר עד חודש יוני 2014.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן