Skip to content

הפחתה של יותר מ- 40% בתאונות כלי רכב בהם מותקנות מערכות התראה

מחקר שהוזמן ע"י משרד האוצר מגלה השפעה דרמטית של מעל 40% הפחתת תאונות על ידי מערכות התראה. במסגרת המחקר נבדקו נתונים שהועברו ממשרד האוצר וכן מאגר הנתונים הסטטיסטי בענף רכב חובה בישראל אשר כולל נתוני פוליסות ותביעות משנת 1985 של כל חברות הביטוח בישראל

הפחתה של יותר מ- 40% בתאונות כלי רכב בהם מותקנות מערכות התראה

מחקר שהוזמן ע"י משרד האוצר מגלה השפעה דרמטית של מעל 40% הפחתת תאונות על ידי מערכות התראה. במסגרת המחקר נבדקו נתונים שהועברו ממשרד האוצר וכן מאגר הנתונים הסטטיסטי בענף רכב חובה בישראל אשר כולל נתוני פוליסות ותביעות משנת 1985 של כל חברות הביטוח בישראל

חברת רון בינה אקטוארית, מפעילת מאגר הנתונים הסטטיסטי המרכז את נתוני הפוליסות והתביעות של כל חברות הביטוח בענף ביטוחי החובה לרכב בישראל, התבקשה על ידי משרד האוצר לחקור את השפעתן של מערכות התרעת נגד אי-שמירת מרחק (FCW ) וסטייה מנתיב (LDW ). המחקר שהשתמש בכלי כריית נתונים ואנליטיקה של SAS, המובילה בתחום אנליטיקה עסקית ומיוצגת בישראל על ידי חברת מיה מחשבים, העלה ממצאים בעלי חשיבות להגברת בטיחות והוזלת פוליסות ביטוח.

במסגרת מכרז שנערך בסוף שנת 2009 נבחרה "רון בינה אקטוארית בע"מ" ברשות שחר רון למפעילת מאגר הנתונים הסטטיסטי ואחראית לתפעולו השוטף החל מיום 1.4.2010. מאגר הנתונים הסטטיסטי מרכז את נתוני הפוליסות והתביעות משנת 1985 של כל חברות הביטוח בענף רכב החובה בישראל, המאגר משמש לתמחור הסיכון הטהור ובכך משמש כלי להבטחת יציבות חברות הביטוח מחד גיסא ולקביעת תעריף הוגן למבוטחים מאידך גיסא. שחר רון הינו חבר מלא באגודת האקטוארים בישראל, בעל תואר שני מהטכניון ושימש בעבר כאקטואר הראשי של חברת הביטוח אליהו.

במסגרת המחקר נבדקו נתונים שהועברו ממשרד האוצר וכן מאגר הנתונים הסטטיסטי בענף רכב חובה בישראל אשר כולל נתוני פוליסות ותביעות משנת 1985 של כל חברות הביטוח בישראל. המחקר בחן נתונים של 9,891 כלי רכב אשר הותקנו בהם מערכות התראה כולל תאריכי ההתקנה של המערכות.

החישוב בחן את ההשפעה על שכיחות התביעות לאחר ניטרול ההשפעות של משתנים אחרים על מנת למצוא את השפעת מערכות ההתרעה בלבד על שכיחות התביעות. ניתוח הנתונים שיקף את הסיכונים בביטוח רכב פרטי בבעלות פרטית ורכב פרטי בבעלות חברה, תוך התבססות על כלל המידע במאגר המידע הכוללים את מאפייני הנהגים והרכבים.

מן הניתוח שניטרל את הנתונים המשפיעים השונים על שכיחות תאונות ותביעות עולה כי שיעור ההפחתה בשכיחות התביעות של בעלי רכב המצוייד במערכות התרעה ברכב פרטי בבעלות פרטית הינו %45 (עד 47%, ברכב בבעלות חברה). מתוך הממצאים ובעקבות ניתוח נוסף עולה המלצה שמרנית המאפשרת להפחית כ-15% מעלויות הביטוח של בעלי רכב המצויידים במערכות אלו, המשך המחקר בשנים הבאות תוך הגדלת בסיס הנתונים של רכבים ממותקנים צפוי לתמוך גם באפשרות של הגדלת ההנחה המומלצת.

שחר רון, מנכ"ל ואקטואר ראשי של רון בינה אקטוארית, מציין:" מדובר על תוצאות דרמטיות שמאפשרות הורדה במחירי ביטוח החובה של רכבים בהם מותקנות מערכות התראה, עד 15% הפחתה בדמי הביטוח. המחקר הוכיח כי יש ביכולתן של המערכות הללו להפחית את כמות התאונות ולהציל חיי אדם."

חברת רון בינה אקטוארית מציעה בנוסף מודל מקצועי שיאפשר לאקטוארים בחברות הביטוח השונות לתמחר את תעריף הסיכון בביטוח רכב חובה עבור נהגים שברכבם מותקנות מערכות הבטיחות תוך חיסכון בעלויות ללקוחות והגברת הבטיחות.
מר קובי ביטר, מנכ"ל מיה מחשבים, נציגת SAS בישראל מציין: "השימוש המושכל בכלים אנליטיים כפי שנעשה במחקר הינו כלי רב עוצמה שיוביל מהפכות בעולם העיסקי על ידי שיפור רווחיות, הוזלת עלויות ללקוחות וכפי שנוכחנו במקרה הזה גם הצלה ושמירה על חיי אדם".

חברת רון בינה אקטוארית, מפעילת מאגר הנתונים הסטטיסטי המרכז את נתוני הפוליסות והתביעות של כל חברות הביטוח בענף ביטוחי החובה לרכב בישראל, התבקשה על ידי משרד האוצר לחקור את השפעתן של מערכות התרעת נגד אי-שמירת מרחק (FCW ) וסטייה מנתיב (LDW ). המחקר שהשתמש בכלי כריית נתונים ואנליטיקה של SAS, המובילה בתחום אנליטיקה עסקית ומיוצגת בישראל על ידי חברת מיה מחשבים, העלה ממצאים בעלי חשיבות להגברת בטיחות והוזלת פוליסות ביטוח.

במסגרת מכרז שנערך בסוף שנת 2009 נבחרה "רון בינה אקטוארית בע"מ" ברשות שחר רון למפעילת מאגר הנתונים הסטטיסטי ואחראית לתפעולו השוטף החל מיום 1.4.2010. מאגר הנתונים הסטטיסטי מרכז את נתוני הפוליסות והתביעות משנת 1985 של כל חברות הביטוח בענף רכב החובה בישראל, המאגר משמש לתמחור הסיכון הטהור ובכך משמש כלי להבטחת יציבות חברות הביטוח מחד גיסא ולקביעת תעריף הוגן למבוטחים מאידך גיסא. שחר רון הינו חבר מלא באגודת האקטוארים בישראל, בעל תואר שני מהטכניון ושימש בעבר כאקטואר הראשי של חברת הביטוח אליהו.

במסגרת המחקר נבדקו נתונים שהועברו ממשרד האוצר וכן מאגר הנתונים הסטטיסטי בענף רכב חובה בישראל אשר כולל נתוני פוליסות ותביעות משנת 1985 של כל חברות הביטוח בישראל. המחקר בחן נתונים של 9,891 כלי רכב אשר הותקנו בהם מערכות התראה כולל תאריכי ההתקנה של המערכות.

החישוב בחן את ההשפעה על שכיחות התביעות לאחר ניטרול ההשפעות של משתנים אחרים על מנת למצוא את השפעת מערכות ההתרעה בלבד על שכיחות התביעות. ניתוח הנתונים שיקף את הסיכונים בביטוח רכב פרטי בבעלות פרטית ורכב פרטי בבעלות חברה, תוך התבססות על כלל המידע במאגר המידע הכוללים את מאפייני הנהגים והרכבים.

מן הניתוח שניטרל את הנתונים המשפיעים השונים על שכיחות תאונות ותביעות עולה כי שיעור ההפחתה בשכיחות התביעות של בעלי רכב המצוייד במערכות התרעה ברכב פרטי בבעלות פרטית הינו %45 (עד 47%, ברכב בבעלות חברה). מתוך הממצאים ובעקבות ניתוח נוסף עולה המלצה שמרנית המאפשרת להפחית כ-15% מעלויות הביטוח של בעלי רכב המצויידים במערכות אלו, המשך המחקר בשנים הבאות תוך הגדלת בסיס הנתונים של רכבים ממותקנים צפוי לתמוך גם באפשרות של הגדלת ההנחה המומלצת.

שחר רון, מנכ"ל ואקטואר ראשי של רון בינה אקטוארית, מציין:" מדובר על תוצאות דרמטיות שמאפשרות הורדה במחירי ביטוח החובה של רכבים בהם מותקנות מערכות התראה, עד 15% הפחתה בדמי הביטוח. המחקר הוכיח כי יש ביכולתן של המערכות הללו להפחית את כמות התאונות ולהציל חיי אדם."

חברת רון בינה אקטוארית מציעה בנוסף מודל מקצועי שיאפשר לאקטוארים בחברות הביטוח השונות לתמחר את תעריף הסיכון בביטוח רכב חובה עבור נהגים שברכבם מותקנות מערכות הבטיחות תוך חיסכון בעלויות ללקוחות והגברת הבטיחות.
מר קובי ביטר, מנכ"ל מיה מחשבים, נציגת SAS בישראל מציין: "השימוש המושכל בכלים אנליטיים כפי שנעשה במחקר הינו כלי רב עוצמה שיוביל מהפכות בעולם העיסקי על ידי שיפור רווחיות, הוזלת עלויות ללקוחות וכפי שנוכחנו במקרה הזה גם הצלה ושמירה על חיי אדם".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן